Предлог листе одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу средстава намењених економском
оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности
Број: 000304681 2023 07837 002 000 000 001
Датум:  24.4.2024. године
Велико Градиште

 

На основу тачке 4. Решења о образвању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности бр. 000026077 2024 07837 001 000 000 001 од 19.01.2024.године (у даљем тексту: Комисија), а у складу са чланом 7. Правилника о раду Комисије,  Комисија је на својој седници, одржаној дана 24.4.2024. године, утврдила

ПРЕДЛОГ  ЛИСТЕ

одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању

породица избеглица кроз доходовне активности 

 

  1. Утврђује се Предлог листе одабраних корисника за доделу средстава за економско оснаживање породица избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште, и то за следећа лица:
Редни број Број предмета Презиме и име   носиоца домаћинства,место пребивалишта Да активност за коју је помоћ тражена доприноси побољшању услова живота Да је корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку код НСЗ Да има претходно искуство у обављању активности Да поседује знање и вештине за обављање активности Да има регистровану делатност Да покреће активност-помоћ користи први пу/други пут/трећи пут Породично домаћинство/са дететом/децом до 18 година и/или студентом до 26 година Жена носилац домаћинства Укупан број бодова
1 000583531 2024 07837 004 001 000 001 Драгомир Купрешак,

Кусиће

10 / 10 / 20 20 10 / 70
2 000569587 2024 07837 004 001 000 001 Борислав Газибарић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50
3 000505160 2024 07837 004 001 000 001 Драгослав Јовановић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50
  1. Помоћ се одобрава у појединачном бруто износу у максималном износу до 250.000,00 динара.
  2. Помоћ именованима биће реализована кроз набавку опреме и материјала потребних за обављање њихове пословне активности.
  3. Предлог листа одабраних корисника биће објављена на огласној табли и интернет страници општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е 

            Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности, на својој седници одржаној дана 23.1.2024.године, расписала је Јавни позив бр. 000304681 2023 07837 002 000 000 001  од 29.1.2024.године за пријављивање избеглих лица са територије општине Велико Градиште за доделу помоћи у економском оснаживању кроз доходовне активности, са роком за пријављивање до 19.02.2024. године.

На седници, одржаној дана 15.3.2024. године, Комисија је разматрала 3 (три) благовремено приспеле пријаве. Неблаговремених пријава није било.Након извршеног отварања пријава, Комисија се усагласила да се сходно чл.59.ст.1 и 2.ЗУП-а, упуте позиви за допуну пријава, да у року од 8 (осам) дана од пријема позива подносиоци доставе тражену документацију.  Упућен је позив подносиоцу Бориславу Газибарићу из Великог Градишта да достави потврду о висини примања за себе за месец јануар 2024.године, односно за месец који је претходио пријави на Јавни позив, као и Драгославу Купрешку из Кусића да достави потврду о висини примања за супругу из Основне школе у Браничеву и то за месец јануар, потврду за себе о висини примања за месец јануар, изјаву да планира да покрене активност у оквиру пољопривредне делатности и потврду из Регистра за пољопривредне деклатности. На упућене позиве за допуну поднетих пријава од стране Комиисије, оба корисника су у благовременом року доставила тражену документацију.

Што се тиче подносиоца Драгослава Јовановића из Великог Градишта, Комисија је утврдила да је комплетно достављена потребна документација.

На седници одржаној 24.4.2024.године, Комисија је извршила бодовање пристиглих пријава, као што је наведено у диспозитиву. Како су средства обезбеђена за 3 (три) корисника, сачињена је  листа корисника рангираних од броја 1. до 3.

Предлог листе са даном доношења објавиће се на огласној табли и интернет страници општине Велико Градиште, и  иста ће бити упућена Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије ради провере у бази трајних решења.

По истеку рока за подношење приговора на предлог листе и добијања извештаја од стране Комесаријата за избеглице и миграције РС,  Комисија ће утврдити коначну листу и исту објавити на огласној табли  и интернет страници општине Велико Градиште.

Упутство о правном средству: На предлог листе може се уложити приговор Комисији, у року од 15  (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Приговор се предаје Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за општу управу писмено или саопштава усмено на записник.

КОМИСИЈА

image_pdfimage_print