Органи општине: 
 
Скупштина општинеОпштинско веће
Председник општине
Општинска управа
Општински правобранилац

адреса: Житни трг 1, 12220 Велико Градиште

Имејл: office@velikogradiste.rs

тел. 012/662-124

факс: 012/661-128

Закон о слободном приступу информацији од јавног значаја

Корисник, односно тражилац информације je сваки грађанин и правно лице.
Информације се могу тражити од било ког органа јавне власти у смислу Закона, који би по сазнању тражиоца, с обзиром на делокруг, требало да има те информације.

1. Поступак:

Захтев се може поднети у писменом или у усменом облику. Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу. Када се информација тражи усмено, захтев се саопштава у записник који води овлашћено лице органа јавне власти за приступ информацијама.

Обрасци за подношење захтева налазе се у Услужном центру.

ЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA

Захтев мора садржати:

-назив органа власти

-име, презиме и адресу тражиоца, 

-што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати:

-и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

-тражилац не мора навести разлог тражења информације

Тражилац од органа јавне власти може да захтева:

-обавештење да ли поседује тражену информацију, 

-да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,  

-да му изда копију тог документа, 

-да му достави копију документа поштом или на други начин.

2. Одлучивање по захтеву

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона односно ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа. Орган власти може донети решењe којим је одбијен захтев тражиоца или закључак којим је захтев тражиоца одбачен из формалних разлога. 

3. Накнада: 

-Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан 

-Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије  

-Код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања 

Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове. 

Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију су: 

-новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, 

-удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и

-сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине. 

4. Жалба

Тражилац информације (грађанин, новинар, јавно гласило и др.) може изјавити жалбу Поверенику:

1. Ако орган јавне власти одбије да га обавести о томе да ли поседује информацију коју је тражио захтевом, односно да ли му је она доступна, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда или упути копију документа (зависно од тога шта је тражено захтевом), или то не учини у општем прописаном року од 15 дана. То је жалба због тзв.“ћутања“ органа.

2. Поверенику се може изјавити и жалба против решења органа власти којим је одбијен захтев тражиоца или против закључка којим је његов захтев одбачен из формалних разлога. Рок за жалбу у овом случају је 15 дана од дана достављања решења, односно закључка тражиоцу. Уз ову жалбу се прилаже копија захтева тражиоца и копија решења, односно закључка органа против кога се жалба изјављује.

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја

Рок: 15 дана од дана достављања решења органа власти 

ЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ
ЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE)

СВИ ОБРАСЦИ

Контакт повереника:

Булевар краља Александра 15
11000 Београд
Србија

Имејл: office@poverenik.rs
Телефон: +381 11 3408 900
Факс:       +381 11 3343 379

Веб сајт: https://www.poverenik.rs/sr/

image_pdfimage_print