Владимир Штрбац

Председник Слупштине општине

Телефон: 012/662-249

Саша Живковић

Заменик председника Скупштине општине

Телефон: 012/660-128

Тамара Марић

Секретар Скупштине општине

Телефон: 012/660-124

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом.

Скупштина општине Велико Градиште има 35 одборника.
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.
Избор председника и заменика председника Скупштине

Скупштина, на конститутивној седници, бира председника Скупштине из реда одборника, на четири године, тајним гласањем, на предлог најмање трећине одборника. Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који је овим пословником утврђен за избор председника Скупштине
 
Постављење секретара Скупштине

Скупштина, на конститутивној седници, поставља секретара Скупштине из реда дипломираних правника, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, јавним гласањем, на четири године и може бити поново постављен.
 

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије општине;

5) доноси програм развоја општине и појединих делатности;

6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;

7) доноси пољопривредну основу, програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;

8) доноси прописе и друге опште акте;

9) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

10) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

11) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

12) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

13) поставља и разрешава секретара Скупштине;

14) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа;

15) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;

16) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

17) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

18) нормативно регулише начин стицања, коришћења и управљања непокретностима чији је корисник општина;

19) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

20) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

21) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

22) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

23) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других служби чији је оснивач;

24) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;

25) информише јавност о свом раду;

26) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;

27) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;

28) утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе;

29) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

OДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

(сазив 21.09.2020. год.)

Редни бројИме и презимеМестоЛиста
1.

Владимир Штрбац

Велико Градиште“Александар Вучић – За нашу децу“
2.Зорица МладеновићВелико Градиште“Александар Вучић – За нашу децу“
3.Виолетa ПерићКисљево“Александар Вучић – За нашу децу“
4.Александар СтојановићМакце“Александар Вучић – За нашу децу“
5.Љубисав СтокићЗатоње“Александар Вучић – За нашу децу“
6.Сузана ТанасковићДесине“Александар Вучић – За нашу децу“
7.Сања ЂорђевићБискупље“Александар Вучић – За нашу децу“
8.Гордана МишићПожежено“Александар Вучић – За нашу децу“
9.Оливер СтојановићВелико Градиште“Александар Вучић – За нашу децу“
10.Горан МладеновићМајиловац“Александар Вучић – За нашу децу“
11.Гордана Стојковић РадовановићВелико Градиште“Александар Вучић – За нашу децу“
12.Живорад ИлићЧешљева Бара“Александар Вучић – За нашу децу“
13.Драгана ОбрадовићКамијево“Александар Вучић – За нашу децу“
14.Властимир ПетровићВелико Градиште“Александар Вучић – За нашу децу“
15.Сандра ПауновићТополовник“Александар Вучић – За нашу децу“
16.Дејан МилановићВелико Градиште“Александар Вучић – За нашу децу“
17.Маја ПајићВелико Градиште“Александар Вучић – За нашу децу“
18.Милан МилановићЦаревац“Александар Вучић – За нашу децу“
19.Недељко ВасићВелико Градиште“Александар Вучић – За нашу децу“
20.Mирослав ЂогоВелико Градиште“Александар Вучић – За нашу децу“
21.Драган ЖивковићТриброде“Александар Вучић – За нашу децу“
22.Божидар ГрујићВелико ГрадиштеИвица Дачић – “Социјалистичка партија Србије (СПС)“
23.

Саша Живковић

КамијевоИвица Дачић – “Социјалистичка партија Србије (СПС)“
24.Милунка АлексићМајиловацИвица Дачић – “Социјалистичка партија Србије (СПС)“
25.Бојан МилосављевићКусићеИвица Дачић – “Социјалистичка партија Србије (СПС)“
26.Солфина ЈовановићЦаревацИвица Дачић – “Социјалистичка партија Србије (СПС)“
27.Златко ШуловићВелико ГрадиштеГлас народа
28.Владан ДачићВелико ГрадиштеГлас народа
29.Владица СтојановићКурјачеГлас народа
30.Снежана Радуловић КостићВелико ГрадиштеДр Јовица Костић – “За наше Градиште“ – Српски покрет обнове
31.Ненад МихајловићВелико ГрадиштеДр Јовица Костић – “За наше Градиште“ – Српски покрет обнове
32.Златибор МитићВелико ГрадиштеЗелена Странка – Zelená Strana – Златибор Митић
33.Томислав ИвановићПечаницаДраган Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС)
34.Дејан СелићВелико ГрадиштеГГ “Сачувајмо огњиште“ – Дејан Селић
35.Иван МилошевићВелико ГрадиштеГГ “Сачувајмо огњиште“ – Дејан Селић

КОНТАКТ С ОДБОРНИЦИМА

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Предмет

  Име и презиме одборника (обавезно)

  Ваша порука

  СТАЛНА РАДНА ТЕЛА Скупштине општине Велико Градиште су савети и комисије. Скупштина општине може по потреби образовати и друга стална радна тела, повремена радна тела, комисије и радне групе ради обављања одређених задатака из своје надлежности.

  Одбори Скупштине су:

  1. Одбор за административно-мандатна питања

  Припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника, разматра извештај Изборне комисије и уверења о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата, а разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.

  У поступку потврђивања мандата одборника, Одбор ради на начин утврђен овим Пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.

  2. Одбор за избор и именовања

  Припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења, за које посебним актима није предвиђен други предлагач.

  Одбор припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за које није предвиђено предлагање од стране других органа.

  Одбор одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира, именује или поставља Скупштина, и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења тих лица.

  3. Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије

  Разматра и даје мишљење на предлог програма развоја Општине и појединих делатности и предлаже мере за његово

  спровођење, разматра стратешке планове и друга документа од значаја за економски развој Општине, разматра предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине.

  Одбор разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и друга економско-финансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

  4. Одбор за друштвене делатности

  Разматра годишње програме и извештаје о раду установа чији је оснивач Општина, разматра питања и проблеме у областима уметничког стваралаштва, бриге о младима, малолетничке деликвенције, бриге о особама са посебним потребама, родне равноправности и једнаких могућности за све, заштите породице и слично.

  Одбор је дужан да разматра евентуалне приговоре установа чије програме финансира Општина из свог буџета, а који се односе на реализацију усвојеног програма и финансијског плана одређене делатности, установе или организације, и да о томе обавести Скупштину.

  5. Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

  Разматра питања из области урбанизма, стамбено-комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и других општих аката који се односе на обављање и развој комуналних делатности, уређивање грађевинског земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, просторног планирања и урбанизма на територији Општине, јавни градски и приградски превоз путника (линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица, као и друга питања из ове области, као и давање мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

  6. Одбор за пољопривреду и развој села

  Разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  7. Одбор за заштиту и унапређење животне средине

  Прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  8. Одбор за представке и притужбе

  Разматра представке и притужбе које грађани упућују Скупштини, председнику општине и Општинском већу, као и представке уступљене од стране републичких органа, испитује њихову основаност, предлаже Скупштини доношење одговарајуће одлуке и мере које треба предузети у циљу отклањања утврђених неправилности у раду органа Општине, о чему обавештава подносиоце.

  У поступку разматрања представки и притужби, овај Одбор прибавља извештаје од органа и организација на које се наведени поднесци односе, у року који сам одређује.

  Ако орган или организација из става 2. овог члана не доставе извештај у одређеном року, Одбор о томе обавештава Скупштину, односно орган који је уступио представку.

  9. Одбор за награде и признања

  Разматра предлоге за награде, похвале и друга општинска признања, стара се о њиховом уручењу, обезбеђује одговарајући публицитет у средствима јавног информисања или на други одговарајући начин, врши друге послове који се односе на награде и признања које додељује Скупштина, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  10. Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

  Утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и делова насељених места на територији Општине, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  11. Одбор за борбу против корупције

  Врши анализу појавних облика корупције на локалном нивоу, разматра и даје Скупштини мишљење на предлог Локалног акционог плана за борбу против корупције (у даљем тексту: ЛАП), активно учествује у едукацији о антикорупцијским механизмима, начину и значају надзора над спровођењем ЛАП-а, помаже у спровођењу кампања за информисање грађана о механизмима ЛАП-а, прати и разматра стање и појаву корупције у свим областима друштвеног живота и сагледава активности у борби против корупције, предлаже Скупштини мере које треба предузети, прати њихово спровођење и даје иницијативе за доношење одговарајућих аката и мера у овој области, како би органи Општине и носиоци јавних овлашћења на локалном нивоу своја овлашћења вршили у складу са начелима владавине права, нулте толеранције на корупцију, одговорности, ефикасности и транспарентности.

  Посебна стална радна тела

  Поред сталних радних тела предвиђених Пословником, Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и то:

  1. Савет за младе

  2. Комисија за родну равноправност

  3. Савет за здравље

  Разматра питања и предлоге из области примарне здравствене заштите, као и из области развоја и унапређивања здравствених услуга у оквиру надлежности Општине и предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера ради спровођења друштвене бриге за здравље, обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирања и спровођења програма у области здравља и подизање свести о томе да је здравље врхунска вредност.

  Савет за здравље обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, и то:

  1. разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;

  2. о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарујуће препоруке;

  3. разматра извештаје Заштитника права пацијената, прати остваривање права пацијената на територији Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;

  4. подноси Скупштини, као и министарству надлежном за послове здравља, годишњи извештај о свом раду и о предузетим мерама за заштиту права пацијената.

  Савет има председника и 4 члана.

  4. Савет за праћење примене Етичког кодекса

  5. Кориснички савет јавних служби

  image_pdfimage_print