Општинско веће је извршни орган општине Велико Градиште са надлежностима утврђеним законом и Статутом општине. Веће представља председник општине, као председник Већа. У одсуству председника општине, Веће представља заменик председника општине, односно члан Већа кога одреди председник општине. Веће чине председник општине, заменик председника општине и 11 чланова Већа.

Пословник о раду општинског већа

Пословником се уређује организација, начин рада и одлучивања Општинског већа општине Велико Градиште, права и дужности чланова и друга питања од значаја за рад Већа.

Општинско веће:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;

8) доноси пословник о раду Већа на предлог председника општине.

Чланови Већа одговорни су за праћење стања и спровођење ставова Већа у областима за које су задужени, као и за благовремено покретање иницијатива пред Већем за разматрање питања из надлежности Већа у одговарајућој области.

Чланови Већа, по својој иницијативи или на захтев Већа, обавештавају Веће о извршавању закључака Већа и реализацији других задатака које им повери Веће.

Чланови већа

Редни бројИме и презимеМесто
Председник

Драган Милић

Кумане
Заменик председника

Недељко Васић

Велико Градиште
1.Дејан РадовановићТриброде
2.Дејан ИвановићКурјачe
3. Војче ТрајковићПечаница
4.Дарко ТадићВелико Градиште
5.Зоран НиколићВелико Градиште
image_pdfimage_print