Oбавештење о затварању улица у Љубињу и Кусићу због извођења радова

Одељење за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште обавештава учеснике у саобраћају да ће Предузећe за Путеве Пожаревац д.о.о. затворити за саобраћај моторних возила улицу Драгослава Миловановића (од државног пута бр. 375, Берање – Средњево), односно главног улаза у село Љубиње до ул. Светосавске) у селу Љубиње, дана 26.11.2022. и 28.11.2022. године, ради извођења радова на пресвлачењу асфалтног застора.

Затворена за саобраћај моторних возила биће и улица Маршала Тита (од државног пута бр. 34, Пожаревац – Велико Градиште – Голубац), односно главног улаза у село Кусиће до броја 7. Маршала Тита) у селу Кусиће, дана 28.11.2022. до 02.12.2022. године ради извођења радова на пресвлачењу асфалтног застора.

Затварање пута, односно улице биће регулисано привременом саобраћајном сигнализацијом.

 

Одлука о продужењу рока Јавнг конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије

На основу и члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошене топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022) Општинско веће општине Велико Градиште, на70. седници одржаној дана 21.11.2022. године донело је

ОДЛУКУ O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ КОНКУРСА за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије

 

Члан 1.

Продужава се трајањe рока јавног конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије 2022. годину, за додатних 7 календарских.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику  општине Велико Градиште, огласној табли и на званичној интернет страници општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 21.Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова(„Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022 ) којим је прописано да одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси општинско веће општине Велико Градиште, а јавни конкурс за избор директних корисника спроводи Комисија. Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији коју именује Општинско веће.

Општина Велико Градиште је спровело конкурс али се до задњег дана истека конкурса пријавио релативно мали број грађана те је Општинско веће, предметни јавни конкурс тј. рок за конкурисање овом Одлуком продужило за још 7 дана.

Из свега напред наведеног Општинско веће је донело одлуку као у диспозитиву.

Бр.111-16/2022-01-4                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ   ВЕЋА

 

Драган Милић,с.р.

 

Пoмоћ општине пољопривредницима који остваре право на Јавном позиву преко Републичке дирекције за робне резерве о помоћи пољопривредним произвођачима о бесплатној расподели меркантилног кукуруза

Влада Републике Србије објавила je Јавни позив преко Републичке дирекције за робне резерве о помоћи пољопривредним произвођачима о бесплатној расподели меркантилног кукуруза.

Бесплатна расподела меркантилног кукуруза је остварива за узгајиваче млечних крава од 1-50 грла старости од 24 месеца и више:

-који су уписани у регистар пољопривредног газдинства и налазе се у активном статусу,

-уписани у базу података о обележавању животиња и у овој бази имају од 1-50 млечних крава у свом власништву или у власништву члана његовог породичног пољопривредног газдинства,

-није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини, по праву пречег закупа,по било ком основу,

– је остварио право на премију за млеко у 2021.години,у складу са посебним прописом којим се уређују услови.

Узгајивачи млечних крава имају право на доделу највише 240кг меркантилног кукуруза по једној млечној крави.

Општина Велико Градиште ће изаћи у сусрет узгајивачима који остваре право да добију меркантилни кукуруз приликом транспорта истог.

За све додатне информације, можете се обратити Одељењу за локални економски развој, Марини Ранић,,канцеларија број 37 или на телефон 063/8189808

Сазив 70. седнице Општинског већа за 21.11.2022. годину

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

70. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 21.11.2022. год.(понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сетелефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању Комисије за израду Нацрта Статута, (Веће даје мишљење),
 2. Нацрт Одлуке о разрешењу и именовању повереника Месне заједнице Сираково,
 3. Нацрт Решења о давању сагласности на Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Чешљева Бара,
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Хиландарског лекарског друштва из Београда,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Пинкум“ Велико Градиште,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о умањењу почетне процењене вредности непокретности,
 12. Предлог Решења о усвајању Извештаја о ресализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште у 2021. години,
 13. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште Горана Миловановића и ПР Горан Миловановић изградња објекта Гоник Инвест МГ,
 14. Предлог Одлуке о продужењу рока Јавног конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије 

Број: 06-/2022-01-4

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКОГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 10.11.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА 

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

 • Туристички објекат апартманског типа а на к.п.бр. 2242/2 и 2242/20 у К.О.Велико Градиште, инвеститора Компанија Евротрговина д.о.о. Маџар Шапине из Шапина бб. број предмета 353-616/2022-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.11.2022. године до 24.11.2022.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 24.11.2022.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

Урбанистички пројекат 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) и Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број 464-312/2022-01-2 од 16.11.2022. године Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правнепослове,

о б ј а в љ у ј е, 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 I Општина Велико Градиште извршиће заинтересованим физичким и правним лицима отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине, у поступку јавног надметања, а које чини:

 1. К.п.бр. 4709/45,„Калиновац“,шума3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 2. К.п.бр. 4709/46,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 393 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 3. К.п.бр. 4709/47,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 393 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 4. К.п.бр. 4709/49,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 394 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 5. К.п.бр. 4709/50,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 6. К.п.бр. 4709/51,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 7. К.п.бр. 4709/53,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 8. К.п.бр. 4709/61,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 9. К.п.бр. 4709/62,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 392 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 10. К.п.бр. 4709/63,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 392 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 11. К.п.бр. 4709/64,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 392 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 12. К.п.бр. 4709/68,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 395 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 13. К.п.бр. 4709/69,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње,
 14. К.п.бр. 4709/71,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 15. К.п.бр. 4709/72,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 16. К.п.бр. 4709/73,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 17. К.п.бр. 4709/74,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 18. К.п.бр. 4709/82,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 389 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 19. К.п.бр. 4709/83,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 389 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 20. К.п.бр. 4709/84,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 388 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 21. К.п.бр. 4709/85,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 379 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 22. К.п.бр. 4709/88,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 403 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње

II Земљиште из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

На предмету отуђења могу се градити стамбени и комерцијални објекти.

На предметном земљишту дозвољена је изградња објеката чија су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијом о локацији број 464-288/2022-06 од 25.10.2022  године издате од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац. Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена. Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго. Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.Трошкове објављивања огласа купци сносе на једнаке делове. 

IV Почетна цена за земљиште које је предмет надметања износи 1000,00 динара/м2.

Лицитациони корак износи најмање 100,00 динара/m².

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) под претњом пропуштања. Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

VI Јавно надметањеодржаће се дана 20.12.2022. године са почетком у 09,00 часова за катастарске парцеле бр.4709/45,4709/46,4709/47,4709/49,4709/50, 4709/51 и 4709/53, дана 21.12.2022. године са почетком у 09.00 часова за катастарске парцеле бр.4709/61,4709/62,4709/63,4709/64,4709/68, 4709/69 и 4709/71и дана 22.12.2022 године са почетком у 9:00 часова следеће катастарске парцеле 4709/72,4709/73,4709/74,4709/82,4709/83,4709/84,4709/85и 4709/88 у згради Општинске управе општине Велико Градиште,на адреси Житни трг 1, Велико Градиште, соба бр. 12, ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника. Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште. Пријаве се подносе од 18.11.2022. године до 19.12.2022. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 19.12.2022. године до 11,00 часова.

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и на коју катастарску парцелу се односи и ко је подносилац пријаве. Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања. У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел: 97, позив на број: 59-110). Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

X По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ. Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине. Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

XI Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком V овог Огласа, Скупштина општине поништиће решење о отуђењу земљишта.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 11.

 

Број: 464-288/2022-06,                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана  18.11.2022. године.                                                                  Стефан Стевић

Одржан први састанак Партнерског форума у поступку израде Плана развоја општине Велико Градиште

У Великом Градишту данас је одржан први састанак Партнерског форума у поступку израде Плана развоја општине Велико Градиште, у организацији ове локалне самоуправе и Сталне конференције градова и општина који се спроводи у оквиру програма Exchange 6 који финансира Европска унија.

Први састанак имаo je за циљ да упозна партнере из локалне заједнице са циљем и методологијом израде Плана развоја, начином рада, улогама и расподелом активности на изради кровног стратешког документа дугорочног планирања који дефинише правац развоја, мисију и визију те приоритетне циљеве и мере у наредних десет година.

Након уводног обраћања председника општине Драгана Милића, заменика генералног секретара СКГО Марка Томашевића и представнице Републичког секретаријата за јавне политике Сузане Стојадиновић, процес израде плана развоја општине презентовала је Јасмина Штрбац, руководилац Одељења за локални и економски развој.

Стручни сарадник СКГО Александар Јовановић изнео је присутнима анализу стања општине Велико Градиште.

Учешће у дискусији узели су председник Скупштине општине Владимир Штрбац, службеник Одељења за локални и економски развој Александар Игњатијевић, директор Народног музеја Драган Богичић и Љубимка Блажевић, а данашњем форуму присуствовали су представници јавног и невладиног сектора, привреде као и радник група и Координациони тим за израду Плана.

Сазив 19. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 23.11.2022. године – са допуном

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 25/2021 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23.НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ (СРЕДА)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период Јануар – Септембар 2022. године,
 2. Предлог Одлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину,
 3. Предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера,
 4. Предлог Одлуке о објављивању општих и других аката на сајту општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о пријему и управљању донацијама чији је прималац општина Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању општинских шума,
 8. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу и хигијени,
 9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 28/16),
 10. Предлог Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Туристичке организације општине Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године.

допуна

– Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању комисије за израду нацрта Статута
– Предлог Одлуке о разрешењу и именовању Повереника Месне заједнице Сираково
– Предлог Решења о давању сагласности на Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа “Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

Број: 06-65/2022-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

Дом културе у Чешљевој Бари под новим кровом

У Чешљевој Бари, једној од најактивнијих месних заједница у општини Велико Градиште, ових дана постављен је нови кров на комплетно реновираном Дому културе, а објекат је обишло руководство општине на челу са председником Драганом Милићем.

Поред обнове Дома, мештани овог насеља претходних су година, уз помоћ локалне самоуправе, изградили цркву у центру села, асфалтирали улице и реновирали споменик палим борцима.

Радови на реконструкцији Дома културе који су обухватили санацију крова износили су  2.995.270 динара, уз додатних 190.000 за потребе озакоњење објеката.

Средства су обезбедили мештани у износу од 1.495.270 док је општина радове суфинасирала  са 1.690.000  динара.

 

У току асфалтирање улица у Великом Градишту

У Великом Градишту у току су радови на асфалтирању улица Браће Буђони, Цара Хадријана, Жичке, Пинкум и Сарајевске.

Локације су обишли председници општине и Скупштине општине Драган Милић и Владимир Штрбац са сарадницима.

Асфалтирање се изводи у оквиру пројекта “Унапређење путне инфраструктуре у Великом Градишту у циљу развоја привреде“, а извођач радова је “Неимар“ д.о.о. Салаковац.

Укупна вредност износи 45.020.619 динара од чега је учешће Министарства привреде 35.916.183 и општине Велико  Градиште 9.104.435 динара.

Упоредо с асфалтирањем, изводе се и радови на изградњи канализације у насељу Мајур – фаза 3, у дужини од 640 m, чија вредност износи 8.015.690 динара.

image_pdfimage_print