НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА

Извештај у вези појаве афричке куге свиња у Браничевском округу и Решење о проглашењу зараженог и угроженог подручја

Извештај у вези појаве афричке куге свиња у Браничевском округу

Решење о проглашењу зараженог и угроженог подручја од АКС

Јавни позив за јавно-приватно партнерство за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре

Јавни позив за јавно-приватно партнерство за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре

Потписан уговор о донацији за уградњу соларних панела у Великом Градишту

У Београду су јуче, између Фондације за отворено друштво и општина Велико Градиште и Пирот, потписани уговори о донацији за уградњу соларних панела на кровове зграда, индустријских објеката и кућа које у оквиру пилот-пројекта финансира ова фондација.

Потписивању уговора присуствовали су државна секретарка Министарства рударства и енергетике Јованка Атанацковић, помоћник министарке рударства и енергетике Милан Мацура, извршни директор Фондације Миодраг Милосављевић, а испред општине Велико Градиште уговор је потписао председник Драган Милић.

Соларни панели биће постављени на Основној школи “Иво Лола Рибар” и Предшколској установи “Мајски цвет” у Великом Градишту, а вредност донације je 21.850 долара док ће општина Велико Градиште партиципирати са 1.000.000 динара.

Очекиване уштеде на годишњем нивоу у производњи електричне енергије из соларних панела износиће око 20 одсто по објекту.

Фото: Министарство рударства и енергетике 

Уручена новогодишња помоћ деци оболелој од тешких болести

Председник Скупштине општине Велико Градиште Владимир Штрбац и директор Центра за социјални рад Данијел Живановић уручили су данас деци оболелој од тешких болести новчану помоћ коју додељује ова општина како би им пред новогодишње празнике олакшала лечење и учинила празнике лепшим.

“Тренутак због кога смо се данас окупили ја не могу да кажем да је он свечан, а још мање хуман јер, иако ја овде представљам општину Велико Градиште, заиста немам право да то кажем, али могу да кажем да је симболичан. Симболичан је, пре свега, из једног разлога. Зато што показује да општина Велико Градиште, дакле ваша општина, у оквиру својих могућности стоји иза вас, и због једне друге ствари. Што једним оваквим гестом покушава да скрене пажњу целом нашем друштву, ја не могу да кажем  – на проблеме које имате, ја бих истакао – на борбу коју водите. И у том смислу, заиста вам пуна срца, испред општине Велико Градиште, на тој борби честитам.“, рекао је у обраћању корисницима председник Скупштине, додавши и да ће општина увек бити уз њих, свесна колико је важно да се такве активности наставе.

Захваливши руководству општине, директор Центра је поручио: “Надам се да ће ово, у оваквој тешкој ситуацији, вратити осмехе на лице дечице током празника.“.

Сваком од петнаесторо деце која имају тежи облик болести чији ток лечења захтева значајна новчана средства додељен је износ од 40.000 динара чиме се наставља прошлогодишња активност општине. Ова додатна средства, у укупном износу од 600.000 динара, издвојена су штедећи на већем украшавању града, а за децу су постављена два нова новогодишња садржаја.

Уз додељену помоћ децу су обрадовали и слатки празнични пакетићи.

 

 

Новогодишњи интервју председника општине

РТВ Млава

Jавни позив за прикупљање писаних понуда – тополе

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:410-10/2/2021-01-2
Датум: 24. 12. 2021. год.
Велико Градиште
 

На основу члана 66. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019)  и  члана 27. став 3. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“  председник општине Велико Градиште, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда

 

ПОКРЕЋЕ се Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају 40 топола у виђеном стању, које се налазе на катастарској парцели број 1971/1 КО Велико Градиште.

Почетна цена за отуђење предметних топола из јавне својине износи 3.476,26 динара по кубику без ПДВ-а.

Обавеза купца је да сноси све трошкове поступка отуђења, које чине трошкови сече предметних стабала, утовара, одвоза, чишћења терена од насталог лома, ангажовања шумара за жигосање дрвета ван шуме, као и сношење евентуалне накнаде штете према трећим лицима у случају да дође до уништења имовине трећих лица.

Висина депозита која се ради учешћа у поступку мора уплатити износи 29.548,00 динара.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем писаних понуда имају физичка и правна лица.

Поступак  отварања приспелих понуда  одржаће се дана 11. 1. 2022. године у 11.00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Велико Градиште.

Уредна  и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње,  ПИБ, МБ, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за правна лица: назив и седиште,  пуномоћје за лице које заступа подносиоца, контак телефон, ПИБ, МБ и понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-доказ о уплаћеном депозиту, на рачун број 840-961804-78 ОУ рачун за лицитацију Велико Градиште са позивом на број 97 по моделу 59-110.

Понуде се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 11. 1. 2022. године до 10.30 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати – понуда за куповину топола“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Поступак прикупљања понуда и одабира купца спровешће Комија у саставу:

 1. Иван Рајчић, дипл. инж. пејзажне архитектуре
 2. Дарко Ивковић, дипломирани инж. шумарства
 3. Живослав Богдановић, дипломирани економиста

Дана 11. 1. 2022. године, након отварања приспелих понуда, уколико постоје два Понуђача са једнаким износом по кубику дрвне масе, избор најповољнијег Понуђача ће се извршити тако што ће се спровести још један круг за подношење  понуда.

Комисија заказује састанак за подношење додатних понуда, који се може одржати и истог дана када и отварање првобитних понуда, понуђачима са истом ценом оставља се рок од 10 минута да поднесу додатну понуду која се доставља у писаном облику присутним члановима Комисије. Понуђачи који се не одазову позиву за састанак за коначну понуђену цену узеће се она цена прибављена у првом кругу.

Понуђач који понуди највиши износ по једном кубном метру, потписује изјаву о висини понуђеног износа, који је обавезан да уплати на рачун буџета општине Велико Градиште у року од 3 дана од дана утврђивања количине дрвне масе о чему Комисија саставља записник.

Купац се обавезује да исече предметна стабла, одвезе и очисти грање и остало смеће у року од 15 календарских дана од дана потписивања уговора.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Акт о отуђењу предметних топола, донеће Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Комисије, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу.

Заинтересована лица могу обићи локацију и извршити увид у стање топола које су предмет продаје, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, уз предходну најаву, ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште путем е-адресе milavesna06@yahoo.com контакт особа је Весна Милановић.

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2022. години

У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште(„Сл. гласник Велико Градиште”, бр. 39/2020.), Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2022. годину ( „Службени гласник општине Велико Градиште“ број 38/2021) и Годишњим планом јавних конкурса  Председник Општине Велико Градиште  на предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2022. годину  расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2022. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште које реализују удружења грађана. Укупан износ средстава који је предвиђен овим конкурсом је 2.500.000,00 динара.

УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 • Да удружење има статус правног лица
 • Да се програм реализује на територији општине Велико Градиште
 • Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у регистар
 • Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја
 • Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу

Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће трајати најдуже до 31.12.2022. године.

Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном        конкурсу, а у току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине Велико Градиште врши се применом следећих критеријума:

Р.бр Критеријум Макс бр бод
1 Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)? 5
2 Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? 10
2.1 Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? 5
2.2 Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани? 5
3 Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? 5
3.1 Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности? 5
3.2 Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1 5
3.3 Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? 5
4 Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? 5
4.1 Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? 5
5 Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? 5
5.1 Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори 5
5.2 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? 5
  Максимални укупни резултат 70

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

Пријавни образац (Образац 1);

Предлог програма/пројекта (Образац 2);

Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

 Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице

Општине Велико Градиште  (www.velikogradiste.rs) .

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страници Општине Велико Градиште и огласној табли која се налази у згради Општинске управе општине Велико Градиште.

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико Градиште додељују средства  биће објављена у року од пет дана од дана доношења.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278.

Финансијски извештај
Наративни извештај

у Великом Градишту

Број: 401-385/2021-01-2

Дана: 22. 12. 2021. године

Председник општине Велико Градиште

Драган Милић

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у 2022. години

У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије општине Велико Градиште („Сл. гласник Велико Градиште ”, бр. 39/2020), Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2022 годину („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 38/2021) Председник Општине Велико Градиште а на предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2022. годину расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2022. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште које реализују цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште. Укупан износ средстава који је предвиђен овим конкурсом је 1.500.000,00 динара.

УСЛОВИ КОЈЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује црква или верска заједница:

 • које је уписано у регистар цркава и верских заједница при Министарству владе Републике Србије надлежном за послове вера на основу Закона о црквама и верским заједницама;
 • чији се циљеви остварују у области у којој се програм реализује;
 • која је директно одговорна за припрему и извођење програма
 • која није у поступку блокаде
 • да се програм реализује на територији општине Велико Градиште,
 • да црква или верска заједница има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја,

Једна црква или верска заједница може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу, а у току буџетске године имају права само једном на доделу средстава.
Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .

ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА КОЈЕ СЕ ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Средства су предвиђена  за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених субјеката, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

 1. – инвестиционе радове на црквеним објектима,
 2. – обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 3. – обнову икона, верских и сакралних предмета,
 4. – стављање нових фасада и кречење црквених објеката,
 5. – обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,
 6. – санирање влаге на црквеним зидовима,
 7. – изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,
 8. – организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,
 9. – организовање црквених манифестација
 10. – научна истраживања везана за цркву.

Критеријуми  за доделу средстава су:

 1. карактер и значај програма,
 2. капацитет за реализацију програма,
 3. досадашња искуства у реализацији програма,
 4. број корисника/верника према којима је усмерен програм,
 5. да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
 6. учешће у финансирању   програма  од  стране  подносиоца  програма (постојање могућности суфинансирања). 

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

Максимални износ средстава односно укупан износ који је одређен за финансирање односно суфинансирање прихваћених програма овим конкурсом је 1.500.000,00 динара

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

Пријавни образац (Образац 1);

Предлог програма/пројекта (Образац 2);

Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису у регистар цркава и верских заједница

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката цркава и верских заједница, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА.

Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице

Општине Велико Градиште  (www.velikogradiste.rs) .

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страници Општине Велико Градиште и огласној табли која се налази у згради Општинске управе општине Велико Градиште.

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико Градиште додељују средства  биће објављена у року од пет дана од дана доношења.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће трајати најдуже до 31.12.2022.године.

Финансијски извештај
Наративни извештај

у Великом Градишту

Број: 401-384/2021-01-2

Дана: 22. 12. 2021. године

Председник општине Велико Градиште

 Драган Милић

Сазив 35. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 22.12.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

35. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 22.12.2021. год. (СРЕДА)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем,

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Допуне Правилника о накнади путних трошкова запослених,
 2. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Дома здравља Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву заменика Председника општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОпштинског јавног правобраниоца,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Одељења за локални економски развој,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Дома здравља Велико Градиште,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста општине Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште,
 15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Туристичке организације општине Велико Градиште,
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинског фудбалског савеза,
 21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Спортског савеза општине Велико Градиште,
 22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОК „ВГСК“,
 23. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву СД „ВГСК“,
 24. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ФК „ВГСК“,
 25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Николић Дејана из Курјача,
 26. Предлог Решења о именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације,
 27. Предлог Решења о дозвољавању смањења одобрених средстава планираних за 2021. годину, ФК „Кумане“ из Кумана,
 28. Предлози Решења којима се одобравају и финансирају програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште,
 29. Предлог Решења о признавању права на једнократну новчану помоћ Живановић Малиши из Курјача,
 30. Предлог Правилника о раду монтажно-демонтажног клизалишта у Великом Градишту. 

Број: 06-83/2021-01-4 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

image_pdfimage_print