Председник

Драган Милић

Председник општине

Дневни распоред активности председника:
– од 07 до 08 сати: састанак са руководиоцима
– од 08 до 10 сати: пријем странака
– од 10 сати: службене посете, обилазак општине, остале обавезе

Дан отворених врата: понедељак, од 07 до 15 сати

Рођен 7. новембра 1959. године у Куману код Великог Градишта.

Дипломирао на Вишој економској школи у Београду.

Рад у локалној самоуправи почиње као референт месне канцеларије, 1979. године. Од 1985. године радио је као комерцијалиста у привредном комбинату, а 1987. године као директор земљорадничке задруге.

Од 1992. године обавља функцију председника Скупштине општине, а од 1993. до 2004. године председника Извршног одбора општине Велико Градиште. Од 1993. године до 1997. године био је народни посланик у Скупштини Србије испред Социјалистичке партије Србије.

За председника општине други пут је изабран на директним изборима 2004. године са четворогодишњим мандатом. Од 2010. године поново обавља ову функцију, а још два мандата добија и на локалним изборима 2012. и 2016. године. 2020. године ушао је у шести мандат избором за председника општине са листе Српске напредне странке као и 2024. године када започиње седми мандат на месту председника општине. У међувремену, од краја 2023. до почетка новог мандата обавља функцију председника Привременог органа општине.

Оснивач је Групе грађана “За село и град – Драган Милић“, а данас је члан Српске напредне странке.

Ожењен, отац две ћерке и деда три унука.

  • Заменик председника општине: Недељко Васић

    E-mail: office@velikogradiste.rs

    Телефон: 012/660-128

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник општине:

1) представља и заступа општину;

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета општине;

6) усмерава и усклађује рад Општинске управе;

7) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

8) информише јавност о свом раду;

9) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење надлежности општине;

10) подноси извештај Скупштини о извршењу буџета;

11) одлучује о употреби сталне и текуће буџетске резерве у складу са законом;

12) одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;

13) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима општине.

Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа општине и Општинске управе.

image_pdfimage_print