• Анела Јовановић – Општински правобранилац

    Телефон: 012/660-124

 Општинско правобранилаштво је посебни орган општине Велико Градиште који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Велико Градиште.

 Седиште Општинског правобранилштва је у Великом Градишту.

 У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине Велико Градиште, Општинско правобранилаштво:

 1.      У поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима  заступа, као законски заступник, општину Велико Градиште, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета ради заштите имовинских права и интереса општине Велико Градиште.

 2.      Прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа или правног лица које заступа, посебно  спречавање штетних имовинско правних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа.

 3.      Даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које заступа, посебно уговора из области имовинско правних односа и привредно правних уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана.

 4.      Даје правне савете свим органима општине Велико Градиште које заступа .

 5.      Предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.

Функцију Општинског правобранилаштва обавља Општински правобранилац и заменик Општинског правобраниоца у складу са Уставом РС, Законом, Одлуком о Општинском правобранилаштву општине Велико Градиште и другим општим правним актима.

 Општинског правобраниоца, на предлог Општинског већа, поставља Скупштина општине Велико Градиште на период од  пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.

 

image_pdfimage_print