2023.

Упутство за припрему ребаланса буџета 04.08.2023. године

Модел програма рада и развоја МЗ

Захтев за додатна средства – модел

Предлог за повраћај у текућу буџетску резерву – модел

План увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доноешња буџета за 2024. годину

Грађански водич кроз завршни рачун за 2022. годину

6. Правилник о измени и допуни Правилника о укључивању грађана у буџетски процес

4. Правилник о укључивању грађана у буџетски процес,

Прелиминарна листа пројеката грађана

Програм активности које се спроводе при припреми нацрта одлуке о буџету

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину

Решење о формирању Радне групе праћења и извештавања програма, програмских активности и пројеката и израде буџета

Овлашћење Радној групи за праћење и извештавање програма, програмских активности и пројеката и израде буџета за спровођење плана активности

Јавне консултације о Предлогу правилника о укључивању грађана у буџетски процес

Инструкцијa о садржини захтева за одобрење средстава из текуће буџетске резерве – Модел захтева Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Велико Градиште за 2023. годину

Упутство за израду програмског буџета

Обрасци за припрему програмског буџета – бланко

Јубиларне награде и отпремнине 2023.

План увођења родног буџетирања за 2023.

Прилог 1, преглед броја запослених и средстава за плате

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (ажурирано у септембру 2021)

2022.

Одлука о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину са Кадровским планом општине Велико Градиште за 2023. годину

Грађански водич кроз буџет општине Велико Градиште за 2023. годину

Извештај о остварењу буџета за период Јануар – Септембар 2022. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину

Извештај о остварењу буџета за период јануар-јун 2022. године

Упутство за припрему буџета за 2023

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2021)

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (ажурирано у септембру 2021)

Прилог 1, преглед броја запослених и средстава за плате

Јубиларне награде и отпремнине 2023

Обрасци за програмски буџет Бланко 2023

Решење о усвајању Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2022-2025. године

Грађански водич кроз Завршни рачун за 2021. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину

Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. годину + прилози

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Велико Градиште за 2023. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину за запошљавање општине Велико Градиште за 2022. и 2023. годину

Отворени подаци – Буџет општине Велико Градиште за 2021. годину

2021.

Одлукa о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште - 14.06.2021

– Завршни рачун 2020 – Обрасци 1-5

– Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета за 2020. годину и Извештај независног ревизора

– Извештај великих одступања између одобрених односно планираних средстава и извршења за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године

– Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним извршеним отплатама дугова

– Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за 2020. годину

– Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за 2020. годину

– Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 01.01.2021. године до 31.12.2020. године

– Извештај о излазним резултатима програмског буџета

– Извештај о извршењу буџета за период јануар-децембар 2020

– Одлука о ангажовању ДРИ

– Сагласност ДРИ

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програм 2 – Комуналне делатности

Програм 3 – Локални економски развој

Програм 4 – Развој туризма

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програм 6 – Заштита животне средине

Програм 7 – Саобраћај

Програм 8 – Предшколско васпитање

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програм 12 – Здравствена заштита

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програм 17 – Енергетска ефикасност

– Анализа свих програма збирно 12.2020

2020.

Одлука о завршном рачуну 2019. год

Извештај о извршењу буџета за 2019. год.

Извештавање о извршењу програма збирно 2019. год.

Анализа Извештавања за 2019.год.

Извештај о излазним резултатима

Извештај о примљеним донацијама

Извештај ревизора за 2019. год.

Стална буџетска резерва

Гаранције дате у току године

Извештај великих одступања

Текућа буџетска резерва

Одлука о ангажовању ревизије

Програм 1 – Становање,урбанизам и просторно планирање

Програм 2 – Комуналне делатности

Програм 3 – Локални економски развој

Програм 4 – Развој туризма

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програм 6 – Заштита животне средине

Програм 7 – Саобраћај

Програм 8 – Предшколско васпитање

Програм 9 – Основно образовање

Програм 10 – Средње образовање

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програм 12 – Здравствена заштита

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програм 17 – Енергетска ефикасност

Образац 1.

Образац 2.

Образац 3.

Образац 4.

Образац 5.

2019.

2018.

Одлукa о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2017. годину - 11.06.2018.

Одлукa о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2017. годину – 11.06.2018.

1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године

2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године

3. Извештај о капиталним расходима и финансирању и периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

5. Извештај о извшењу Буџета – Образац 5

6. Извештaј великих одступања између одобрених средстава и извршења

7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим, иностраним и извршеним отплатама дугова

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве

9. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве

10. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

11. Извештај о излазним резултатима програмског Буџета

12. Извештај о извршењу Буџета за период јануар-децембар 2017.године

13. Одлука о ангажовању ревизије

14. Извештај независне ревизије

15. Сагласност ДРИ

2017.

Одлукa о завршном рачуну буџета општине Велико Градиште за 2016. годину 05.06.2017.

Одлукa о завршном рачуну буџета општине Велико Градиште за 2016. годину 05.06.2017.

01. Биланс стања на дан 31.12.2016.године

02. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.године

03. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.године

04. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.године

05. Извештај о извршењу буџета – Образац 5

06. Извештај великих одтупања између одобрених средстава и извршења

07. Извештај о примљеним донацијама и кредитима

08. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве

09. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве

10. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

11. Извештај о излазним резултатима програмског буџета

12. Извештај о извршењу буџета за период јануар – децембар 2016.године

13. Одлука о ангажовању ревизије

14. Одлука о завршном рачуну за 2016. годину

2016.

Консолидовани финансијски извештај буџета општине Велико Градиште за 2015. годину

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

image_pdfimage_print