Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса становништва у селима и градским насељима.

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом општине и одлуком o месним заједницама.

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице.

Савет месне заједнице:

1) доноси статут месне заједнице;

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице;

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице, а нарочито:

– у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице,

– у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне заједнице,

– у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса,

– сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце,

– заштите и унапређење животне средине,

– уређење и одржавање насеља и зелених површина,

– стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,

– снабдевање и заштиту потрошача,

– радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на подручју месне заједнице,

– развој пољопривреде на подручју месне заједнице,

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од интереса за грађане месне заједнице,

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана;

9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице;

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица;

11) сарађује са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту,

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју,

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у случајевима из члана 67. став 1. тачка 2. до 6. ове oдлуке и покреће иницијативу за избор новог члана Савета месне заједнице;

14) доноси Пословник о свом раду;

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.

У вршењу послова из става 1. овог члана, месна заједница:

– упућује иницијативе надлежним органима општине за уређивање одређених питања и измену прописа и других аката из надлежности општине,

– подноси иницијативу за увођење месног самодоприноса, програм самодоприноса којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет одлуке и записник са Збора грађана,

– подноси предлог за расписивање референдума и стара се о спровођењу референдума који се расписује за подручје месне заједнице,

– врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног месног самодоприноса,

– извршава одлуке и спроводи закључке Скупштине општине, Општинског већа и Збора грађана.

– остварује сарадњу са другим месним заједницама, удружењима грађана, установама и јавним предузећима које је основала општина, органима општине, невладиним и другим организацијама,

– организује конкретне активности грађана и других заинтересованих учесника,

– обавештава грађане месне заједнице о активностима које предузима,

– учествује у организовању зборова грађана, референдума и покретању грађанских иницијатива,

– врши и друге послове, у складу са Статутом Општине.

Закључак о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2019) – 23.10.2020

Одлука о месним заједницама на територији општине Велико Градиште – 16.04.2019.

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЗ

Месне заједнице

Ред. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
НазивПРЕДСЕДНИК САВЕТАЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
БискупљеЗлатко СтокићГоран Ђорђевић
Велико ГрадиштеЖељко МладеновићСлађан Стојановић
ГаревоНовица СтевићДарко Поповић
ДесинеМалиша СтевићПредраг Миленковић
ДољашницаСилвија Стевић Мартиновић
Ђураково-ПоповацДраган ЛазаревићГвозден Костић
ЗатоњеСаша ЖивковићНикола Лазић
КамијевоРаде МитровићДрашко Јовичић
КисиљевоДраган ЖивотићБобан Миладиновић
КуманеРатибор ЈовановићСтефан Станковић
КусићеМирко МиловановићПредраг Илић
КурјачеСаша ЈенићНемања Марковић
ЉубињеВладан Милојковић
МајиловацМикица Станојевић
МакцеИван СимићМилош Милосављевић
ОстровоДејан ИлићМихајло Витић
ПечаницаВојче Трајковић/
ПожеженоНенад СтокићСлободан Живић
РамГоран ГицићАлександар Стаматовић
СираковоНовица Ивановић – повереник
СредњевоДалиборка МилићевићБранкица Перић
ТополовникЗоран ЈеврићРадиша Пауновић
ТрибродеНебојша СтанковићМихајло Влајковић
ЦаревацНикола ВујовићДраган Милић
Чешљева БараГорица ГроздићДраган Цветковић
image_pdfimage_print