Одељење за општу управу

Захтев за разгедање и преписивање списа предмета
Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи
Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Захтев за доношење решења о промени личног имена
Изјава о сагласности странке за прибављање личних података о чињеницама о којима се води службена евидениција
Захтев за извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и уверење из књиге држављана
Захтев за доношење решења о исправци грешке у матичним књигама
Захтев за упис у матичну књигу умрлих промене у личном статусу грађана
Захтев за издавање дупликата легитимације интерно расељеног лица
Захтев за издавање потврде о изборном праву
Захтев за једнократну новчану помоћ избеглих и интерно расељених лица
Захтев за остваривање права на доделу једнократне новчане помоћи за социјално угрожене породице са статусом избеглих и расељених лица
Захтев за накнаду трошкова сахране за избегла лица
Пријава за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи у општини
Захтев за престанак статуса избеглог лица
Захтев за промену података у легитимацији расељеног лица
Захтев за сагласност за промену места боравишта за избегла и расељена лица
Захтев за упис у јединствени бирачки списак
Захтев за упис промене података у јединствени бирачки списак
Захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине
Захрев за брисање из посебног бирачког списка националне мањине
Захтев/иницијатива Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене

Одељење за локални и економски развој 

Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања о процени утицаја пројекта на животну средину
Захтев за утврђивање обавезе плаћања и висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
Захтев за oдобрење за обављање такси превоза на територији општине Велико Градиште
Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове за које су издати водни услови
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове за које нису издати водни услови
Захтев за раскопавање и уређење јавне површине
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
Захтев за продужење рока важности интегрисане дозволе
Захтев за ревизију интегрисане дозволе
Захтев за издавање интегрисане дозволе
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом
Захтев за издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада
Захтев за заузеће jавне површине пулт-тезгом за продају робе /промо пултом/апаратом за забаву/апаратом за припрему и продају хране/расхладним уређајем, грађевинским материјалом
Захтев за заузеће jавне површине летњом/зимском баштом/тендом

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

Подношење представки просветној инспекцији
Захтев за остваривање права на дечји додатак
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства
Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета
Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета
Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин
Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке
Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца који је страни држављанин
Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца
Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања у 20__-20__ години
Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи у 20__-20__ години
Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом у 20__-20__ години
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца
Захтев за признање права на личну инвалиднину 
Захтев за признање права на породичну инвалиднину по палом борцу
Захтев за признање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду 
Захтев за признање права на породичну инвалиднину по лицу које је погинуло или умрло у војсци 
Захтев за признање права на породичну инвалиднину по умрлом цивилном инвалиду рата I групе 
Захтев за признање правана додатак за родитеља палог борца 
Захтев за признање правана увећану породичну инвалиднину 
Захтев за признање права на додатак за негуЗахтев за признање права на додатак за негу 
Захтев за признање права на ортопедски додатак 
Захтев за признање права на медицинско техничка помагала 
Захтев за признање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном односу 
Захтев за признање права на инвалидски додатак незапосленог ратног војног инвалида 
Захтев за признање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида који је навршио 65 година живота 
Захтев за признање права на месечно новчано примање 
Захтев за признање права на породични додатак 
Захтев за признање права на борачки додатак 
Захтев за остваривање права на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила 
Захтев за накнаду трошкова путовања 
Захтев за накнаду погребних трошкова 
Захтев за једнократну помоћ у случају смрти корисника 
Захтев за накнаду трошкова превоза умрлог корисника
Захтев за повећање процента инвалидитета

image_pdfimage_print