Jaвни позив за прикупљање писаних понуда за продају топола

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 410-1/2/2023-01-2
Датум: 31. 1. 2023. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 66. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019)  и  члана 27. став 3. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом Месне заједнице Затоње  председник општине Велико Градиште, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда

 

ПОКРЕЋЕ се Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају 40 топола (процењена нето дрвна маса 51м3) у виђеном стању, које се налазе на катастарској парцели број 1761 КО Затоње.

Почетна цена за отуђење предметних топола из јавне својине износи 4.213,33 динара по кубику без ПДВ-а.

Обавеза купца је да сноси све трошкове поступка отуђења, које чине трошкови сече предметних стабала, утовара, одвоза, чишћења терена од насталог лома, ангажовања шумара за жигосање дрвета ван шуме, као и сношење евентуалне накнаде штете према трећим лицима у случају да дође до уништења имовине трећих лица.

Висина депозита која се ради учешћа у поступку мора уплатити износи 21.487,98 динара.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем писаних понуда имају физичка и правна лица.

Поступак отварања приспелих понуда одржаће се дана 20. 02. 2023. године у 11.00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Велико Градиште.

Уредна  и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње,  ПИБ, МБ, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за правна лица: назив и седиште,  пуномоћје за лице које заступа подносиоца, контак телефон, ПИБ, МБ и понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-доказ о уплаћеном депозиту, на рачун број 840-961804-78 ОУ  рачун за лицитацију Велико Градиште са позивом на број 97 по моделу 59-110.

Понуде се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 20. 02. 2023. године до 10.00 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати – понуда за куповину топола“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Поступак прикупљања понуда и одабира купца спровешће Комија у саставу:

 1. Весна Милановић, мастер економиста
 2. Дарко Ивковић, дипломирани инж. шумарства
 3. Живослав Богдановић, дипломирани економиста

Дана 20. 02. 2023. године, након отварања приспелих понуда, уколико постоје два Понуђача са једнаким износом по кубику дрвне масе, избор најповољнијег Понуђача ће се извршити тако што ће се спровести још један круг за подношење  понуда.

Комисија заказује састанак за подношење додатних понуда, који се може одржати и истог дана када и отварање првобитних понуда, понуђачима са истом ценом оставља се рок од 10 минута да поднесу додатну понуду која се доставља у писаном облику присутним члановима Комисије. Понуђачи који се не одазову позиву за састанак за коначну понуђену цену узеће се она цена прибављена у првом кругу.

Понуђач који понуди највиши износ по једном кубном метру, потписује изјаву о висини понуђеног износа, који је обавезан да уплати на рачун буџета општине Велико Градиште у року од 3 дана од дана утврђивања количине дрвне масе о чему Комисија саставља записник.

Купац се обавезује да исече предметна стабла, одвезе и очисти грање и остало смеће у року од 15 календарских дана од дана потписивања уговора.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Акт о отуђењу предметних топола, донеће Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Комисије, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу.

Заинтересована лица могу обићи локацију и извршити увид у стање топола које су предмет продаје, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, уз предходну најаву, ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште путем е-адресе milavesna06@yahoo.com контакт особа је Весна Милановић.

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

Јавни увид у Нацрт друге измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизами
имовинско-правне послове
Заводни број: 353-708/2022-06
Датум: 11.01.2023. године
Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 50. и чланом 51 б.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21) и чланова 55, 72. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради друге Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 50/2022.

Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11.01.2023.године до 25.01.2023. године. Нацрт плана у току трајања јавног увида биће доступан на званичној интернет страници општине Велико Градиште и у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида биће одржана јавна презентацијадана16.01.2023. године у 12 часова у свечаној сали зграде општине ВеликоГрадиште.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно до25.01.2023.године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 01.02.2023.године,  у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

Нацрт плана

Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у 2023. години

У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије општине Велико Градиште („Сл. гласник Велико Градиште ”, бр. 39/2020), Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2022 годину („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 50/2022) Председник Општине Велико Градиште а на предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2023. годину расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2023. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС

 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште које реализују цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште. Укупан износ средстава који је предвиђен овим конкурсом је 2.000.000,00 динара.

УСЛОВИ КОЈЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује црква или верска заједница:

 • које је уписано у регистар цркава и верских заједница при Министарству владе Републике Србије надлежном за послове вера на основу Закона о црквама и верским заједницама;
 • чији се циљеви остварују у области у којој се програм реализује;
 • која је директно одговорна за припрему и извођење програма
 • која није у поступку блокаде
 • да се програм реализује на територији општине Велико Градиште,
 • да црква или верска заједница има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја,

Једна црква или верска заједница може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу, а у току буџетске године имају права само једном на доделу средстава.
Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .

ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА КОЈЕ СЕ ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Средства су предвиђена  за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених субјеката, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

 1. – инвестиционе радове на црквеним објектима,
 2. – обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 3. – обнову икона, верских и сакралних предмета,
 4. – стављање нових фасада и кречење црквених објеката,
 5. – обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,
 6. – санирање влаге на црквеним зидовима,
 7. – изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,
 8. – организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,
 9. – организовање црквених манифестација
 10. – научна истраживања везана за цркву. 

Критеријуми  за доделу средстава су:

 1. карактер и значај програма,
 2. капацитет за реализацију програма,
 3. досадашња искуства у реализацији програма,
 4. број корисника/верника према којима је усмерен програм,
 5. да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
 6. учешће у финансирању   програма  од  стране  подносиоца  програма (постојање могућности суфинансирања).


МАКСИМАЛНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

Максимални износ средстава односно укупан износ који је одређен за финансирање односно суфинансирање прихваћених програма овим конкурсом је 2.000.000,00 динара
 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копију Решења о упису у регистар цркава и верских заједница

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопију ОП обрасца;

– Фотокопију личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопију картона депонованих потписа за наменски отворен рачун код Министарства финансија, Управе за трезор, након доношења одлуке о избору корисника за финансирање/суфинансирање програма/пројекта.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката цркава и верских заједница, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА.

 Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Општине Велико Градиште  (www.velikogradiste.rs) .

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страници Општине Велико Градиште и огласној табли која се налази у згради Општинске управе општине Велико Градиште.

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико Градиште додељују средства  биће објављена у року од пет дана од дана доношења.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације може се обратити на е-адресу vesna.milanovic@velikogradiste.rs


ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће трајати најдуже до 31. 12. 2023. године.

Пријава за учешће на конкурсу

Предлог програма/пројекта

Буџет пројекта

Финансијски извештај

Наративни извештај

 

у Великом Градишту
Број: 401-3/2023-01-2
Дана: 9. 1. 2023. године

Председник општине Велико Градиште

Драган Милић

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2023. години

У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште(„Сл. гласник Велико Градиште”, бр. 39/2020.), Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2023. годину („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 50/2022) и Годишњим планом јавних конкурса  Председник Општине Велико Градиште  на предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2023. годину  расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2023. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште које реализују удружења грађана. Укупан износ средстава који је предвиђен овим конкурсом је 3.000.000,00 динара.

УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 • Да удружење има статус правног лица
 • Да се програм реализује на територији општине Велико Градиште
 • Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у регистар
 • Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја
 • Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу

Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .


ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће трајати најдуже до 31.12.2023. године.

Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу, а у току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава.


КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине Велико Градиште врши се применом следећих критеријума:

Р.бр Критеријум

Макс бр бод

1 Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)?

5

2 Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања?

10

2.1 Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника?

5

2.2 Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани?

5

3 Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима?

5

3.1 Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности?

5

3.2 Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1

5

3.3 Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив?

5

4 Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе?

5

4.1 Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи?

5

5 Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта?

5

5.1 Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори

5

5.2 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?

5

Максимални укупни резултат

70


ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копију Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопију ОП обрасца;

– Фотокопију личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопију картона депонованих потписа за наменски отворен рачун код Министарства финансија, Управе за трезор, након доношења одлуке о избору корисника за финансирање/суфинансирање програма/пројекта.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

 Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Општине Велико Градиште  (www.velikogradiste.rs) .

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страници Општине Велико Градиште и огласној табли која се налази у згради Општинске управе општине Велико Градиште.

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико Градиште додељују средства  биће објављена у року од пет дана од дана доношења.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације може се обратити на e-адресу: vesna.milanovic@velikogradiste.rs

Пријава за учешће на конкурсу

Предлог програма/пројекта

Буџет пројекта

Финансијски извештај

Наративни извештај

у Великом Градишту
Број: 401-4/2023-01-2
Дана: 9. 1. 2023. године

Председник општине Велико Градиште
Драган Милић

Јавно надметање за отуђење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 15. а у складу са чланом 16. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, број 464-243/2022-01-2 од 29.7.2022. године, Председника општине Велико Градиште и Решења број 464-317/2022-01-4 од 21.11.2022. године Општинског Већа општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове,  објављује друго

 

ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ  

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

           

  I Општина Велико Градиште отуђиће непокретност из јавне својине заинтересованим физичким и правним лицима у поступку јавног надметања, и то непокретност у Великом Градишту коју чине:

зграда туризма – објекат број 1, површине основе 480 m², изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, постојећи у улици Кнеза Лазара бр. 3 у Великом Градишту, на кат. парцели бр. 791 укупне површине од 1096 m², уписана у ЛН бр. 5471 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са ½ удела;

помоћна зграда – објекат број 2, површине основе 105 m², у ул. Кнеза Лазара у Великом Градишту, уписан по закону о озакоњењу објеката, постојећи  на кат. парцели бр. 791 укупне површине од 1096 m², уписана у ЛН бр. 5471 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са 1/1;

кат. парцела бр. 791, „Кнеза Лазара“, земљиште под зградом и другим објектом од 480 m2, земљиште под зградом и другим објектом од 105 m2, земљиште уз зграду и други објекат од 511 m2, градско грађевинско земљиште укупне површине од 1096 m2, уписана у ЛН бр. 5471 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са ½ удела.

II Непокретност из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

Заинтересована лица предметну непокретност могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Почетна цена за предмет надметања из тачке I утврђена је у износу 34.081,74 еврa, стим што се исплата врши у динарској протввредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

IV Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан платити једнократно.

Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења непокретности, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани уговором.

V Јавно надметање одржаће се дана 30.12.2022. године са почетком у 9,00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 11.  

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће поштом или лично писарници, а преко имовинско – правне службе Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве се подносе у периоду од 29.11.2022. године до 30.12.2022. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 30.12.2022. године до 8.00 часова.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

Депозит се плаћа на жиро рачун број 840-0961804-78, општине Велико Градиште, (модел: 97, позив на број: 59-110).

Минимални лицитациони корак је: 50 евра.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да на оглас пристигне најмање јадна благовремена или потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретности отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

VI Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина купопродајне цене.

VII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, а уз пријаву се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката не старији од 30 дана.

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник уз пријаву се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.

У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно објављеном Огласу.

VIII Лице које има законско право прече куповине непокретности која је изложена продаји, а пријавило је учешће и уплатило је депозит, има првенство над јединим или најповољнијим понуђачем на усменом јавном надметању, ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретности купује под истим условима.

IX По завршеном надметању, у року од 10 дана, лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Депозит купца изабраног у спроведеном поступку, урачунава се у купопродајну цену.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са условима Огласа, губи право на повраћај уплаћеног депозита из тачке V овог огласа.

XI Обавеза купаца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 и 12 у приземљу.

 

Број: 464-9/2022-06,                                                  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана 28.11.2022. године,                                                Стевић Стефан, спец. струк. инж. арх.

Одлука о продужењу рока Јавнг конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије

На основу и члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошене топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022) Општинско веће општине Велико Градиште, на70. седници одржаној дана 21.11.2022. године донело је

ОДЛУКУ O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ КОНКУРСА за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије

 

Члан 1.

Продужава се трајањe рока јавног конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије 2022. годину, за додатних 7 календарских.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику  општине Велико Градиште, огласној табли и на званичној интернет страници општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 21.Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова(„Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022 ) којим је прописано да одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси општинско веће општине Велико Градиште, а јавни конкурс за избор директних корисника спроводи Комисија. Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији коју именује Општинско веће.

Општина Велико Градиште је спровело конкурс али се до задњег дана истека конкурса пријавио релативно мали број грађана те је Општинско веће, предметни јавни конкурс тј. рок за конкурисање овом Одлуком продужило за још 7 дана.

Из свега напред наведеног Општинско веће је донело одлуку као у диспозитиву.

Бр.111-16/2022-01-4                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ   ВЕЋА

 

Драган Милић,с.р.

 

Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) и Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број 464-312/2022-01-2 од 16.11.2022. године Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правнепослове,

о б ј а в љ у ј е, 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 I Општина Велико Градиште извршиће заинтересованим физичким и правним лицима отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине, у поступку јавног надметања, а које чини:

 1. К.п.бр. 4709/45,„Калиновац“,шума3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 2. К.п.бр. 4709/46,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 393 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 3. К.п.бр. 4709/47,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 393 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 4. К.п.бр. 4709/49,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 394 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 5. К.п.бр. 4709/50,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 6. К.п.бр. 4709/51,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 7. К.п.бр. 4709/53,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 8. К.п.бр. 4709/61,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 9. К.п.бр. 4709/62,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 392 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 10. К.п.бр. 4709/63,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 392 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 11. К.п.бр. 4709/64,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 392 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 12. К.п.бр. 4709/68,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 395 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 13. К.п.бр. 4709/69,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње,
 14. К.п.бр. 4709/71,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 15. К.п.бр. 4709/72,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 16. К.п.бр. 4709/73,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 17. К.п.бр. 4709/74,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 18. К.п.бр. 4709/82,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 389 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 19. К.п.бр. 4709/83,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 389 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 20. К.п.бр. 4709/84,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 388 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 21. К.п.бр. 4709/85,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 379 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 22. К.п.бр. 4709/88,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 403 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње

II Земљиште из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

На предмету отуђења могу се градити стамбени и комерцијални објекти.

На предметном земљишту дозвољена је изградња објеката чија су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијом о локацији број 464-288/2022-06 од 25.10.2022  године издате од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац. Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена. Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго. Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.Трошкове објављивања огласа купци сносе на једнаке делове. 

IV Почетна цена за земљиште које је предмет надметања износи 1000,00 динара/м2.

Лицитациони корак износи најмање 100,00 динара/m².

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) под претњом пропуштања. Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

VI Јавно надметањеодржаће се дана 20.12.2022. године са почетком у 09,00 часова за катастарске парцеле бр.4709/45,4709/46,4709/47,4709/49,4709/50, 4709/51 и 4709/53, дана 21.12.2022. године са почетком у 09.00 часова за катастарске парцеле бр.4709/61,4709/62,4709/63,4709/64,4709/68, 4709/69 и 4709/71и дана 22.12.2022 године са почетком у 9:00 часова следеће катастарске парцеле 4709/72,4709/73,4709/74,4709/82,4709/83,4709/84,4709/85и 4709/88 у згради Општинске управе општине Велико Градиште,на адреси Житни трг 1, Велико Градиште, соба бр. 12, ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника. Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште. Пријаве се подносе од 18.11.2022. године до 19.12.2022. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 19.12.2022. године до 11,00 часова.

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и на коју катастарску парцелу се односи и ко је подносилац пријаве. Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања. У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел: 97, позив на број: 59-110). Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

X По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ. Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине. Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

XI Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком V овог Огласа, Скупштина општине поништиће решење о отуђењу земљишта.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 11.

 

Број: 464-288/2022-06,                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана  18.11.2022. године.                                                                  Стефан Стевић

Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019)и  члана2. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022),  а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину, број 67-6/1/2022-01-4 од 3. 10. 2022. године,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 69.седници одржаној дана 10.11.2022.године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, додељује се следећим студентима:

 1. Јовановић Владимиру из Великог Градишта – студенту четврте године Универзитета у Београду, Медицинског факултета, студијски програм Медицина
 2. Шундрић Урошу из Великог Градишта – студенту прве године Универзитета у Београду, Математичког факултета, студијски програм рачунарство и математика
 3. Матејић Милици из Царевца, студенту прве године Београдске академије пословних и уметничких стуковних студија, студијски програм Порези и царине са 35 бодова.

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, дана 3.10.2022. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину за 16 студената, и то:Медицински факултет, доктор медицине; Филозофски факултет, одсек археологија; Гакултет примењених уметности, одсек конзервације и рестаурације; Филозофски факултет, одсек историја уметности; Грађевински факултет, одсек за хидротехнику; Математички факултет или Природно математички факултет, ст.прог. математика; Филолошки или филозофски факултет,  студијски програм  немачки језик; Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ст. прог. дефектологија и6 студента из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе,  са територије општине Велико Градиште.

На објављени Конкурс поднето је 6 пријава, од којих се 2 пријаве односе на дефицитарна занимања, 1. на студенте из осетљивих друштвених група, 2 пријавeкоје не испуњавају услове конкурса у погледу тражених занимања и 1. неблаговремено понета пријава.

Подносиоцима пријава:Јовановић Ањи из Великог Градишта, студенту прве године Факултета драмских уметности иМитровић Алекси из Великог Градишта, студентупрве године Академије уметностиније признато право на доделу стипендије јер уписани факултети, нису у складу са ставом III Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, односно студенти су уписани на факултете, студијске програме за које није расписана стипендија.  Пријава Лазић Нине из Пожежена, поднета је по истеку рока за подношење пријава.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2022. годину, и нацртом буџета за 2023. годину.

Поука о правном средству: Ова одлука је коначно у управном поступку и против исте се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од када је подносилац пријаве обавештен о одлуци.

Број:67-14/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                     ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                                  Драган Милић,с.р.

II Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину

На основу Одлуке о расписивању II конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023 годину, број 67-15/2022-01-4 од 10. 11. 2022. године, Општинско веће општине Велико Градиште, објављује 

II    К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

 ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023  ГОДИНУ

 

I  БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ II КОНКУРСА 

У школској 2022/2023 години, по основу II конкурса стипендираће се 12 (дванаест) студената и то:

Медицински факултет, доктор медицине 1. стипендија
Филозофски факултет, одсек археологија 1. стипендија
Факултет примењених уметности, одсек конзервације и рестаурације 1. стипендија
Филозофски факултет, одсек историја уметности 1. стипендија
Грађевински факултет, одсек за хидротехнику 1. стипендија
Математички факултет или Природно математички факултет, ст. програм математика 1. стипендија
Филолошки или филозофски факултет,  студијски програм  немачки језик 1. стипендија
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ст. прог. дефектологија 1. стипендија
Факултет драмских уметности, студијски програм: глума 1. стипендија
Студенти из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе 3. стипендије

Студент из осетљиве друштвене групе, остварује право да учествује на конкурсу, уколико  испуни један од следећих услова:

 • да су он и чланови његове породице корисници новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад, или да их је Центар препознао као материјално угрожену породицу,
 • да је дете без родитељског старања,
 • да је из једнородитељске породице (живе с једним родитељем, а други родитељ није жив, или нема податак о другом родитељу у изводу из МКР)
 • да припада ромској националној мањини,
 • да је лице са инвалидитетом,
 • или лице са хроничним болестима (бронхијална и срчана астма, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, епилепсија, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, и сл.)

Право на стипендију могу остварити редовни студенти са територије општине Велико Градиште, дефицитарних занимања и студенти из осетљивих друштвених група који уписују у предвиђеним роковима одговарајуће године студија.

Стипендија се не може користити за поновљену годину студија на истом или другом факултету, изузев студената са инвалидитетом који за исту годину студија у некој од предходних школских година нису користили стипендију која се додељује из буџета на републичком или локалном нивоу.

Студенти који користе студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа и по основу Закона о ученичком и студентском стандарду, не могу бити корисници стипендије.

Додељена стипендија, припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног уговором.

Студент који прекине школовање дужан је да врати примљен износ стипендије  са одговарајућом важећом каматом.

По завршетку студија стипендиста је дужан да прихвати запошљавање на територији општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година колико је користио стипендију.

II  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Студенти учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:

– пријаву на конкурс,

– уверење о уписаној одговарајућој години студија и по који пут,

– потврду о висини просечне оцене остварене у предходној години студија, за студенте прве године сведочанства сва четри разреда средње школе,

– уверење о члановима заједничког домаћинства (овера надлежног органа)

– уверење о приходима по члану домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године, издато од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште

– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду

– доказ о пребивалишту (очитану личну карту или потврду о пребивалишту издату од стране ПС Велико Градиште).

Осим наведених обавезних докумената у зависности од потреба достављају се и:

-копије извода за сву децу у породици (уколико је студент треће дете у породици),

-оверену копију документа који потврђује инвалидност студента,

-копију решења о признавању права на новчану социјалну помоћ или потврда Центра,

-копију извода из матичне књиге умрлих,

-доказ о постојању хроничног обољења,

-један од доказа да студент припада ромској националној мањини (решење о упису у посебан бирачки списак студента или једног од његових родитеља, лична изјава оверена од надлежног органа, потврда издата од регистрованог ромског удружења).

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за пријављивање на Конкурс је закључно са 29. 11. 2022. године.

Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу, непосредно предајом на писарцу- канцеларија број 1, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“.

Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се разматрати.

IV  ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА 

Редослед  студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених  Одлуком о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 38/2020 и 22/2022).

Одлуке су доступне на линковима:

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2021/01/Sluzbeni-glasnik-38-2020.pdf

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2022/07/Sluzbeni-glasnik-br-22-2022.pdf

Одлука о додели стипендија објавиће се  на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.HYPERLINK „http://www.velikogradiste.rs/“velikogradiste.rs               

V  ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ 

Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег  степена образовања.

Са изабраним стипендистом, председник општине Велико Градиште закључује  Уговор о стипендирању.

Студент прималац стипендије дужан је да редовно полаже испите и по упису наредне године студија, у роковима одређеним статутом факултета, доставља потврду Општинском већу општине Велико Градиште, у супротном сматраће се да је Уговор о стипендирању раскинут. 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

Образац Изјаве да студент не прима студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018- др. закон и 10/2019), као  и све информације везане за Конкурс, могу се  добити у Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу– канцеларија број 1. и 4, или на телефон 662-489, контакт особа Весна Милановић.

Број: 67-15/1/2022-01-4

Датум: 14. 11. 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић

image_pdfimage_print