Јавно обавештење о организовању округлог стола 09.01.2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу средстава
Број: 401-1/2023-01-2
Датум: 4. 1. 2023. године
Велико Градиште

 

 

На основу члана 1. и 2. Закључка о условима и начину сарадње са организацијама цивилног друштва и других актера од значаја за доделу помоћи („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2022), Комисија за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2023. годину, образована решењем број 02-88/2022-01-2од 21. 12. 2022. године (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 30. 12. 2022. године, донела је следеће

 

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА

 

Обавештавају се удружења грађана, цркве и верске заједнице, да ће у понедељак 9. 1. 2023. године, са почетком у 10.30 часова бити одржан округли сто у згради СО Велико Градиште, Житни трг бр. 1, канцеларија број 4. у приземљу (у случају већег броја пријављених учесника могућа је промена места одржавања).

На округлом столу размотриће се дефинисање услова, мерила, критеријума за јавни позив као и начин учешћа тј. увида у примљену документацију, као и контролу програма. На самом састанку биће представљен нацрт Јавног позива на који организације цивилног друшта, цркве и друге верске заједнице могу дати своје мишљење, предлоге и сугестије.

Заинтересоване организације као и цркве могу извршити своје пријаве слањем података (назив организације, име и презиме особе која ће присуствовати састанку, као и контакт податке) на е-адресу: vesna.milanovic@velikogradiste.rs најкасније до 6. 1. 2023. године до 13.00 часова.

 

Председник Комисије

Драган Живковић

Студентима додељене стипендије општине за школску 2022/2023. годину

Председник општине Велико Градиште Драган Милић данас је потписао уговоре за стипендирање деветоро студената са територије ове општине за школску 2022/2023. годину.

Ове године расписана су два конкурса. На први конкурс за 16 студената јавило се шесторо, а услове је испунило троје, на други се, такође, јавило шесторо студената од којих је изабрано петоро и један за мастер студије.

“Опшптина ће као и до сада да улаже у образовање. Ове године имаћемо 21 стипендисту, али поред тога трудићемо се да побољшавамо материјални положај, односно услове учења у свим нашим школама. Често кажем да сам заиста поносан како наше образовање ради.“, рекао је председник потписницима, истакавши пример дечјег вртића који похађа преко 400 деце па до основних школа где су услови за квалитетно извођење наставе веома добри.

Он је подсетио да, поред бенефита као што су бесплатан превоз, доручак и ужина за децу која испуњавају услове, превоз за средњошколце, туденте итд, општина већ више од деценије награђује најуспешније ученике и студенте посебним наградама у виду ваучера за техничку робу попут лаптопа, рачунара и слично.

“Стипендије ћемо наставити да дајемо и даље, до сада су износиле по 10.000 динара, од марта ће бити повећане на 15.000, а свако треће и наредно дете примаће по 20.000 динара.“, најавио је Милић.

Овогодишњи добитници стипендија су Јовановић Владимир из Великог Градишта- студент четврте године Универзитета у Београду, Медицинског факултета, студијски програм Медицина, Шундрић Урош из Великог Градишта – студент прве године Универзитета у Београду, Математичког факултета, студијски програм рачунарство и математика, Матејић Милица из Царевца, студент прве године Београдске академије пословних и уметничких стуковних студија, студијски програм Порези и царине, Јовановић Ања из Великог Градишта – студент прве године Универзитета уметности у Београду, Факултет драмских уметности, студијски програм Глума, Мркаљ Милица из Великог Градишта – студент треће године Београдске академије пословних и уметничких стуковних студија, студијски програм Порези и царине, Лазић Нина из Пожежена, студент треће године Универзитета у Новом Саду, Филозофски факултет, студијски програм Социјални рад, Ивановић Љубица из Кусића, студент друге године Универзитета у Београду, Фармацеутски факултет, студијски програм Фармација, Димитријевић Милица из Кусића, студент друге године Академије струковних студија Београд, Одсек висока здравствена школа, студијски програм Нутрициониста дијететичар и Стокић Ивана из Затоња, студент струковних студија на Академији техничких струковних студија Београд, одсек примењене инжењерске науке, студијски програм: Електротехника и рачунарство.

За крај, председник је стипендистима пожелео да буду добри студенти и добри људи, да заврше факултет и да се врате у своје Велико Градиште.

 

 

 

Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019) и члана 2. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину, број 67-15/1/2022-01-4 од 14. 11. 2022. године, Општинско веће општине Велико Градиште на својој 71. седници одржаној дана 06.12.2022. године, доноси


О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ


Члан 1.

Стипендија општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, додељује се следећим студентима:
1. Јовановић Ањи из Великог Градишта – студенту прве године Универзитета уметности у Београду, Факултет драмских уметности, студијски програм Глума
2. Мркаљ Милици из Великог Градишта – студенту треће године Београдске академије пословних и уметничких стуковних студија, студијски програм Порези и царине
3. Лазић Нини из Пожежена, студенту треће године Универзитета у Новом Саду, Филозофски факултет, студијски програм Социјални рад
4. Ивановић Љубици из Кусића, студенту друге године Универзитета у Београду, Фармацеутски факултет, студијски програм Фармација
5. Димитријевић Милици из Кусића, студенту друге године Академије струковних студија Београд, Одсек висока здравствена школа, студијски програм Нутрициониста дијететичар.

Члан 2.

Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, односно за треће дете у породици у месечном износу од 15.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, дана 14. 11. 2022. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину за 12 студената, и то: Медицински факултет, доктор медицине; Филозофски факултет, одсек археологија; Факултет примењених уметности, одсек конзервације и рестаурације; Филозофски факултет, одсек историја уметности; Грађевински факултет, одсек за хидротехнику; Математички факултет или Природно математички факултет, ст. прог. математика; Филолошки или филозофски факултет, студијски програм немачки језик; Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ст. прог. дефектологија; Факултет драмских уметности, студијски програм глума и 3 студента из осетљивих друштвених група без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе, са територије општине Велико Градиште.

На објављени Конкурс поднето је 6 пријава, од којих се 1. пријава односе на дефицитарна занимања, 4. на студенте из осетљивих друштвених група и 1 пријава које не испуњава услове конкурса и прописане одредбе Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште.
Подносиоцу пријаве Филиповић Невени из Мајиловца студенту пете године Универзитета у Београду, Филозофског факултета, студијски програм историја уметности није признато право на доделу стипендије јер је уписала 5. годину на смеру за који је прописан четворогодишњи програм на основним академским студијама. Из напред наведеног произилази да је извршила обнову године, док је
чланом 2. став 2. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште, прописано да се стипендија не може користити за поновљену годину студија на истом или другом факултету, изузев код студената са инвалидитетом.
Полазећи од броја одобрених пријава по првом конкурсу, и броју поднетих пријава по другом конкурсу, Одељење за општу управу предлаже Општинском већу општине Велико Градиште, да усвоји све четири пријаве у делу студенти из осетљивих група и донесе одлуку каква је дата у диспозитиву.
Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2022. годину, и нацртом буџета за 2023. годину.
На основу свега наведног, Општинско веће општине Велико Градиште је донело Одлуку, као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Ова одлука је коначно у управном поступку и против исте се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од када је подносилац пријаве обавештен о одлуци.

Број: 67-23/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

Првацима и предшколцима подељена “Пажљивкова правила“ и бојанке

Децу три основне школе и предшколске установе са територије општине Велико Градиште  посетили су јуче представници Савета за безбедност саобраћаја ове локалне самоуправе која у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја спроводи активности усмерене ка повећању безбедности деце у саобраћају.

У присуству директора и наставника, председник Савета Слађан Марковић, поделио је стодвадесеторици првака брошуру Пажљивкова правила док је стотридесеторо предшколаца добило Пажљивкове бојанке.

Једна од активности чија се реализација планирана у школској 2022/2023. години је и пројекат “Пажљивкова смотра“ кроз који ће општина Велико Градиште бити део националног пројекта.

“Пажљивкова смотра“ ће, кроз четири фазе – школску, општинску/градску, регионалну и републичку смотру припремати и тестирати знање предшколаца и ученика првог и другог разреда из области безбедности у саобраћају.

Обележене 42 године рада Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предшколска установа „Мајски цвет“ обележила је јуче 42 године успешног рада и постојања. Свечаности су присуствовали представници општине и институција, сарадници установа из локалног окружења, директори предшколских установа из региона, представници удружења васпитача, Савета родитеља, Управног одбора и сви сарадници са којима ова установа успешно сарађује.

Скупу се обратила директорка вртића Славица Јанковић, која је, уз добродошлицу гостима, представила резултате и изазове са којима се установа сусреће те добру сарадњу са локалном самоуправом и подршку коју сваке године добија.

Она је истакла учешће у пројекту „Разиграно родитељство“ који за циљ има развој и унапређење међусекторске сарадње и обуку практичара са циљем подршке породици и раном развоју у првих 1000 дана, укључујучи пренатални период.

“Поносни смо што је наша општина део овог пројекта који је на нивоу Србије добило 28 општина. Пројекат реализује УНИЦЕФ уз подршку Сталне конференције градова и општина.“.

Како је рекла, локална самоуправа сваке године издваја значајна средства за Предшколску установу.  У прилог томе говори и доградња централног објекта и проширивање постојећих капацитета како би се збринула сва деца.  У претходних 10 година, објекат у Великом Градишту је два пута проширен, захваљујући пројектима у које је била укључена општина.  Ове радне године установа је, захваљујући локалној самоуправи, добила соларне панеле па ускоро креће са производњим енергије како би се повећала енергетска ефикасност и испоштовале мере штедње.

Испред локалне самоуправе присутнима се обратио Владимир Штрбац, председник Скупштине општине, честитавши запосленима празник и истакавши да је ово најважнија установа на локалном нивоу јер брине о деци која су наша будућност.

Председник Скупштине је нагласио да ће општина, као и до сада, наставити да подржава развој установе и да улаже у најмлађе.

Овом приликом уручене су и јубиларне награде запосленима, али и самој директорки за четири деценије рада.

За пријатну атмосферу уз пригодан свечани програм, побринула су се, уз подршку запослених, и деца из старијих предшколских група.

Ову предшколску установу тренутно похађа  430 деце, смештене у 25 васпитних група. Од тог броја око 130 деце се налази у 10  група у сеоским срединама, док су остала деца распоређена у 15 група у објекту у Великом Градишту, у којем од 2020.године функционише и најмлађа јаслена група „Пахуљица“  за бебе узраста од 6 до 12 месеци.

Беле магнетне школске табле замениле старе зелене

Ученици све три основне школе у општини Велико Градиште добили су данас 45 белих магнетних школских табли које ће заменити старе, зелене.

Нове табле директорима школа уручили су заменици председника општине и Скупштине општине, Слађан Марковић и Солфина Јовановић, са сарадницима.

Ове табле су набављене у оквиру пројекта укључивања јавности у припрему Одлуке о буџету за 2023. годину где су основци свих школа са ове територије цртежима исказали своје жеље на тему “Шта недостаје мом месту да бих био срећнији“ при чему су за то и награђени.

Општина модернизацијом школа у свим сегментима, пратећи трендове за побољшање услова образовања, улагаже у образовање са циљем да ученицима омогући што боље и квалитетније услове за праћење наставе.

Овом приликом набављено је укупно 45 табли, величине 1,2 са 2,4 метра, укупне вредности од 434.700 динара.  Школа “Вук Карађић“ у Мајиловцу добила је 12 табли, школа “Миша Живановић“ у Средњеву 13, а школа “Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту 20 табли.

Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019)и  члана2. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022),  а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину, број 67-6/1/2022-01-4 од 3. 10. 2022. године,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 69.седници одржаној дана 10.11.2022.године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, додељује се следећим студентима:

  1. Јовановић Владимиру из Великог Градишта – студенту четврте године Универзитета у Београду, Медицинског факултета, студијски програм Медицина
  2. Шундрић Урошу из Великог Градишта – студенту прве године Универзитета у Београду, Математичког факултета, студијски програм рачунарство и математика
  3. Матејић Милици из Царевца, студенту прве године Београдске академије пословних и уметничких стуковних студија, студијски програм Порези и царине са 35 бодова.

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, дана 3.10.2022. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину за 16 студената, и то:Медицински факултет, доктор медицине; Филозофски факултет, одсек археологија; Гакултет примењених уметности, одсек конзервације и рестаурације; Филозофски факултет, одсек историја уметности; Грађевински факултет, одсек за хидротехнику; Математички факултет или Природно математички факултет, ст.прог. математика; Филолошки или филозофски факултет,  студијски програм  немачки језик; Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ст. прог. дефектологија и6 студента из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе,  са територије општине Велико Градиште.

На објављени Конкурс поднето је 6 пријава, од којих се 2 пријаве односе на дефицитарна занимања, 1. на студенте из осетљивих друштвених група, 2 пријавeкоје не испуњавају услове конкурса у погледу тражених занимања и 1. неблаговремено понета пријава.

Подносиоцима пријава:Јовановић Ањи из Великог Градишта, студенту прве године Факултета драмских уметности иМитровић Алекси из Великог Градишта, студентупрве године Академије уметностиније признато право на доделу стипендије јер уписани факултети, нису у складу са ставом III Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, односно студенти су уписани на факултете, студијске програме за које није расписана стипендија.  Пријава Лазић Нине из Пожежена, поднета је по истеку рока за подношење пријава.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2022. годину, и нацртом буџета за 2023. годину.

Поука о правном средству: Ова одлука је коначно у управном поступку и против исте се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од када је подносилац пријаве обавештен о одлуци.

Број:67-14/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                     ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                                  Драган Милић,с.р.

II Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину

На основу Одлуке о расписивању II конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023 годину, број 67-15/2022-01-4 од 10. 11. 2022. године, Општинско веће општине Велико Градиште, објављује 

II    К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

 ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023  ГОДИНУ

 

I  БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ II КОНКУРСА 

У школској 2022/2023 години, по основу II конкурса стипендираће се 12 (дванаест) студената и то:

Медицински факултет, доктор медицине 1. стипендија
Филозофски факултет, одсек археологија 1. стипендија
Факултет примењених уметности, одсек конзервације и рестаурације 1. стипендија
Филозофски факултет, одсек историја уметности 1. стипендија
Грађевински факултет, одсек за хидротехнику 1. стипендија
Математички факултет или Природно математички факултет, ст. програм математика 1. стипендија
Филолошки или филозофски факултет,  студијски програм  немачки језик 1. стипендија
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ст. прог. дефектологија 1. стипендија
Факултет драмских уметности, студијски програм: глума 1. стипендија
Студенти из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе 3. стипендије

Студент из осетљиве друштвене групе, остварује право да учествује на конкурсу, уколико  испуни један од следећих услова:

  • да су он и чланови његове породице корисници новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад, или да их је Центар препознао као материјално угрожену породицу,
  • да је дете без родитељског старања,
  • да је из једнородитељске породице (живе с једним родитељем, а други родитељ није жив, или нема податак о другом родитељу у изводу из МКР)
  • да припада ромској националној мањини,
  • да је лице са инвалидитетом,
  • или лице са хроничним болестима (бронхијална и срчана астма, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, епилепсија, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, и сл.)

Право на стипендију могу остварити редовни студенти са територије општине Велико Градиште, дефицитарних занимања и студенти из осетљивих друштвених група који уписују у предвиђеним роковима одговарајуће године студија.

Стипендија се не може користити за поновљену годину студија на истом или другом факултету, изузев студената са инвалидитетом који за исту годину студија у некој од предходних школских година нису користили стипендију која се додељује из буџета на републичком или локалном нивоу.

Студенти који користе студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа и по основу Закона о ученичком и студентском стандарду, не могу бити корисници стипендије.

Додељена стипендија, припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног уговором.

Студент који прекине школовање дужан је да врати примљен износ стипендије  са одговарајућом важећом каматом.

По завршетку студија стипендиста је дужан да прихвати запошљавање на територији општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година колико је користио стипендију.

II  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Студенти учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:

– пријаву на конкурс,

– уверење о уписаној одговарајућој години студија и по који пут,

– потврду о висини просечне оцене остварене у предходној години студија, за студенте прве године сведочанства сва четри разреда средње школе,

– уверење о члановима заједничког домаћинства (овера надлежног органа)

– уверење о приходима по члану домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године, издато од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште

– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду

– доказ о пребивалишту (очитану личну карту или потврду о пребивалишту издату од стране ПС Велико Градиште).

Осим наведених обавезних докумената у зависности од потреба достављају се и:

-копије извода за сву децу у породици (уколико је студент треће дете у породици),

-оверену копију документа који потврђује инвалидност студента,

-копију решења о признавању права на новчану социјалну помоћ или потврда Центра,

-копију извода из матичне књиге умрлих,

-доказ о постојању хроничног обољења,

-један од доказа да студент припада ромској националној мањини (решење о упису у посебан бирачки списак студента или једног од његових родитеља, лична изјава оверена од надлежног органа, потврда издата од регистрованог ромског удружења).

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за пријављивање на Конкурс је закључно са 29. 11. 2022. године.

Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу, непосредно предајом на писарцу- канцеларија број 1, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“.

Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се разматрати.

IV  ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА 

Редослед  студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених  Одлуком о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 38/2020 и 22/2022).

Одлуке су доступне на линковима:

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2021/01/Sluzbeni-glasnik-38-2020.pdf

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2022/07/Sluzbeni-glasnik-br-22-2022.pdf

Одлука о додели стипендија објавиће се  на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.HYPERLINK „http://www.velikogradiste.rs/“velikogradiste.rs               

V  ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ 

Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег  степена образовања.

Са изабраним стипендистом, председник општине Велико Градиште закључује  Уговор о стипендирању.

Студент прималац стипендије дужан је да редовно полаже испите и по упису наредне године студија, у роковима одређеним статутом факултета, доставља потврду Општинском већу општине Велико Градиште, у супротном сматраће се да је Уговор о стипендирању раскинут. 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

Образац Изјаве да студент не прима студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018- др. закон и 10/2019), као  и све информације везане за Конкурс, могу се  добити у Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу– канцеларија број 1. и 4, или на телефон 662-489, контакт особа Весна Милановић.

Број: 67-15/1/2022-01-4

Датум: 14. 11. 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић

Пријемом за најуспешније обележен Дан ватрогасно-спасилачких јединица и Дан просветних радника

И ове године општина Велико Градиште је, поводом обележавања Дана ватрогасно-спасилачких јединица и Дана просветних радника, организовала пријем за запослене градиштанских установа који су у протеклој години остварили изузетне резултате у раду.

Председник општине Драган Милић угостио је, са сарадницима, награђене и њихове директоре како би заједно обележили овај дан.

Награде су додељене професорки рачунарства и информатике Биљани Лукић и професору верске наставе Урошу Миловановићу из Средње школе “Милоје Васић“, наставници српског језика Весни Микић и наставници физике Ивани Јанковић из ОШ “Иво Лола Рибар“, наставници ликовне културе Марији Јевтић Орозовић из ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац, шефу рачуноводства ОШ “Миша Живановић“ Средњево Снежани Милић, васпитачици Предшколске установе “Мајски цвет“ Марији Живaновић, наставници клавира Музичке школе “Стеван Мокрањац“ Пожаревац – Oдељење у В. Градишту Биљани Божић и ватрогасцу-спасиоцу Ватрогасно-спасилачке јединице Марку Живковићу.

Подсећајући да су ватрогасци увек спремни када дође до кризне ситуације, поручио је: “Ваш посао је тежак и опасан и волео бих да никад немате посла. Ви га радите доста квалитетно. Вероватно знате да смо са Министарством договорили и општина ће да исфинансира пројектну документацију, да обезбеди земљиште, да се направи нова зграда за наше ватрогасце“.

Обраћајући се просветним радницима, указавши на одговорност њиховог посла, Милић им је пожелео да и даље производе добре људе и добре стручњаке.

“Вероватно сам досадио причајући о нашој просвети, о нашим школама, вртићу, колико је то квалитетно. То сам рекао и пре неки дан када је био министар просвете, да сам заиста поносан што сам на челу општине која има овакву просвету.“.

О квалитету школства у Градишту говори и успех ученика који постижу одличне резултате и уписују престижне школе и факултете што општина редовно и награђује, али и улаже у опремaње образовних установа.

У име свих, локалној самоуправи и председнику захвалио је директор ОШ “Иво Лола Рибар“ Драган Мандић док је директорка СШ “Милоје Васић“ Весна Новковић похвалила дугогодишњу праксу награђивања успешних радника. Како је навела, све ово доприноси ентузијазму и мотивацији просветних радника за већи труд и рад.

На Сребрном језеру одржана конференција “Анализа демографске ситуације у Србији“

Регионални Савез за живот, у сарадњи са општином Велико Градиште, организовао је 5. новембра на Сребрном језеру регионалну конференцију на тему актуелне демографске ситуације, мерама за подстицање наталитета, анализом актуелног пописа и слично.

Конференцији је присуствовао председник општине Драган Милић са сарадницима из ове области као и удружења и експерти из Србије и окружења који се баве заштитом породице, деловањем против беле куге, смањењем броја абортуса итд.

Савез за живот од 2018. развија демографску платформу која нуди стратегију и конкретне мере за суочавање са депопулацијом. Овом приликом представници удружења истакли су да анализе најављују да ће попис ове године показати да је Србија изгубила око 700,000 становника или 10% популације у односу на претходни попис 2011. и оценили као врло забрињавајуће са чим се слажу и у општини Велико Градиште.

“То није само у Србији, то је карактеристично и за друге суседне земље – ја сам често у Рунунији, и то нама даје обавезу, не само право, да овакве скупове што чешће организујемо, да тема буде приоритет и у другим општинама и да предузмемо, свако према својим могућностима, мере како бисмо допринели да превазиђемо ово.“, рекао је Милић.

Он је истакао да општина чини напоре, са око петнаестак мера социјалне подршке и погодности за породице са троје и више деце, међу којима су бесплатан вртић за треће дете, ужина, превоз итд, али и са увођењем нових.

“Јуче смо се са ‘Покретом три плус’ договорили да повећамо стипендије за свако треће дете и то отприлике 50% и бићемо први у Србији, али бих желео да то буде покретач да се и други прикључе, да уведу да се 20% умањи порез на имовину за све породице које имају троје и више деце. Можда је скроман допринос, али да покупамо сви да дамо допринос да имамо више деце.“, најавио је председник.

Како је рекао, ова ситуација може да се побољша само економским мерама, поред мера која чини Влада Републике Србије и руквоводство државе, како би се људима створиле могућности да имају добре плате и запослења те да ће се и општина трудити да око 5,000 својих житеља на раду у иностранству врати и привуче, уз могућност да се баве туризмом где се интензивира градња и куповина апартмана, а све више породица ради у том сектору.

Да ове мере дају резултате, потврдио је и Саша Стевић, привредник из Смољинца и организатор Дана борбе против беле куге, рекавши да општина Велико Градиште има најбољу пронаталлитетну политику у Србији и да је зато изабрана за место одржавања конференције.

Присутнима се обратио и Владица Гавриловић, председник Покрета три плус и иницијатор “поносне картице“ као и мобилне апликације “Три плус“ која ће у 2023. години, поред попуста, донети и нове погодности и привилегије за родитеље са троје и више деце које се огледају у успостављању личног QR кода за сваког родитеља који је остварио право на картицу, могућност бесплатног паркинга у својој локалној самоуправи, развијена друштвена мрежа у којој породице са троје и више деце могу размењивати и поклањати потребне и непотребне ствари, онлајн приступ „Три плус продавници”, могућност плаћања рачуна са попустом и свакодневна обавештења о значајним информацијама.

Уз представљање рада Удружења “Плаво срце 012“ из Пожаревца, председница Марија Јонекер уручила је председнику Милићу захвалницу и медаљу за свесрдно ангажовање за помоћ деци.

image_pdfimage_print