Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2022. години

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), Уредбе о правилима  и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), члана 15. став 1 тачка 10 и члана 66. став 1 тачка 3 и 5 Статута општине Велико Градиште (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019) и Одлуке број 401-155/2022-01-2 од 14.04.2022. године,

Председник општине Велико Градиште расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
на територији општине Велико Градиште у 2022. години

 

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Јавни позив (Конкурс) се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Средства опредељена за овај конкурс износе 1.200.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 20.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 500.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, који су локалног значаја и доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% оправданих трошкова пројекта, док учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању.

Пројектима који се реализују средства ће се додељивати по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 31.12.2022. године.

II ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

На  Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале вредности (de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две календарске године прелази 23.000.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта, односно 50% вредности пројекта за телевизију.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Општи критеријуми су: 

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;  идентификованих и јасно дефинисаних потреба  циљних група; заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 2. Утицај  и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 3. Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.
 4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2)  Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми су:

1. Актуелност теме: слободан развој личности и заштита деце и младих; развој и заштита економски и социјално угрожених и осетљивих друштвених група; очување културне баштине и неговање традиције и језика српског народа и националних мањина; развој културног и уметничког стваралаштва;развој науке и образовања; развој спорта и физичке културе; развој привреде, нарочито туризма и пољопривреде; заштита и унапређење животне средине и комуналне инфраструктуре; заштита и унапређење здравља људи;
2. Технички критеријуми: гледаност телевизијског програма / слушаност радијског програма / тираж штампаних медија; зона сервиса/опслуживања треба да обезбеди емитовањe радио и/или телевизијског програма, односно дистрибуцију штампаног медија на територији општине Велико Градиште.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четириштампана примерка и попуњен оригиналан образац у електронској форми на CD-у, који чине:
 • Предлог – пријава пројекта и
 • Буџет пројекта.

Образац се преузима са сајта општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs (у оквиру овог конкурса) и саставни је део Правилника о изменама и допунама правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 1. Документа у једном штампаном примерку:
 • оверена изјава учесника конкурса да ли му је за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу,
 • оверена изјава учесника конкурса да ли му је додељена државна помоћ мале вредности (de minimis) у текућој и претходне две календарске године и у ком износу,
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије,
 • оверен доказ о емитовању радио и/или телевизијског програма, односно дистрибуцији штампаног медија на територији општине Велико Градиште,
 • оверена изјава учесника конкурса да се бави производњом медијског садржаја (образац у прилогу),
 • оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја).

V РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“ Пожаревац, односно од 19.04.2022. године.

Пријава се сматра благовременом уколико је предата на писарници Органа до 09.05.2022. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави најкасније до 15.01.2023. године.

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем  предложе своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се  и његова  кратка биографија.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и појединци предлоге за члана комисије могу доставити општини Велико Градиште у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“ Пожаревац односно до 09.05.2022. године.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве пројеката на Конкурс слати искључиво поштом на адресу: Општина Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, са назнаком: За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања за 2022. годину“.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Конкурс и обрасци обjављују се на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Додатне информације могу се добити радним даном, од 11 до 14 часова, на телефоне: 012/660-122 и 012/661-128.

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење  о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници општине Велико Градиште  www.velikogradiste.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Образац 1 – пријава – предлог пројекта
Образац 1 – буџет пројекта  (ревидиран буџет пројекта; финансијски извештај)
Изјава о производњи медијског садржаја
Oбразац 2 – наративни извештај

Број: 401-155/2/2022-01-2
Датум: 14.04.2022. год.
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print