Обавештење о Jавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 21.04.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката за:

  • Стамбени објекат-викенд кућа у функцији туризма на к.п.бр. 878 К.О. Острово, инвеститора Милановић Маје из Пожаревца ул. Бојане Првуловић 040/53, број предмета 353-118/2022-06;
  • Апартмански објекат на кп.бр. 3924/1 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта, Трг Младена Милорадовића бр. 7, број предмета 353-119/2022-06;
  • Туристичко-стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2366/408 К.О. Велико Градиште, инвеститора Николић Ненада из Великог Градишта ул. Првомајска бр. 33, број предмета 353-249/2022-06;
  • Пословни објекат на кп.бр. 2366/10 Велико Градиште, инвеститора Јовановић Ивана из Тополовника, број предмета 353-250/2022-06;
  • Стамбено-пословни објекат на к.п.бр. 2366/85 К.О. Велико Градиште, инвеститора Вејиновић Наташе из Београда ул. Вишеградска бр. 6/2, број предмета 353-254/2022-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 28.04.2022. године до 04.05.2022. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 04.05.2022.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print