Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2015/2016. годину

На основу члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012) и члана 3. став 1. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2013), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2015/2016 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 102. седници одржаној дана 09.12.2015. године, доноси

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1.

               Стипендија општине Велико Градиште за школску 2015-2016. годину, додељује се студентима, и то:

 1. Тадић (Ненад) Николи из Великог Градишта, Властимира Павловића Царевца 7/3/22- студенту друге године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, студијска група енглески језик и књижевност
 2. Јовић (Дејан) Јелени из Великог Градишта, Браће Буђони 59-студентутреће године Хемијског факултета у Београду, студијски програм Професор хемије
 3. Марић (Драгиша) Николи из Великог Градишта, Жике Поповића 40 – студенту треће године Грађевинског факултета у Београду, група грађевинарство-конструкције
 4. Јовановић (Зоран) Мирјани из Великог Градишта, Николе Тесле бб – студенту друге године Грађевинског факултета у Београду, група грађевинарство
 5. Мирковић (Мирослав) Невени из Великог Градишта, Николе Тесле бб, студенту са инвалидитетом друге године Филозофског факултета у Новом Саду, смер енглески језик и књижевност

Члан 2.

            Право на стипендију нису остварили следећи учесници Конкурса:

 1. Петровић (Зоран) Милена из Кумана, Маршала Тита 11, студент прве године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, студијска група енглески језик и књижевност
 2. Милошевић (Дејан) Јелена из Кусића, Иве Лоле Рибара 8, студент прве године Грађевинског факултета у Београду, група грађевинарство
 3. Јецић (Горан) Данило из Великог Градишта, Николе Тесле бб, студент прве године Грађевинског факултета у Београду, група грађевинарство
 4. Грчић (Младен) Соња из Великог Градишта, Војводе Миленка 11/4/29, студент прве године Филозофског факултета у Новом Саду, одсек англистика
 5. Бибић (Мирко) Анђела из Великог Градишта, Др Бошка Вребалова бб, студент друге године Филолошког факултета у Београду, студијски програм Језик, књижевност, култура, модул Библиотекарство и информатика
 6. Стојадиновић (Миодраг) Милица из Пожежена, студент прве године Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу, студијски програм заштита животне средине

Члан 3.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 8.000,00 динара.

Члан 4.

            Стипендија додељена од стране општине припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног Уговором.

Члан 5.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Гадиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2015/2016. годину, дана 17.11.2015. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2015/2016 годину.

На Конкурс у року, односно благовремено поднето је 11 пријава, од пријављених 11 учесника Конкурса, 5 испуњава услове за остваривање права на стипендију за школску 2015/2016. годину, а 6 учесника Конкурса не испуњава услове и то:

 1. Петровић (Зоран) Милена из Кумана, Маршала Тита 11, студент прве године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, студијска група енглески језик и књижевност
 2. Милошевић (Дејан) Јелена из Кусића, Иве Лоле Рибара 8, студент прве године Грађевинског факултета у Београду, група грађевинарство
 3. Јецић (Горан) Данило из Великог Градишта, Николе Тесле бб, студент прве године Грађевинског факултета у Београду, група грађевинарство,

чланом 7. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште, утврђен је редослед критеријума за избор студената, предност по утврђеном редоследу имају:

 • студенти који се налазе на вишим годинама студија
 • студенти који током школовања нису губили годину
 • студенти који су у предходној години студија имали вишу просечну оцену
 • студенти чији је приход по члану домаћинства нижи.

Поштујући наведене критеријуме, одлучено је да се стипендија додели студентима који се налазе на вишим годинама студија.

Поднете пријаве студената:

 1. Грчић (Младен) Соње из Великог Градишта, Војводе Миленка 11/4/29, студент прве године Филозофског факултета у Новом Саду, одсек англистика
 2. Бибић (Мирко) Анђеле из Великог Градишта, Др Бошка Вребалова бб, студент друге године Филолошког факултета у Београду, студијски програм Језик, књижевност, култура, модул Библиотекарство и информатика и
 3. Стојадиновић (Миодраг) Милице из Пожежена, студент прве године Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу, студијски програм заштита животне средине

нису у складу са ставом 3. Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2015/2016. годину и Конкурсом, односно студенти су уписани на факултете за које није расписана стипендија.

Поука о правном леку: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2015/2016. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана пријема исте.

Број: 67-19/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print