На основу члана 13 Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.гл.РС“,бр. 10/13 и 142/14), члана 6 Одлуке о образовању буџетског фонда за развој пољопривреде (Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 1/2010) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2015, Председник општине на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2015 годину, дана 21.05.2015. године, доноси
ОДЛУКУ

о расписивању јавних позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2015 годину

I Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2015 годину

II Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ I.
за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес премије осигурања за
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

· Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2015 години.
· Износ подстицаја је: 30%
· Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште
· Уз захтев се подноси следећа документација:

– Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
– Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
– Копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 01. новембра претходне до 31. октобра текуће године, оригинал се доставља на увид.
– Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања;
– Извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за 2015 годину;
– Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
– Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна;

Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1 или на интернет страници www.великоградисте.орг.рс.

· Рок за подношење захтева је 05.11.2015 године. Оглас се објављује и на локалној телевизији, огласној табли општине Велико Градиште и месним канцеларијама.

· Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2015 годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса полисе осигурања пољопривредне производње и доноси Одлуку о исплати регреса за полису осигурања.

· Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава.

· Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија бр. 12 или на телефон: 012/ 662 -588 од 7-14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Захтев за остваривање права на регрес премије осигурања (30%) за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

ЈАВНИ ПОЗИВ II.
за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава)

· Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за осемењавање крава у 2015 години.
· Износ подстицаја је: 1.400,00 РСД по једном вештачком осемењавању.
· Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште
· Уз захтев се подноси следећа документација:

– Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
– Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
– Картон за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању за вештачко осемењавање о вештачком осемењавању – у 2015 години – Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања;
– Извод из регистра пољопривредног газдинства о сточном фонду (говеда) које издаје Управа за трезор;
– Фотокопија пасоша за осемењено грло;
– Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
– Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна;

Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1 или на интернет страници www.великоградисте.орг.рс.

· Рок за подношење захтева је 31.12.2015 године. Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.

· Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2015 годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава) и доноси Одлуку о исплати регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава). Комисија ће разматрати захтеве једном у два месеца до краја 2015 године.

· Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава

· Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија бр. 12 или на телефон: 012/ 662 -588 од 7-14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.
Захтев за остваривање права на регрес (1.400,00 РСД) за репродуктивни материјал (осемењавање крава)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320- 19/2015-01-2
Датум: 21.05.2015 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник општине:
Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print