На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2014), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 126/2014), Председник општине Велико Градиште, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2015. годину (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 14/2014), у оквиру раздела 2 Председник и Општинско веће, глава 1, програмска класификација 0602 – програм 15 – Локална самоуправа, функција 111 – извршни и законодавни орган, позиција 18, економска класификација 423 – Услуге информисања јавности и Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину Општинског већа број 401-55/2015-01-4 од 09.04.2015. године, по расписаном Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину и на Предлог о расподели средстава Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања бр. 401-60/2015-01-2 од 19.05.2015. године, у укупном износу од 564.300,00 динара.

Средства су појединачно одобрена у следећим износима:

II

На основу овог решења, са сваким учесником Конкурса који је добио средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2015. годину из члана I и који у року од 2 (два) дана од дана пријема овог решења достави нову спецификацију трошкова у складу са одобреним средствима, биће закључен одговарајући уговор.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs  те достављено сваком учеснику Конкурса у електронској форми.

О б р а з л о ж е њ е

Председник општине Велико Градиште расписао је Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2015. годину који је објављен 21.04.2015. године на сајту општине Велико Градиште и листу “Реч народа“ Пожаревац, чији саставни део је Одлука о измени и допуни Јавног позива број 401-60/2015-01-2, објављена 28.04.2015. године. Конкурс је био отворен до 11.05.2015. године.
Комисија за спровођење Конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на седници одржаној 12.05.2015. године, Записником о отварању понуда утврдила је да су благовремено приспеле четири пријаве које испуњавају услове за учешће на Конкурсу, према следећем распореду:

1. SatTV communications д.о.о. Пожаревац

2. Телевизија Дуга д.о.о. Пожаревац

3. Новинско издавачко привредно друштво “Реч народа“ а.д. Пожаревац

4. Привредно друштво BOOM93 д.о.о. (Веб портал BOOM93) Пожаревац

Стручна Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс, основана Решењем број 401-60/2015-01-2 од 14.05.2015. године, у саставу Новица Савић, Зоран Ћулафић и Бобан Томић, са задатком да сачини предлог о додели средстава са образложењем, разматрала је пристигле пројекте на седници одржаној 19.05.2015. године, и председнику општине доставила Предлог о расподели средстава.

Комисија је приликом оцењивања наведених пројеката, узевши у обзир критеријуме утврђене у Јавном позиву, приступила пажљивој анализи предлога пројектних активности које су подносиоци доставили. Разматрани су сви пројекти појединачно и посебно је анализирана садржина медијских активности, обим медијске продукције као и врста медијског садржаја која је предложена. Комисија је констатовала да су предложене програмске активности СатТв цоммуницатионс и Телевизија Дуга креиране у форми информативних емисија и програма као и да су садржаји редакције “Реч народа“ предложени у форми новинских текстова док се предложени садржаји Привредног друштва БООМ93 односе на веб издаваштво.

Комисија је, такође, проценила да сви описани и предложени садржаји испуњавају основне, али и поједине специфичне услове за квалитетно јавно информисање грађана општине Велико Градиште те оценила да, у складу са предложеним обимом и квалитетом, треба извршити расподелу средстава, уважавајући како квалитет програма тако и покривеност и утицај који медији остварују на територији општине Велико Градиште у износима како је утврђено у члану I овог решења.

Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 126/2014), чланом II овог решења обавезују се учесници конкурса да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Имајући у виду напред наведено, а по разматрању Предлога за доделу средстава, председник општине Велико Градиште одлучио је као у члану I овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Број: 401-60/2015-01-2
Датум: 21.05.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 126/2014) и чланом II Решења о додели средстава, обавезују се учесници Конкурса да без одлагања (у року од 2 (два) дана од дана пријема Решења) доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Нова спецификација трошкова доставља се на обрасцу који је саставни део Јавног позива – Ревидиран буџет пројекта, на адресу назначену у Јавном позиву.

image_pdfimage_print