Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гл.РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07) члана 74. став 1. тачка 7. Статута Општине Велико Градиште („Сл.гл.РС“, бр. 9/2008) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа  за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште („Сл.гл. општине Велико Градиште“, бр 5/2014), Председник општине Велико Градиште је, дана 22.10.2015 године, донео 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

и расписује

 О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

I.

Предмет јавног надметања-

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Велико Градиште у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена

( дин / ха)

Депозит

(дин) 10%

Период закупа

(год)

БИСКУПЉЕ 1 13,9230 14188,70 19754,93 1
БИСКУПЉЕ 2 0,0329 18927,11 62,27 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 3 2,1113 13275,43 2802,84 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 4 5,6846 1816,08 1032,37 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 5 0,5678 945,99 53,71 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 6 17,7792 12033,16 21394,00 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 7 13,3644 18927,11 25294,95 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 8 3,8687 4902,92 1896,79 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 9 0,2015 18927,11 381,38 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 10 0,3112 21263,78 661,73 1
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 11 4,5245 18989,47 8591,78 1
ГАРЕВО 12 4,4636 18076,79 8068,76 1
ДЕСИНЕ 13 0,7300 14721,36 1074,66 1
ДЕСИНЕ 14 1,8741 2944,03 551,74 1
ДЕСИНЕ 15 1,4263 4728,42 674,41 1
ДЕСИНЕ 16 10,1264 11937,45 12088,34 1
ДЕСИНЕ 17 2,3373 11121,24 2599,37 1
ДЕСИНЕ 18 0,1806 14721,36 265,87 1
ДЕСИНЕ 19 0,2198 16824,23 369,80 1
ДЕСИНЕ 20 0,2400 16824,23 403,78 1
ДЕСИНЕ 21 0,0743 9814,24 72,92 1
ДОЉАШНИЦА 22 2,0596 18021,47 3711,70 1
ЂУРАКОВО 23 11,2631 7967,64 8974,03 1
ЗАТОЊЕ 24 165,7496 2816,00 46675,14 1
ЗАТОЊЕ 25 1,7197 4403,07 757,20 1
ЗАТОЊЕ 26 21,7913 16481,51 35915,35 1
ЗАТОЊЕ 27 0,2350 14721,36 345,95 1
ЗАТОЊЕ 28 0,4018 16824,23 676,00 1
ЗАТОЊЕ 29 0,1341 14721,36 197,41 1
ЗАТОЊЕ 30 0,1974 11917,12 235,24 1
ЗАТОЊЕ 31 0,3740 2944,03 110,11 1
ЗАТОЊЕ 32 0,0671 18927,11 127,00 1
ЗАТОЊЕ 33 0,0213 3364,61 7,17 1
ЗАТОЊЕ 34 0,0229 21263,78 48,69 1
КАМИЈЕВО 35 1,3134 13079,14 1717,81 1
КИСИЉЕВО 36 37,0182 18944,11 70127,67 1
КИСИЉЕВО 37 0,6250 17516,00 1094,75 1
КИСИЉЕВО 38 132,931 21263,78 282661,52 1
КИСИЉЕВО 39 59,1591 18927,11 111971,09 1
КИСИЉЕВО 40 0,3645 16824,23 613,24 1
КИСИЉЕВО 41 1,2143 21263,78 2582,06 1
КУМАНЕ 42 36,6168 18673,84 68377,62 1
КУМАНЕ 43 37,9714 16963,13 64411,37 1
КУМАНЕ 44 6,0448 15267,93 9229,16 1
КУМАНЕ 45 0,7688 3543,17 272,40 1
КУРЈАЧЕ 46 1,0790 13861,82 1495,69 1
КУРЈАЧЕ 47 65,1989 20730,02 135157,43 1
КУРЈАЧЕ 48 1,3022 21263,78 2768,97 1
КУРЈАЧЕ 49 1,3069 21263,78 2778,96 1
КУРЈАЧЕ 50 1,5043 21263,78 3198,71 1
КУСИЋЕ 51 3,4051 5564,57 1894,79 1
КУСИЋЕ 52 3,9498 3788,40 1496,34 1
КУСИЋЕ 53 0,5966 3432,76 204,80 1
КУСИЋЕ 54 0,0768 13635,37 104,72 1
ЉУБИЊЕ 55 0,4974 4361,11 216,92 1
ЉУБИЊЕ 56 1,5385 12922,69 1988,16 1
ЉУБИЊЕ 57 9,0136 16824,23 15164,69 1
МАЈИЛОВАЦ 58 0,4857 5046,91 245,13 1
МАЈИЛОВАЦ 59 0,0905 4252,76 38,49 1
МАЈИЛОВАЦ 60 7,7495 21841,88 16926,36 1
МАЈИЛОВАЦ 61 2,3903 21263,78 5082,68 1
МАЈИЛОВАЦ 62 0,0441 18927,11 83,47 1
МАЈИЛОВАЦ 63 0,3584 11917,11 427,11 1
МАКЦЕ 64 1,4834 16058,69 2382,15 1
ОСТРОВО 65 0,3566 4141,30 147,68 1
ОСТРОВО 66 0,4748 17538,18 832,71 1
ОСТРОВО 67 14,0593 15470,97 21751,09 1
ОСТРОВО 69 24,0117 16128,74 38727,86 1
ОСТРОВО 70 1,0487 18927,11 1984,89 1
ОСТРОВО 71 2,8331 20969,33 5940,82 1
ПЕЧАНИЦА 72 1,2481 12124,01 1513,20 1
ПЕЧАНИЦА 73 2,6617 7044,31 1874,98 1
ПЕЧАНИЦА 74 14,1684 5749,23 8145,74 1
ПЕЧАНИЦА 75 0,2106 9814,24 206,69 1
ПОЖЕЖЕНО 76 2,3158 15141,38 3506,44 1
ПОЖЕЖЕНО 77 2,9792 14583,18 4344,62 1
ПОЖЕЖЕНО 78 1,0776 13973,18 1505,75 1
ПОЖЕЖЕНО 79 0,4899 5954,06 291,69 1
ПОЖЕЖЕНО 80 161,4276 10761,08 173713,50 1
ПОЖЕЖЕНО 81 13,0565 7827,66 10220,18 1
ПОЖЕЖЕНО 82 57,5275 8136,58 46807,72 1
ПОЖЕЖЕНО 83 0,4939 5983,15 295,51 1
ПОЖЕЖЕНО 84 0,8568 7172,18 614,51 1
ПОЖЕЖЕНО 85 0,1711 7243,78 123,94 1
ПОЖЕЖЕНО 86 0,1960 11917,12 233,58 1
ПОЖЕЖЕНО 87 0,1356 11917,12 161,60 1
ПОЖЕЖЕНО 88 0,1310 14721,36 192,85 1
ПОЖЕЖЕНО 89 0,1453 14721,36 213,90 1
ПОПОВАЦ 90 1,2660 21263,78 2691,99 1
ПОПОВАЦ 91 0,5603 9278,09 519,85 1
РАМ 92 11,0637 9499,77 10510,26 1
СИРАКОВО 93 22,0978 9339,79 20638,88 1
СИРАКОВО 94 8,4483 21263,78 17964,28 1
СИРАКОВО 95 0,1360 21263,78 289,19 1
СИРАКОВО 96 0,0288 21263,78 61,24 1
СИРАКОВО 97 1,6440 21263,78 3495,77 1
СИРАКОВО 98 1,2090 21263,78 2570,79 1
СИРАКОВО 99 3,2410 23366,66 7573,13 1
СИРАКОВО 100 0,1610 3785,18 60,94 1
СРЕДЊЕВО 101 0,0127 23366,66 29,68 1
СРЕДЊЕВО 102 5,1419 19687,53 10123,13 1
СРЕДЊЕВО 103 0,1870 18927,11 353,94 1
ТОПОЛОВНИК 104 0,2131 18927,11 403,34 1
ТОПОЛОВНИК 105 1,2153 17151,09 2084,37 1
ТОПОЛОВНИК 106 11,0881 16613,53 18421,25 1
ТРИБРОДЕ 107 2,2457 5254,08 1179,91 1
ТРИБРОДЕ 108 0,0576 17011,02 97,98 1
ЦАРЕВАЦ 109 0,3981 18090,40 720,18 1
ЦАРЕВАЦ 110 1,6953 23366,66 3961,35 1
ЦАРЕВАЦ 111 1,1256 20228,59 2276,93 1
ЦАРЕВАЦ 112 0,0658 16824,23 110,70 1
ЦАРЕВАЦ 113 0,5046 5112,05 257,95 1
ЧЕШЉЕВА БАРА 114 1,9098 9654,64 1843,84 1
УКУПНО 1081,9700

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Велико Градиште, сваког радног дана од 7.оо до 14.оо часова.

Контакт особа Данијела Илић, тел.012-662-588 и 069/8047-667.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
 2. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:

 – за КО Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам, Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и Кумане дана   10.11.2015 године од 10.оо до 14. оо часова,

– за КО Кисиљево, Острово, Велико Градиште, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Десине, Камијево, Средњево, Дољашница, Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и Печаница дана   11.11.2015 године од 10.оо до 14.оо часова.

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом документацијом:

– фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

– фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

 1.    Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. 5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. 6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе  број: 840-961804-78 сврха „За надметање бр.____“.
 5. 7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 6. 8. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 7. 9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 8. 10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Велико Градиште. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1. Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2015 годину.
 • „Број јавног надметања ____ (навести и КО)“
  Пример

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача
  Пример

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 09,00 сати, дана 24.11.2015 године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Велико Градиште до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Велико Градиште, улица и број: Житни трг бр 1, дана 24.11.2015 године са почетком у 10,00 часова. 

VI

Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од (10) дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Општинске управе Општине Велико Градиште.

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у  „Реч народа“ – Недељнику Браничевског округа/Службеном гласнику Општине Велико Градиште,  на огласној табли Општинске управе Општине Велико Градиште и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Велико Градиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-136/2015-01-2                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана: 22.10.2015 године                                                                        Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print