Сутра је државни празник Дан примирја у Првом светском рату

Председник општине Драган Милић честита свим грађанима државни празник 11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату.

Овај празник се обележава у многим земљама, учесницама Великог рата. У односу на број становника, Србија је у овом рату поднела највеће цивилне и војне жртве.

За симбол празника узет је цвет Наталијина рамонда, биљка која расте само на подручју Балкана и у стању је да оживи и након што потпуно увене, попут Србије која је поднела страховита страдања, а затим из рата изашла као победница.

Поводом обележавања празника органи општине Велико Градиште и јавне установе и предузећа неће радити у четвртак, 11. новембра.

image_pdfimage_print

Обавештење о провери исправности система за јавно узбуњивање

Обавештавају се грађани Великог Градишта да ће се дана 10.11.2021. године, између 11 и 13 часова, извршити провера исправности система за јавно узбуњивање.

Такође, провера исправности система за јавно узбуњивање извршиће се и дана 24.11.2021. године, од 11 до 13 часова.

Провера исправности система за јавно узбуњивање се врши ради провере исправности и евентуалне поправке и израде Акустичке студије.

Општински штаб за ванредне ситуације

Општине Велико Градиште

 

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Тополовнику

На основу Одлукe број 8/2021 од 04.11.2021. годинеСавета МЗ Тополовник, Комисија за закуп МЗ Тополовник, објављује

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ТОПОЛОВНИКУ

 1. МЗ Тополовник преко Комисије за закуп МЗ Тополовник, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у јавној својини општине Велико Градиште, корисника МЗ Тополовник, и то:

а) пословни простор у укупној површини од 70 m² (тзв. „Спортска кафана“), у склопу зграде бр. 3 на к.п. бр. 2338 КО Тополовник, уз Дом културе у селу Тополовник, а у закуп се даје ради обављања услужне, угоститељске  или трговинске пословне делатности закупца;

б) пословни простор у укупној површини од 60 m² (тзв. „Стара гвожђара“) у саставу постојећег Дома културе у селу Тополовник, у згради бр. 1 на к.п. бр. 2338 КО Тополовник, а у закуп се даје ради обављања услужне, угоститељске  или трговинске пословне делатности закупца.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални трошкови и таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа пословног простора из тачке 1. под а) износи 100 евра на месечном нивоу, а пословног простора из тачке 1. под б) износи 70 евра на месечном нивоу (исказује се у еврима а плаћа у динарима по средњем званичном курсу НБС на дан уплате).
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнинеи приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 1. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, модел 97, позив на број 59-110.

Минимални лицитациони корак је: 5 евра.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗТополовник,у службеним просторијама МЗ Тополовникили на адресуМ. Тита бб, село Тополовник.
 1. Пријавафизичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавезаи означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи:име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;доказ о уплаћеном депозиту;број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавезаи означење предмета надметања.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 04.11.2021. године до 14.11.2021. године.

Благовременом сматра се пријавакоја је пристигла у службеним просторијама МЗТополовникдо 14.11.2021. године до 8 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправнепријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмањеу висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметањеће се одржати дана 11.2021. године, са почетком у10 часовау просторијамаМЗТополовник,у селу Тополовник, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступкуи предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗТополовник.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначнеодлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Најповољнији понуђач на јавном надметању обавезан је да на позив председника Комисије одмах потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.

Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходног става, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише ову изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Овим понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверенубланко меницу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 069/2287-963или лично у просторијама МЗТополовник, особа за контакт Зоран Јеврић.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗТополовник,општине и званичном веб сајту општине.

Број: 9/2021

Датум 04.11.2021. године

Председник Комисије за закуп

МЗ Тополовник

Бобан Милојковић

image_pdfimage_print

Свечаним пријемом обележени Дан ватрогасаца и Дан просветних радника

На пријему поводом Дана ватрогасаца и Дана просветних радника данас су председник општине Велико Градиште Драган Милић и председник Скупштине општине Владимир Штрбац уручили награде најуспешнијимa у протеклој години.

“Просветни радници, екипа људи на коју смо увек поносни, задовољство ми је што се срећемо с вама и што увек можемо да истакнемо резултате које постижете.“, рекао је председник Милић, честитајући празник награђенима.

“Ми заиста имамо квалитетно образовање, квалитетне школе, дечји вртић, средњу школу и где год одемо можемо са задовољством да причамо о томе. Наш дечји вртић је, ако не најбољи, али један од најбољих у Србији, такође, наше основне школе постижу резултате који су за понос, а о средњој школи да не причамо, и по изгледу и по резултатима, где се наши студенти сваке године у писују на квалитетне факултете и где су међу првима. Да не причам о броју вуковаца, броју награђених у школама. Као општина, чинићемо напоре и даље да одвајамо средства из буџета и за децу, а наравно и да подижемо квалитет наставе у свим школама, било кроз кабинете страног језика, биологије, хемије и физике итд.“, рекао је Милић, напоменувши да то нису трошкови већ инвестиција.

Ватрогасцима је председник пожелео да имају што мање посла. “Спашавати имовину, људске животе, то је нешто свето, нема ништа важније од тога. То су људи који нам много значе, који ризикују своје животе да би спасили нечији живот и имовину.“, нагласио је председник, захваливши им и подсетивши да су и у време короне увек били на услузи.

У име свих присутних обратио се директор ОШ “Иво Лола Рибар“ Драган Мандић.

Најистакнутијим радницима су овом приликом подељене пригодне новчане награде као признање за њихов рад и изузетан допринос.

Међу награђенима су Наташа Стевић, професорка латинског језика и Марија Стојановић, професорка психологије из Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште, Данијела Мијатовић, професорка српског језика и Снежана Животић, наставница разредне наставе из ОШ “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, Гордана Мишић, наставница из ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац, Ален Ђорђевић, наставник физичког васпитања из ОШ “Миша Живановић“ Средњево, Сладинка Милетић, васпитачица из Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште, и Милан Миливојевић, возач ватрогасац-спасилац из Ватрогасно-спасилачке јединице Велико Градиште.

Свечаном пријему присуствовали су и директори просветних установа, командир Ватрогасне јединице из Великог Градишта као и руководиоци локалне самоуправе.

Дан ватрогасно-спасилачких јединица обележава се 7. новембра, на дан када је 1834. године тадашњи министар унутрашњих послова Ђорђе Протић, по наредби кнеза Милоша Обреновића, потписао Уредбу о гашењу пожара док је 8. новембар, Дан просветних радника, везан за датум рођења српског просветитеља Вука Караџића.

 

image_pdfimage_print

Почела изградња брзе саобраћајнице Пожаревац – Велико Градиште – Голубац

Обележавању почетка радова на изградњи брзе саобраћајнице Пожаревац – Велико Градиште – Голубац, односно  “Дунавског коридора“, који су у петак започети код петље Пожаревац у присуству председника Србије Александра Вучића, присуствовао је и председник општине Велико Градиште Драган Милић.

Изградњом ове саобраћајнице, која ће се, како је рекао председник Вучић, надовезати на Дунавску магистралу где се већ ради обнова, од Београда до Великог Градишшта стизаће се за мање од сат времена. Дужина трасе је 67,9 километара, биће изграђено више од 20 мостова и надвожњака, а вредност пројекта износи 337 милиона евра.

Саобраћајница са новом инфраструктуром ће у Браничевском округу створити и боље услове за привлачење инвеститора и наших људи из дијаспоре, али и већег броја туриста што је од нарочитог значаја за овај крај са убрзаним развојем туризма.

Велико Градиште је, са Сребрним језером и Рамском тврђавом, већ препознатљива туристичка дестинација и ван граница наше земље, а уз регионалну понуду као што су Виминацијум, Ергела Љубичево, Голубачка тврђава, манастир Туман и многи други ова прича је добила

заслужену пажњу. Председник Вучић је најавио и завршетак марине у Голупцу, уз друге инфраструктурне пројекте, са којима би се повезали Рамска тврђава и Сребрено језеро, што ће значити и много веће приходе.

Како је речено овом приликом, прва од три деонице требало би да буде завршена до краја 2023. године, а читава саобраћајница до новембра 2024.

До краја ове године очекује се да буде обновљена Дунавска магистрала од Кладова до Доњег Милановца, а до маја или јуна и од Доњег Милановца до Голупца.

Вучић је најавио и изградњу два крака брзе саобраћајнице од Голупца према Брзој Паланци као и према Кладову и Неготину како би читав исток Србије био повезан са Београдом и Новим Садом.

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Сазив 32. седнице Општинског већа – 09.11.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

32. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 09.11.2021. год. (УТОРАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине са почетком у 8,00 сати,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар – септембар 2021. године,
 2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године,
 3. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,
 5. Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину,
 6. Нацрт Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера,
 7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште,
 8. Нацрт Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште,
 9. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан),
 10. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Перић Ана),
 11. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Живорадовић Јовица),
 12. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Стојићевић Слађан),
 13. Нацрт Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“,
 14. Нацрт Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“,
 15. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину,
 16. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину,
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину,
 19. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину,
 20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину,
 21. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину,
 23. Нацрт Решења о давању сагласности на Изменуи допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину,
 24. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 25. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину,
 26. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 27. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину,
 28. Нацрт Решења о давању сагласности на ДопунуПосебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину,
 29. Предлог Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2021/2022. годину,
 30. Извештај о пристиглој пријави за стипендирање мастер студија,
 31. Предлог Решења о одбацивању пријаве за студентску стипендију Алексић Јоване из Царевца, као неблаговремено поднете,
 32. Предлог Одлуке о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште,
 33. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште,
 34. Предлог Решеља о давању сагласности на Програм одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 35. Предлог Решења о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2022. годину,
 36. Предлог Годишњег програма одржавања хигијене на површинама јавне намене за 2022. годину,
 37. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину Привредног друштва „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче,
 38. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Спортски савез,
 39. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Одбојкашки клуб „ВГСК“,
 40. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање удружења – Српски православни манастир Нимник,
 41. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 23/21, тужиоца малолетне Саре Микић из Старе Пазове, чији је законски заступник отац Жељко Микић, против тужене Општине Велико Градиште,
 42. Предлог Решења о утврђивању износа бесплатне ужине за школску-васпитну 2021/2022. годину,
 43. Предлог Решења о изузећу Начелника Општинске управе,
 44. Предлог Правилника о измени правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште,
 45. Разно.


Број: 0670/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 05.11.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта:

 • Туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/492 К.О. Велико Градиште, инвеститора Кузмановић Дејане из Београда, број предмета 353-591/2021-06.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 12.11.2021. године до 18.11.2021. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 18.11.2021. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print

Захтев ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за промену цена комуналне услуге

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Велико Градиште, објављује Захтев за промену Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште бр.2244/2021 уз Захтев за промену цена комуналне услуге бр.2245/2021 који је упутио ЈКП “Дунав Велико Градиште“ Општинском већу на одлучивање.

Захтев се објављује у законском року, пре одлучивања и доношења одлуке по истом.

 

 

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 01.11.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

 • Стамбени објекат са апартманима на к.п.бр. 2242/14 К.О. Велико Градиште, инвеститора Стојановић Далиборa из Панчева, Стојановић Драганe из Панчева и Тодоровић Робертa из Великог Градишта, број предмета 353-581/2021-06
 • Стамбено – пословни функционални комплекс на кп.бр. 2366/12, 2370, 2366/445, 2366/143, 4627, 2366/478, део 2366/477, 2366/196, 2366/14 и део 2366/198 инвеститора „Стил Градња 012“ д.о.о. из Великог Градишта, број предмета 353-582/2021-06
 • Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 2366/420 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Мега Инвест Дуо 012“ из Великог Градишта, број предмета 353-583/2021-06

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 08.11.2021. године до 15.11.2021. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 15.11.2021. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print

ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Обавештење о планираном искључењу воде у делу Великог Градишта – измена

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Велико Градиште, делу који се налази иза “Лукоил“ пумпе, улицама Првомајској и Виноградској и делу улица које се снабдевају са главне цеви из ових улица, да ће у току 31.10.2021. године (недеља) бити привремено искључено водоснабдевање због радова на водоводној мрежи.

ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће, а оквирно у периоду од 09-13 часова (због потребе водоснабдевања Дома здравља Велико Градиште током систематског прегледа старијих основаца заказаног за јутарње часове 30.10.2021. године) и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

 

image_pdfimage_print