Предлог листе одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу средстава намењених економском
оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности
Број: 000304681 2023 07837 002 000 000 001
Датум:  24.4.2024. године
Велико Градиште

 

На основу тачке 4. Решења о образвању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности бр. 000026077 2024 07837 001 000 000 001 од 19.01.2024.године (у даљем тексту: Комисија), а у складу са чланом 7. Правилника о раду Комисије,  Комисија је на својој седници, одржаној дана 24.4.2024. године, утврдила

ПРЕДЛОГ  ЛИСТЕ

одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању

породица избеглица кроз доходовне активности 

 

  1. Утврђује се Предлог листе одабраних корисника за доделу средстава за економско оснаживање породица избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште, и то за следећа лица:
Редни број Број предмета Презиме и име   носиоца домаћинства,место пребивалишта Да активност за коју је помоћ тражена доприноси побољшању услова живота Да је корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку код НСЗ Да има претходно искуство у обављању активности Да поседује знање и вештине за обављање активности Да има регистровану делатност Да покреће активност-помоћ користи први пу/други пут/трећи пут Породично домаћинство/са дететом/децом до 18 година и/или студентом до 26 година Жена носилац домаћинства Укупан број бодова
1 000583531 2024 07837 004 001 000 001 Драгомир Купрешак,

Кусиће

10 / 10 / 20 20 10 / 70
2 000569587 2024 07837 004 001 000 001 Борислав Газибарић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50
3 000505160 2024 07837 004 001 000 001 Драгослав Јовановић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50
  1. Помоћ се одобрава у појединачном бруто износу у максималном износу до 250.000,00 динара.
  2. Помоћ именованима биће реализована кроз набавку опреме и материјала потребних за обављање њихове пословне активности.
  3. Предлог листа одабраних корисника биће објављена на огласној табли и интернет страници општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е 

            Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности, на својој седници одржаној дана 23.1.2024.године, расписала је Јавни позив бр. 000304681 2023 07837 002 000 000 001  од 29.1.2024.године за пријављивање избеглих лица са територије општине Велико Градиште за доделу помоћи у економском оснаживању кроз доходовне активности, са роком за пријављивање до 19.02.2024. године.

На седници, одржаној дана 15.3.2024. године, Комисија је разматрала 3 (три) благовремено приспеле пријаве. Неблаговремених пријава није било.Након извршеног отварања пријава, Комисија се усагласила да се сходно чл.59.ст.1 и 2.ЗУП-а, упуте позиви за допуну пријава, да у року од 8 (осам) дана од пријема позива подносиоци доставе тражену документацију.  Упућен је позив подносиоцу Бориславу Газибарићу из Великог Градишта да достави потврду о висини примања за себе за месец јануар 2024.године, односно за месец који је претходио пријави на Јавни позив, као и Драгославу Купрешку из Кусића да достави потврду о висини примања за супругу из Основне школе у Браничеву и то за месец јануар, потврду за себе о висини примања за месец јануар, изјаву да планира да покрене активност у оквиру пољопривредне делатности и потврду из Регистра за пољопривредне деклатности. На упућене позиве за допуну поднетих пријава од стране Комиисије, оба корисника су у благовременом року доставила тражену документацију.

Што се тиче подносиоца Драгослава Јовановића из Великог Градишта, Комисија је утврдила да је комплетно достављена потребна документација.

На седници одржаној 24.4.2024.године, Комисија је извршила бодовање пристиглих пријава, као што је наведено у диспозитиву. Како су средства обезбеђена за 3 (три) корисника, сачињена је  листа корисника рангираних од броја 1. до 3.

Предлог листе са даном доношења објавиће се на огласној табли и интернет страници општине Велико Градиште, и  иста ће бити упућена Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије ради провере у бази трајних решења.

По истеку рока за подношење приговора на предлог листе и добијања извештаја од стране Комесаријата за избеглице и миграције РС,  Комисија ће утврдити коначну листу и исту објавити на огласној табли  и интернет страници општине Велико Градиште.

Упутство о правном средству: На предлог листе може се уложити приговор Комисији, у року од 15  (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Приговор се предаје Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за општу управу писмено или саопштава усмено на записник.

КОМИСИЈА

image_pdfimage_print

У Великом Градишту oдржано општинско такмичење „Пажљивкова смотра 2024“

У Великом Градишту, у понедељак 22. априла, у ОШ ,,Иво Лола Рибар” одржано је општинско такмичење из познавања саобраћаја за ученике првог и другог разреда основних школа “Пажљивкова смотра 2024“.

Oрганизатори такмичења су Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије и Савет за координацију послова безбедности саобраћаја општине Велико Градиште. Жири су чинили заменик председника општине и, уједно, председник Савета Недељко Васић, заменик председника Скупштине и заменик председника Савета Слађан Марковић и припадник Полицијске станице Велико Градиште.

Циљ ове акције је формирање исправних ставова о безбедном учешћу у саобраћају код деце, на њима допадљив начин, кроз игру, дружење, такмичења кроз које они усвајају нова и утврђују стара знања о саобраћају.  За све учеснике су обезбеђени поклони и  награде како би деца стекла осећај да се њихов труд вреднује.

Најбоље пласиране екипе првог и другог разреда биле су из ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште са освојеним 1. местом, ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац на 2. месту и ОШ „Миша Живановић“ Средњево чији су ђаци освојили 3. место.

Ове  екипе представљаће општину Велико Градиште на регионалној смотри.

Организатор је честитао свим Пажљивцима на резултатима и показаном знању из саобраћаја.

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) и Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број  000290819 2023 07837 004 005 000 001 од 18.04.2024. године донето од стране Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове,

о б ј а в љ у ј е, 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I Општина Велико Градиште извршиће заинтересованим физичким и правним лицима отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине, у поступку јавног надметања, а које чини к.п.бр. 3694/148 „Бабино мочило“, земљиште у грађевинском подручју, њива 3 класе, површине 9306 м2, уписана у ЛН 673 КО Велико Градиште  као јавна својина општине Велико Градиште;

II Земљиште из тачке I се отуђује будућем купцу у својину.

На предмету отуђења могу се градити  пословни и производни објекти.

На предметном земљишту дозвољена је изградња објеката чија су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијом о локацији од 17.04.2024  године издате од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац. Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена. Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго. Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови. Трошкове објављивања огласа сноси будући купац.

IV Почетна цена за земљиште које је предмет надметања износи  650,00 динара/м2.

Лицитациони корак износи најмање 20,00 динара/m².

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) под претњом пропуштања. Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

VI Јавно надметање одржаће се дана 23.05.2024.године са почетком у 10,00 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, на адреси Житни трг 1, Велико Градиште, соба бр. 12, ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника. Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 30% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште. Пријаве се подносе од  23.04.2024. године до  22.05.2024. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 22.05.2024. године до 13,00 часова. 

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и на коју катастарску парцелу се односи и ко је подносилац пријаве. Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања. У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел: 97, позив на број: 59-110).

X По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ. Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине. Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

XI Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком V овог Огласа, Скупштина општине поништиће решење о отуђењу земљишта.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 25/5.

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ

Број: 000290819 2023 004 005 000 001

Дана:  23.04.2024.године                                                                   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Стефан Стевић

image_pdfimage_print

Oбавештење о обустави саобраћаја моторних возила 27. и 28. априла

Саобраћај моторних возила биће обустављен у улицама Обала краља Петра (од раскрснице са ул. Вука Караџића до раскрснице са ул Лоле Рибара), Војводе Путника (од раскрснице са ул. Београдском до раскрснице са ул. Обала Краља Петра) и Језерски пут (од раскрснице са ул. Лоле Рибара до тромеђне раскрснице Бели Багрем – Мода – Велико Градиште), у суботу 27.04.2024. и недељу 28.04.2024. године, у времену од 06.00 до 20.00 часова, ради организовања спортске манифестације – Национални шампионат и отворено првенство Србије и Првенство Србије.

Организатор ће ради обезбеђења нормалног одвијања саобраћаја исти усмерити алтернативним правцима постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације.

 

image_pdfimage_print

Обавештење о заузећу јавне површине током ускршњих празника

Обавештаваjу се све заинтересоване странке за заузеће јавне површине током ускршњих празника, да ће се заузеће јавне површине одобрити за период од 22.04.2024. до 05.05.2024. године на локацији Трг Младена Милорадовића – главна шетна стаза у оквиру паркића.

Пре подношења захтева за заузеће, потребно је доћи у канцеларију бр. 36 ОУ општине Велико Градиште, почев од дана 17.04.2024. године како би се изабрала локација за постављање тезге. Предвиђене су 32 (тридесет и две) локације за постављање тезги.

Локације ће се одобравати према редоследу јављања заинтересованих странака.

Одељење за локални економски развој

image_pdfimage_print

Акција добровољног давања крви у Великом Градишту

Црвени крст Велико Градиште позива грађане да се у понедељак, 15. априла, одазову акцији добровољног давања крви.

Акција ће бити одржана у периоду од 9 до 15 часова, у Дому здравља Велико Градиште.

Искажите своју хуманост и узмите учешће у овој акцији.

 

image_pdfimage_print

У Великом Градишту обележен Међународни дан Рома

У Великом Градишту данас је обележен Међународни дан Рома, са акцентом на образовање као најважнији сегмент друштва.

Догађај, у организацији градиштанског Друштва “Ром“, локалне самоуправе, Средње школе “Милоје Васић“ и Предшколске установе “Мајски цвет’, почео је обраћањем ђацима у Средњој школи, а настављен у просторијама Друштва где су гости били полазници вртића.

Том приликом, директорка Средње школе Весна Новковић истакла је значај образовања за све, а нарочито ромску заједницу, указавши уједно на то да је оно у Србији свима доступно. Напоменула је и да део ромске популације не користи ту могућност, али и да има много примера где су Роми веома успешни и интегрисани у друштво на прави начин. Она је рекла да је важно и да сви раде на интеграцији свих људи у наше друштво, да се, пре свега, побољшају услови живота Рома, на чему ова школа ради што доприноси томе да све више ромске деце наставља да се школује.

Ученицима и свима осталима захвалио је на поштовању, разумевању и сарадњи председник Друштва Душан Стојковић, подсетивши на то да и ово друштво помаже ромској деци при школовању.

Његов заменик Живослав  Симић подсетио је на чињеницу да Роми нису увек били равноправни, пре свега у образовању, јер су млади због начина живота рано напуштали школу док данас има све више оних који завршавају и средњу школу и факултет. Он је истакао свесрдну помоћ општине, на челу са председником Драганом Милићем, Средње школе и Предшколске установе у којој је, од пре пар година,омогућен бесплатан боравак ромске деце.

Као припадник ромске националне мањине, и заменик председника општине Недељко Васић честитао је свим Ромима празник. Он је истакао да општина Велико Градиште, у односу на број становника, има највећи број образованих Рома у Србији – од лекара, професора, правника, педагога до хирурга и других. Такође, како је рекао, локална самоуправа је препознала проблем ромске националне мањине и максимално се труди да помогне, нарочито у образовању, док удружења Рома треба, на првом месту, да се баве школством ради подстицања образовања.

Честиткама се придружио заменик председника Скупштине општине Слађан Марковић, уједно и у име председника Владимира Штрпца, рекавши да сви треба да имају на уму да живе у средини која води рачуна не само о Ромима него и Власима, без икаквих предрасуда, на шта сви треба да буду поносни, негујући оно што су претходници започели.

Догађај је настављен у просторијама Друштва “Ром“ посетом малишана из ПУ “Мајски цвет“ како би и деца у најранијем узрасту научила да нема разлика међу људима и да су сва деца на свету иста.

Најмлађи су на паноима могли да виде личности које су обележиле свет филма, културе, уметности и спорта из читавог света па и Србије које су успеле да се афирмишу, интегришу и да успешно учествују у креирању свакодневног живота заједнице.

Светски дан Рома почео је да се обележава одржавањем Првог светског конгреса Рома у Лондону 1971. године, када је и усвојен међународни назив Ром.

image_pdfimage_print

Расписан Jавни позив у оквиру Мере 1 за изградњу и опремање обjeката и подизање производних и матичних засада

Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у изградњу и опремање објеката, као и подизање вишегодишњих производних и матичних засада, у оквиру ИПАРД III је до 24. маја 2024. године.
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у изградњу објекта, изградњу објекта са опремањем тог објекта, подизање новог или обнављање постојећег вишегодишњег производног засада воћа, подизање новог матичног засада виших фитосанитарних категорија садног материјала воћа, као новог матичног засада виших фитосанитарних категорија садног материјала грожђа. Инвестиије у набавку опреме, такође могу бити предмет овог јавног позива, али само у оквиру инвестиције у изградњу објеката, односно инвестиције у подизање вишегодишњих производних и матичних засада.
Обухваћени су сектори млека, меса, воћа, поврћа, житарица и индустријског биља, грожђа, јаја и рибарства.
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 4.809.728.000,39 динара. Висина подстицаја износи од 60 одсто до 75 одсто прихватљивих трошкова инвестиције, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, или произвођач сертификованих органских производа, да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју, или је инвестиција везана за управљање отпадом и отпадним водама, као и производњу и складиштење енергије из обновљивих извора
По једном захтеву, без обзира на укупну вредност предметне инвестиције, корисник може да оствари право на ИПАРД подстицаје у минималном номиналном износу од 20.000 евра и максималном номиналном износу од 1.000.000 евра.
Текст Јавног позива доступан је на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања на линку https://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard-iii/.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште КО Рам

На основу члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) и Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број 001144932 2024 070837 004 005 000 001 од 3.4.2024. године Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, о б ј а в љ у ј е,

 

ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 I Општина Велико Градиште извршиће заинтересованим физичким и правним лицима отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине, у поступку јавног надметања, а кога чини:

– кат. парц. бр. 386/3 „Турско гробље“, пашњак 5. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз укупне површине од 20079 м², уписана у ЛН број 472 КО Рам.

II Земљиште из тачке I се отуђује будућем купцу у својину.

На предметном земљишту дозвољена је изградња објеката чија су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијом о локацији број 001144932 2024 070837 004 005 000 001 од 27.3.2024. године издате од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

На предмету отуђења могу се градити:

-стамбени објекти (породично и вишепородично становање);

-стамбено-пословни објекти (делатности у приземним, а становање на вишим етажама);

-пословни објекти;

-објекти јавне намене и објекти за јавно коришћење;

-помоћни и економски објекти у функцији главног (стамбеног или пословног објекта);

-други садржаји који су компатибилни претежној намени и који не угрожавају исту, итд.

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац. Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена. Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго. Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

IV Почетна цена за земљиште које је предмет надметања износи 350,00 динара/м2.

Лицитациони корак износи најмање 10,00 динара/м².

V Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) под претњом пропуштања. Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 8.5.2024. године са почетком у 10.00 часова, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 25/5. Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 30 % од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште. Пријаве се подносе од 8.4.2024. године до 7.5.2024. године. Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 7.5.2024. године до 13,00 часова.

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и локацију односи и ко је подносилац пријаве. Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања. У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел: 97, позив на број: 59-110).

X По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ. Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине. Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

XI Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком V овог Огласа, Скупштина општине поништиће решење о отуђењу земљишта.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 25/5.

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ

Број: 001144932 2024 070837 004 005 000 001                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана  5.4.2024. године.                                                                                 Стефан Стевић

 

 

image_pdfimage_print

Агенција за безбедност саобраћаја: Расписан јавни позив за бесплатну доделу заштитних рамова за тракторе

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије расписала је јавни позив за бесплатну доделу заштитних рамова за тракторе, као једну од превентивних мера за смањење броја страдања услед превртања трактора без заштитне структуре и покушаја минимизирања повреда возача трактора.

Модели трактора на које се могу уградити ови заштитни рамови су: IMT 533,  IMT 539,  IMT 540,  IMT 542 ,  IMT 549, IMT 558, IMT 559, IMT 560, IMT 560 de luxe, IMT 567 de luxe, IMT 560 DV de luxe,  IMT 567 DV de luxe, IMT 565 de luxe, IMT 569 de luxe, IMT 565 DV de luxe, IMT 569 DV de luxe, IMT 577 (без предње вуче), IMT 575, IMT 578, IMT 577 de luxe (без предње вуче), TAFE 35, TAFE 42, TAFE 45, MASSEY FERGUSON 35.

Циљ поделе бесплатних рамова јесте заштита возача трактора приликом превртања, односно да се смањи број страдања возача трактора. Такође, подсећамо власнике трактора да од 1. јануара 2025. године трактори произведени након 1983. године више неће моћи да учествују у саобраћају без кабине или заштитног рама.

Тим поводом, позивају се сва заинтересована физичка и правна лица на територији Републике Србије која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 15.05.2024. године поднесу захтев за субвенционисану доделу заштитног рама Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије.

Подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор достављају фотокопију саобраћајне дозволе или другог документа издатог од стране министарства надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано или изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу потврђену потписима два сведока и овереним од стране надлежног органа да су савесни власници трактора; фотографију (предња страна) трактора за који се подноси захтев; потврду да су измирили све обавезе по основу пореза на имовину и доказ да су измирени трошкови прописаних административних такси.

 Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама подносе се Агенцији у затвореној коверти на адресу: Булевар Михајла Пупина бр.2, 11070 Нови Београд, са назнаком „Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама“ или путем електронске адресе АБС-а: ramovi@abs.gov.rs.
Више о Јавном позиву на линку:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU – Agencija za bezbednost saobraćaja, Republika Srbija (abs.gov.rs)

Извор: Агенција за безбедност саобраћаја

image_pdfimage_print