Захтев - општа такса на поднесак (уплаћује се уз сваки захтев)

број рачуна: 840-742221843-57
шифра плаћања: 153
позив на број: 97 59-110
сврха: Републичка административна такса
износ: 330,оо динара
прималац: Буџет Републике Србије

Захтев за информацију о локацији

Уз захтев приложити:

-доказ о уплати административне таксе:

број рачуна: 840-742251843-73
шифра плаћања: 153
позив на број: 97 59-110
сврха: захтев за информацију о локацији
износ: 1.800,оо динара
прималац: О.А.Т.

Образац Захтева: Захтев за издавање информације о локацији

Захтев за издавање локацијских услова

Уз захтев приложити:

-доказ о уплати административне таксе:

број рачуна: 840-742251843-73
шифра плаћања: 153
позив на број: 97 59-110
сврха: захтев за издавање локацијских услова
износ:

категорија А – 4.500,оо динара
категорија Б – 12.000,оо динара
категорија В и Г – 21.600,оо динара

прималац: О.А.Т.

-доказ о уплати накнаде за прибављање услова за пројектовање од имаоца јавних овлашћења
-идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

Захтев за издавање грађевинске дозволе

Уз захтев приложити:

-локацијске услове не старије од 24 месеца;
-извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
-пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
-елаборат о енергетској ефикасности за објекте за које је прописана израда правилником о енергетској ефикасности зграда;
-доказ о одговарајућем праву својине на земљишту или објекту у смислу овог закона;
-обрачун, начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта и средство обезбеђења у случају плаћања на рате;
-доказ о уплати административне таксе:

број рачуна: 840-742221843-57
шифра плаћања: 153
позив на број: 97 59-110
сврха: Републичка административна такса
износ:

категорија А – 480,оо динара
категорија Б – 3.880,оо динара
категорија В – 5.820,оо динара
категорија Г – 5.820,оо динара

прималац: Буџет Републике Србије

Захтев за пријаву радова

Уз захтев приложити:

-доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, ако је предвиђено плаћање те обавезе на рате;
-грађевинску дозволу или решење у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи – факултативно;
-доказ о уплати административне таксе:

број рачуна: 840-742221843-57
шифра плаћања: 153
позив на број: 97 59-110
сврха: Републичка административна такса
износ:

категорија А – 980,оо динара
категорија Б – 4.850,оо динара
категорија В – 5.820,оо динара
категорија Г – 5.820,оо динара

прималац: Буџет Републике Србије

Пријава завршетка израде темеља

Уз захтев приложити:

-геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се израђује извођење геодетских радова;
-доказ о уплати административне таксе:

број рачуна: 840-742221843-57
шифра плаћања: 153
позив на број: 97 59-110
сврха: Републичка административна такса
износ:

категорија А – 1.460,оо динара
категорија Б – 2.910,оо динара
категорија В – 3.880,оо динара
категорија Г – 3.880,оо динара

прималац: Буџет Републике Србије

Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу

Уз захтев приложити:

-доказ о уплати административне таксе:

број рачуна: 840-742221843-57
шифра плаћања: 153
позив на број: 97 59-110
сврха: Републичка административна такса
износ:

категорија А – 1.460,оо динара
категорија Б – 2.910,оо динара
категорија В – 3.880,оо динара
категорија Г – 3.880,оо динара

прималац: Буџет Републике Србије

Изјава:Изјава о завршетку објекта

Захтев за издавање употребне дозволе

Уз захтев приложити:

-извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
-пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта за извођење, односно да је пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
-извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе;
-доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада;
-сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;
-елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
-елаборат геодетских радова за подземне инсталације;
-доказ о уплати административне таксе:

број рачуна: 840-742251843-73
шифра плаћања: 153
позив на број: 97 59-110
сврха: за издавање употребне дозволе
износ:

категорија А – 4.700,оо динара
категорија Б – 13.600,оо динара
категорија В и Г – 37.200,оо динара

прималац: О.А.Т.

 

број рачуна: 840-742221843-57
шифра плаћања: 153
позив на број: 97 59-110
сврха: Републичка административна такса
износ:

категорија А – 1.940,оо динара
категорија Б – 9.710,оо динара
категорија В – 19.420,оо динара
категорија Г – 19.420,оо динара

прималац: Буџет Републике Србије

image_pdfimage_print