Скупштина општине

Владимир Штрбац

Председник Слупштине општине

Телефон: 012/662-249

Слађан Марковић

Заменик председника Скупштине општине

Телефон: 012/660-128

Тамара Марић

Секретар Скупштине општине

Телефон: 012/660-124

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом.


Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. 

Скупштина општине, у складу са законом:

1.       доноси статут општине и пословник скупштине;

2.       доноси буџет и завршни рачун општине;

3.       утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

4.       доноси програм развоја општине и појединих делатности;

5.       доноси просторни и урбанистички план општине и програме уређивања грађевинског земљишта;

6.       доноси прописе и друге опште акте;

7.       бира и разрешава локалног омбудсмана;

8.       расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

9.       оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

10.   именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

11.   бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;

12.   поставља и разрешава секретара скупштине;

13.   бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;

14.   утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;

15.   утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта;

16.   доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

17.   прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

18.   даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

19.   даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

20.   даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;

21.   именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине општине, у складу са законом;

22.   обавља и друге послове утврђене законом, статутом општим и појединачним актима. 

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.

Скупштина општине  има 25 одборника.

Одборници се бирају на четири године.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже радном телу Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина општине,  подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.

OДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

(сазив 01.04.2024. год.)

Редни бројИме и презимеЗанимањеМесто пребивалиштаИзборна листа
1.

Владимир Штрбац

Мастер правник -адвокатВелико ГрадиштеАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
2.

Слађан Марковић

Дипломирани правникВелико ГрадиштеАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
3.Зорица МладеновићПреводилац – ИнокоресподентВелико ГрадиштеАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
4.Виолета ПерићРадникКисиљевоАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
5.Љубисав СтокићПредузетникЗатоњеАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
6.Александар СтојановићПрофесор географијеМакцеАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
7.Сузана ТанасковићЕкономистаДесинеАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
8.Гордана МишићМоделарПожеженоАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
9.Оливер СтојановићЕкономистаВелико ГрадиштеАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
10.Живорад ИлићПензионерЧешљева БараАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
11.Сандра ПауновићДомаћицаТополовникАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
12.Милан МилановићМастер инжењер пољопривредеЦаревацАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
13.Никола ПајићЕкономистаМајиловацАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
14.Јелена КостићПравникПоповацАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Велико Градиште не сме да стане
15.Саша ЖивковићПрофесор физикеКамијевоИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
16.Солфина ЈовановићМастер учитељЦаревацИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
17.Бојан МилосављевићДипломирани правник- адвокатКусићеИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
18.Владица ЛазићПриватни предузетникМајиловацИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
19.Маја ЈовановићЕкономски техничарВелико ГрадиштеДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
20.Владица СтокићДипломирани економистаДесинеДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива – Нова Демократска странка Србије (Нови ДСС) – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Војислав Михаиловић
21.Милош ИвановићДипломирани саобраћајни инжењерВелико ГрадиштеСРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА-ПЕК ДУНАВ СТИГ-ЗА ЖИВОТ ОВДЕ
22.Александар МиловановићПредузетникВелико ГрадиштеСРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА-ПЕК ДУНАВ СТИГ-ЗА ЖИВОТ ОВДЕ
23.Нада ПетровићДипл.соц.радникВелико ГрадиштеСРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА-ПЕК ДУНАВ СТИГ-ЗА ЖИВОТ ОВДЕ
24.Маја Фотић Велико ГрадиштеСРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА-ПЕК ДУНАВ СТИГ-ЗА ЖИВОТ ОВДЕ
.avia-table-1 td:nth-of-type(1):before { content: 'Редни број'; } .avia-table-1 td:nth-of-type(2):before { content: 'Име и презиме'; } .avia-table-1 td:nth-of-type(3):before { content: 'Занимање'; } .avia-table-1 td:nth-of-type(4):before { content: 'Место пребивалишта'; } .avia-table-1 td:nth-of-type(5):before { content: 'Изборна листа'; }

КОНТАКТ С ОДБОРНИЦИМА

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Предмет

  Име и презиме одборника (обавезно)

  Ваша порука

  СТАЛНА РАДНА ТЕЛА Скупштине општине Велико Градиште су савети и комисије. Скупштина општине може по потреби образовати и друга стална радна тела, повремена радна тела, комисије и радне групе ради обављања одређених задатака из своје надлежности.

  Одбори Скупштине су:

  1. Одбор за административно-мандатна питања

  Припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника, разматра извештај Изборне комисије и уверења о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата, а разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.

  У поступку потврђивања мандата одборника, Одбор ради на начин утврђен овим Пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.

  2. Одбор за избор и именовања

  Припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења, за које посебним актима није предвиђен други предлагач.

  Одбор припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за које није предвиђено предлагање од стране других органа.

  Одбор одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира, именује или поставља Скупштина, и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења тих лица.

  3. Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије

  Разматра и даје мишљење на предлог програма развоја Општине и појединих делатности и предлаже мере за његово

  спровођење, разматра стратешке планове и друга документа од значаја за економски развој Општине, разматра предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине.

  Одбор разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и друга економско-финансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

  4. Одбор за друштвене делатности

  Разматра годишње програме и извештаје о раду установа чији је оснивач Општина, разматра питања и проблеме у областима уметничког стваралаштва, бриге о младима, малолетничке деликвенције, бриге о особама са посебним потребама, родне равноправности и једнаких могућности за све, заштите породице и слично.

  Одбор је дужан да разматра евентуалне приговоре установа чије програме финансира Општина из свог буџета, а који се односе на реализацију усвојеног програма и финансијског плана одређене делатности, установе или организације, и да о томе обавести Скупштину.

  5. Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

  Разматра питања из области урбанизма, стамбено-комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и других општих аката који се односе на обављање и развој комуналних делатности, уређивање грађевинског земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, просторног планирања и урбанизма на територији Општине, јавни градски и приградски превоз путника (линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица, као и друга питања из ове области, као и давање мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

  6. Одбор за пољопривреду и развој села

  Разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  7. Одбор за заштиту и унапређење животне средине

  Прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  8. Одбор за представке и притужбе

  Разматра представке и притужбе које грађани упућују Скупштини, председнику општине и Општинском већу, као и представке уступљене од стране републичких органа, испитује њихову основаност, предлаже Скупштини доношење одговарајуће одлуке и мере које треба предузети у циљу отклањања утврђених неправилности у раду органа Општине, о чему обавештава подносиоце.

  У поступку разматрања представки и притужби, овај Одбор прибавља извештаје од органа и организација на које се наведени поднесци односе, у року који сам одређује.

  Ако орган или организација из става 2. овог члана не доставе извештај у одређеном року, Одбор о томе обавештава Скупштину, односно орган који је уступио представку.

  9. Одбор за награде и признања

  Разматра предлоге за награде, похвале и друга општинска признања, стара се о њиховом уручењу, обезбеђује одговарајући публицитет у средствима јавног информисања или на други одговарајући начин, врши друге послове који се односе на награде и признања које додељује Скупштина, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  10. Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

  Утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и делова насељених места на територији Општине, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  11. Одбор за борбу против корупције

  Врши анализу појавних облика корупције на локалном нивоу, разматра и даје Скупштини мишљење на предлог Локалног акционог плана за борбу против корупције (у даљем тексту: ЛАП), активно учествује у едукацији о антикорупцијским механизмима, начину и значају надзора над спровођењем ЛАП-а, помаже у спровођењу кампања за информисање грађана о механизмима ЛАП-а, прати и разматра стање и појаву корупције у свим областима друштвеног живота и сагледава активности у борби против корупције, предлаже Скупштини мере које треба предузети, прати њихово спровођење и даје иницијативе за доношење одговарајућих аката и мера у овој области, како би органи Општине и носиоци јавних овлашћења на локалном нивоу своја овлашћења вршили у складу са начелима владавине права, нулте толеранције на корупцију, одговорности, ефикасности и транспарентности.

  Посебна стална радна тела

  Поред сталних радних тела предвиђених Пословником, Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и то:

  1. Савет за младе

  • иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;

  • учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;

  • даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;

  • даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима значајним за младе;

  • усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу;

  • иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Општине;

  • подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;

  • подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе општине;

  • даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Општине.

  2. Комисија за родну равноправност

  Комисија је надлежна да:

  1) разматра и даје мишљење о предлозима аката из надлежности Скупштине општине са становишта остваривања равноправности полова;

  2) разматра питања из надлежности општине која се односе на равноправност полова, заузима о њима ставове и даје предлоге за њихово решавање;

  3) разматра предлоге за избор и именовање лица о којима одлучује Скупштина општине, са становишта остваривања равноправне заступљености полова у јавном и политичком животу (у области образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије заштите, туризма и др.), утврђује мишљење и даје своје предлоге;

  4) разматра предлоге и представке упућене Скупштини општине са становишта остваривања равноправности полова, предлаже Скупштини општине и надлежним органима предузимање мера за решавање питања покренутих у представкама и обавештава подносиоце представки о предузетим активностима;

  5) покреће, иницира стратегију, политику и мере које доприносе унапређењу равноправности полова;

  6) разматра годишње извештаје и заузима ставове о примени одлука и мера које се односе на равноправност полова;

  7) разматра планове акције за унапређење равноправности полова и подноси предлоге у вези са тим;

  8) сарађује са другим радним телима Скупштине општине у питањима из њихове надлежности а која се односе на равноправност полова, а по потреби може одржати заједничку седницу са другим радним телима Скупштине општине.

  9) предлаже Скупштини општине формирање ad hoc радног тела (анкетни одбор, комисија) ради сагледавања стања у остваривању равноправности полова као и ради утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима који се односе на равноправност полова;

  10) прати имплементацију стандарда о равноправности полова у актима и политици Скупштине општине, а нарочито у областима образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије заштите, туризма, рада и запошљавања, правима жена, насиљу над женама, равномерне заступљености жена на местима одлучивања , институција и механизама за постизање равноправности полова, финансијама и др.;

  11) прати остваривање већег учешћа жена у креирању политике и доношењу одлука и економског оснаживања жена;

  12) прати појаве узнемиравања и уцењивања запослених на радном месту (мобинг);

  13) стара се о коришћењу родно осетљивог језика у свим документима и материјалима,

  14) предлаже питања из домена равноправности полова које треба разматрати на заседању Скупштине општине,

  15) предузима друге мере, у складу са Законом, Статутом и овом одлуком.

  3. Савет за здравље

  Разматра питања и предлоге из области примарне здравствене заштите, као и из области развоја и унапређивања здравствених услуга у оквиру надлежности Општине и предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера ради спровођења друштвене бриге за здравље, обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирања и спровођења програма у области здравља и подизање свести о томе да је здравље врхунска вредност.

  Савет за здравље обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, и то:

  1. разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;

  2. о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарујуће препоруке;

  3. разматра извештаје Заштитника права пацијената, прати остваривање права пацијената на територији Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;

  4. подноси Скупштини, као и министарству надлежном за послове здравља, годишњи извештај о свом раду и о предузетим мерама за заштиту права пацијената.

  Савет има председника и 4 члана.

  4. Савет за праћење примене Етичког кодекса

  • прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса;

  • прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом;

  • прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса;

  • промовише примену Етичког кодекса у Општини и шире;

  • предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког кодекса;

  • пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и организацијама у вези са применом Етичког кодекса;

  • остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;

  • обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима.

  Чланови Савета не могу бити одборници нити изабрана, постављена и именована лица у Општини.
  Број чланова, начин рада и овлашћења Савета уређују се актом Скупштине општине.

  5. Кориснички савет јавних служби

  Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину општине и јавност.
  Кориснички савет јавних служби нарочито разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби.
  Чланове Корисничког савета бира Скупштина општине на предлог одборничких група или удружења грађана.
  Председник и најмање половина чланова Корисничког савета не могу бити из састава одборника, функционера и запослених у Општини, односно у јавним службама чији је оснивач Општина.
  Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат члановима Корисничког савета.

  Остала радна тела