1

Пример стране

Ово је пример стране. Другачија је од чланка блога зато што ће стајати на једном месту и појављиваће се у кретању вашег веб места (у већини тема). Већина људи почиње са страном О која их упознаје са могућим посетиоцима веб места. Може да каже нешто као ово:

Здраво! Ја сам поштар преко дана, славољубив глумац преко ноћи и ово је мој блог. Живим у Нишу, имам сјајног пса Симу и волим да пијем бамбус.

…или нешто као:

Предузеће ЋЖЉ је основано 1991. и отада прави квалитетне шкљоцалице. Са седиштем у Паланци, ЋЖЉ запошљава преко 200 радника и ради многе одличне ствари за паланачку заједницу.

Као нови корисник Вордпреса, требало би да идете на своју контролну таблу да бисте обрисали ову страну и направили нове стране са својим садржајем. Забавите се!
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЧЕТИРИ КОШАРКАШКА ТЕРЕНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

На основу члана 34. Закона  о  јавној  својини  („Службени   гласник РС“,бр.72/11, 88/2013 и 105/2014),  чл. 6. и 7. Уредбе  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  непосредном погодбом, давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и  поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12 и 48/2015), члана 29. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 5/2016), Одлуке број 464-117/2016-01-2 од 23.5.2016. године и Решења број 464-117/2016-01-2 од 24.5.2016. године Председника општине Велико Градиште,

Комисија за давање у закуп непокретности општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЧЕТИРИ КОШАРКАШКА ТЕРЕНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 1. Општина Велико Градиште издаје у закуп јавним надметањем четири кошаркашка терена са комплетном инфраструктуром и опремом у јавној својини општине Велико Градиште, држаоца ЈУ Спортски центар Велико Градиште, који се налазе у Великом Градишту, на кат. парц. бр. 2366/251, уписани као објекат за спорт и физичку културу број 1 површине 3305 m2 у листу непокретности број 5407 у К.о. Велико Градиште (у даљем тексту: кошаркашки терени).
 2. Предмет надметања, кошаркашки терени, нуде се потенцијалним закупцима као објекти изграђени са грађевинском дозволом надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште.

За кошаркашке терене није издата употребна дозвола. Поступак прибављања употребне дозволе је у току.

 1. Кошаркашки терени се издају у закуп у поступку јавног надметања, на одређено време, по сезони (временском интервалу од 15. јуна до 31. августа), на период до 10 (десет) година, у виђеном стању.

Почетна цена закупа износи 3250 еура за сезону.

Висина лицитационог корака износи 50 еура.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, комунални трошкови и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Закупац је обавезан да кошаркашке терене користи искључиво за обављање активности везаних за кошаркашки спорт, да их одржава, врши замену опреме и предузима друге радње у оквиру припреме за кошаркашку сезону.
 2. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, а који су регистровани за обављање делатности спортских објеката и испуњавају следеће услове:

-Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;

-Да је регистрован за обављање делатности спортских објеката;

-Да му у року од две године пре достављања овог позива није изречена правноснажна судска мера забране обављања делатности;

-Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

-Да има седиште на територији Републике Србије;

-Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

-Да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

-Да је уплатио депозит у износу од 1300 еура (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања) на рачун Закуподавца број 840-0961804-78;

-Да има у радном односу стручно лице који поседује „црвену тренерску лиценцу“ издату од стране Удружења кошаркашких тренера Србије.

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун општине Велико Градиште, а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за кошаркашке терене” поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 2. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 42, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.
 2. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 3. Писане пријаве подносе се у периоду од 25.2016. године до 02.6.2016. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 02.6.2016. године до 10 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана6.2016. године, са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 2. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 3. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 50 еура.
 4. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 5. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 6. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 7. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градише.
 2. Комисија припрема извештај о спроведеном поступку и предлаже избор најповољнијег понуђача, који са записником о спроведеном поступку доставља надлежном одељењу Општинске управе ради припреме предлога одлуке о давању у закуп за Општинско веће. Општинско веће након спроведеног поступка доноси образложену одлуку о давању у закуп која се доставља свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник општине.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од пријема одлуке, закључи Уговор о закупу.

Закупац је у дужан да у року од 15 дана од закључења Уговора из претходног става ове тачке, у складу са уговором уплати укупан износ закупнине за период од 10 година.

 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 2. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 3. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 4. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.
 5. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 6. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 7. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 8. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-113/2016-01-3                                                                                          Комисија

Датум: 24.5.2016.год.

обрасци за пријаву учешћа на јавном надметању-кошаркашки терени
Оглас за прикупљање писаних понуда за кошење и одржавање пољопривредног земљишта – дела к.п.бр. 2552/1 и 2456/1 у КО Велико Градиште

На основу члана 47. Статута ЈП Дирекија за изградњу општине Велико Градиште («Сл.гласник општине Велико Градиште», број 471/2013), Надзорни одбор је на својој 8. седници , која је одржана дана  02.06.2016. године, донео одлуку и расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА КОШЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ДЕЛА КП.БР. 2552/1, 2602 и 2456/1 У КО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I

Предмет јавног оглашавања

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за кошење и одржавање пољопривредног земљишта – дела кп.бр. 2552/1, 2602 и 2456/1 КО Велико Градиште у површини од око 8,00 хектара, на којој је засејан усев луцерке, на период до 31.12.2016. године.
 1. Увид у документацију: графички преглед катастарске парцеле која је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општинске управе општине Велико Градиште, у просторијама ЈП Дирекције за изградњу и канцеларији 5 Општинске управе сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Контакт особе Зоран Јовановић,  тел. 064/86-32-351 и Александар Игњатијевић, тел. 062/667-440.

 1. Земљиште и усев из овог огласа даје се у виђеном стању и вршилац услуге се не може накнадно позивати на њихове физичке и друге недостатке.
 1. 4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје на кошење и одржавање може извршити свака заинтересована страна самостално или у присуству лица наведених у тачки 2. овог огласа.
 1. 5. Све трошкове који настану по основу кошења и одржавања пољопривривредног земљишта и гајења усева луцерке сносиће лице које добије овај посао.
 1. 6. Земљиште из овог Огласа даје се искључиво за пољопривредну производњу – гајење усева луцерке и не може се користити у друге сврхе.
 1. 7. Лице које добије земљиште и усев за кошење и одржавање дужно је да се према истом опходи у својству доброг домаћина, по свим правилима науке и струке, а усев луцерке који је засејан, као и ободе парцеле где се налази самоникла трава, дужно је да редовно коси, прикупља и односи сакупљену луцерку (сено), као и покошену самониклу траву, као и да штити усев луцерке од коровских биљака и штеточина, како би иста имала нормалан раст и развој.

Кошење засејане луцерке вршиће се онако како иста технолошки буде сазревала, а у случају изузетне потребе, због евентуалног слетања летилица, вршилац услуге је дужан да исту покоси по налогу ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште у термину који буде одређен, јер земљиште које се даје на одржавање представља писту будућег спортско-туристичког аеродрома, који је у изградњи.

 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у закуп, подзакуп и на коришћење трећим лицима.

II

Услови за пријављивање на јавно надметање

 1. Право учешћа у достављању понуда за кошење и одржавање пољопривредног земљишта на делу кп.бр. 2552/1, 2602 и 2456/1 КО Велико Градиште имају:
 • правна и физичка лице која су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и имају активан статус.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом докуменатацијом:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипомза физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.
 1. Најповољнији понуђач је дужан да пре закључења уговора о кошењу и одржавању, преда оригинале докумената, из тачке 2. овог одељка, овлашћеном представнику ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште.
 1. Јавниоглас сматра се успешним уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 1. Право учешћа у јавном надметању за кошење и одржавање пољопривредног земљишта НЕМАЈУ правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

Документација за пријављивање на јавно надметање

За учешће на јавном позиву, сваки понуђач је дужан да достави:

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

Формулар пријаве могу преузети сваког радног дана у просторијама ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

 • На предњој страни:

  Адреса: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште

Велико Градиште 12220

Житни трг 1.

 • Уписати назнаку: ПОНУДА ЗА КП.БР. 2552/1, 2602 и 2456/1   – НЕ ОТВАРАТИ –
 • На задњој страни:
  • Име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас, у истој коверти доставља се тражена документација.

IV

Рок за подношење пријаве

Рок за достављање пријаве на оглас, са траженом документацијом, је 10.06.2016..године, до 12,00 сати.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну и буду заведене у заводну књигу ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Отварање понуда

Отварање понуда и рангирање понуђача обавиће се 10.06.2016..године, у 13,00 часова. 

VI

Критеријум за избор најповољнијег понуђача 

Једини критеријум за избор најповољнијег понуђача је понуђена цена за целокупну површини земљишта које се даје на кошење и одржавање, као и тражени општи услови из поглавља I, тачка 2. ове Одлуке.

VII

Закључење уговора 

            Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана, од дана добијања писменог обавештења, прступи у просторије ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, ради закључења уговора о кошењу и одржавању. 

VIII

Плаћање цене

Цена ће бити плаћена на основу закљученог уговора у целости или и највише  три једнаке рате, стим што последња рата мора да буде плаћена до 30.10.2016. године.

IX

Средства обезбеђења плаћања

У случају плаћања на рате, вршилац услуге је у обавези да достави и потпише бланко соло меницу, као и менично изјашњење.

Уколико вршилац услуге не изврши уплату у предвиђеним роковима, уговор о закупу се раскида, а цена ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

X

Опште одредбе 

Ову одлуку објавити на огласној табли и сајту ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, као и на сајту Општине Велико Градиште.

Ако директор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, сматра потребно, ова одлука се може послати и на адресе пољопривредних произвођача за које сматра да имају интерес за учешће на овом надметању.

За све оно што овом одлуком није дефинисано примењују се одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Председник Надзорног одбора
Љубиша Стевановић с.р.

 
Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Великом Градишту

На основу Одлуке број 361-7/2016-01-2 од 02.06.2016. године Председникa општине Велико Градиште,
Комисија за закуп општине Велико Градиште, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, општински пословни простор, површине од 112,50 m2, у Великом Градишту у улици Кнеза Лазара број 39, постојећи на к.п. бр. 470 из Л.н.бр. 1454 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 4 (четири) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 3 еура по m2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 0,3 еура/m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа за предметну непокретност, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву.

Гарантни износ се уплаћује на благајни или на жиро рачун број 840-0961804-78 (наменски рачун) општине Велико Градиште, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп општине Велико Градиште, лично преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, на адреси Житни трг 1, Велико Градиште.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 03.06.2016. године до 10.06.2016. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Општинске управе  општине Велико Градиште до 10.06.2016. године до 11.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 10.06.2016. године, са почетком у 12 часова у великој сали СО Велико Градиште, у Великом Градишту Житни трг број 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању у складу са тачком 11. овог огласа, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да годишње увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Време давања у закуп из тачке 2. овог огласа условљено је одлукама других државних органа и правних следбеника ранијих власника.

Закупац је у обавези да предметни пословни простор напусти и раније у случају да Агенција за реституцију РС, непокретност врати у својину правним представницима власника непокретности.

 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 1. Оглас је објављен на сајту и огласној табли општине Велико Градиште, и у средствима јавног информисања.

Број: 361-7/2016-06

Датум: 02.06.2016. године                                                                    Комисија за закуп
Акцијa добровољног давања крви у Бискупљу

Црвeни крст Велико Градиште, општина Велико Градиште и Месна заједница Бискупље, у сарадњи са Републичким институтом за трансфузију крви – Београд, организују акцију добровољног давања крви која ђе се одржати у недељу 12. јуна 2016. године, у времену од 9 до 15 часова у Бискупљу, у дому Месне заједнице Бискупље.

Позивамо све досадашње даваоце крви који су безброј пута до сада узели учешће у овим акцијама као и потенцијалне даваоце крви који то треба да ураде први пут да искажу своју хуманост и узму учешће у овој хуманој акцији.

ДОЂИТЕ ДА СПАСЕТЕ НЕЧИЈИ ЖИВОТ!!!

ЦРВEНИ КРСТ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕРеприза представе „Нушић наш насушни“

ПЕТАК, 3. ЈУН 2016. ГОДИНЕ
У 20.00 ЧАСОВА
СЦЕНА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Због великог интересовања, а  за све оне који нису били у прилици да присуствују премијери  и за оне који желе још једном  да погледају развој судбина обичних људи  у необичним ситуацијама кроз  делове Нушићевих дела, глумци Аматерског позоришта „Жанка Стокић“ репризно ће  извести представу „Нушућ наш насушни“.

Видимо се у позоришту!

Културни центар

nusic plakat
Решење о додели средстава из буџета општине Велико Градиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2016. годину

На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број: 16/16),

Председник општине Велико Градиште, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се расподела средстава, опредељених Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2016. годину (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 15/2015), у оквиру раздела 2 Председник и  општинско веће, глава 1, програмска класификација 0602 – програм 15 – Локална самоуправа, функција 111 – извршни и законодавни орган, позиција 18, економска класификација 423 – Услуге информисања јавности и Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину Општинског већа, број 401-47/2016-01-4 од 09.03.2016. године, по расписаном Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину и на Предлог о расподели средстава Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања бр. 401-88/2016-01-2 од 01.06.2016. године, у укупном износу од 800.000,00 динара.

Средства су појединачно одобрена у следећим износима:


Назив подносиоца пројекта

Назив медија

Назив пројекта
Предлог расподеле средстава – дин.
 1 Предузеће за рекламне услуге, медије и односе са јавношћу „PRESENTING MEDIA” ДОО Смедерево Регионални интернет портал „еБраничево“ “Традицијом до туриста“ 120.000,00
 2 Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш Телевизија Коперникус 1 – TV K::CN 1 “Велико Градиште из свих углова“ 50.000,00
 3 Телевизија Дуга д.о.о. Пожаревац Телевизија Дуга “Велико Градиште – општина туризма, културе, традиције и спорта“ 250.000,00
 4 Новинско издавачко привредно друштво „РЕЧ НАРОДА“ АД Пожаревац “Реч народа“ “Хроника Великог Градишта“ 80.000,00
 5 SatTv communications д.о.о. Пожаревац SAT ТВ “Велико Градиште – српски Монако“ 200.000,00
 6 TRAG PRODUCTION ДОО Пожега “Прича једног места“ 100.000,00

II

На основу овог решења, са сваким учесником Конкурса који је добио средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину из члана I, а који без одлагања доставе нову спецификацију трошкова у складу са одобреним средствима, биће закључен одговарајући уговор.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs  те достављено сваком учеснику Конкурса у електронској форми.

О б р а з л о ж е њ е

Председник општине Велико Градиште расписао је Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину који је објављен 08.04.2016. године на сајту општине Велико Градиште и 12.04.2016. године у листу “Реч народа“ Пожаревац. Конкурс је био отворен до 27.04.2016. године.

Стручна Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс, основана Решењем број 401-88/2016-01-2 од 09.05.2016. године, у саставу Новица Савић, Зоран Ћулафић и Зоран Јовић, са задатком да сачини предлог о додели средстава са образложењем, разматрала је пристигле пројекте и председнику општине доставила Предлог о расподели средстава.

Комисија је приликом оцењивања наведених пројеката, узевши у обзир критеријуме утврђене у Јавном позиву, приступила пажљивој анализи предлога пројектних активности које су подносиоци доставили. Разматрани су сви пројекти појединачно и посебно је анализирана садржина медијских активности, обим медијске продукције као и врста медијског садржаја који су предложени.

Комисија је, такође, проценила да шест од седам предложених пројеката испуњавају основне, али и поједине специфичне услове за квалитетно јавно информисање грађана општине Велико Градиште те оценила да, у складу са предложеним обимом и квалитетом, треба извршити расподелу средстава, уважавајући како квалитет програма тако и покривеност и утицај који медији остварују на територији општине Велико Градиште, у износима како је утврђено у члану I овог решења. Пројекат ПД “Хит“ д.о.о. Пожаревац – “Туристички пријатељ“ није разматран будући да пријавни образац (Образац 1) није попуњен у складу са Конкурсом.

Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, чланом II овог решења обавезују се учесници Kонкурса да, без одлагања, доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. Ово решење је основ за закључење уговора с учесницима који су добили средства за суфинансирање пројектних активности.

Имајући у виду напред наведено, а по разматрању Предлога за доделу средстава, председник општине Велико Градиште одлучио је као у члану I овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Број: 401-88/2016-01-2
Датум: 02.06.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и чланом II Решења о додели средстава, обавезују се учесници Конкурса да без одлагања (у року од два радна дана од дана пријема Решења) доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима и у оквиру предложеног пројекта, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1 Буџет пројекта – картица 1а Ревидирани буџет који је саставни део Јавног позива, на адресу назначену у Јавном позиву.

Предлог о расподели средстава

 
Обавештење о јавном и позивном конкурсу за идејно решење пратећег/пословног објекта

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Датум: 30.05.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Општина Велико Градиште у склопу изградње аутобуског стајалишта, а на основу усвојеног Урбанистичког пројекта у улици Албанске споменице

Р А С П И С У Ј Е 

јавни и позивни конкурс за идејно решење пратећег/пословног објекта
(билетарница, чекаоница и мокри чвор)

 

Објекат треба бити површине од око 40-50 m2. Локација поменутог објекта дефинисана је оквирно, усвојеним урбанистичким пројектом 353-100/2016-06, а на катастарској парцели број 1702 К.О. Велико Градиште.

Као идејно решење за конкурс достављају се основа и изглед, а додатни прилози по избору учесника. Начин и форма презентације решења су по слободном избору аутора.

Као подлогу за конкурс користити изложену ситуацију из  усвојеног УП-а на web-sitеu општине Велико Градиште.

Јавни конкурс је отворен од 30. маја до 6. јуна, а право учешћа имају сви, без ограничења.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине.

Идејно решење се доставља на e-mail: registrator@urbanizamvelikogradiste.org.rs
или у општини, у канцеларији број 11, у дигиталном формату, најкасније до 6. јуна до 14 часова.

Комисија за планове општине Велико Градиште изабраће најбоље решење на јавној седници која ће се одржати 08. јуна у 13 часова.

У случају да на конкурс стигне већи број конкурсних решења, седница Комисије се може померити за 15. јун, о чему ће сви учесници бити благовремено обавештени.

Позвани учесници:

Пројектни бирои:

–        „BOBING“

–        „Гранд“

–        „Панмонт ЈУ пројект“

–        „ARHICO“

 

Председник Комисије за планове,
Марин Крешић, дипл. инж. арх.Обавештење ЈКП “Дунав“ о измештању управне зграде

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
30.05.2016. године
ВеликоГрадиште

Обавештење

Обавештавамо све кориснике услуга ЈКП „Дунав Велико Градиште“ да су од дана 30.05.2016. године просторије ЈКП „Дунав-а“ премештене у улицу Сремска 1 (бивши „ЈКП Стандард“ на Дунаву).

Директор,
Радосав Живковић
На Сребрном језеру пуштена у рад нова трафостаница “Велико Градиште 3“

У Великом Градишту, 27. маја, пуштена је у рад нова трафостаница „Велико Градиште 3″, од значаја за читав регион, али и ЈП Електропривредa Србије и Електродистрибуцију Пожаревац. Инвестиција вредна 95 милиона динара, осим квалитетнијег напајања, обезбедиће и боље услове за развој туризма на Сребрном језеру.

Др Дејан Савић, директор Електродистрибуције Пожеревац, нагласио је да изградња и реконструкција електроенергетских објеката, уз стални рад на смањењу губитака у дистрибуцији електричне енергије, представља апсолутни приоритет и циљ у свакодневном пословању за запослене.

Он је додао да су урађени подземни 35 и 10 kV напојни водови и постављен оптички подземни кабл чиме су се трајно створили услови за решавање проблема снабдевања електричном енергијом општине Велико Градиште. Планирано је и да се са два кабла преко језера изради напајање 200 хектара земљишта опредељеног за развој туризма, а ЕПС ће пратити смернице локалне самоуправе по питању развоја и модернизације електроенергетских система.

Катастарску парцелу за изградњу објекта обезбедила је општина Велико Градиште, уступањем Електродистрибуцји Пожаревац на 99 година, а извођачи радова су “Теле груп“ Београд и „Електрошумадија“ Младеновац.

Драган Милић, председник општине Велико Градиште рекао је да су се изградњом трафостанице спојиле три ствари: Европа, туризам и помоћ државе. За изградњу водовода и решавање проблема здраве пијаће воде на Сребрном језеру и околини, Велико Градиште је добило 4,4 милиона евра.  Изградња Водоизворишта  Острово је при крају и би требало да буде пуштено у рад 30. јуна, а новоотворена трафостаница је веома значајна за водоснабдевање, али и развој туризма.

„Трафостаница је окосница за даљи развој туризма на другој обали језера где где ће будући инвеститори имати прилику да граде хотеле и друге туристичке садржаје. Ово је пример како држава преко својих јавних предузећа, у овом случају ЕПС-а, помаже развоју туризма. Њеном изградњом препознат је стратешки значај ове дестинације“, додао је председник општине.

Да је за развој овог краја неопходно градити инфраструктурне пројекте истакао је Милорад Грчић, в.д. директор ЕПС-а. “У разговору са председником општине Велико Градиште, директором Електродистрибуције Пожаревац и градоначелником Пожаревца, видео сам да овде постоји потенцијал и жеља да се ови крајеви развију. Кроз развој електро-система, инфраструктуре и модернизације ЕПС оправдава и своје постојање. Данашњи дан ствара потенцијал за све напред наведено. ЕПС ће се борити да се што пре обезбеди напајање и друге обале језера. Трафостаница Велико Градиште 3 је почетак новог развоја за Сребрно језеро и неколико општина које се наслањају на њега“, додао је Грчић.

ВИДЕО ПРИЛОГ

DSC_4803 DSC_4812 DSC_4814 DSC_4818 DSC_4820 DSC_4827 DSC_4832 DSC_4837