12. седница Привременог органа - 19.01.2024.

1. Одлука о измени Одлуке о снабдевању водом на територији општине Велико Градиште

2. Одлука о давању на коришћење дела непокретности у својини једнице локалне самоуправе

3. Решење о давању сагласности на извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2023. годину

4. Решење о давању сагласности на Посебни програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико градиште за 2024. годину (ЈКП Дунав Велико Градиште)

5. Решење о давању сагаласности на измену програма посовања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2024. годину

6. Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр.40/2024 од 10.1.2024. год. о измени и допуни Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода

7. Решење о давању сагласности на одлуку о измени важећих цена услуга јавног паркирања возила на територији општине Велико Градиште бр.41/2024 од 10.1.2024. г.од ЈКП Дунав Велико Градиште

8. Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр. 42/2024 од 10.1.2024. год. о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу

9. Решење о давању сагласности на Ценовник одржавања чистоће на површинама јавне намене – одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета (ЈКП Дунав Велико Градиште)

10. Решење о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници п.бр. 428/23 пред основним судом у Великом Градишту

11. Решење о одобравању стипендије Милици Врачарић за мастер студије

12. Решење о усвајању захтева Божанић Мирјане за плаћање дуга за струју на рате

13. Решење о обустави поступка покренутим по Решењу бр.410-10/2021-01-2 од 24.12.2021. године и поврату уплаћеног депозита

14. Решење о формирању Комисије за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица

15. Решење о формирању радне групе („Локално управљање за људе и природу“)

16. Решење о давању сагласности на Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ЈКП Дунав)

18. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ОУ минибус)

19. Решење о додели средстава (Спортски савез – Гага рели)

20. Тумачење Анекса 3 Уговора о поверавању обављања комуналне делатности

21. Одлукa о утврђивању економске цене програма образовања и васпитања у Предшколској установи „Мајски Цвет“ Велико Градиште

22. Решењe о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на Правилник о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште“ број 48 од 15.01.2024. године

23. Решењe о обустави поступка по жалби привредног друштва Argento Lago DOO Велико Градиште изјављене на решење Општинске управе општине Велико Градиште – Одељења за инспекцијске послове

12. седница Привременог органа - предлози

Сазив 12. седнице Привременог оргасна – 19.01.2024. Записник са 11. седнице Привременог органа

1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом на територији општине Велико Градиште

2. Предлог Одлуке о давању на коришћење дела непокретности у својини једнице локалне самоуправе

3. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2023. годину

4. Предлог Решења о давању сагласности на Посебни програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико градиште за 2024. годину (ЈКП Дунав Велико Градиште)

5. Предлог Решења о давању сагаласности на измену програма посовања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2024. годину

6. Предлог Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр.40/2024 од 10.1.2024.г. о измени и допуни Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода

7. Предлог Решења о давању сагласности на одлуку о измени важећих цена услуга јавног паркирања возила на територији општине Велико Градиште бр.41/2024 од 10.1.2024.г. ЈКП Дунав Велико Градиште

8. Предлог Решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр. 42/2024 од 10.1.2024.г. о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу

9. Предлог Решења о давању сагласности на Ценовник одржавања чистоће на површинама јавне намене- одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета (ЈКП Дунав Велико Градиште)

10. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници п.бр. 428/23 пред основним судом у Великом Градишту

11. Предлог Решења о одобравању стипендије Милици Врачарић за мастер студије

12. Предлог Решења о усвајању захтева Божанић Мирјане за плаћање дуга за струју на рате

13. Предлог Решења о обустави поступка покренутим по Решењу бр.410-10/2021-01-2 од 24.12.2021. године и поврату уплаћеног депозита

14. Предлог Решења о формирању Комисије за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица

15. Предлог Решења о формирању радне групе („Локално управљање за људе и природу“)

16. Предлог Решења о давању сагласности на Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта

17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ЈКП Дунав)

18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ОУ минибус)

19. Предлог Решења о додели средстава (Спортски савез – Гага рели)

20. Тумачење анекса 3 Уговора о поверавању обављања комуналне делатности

– Предлог за допуну Дневног реда 12. седнице Привременог органа општине Велико Градиште

21. Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма образовања и васпитања у Предшколској установи „Мајски Цвет“ Велико Градиште

22. Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на Правилник о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште“ број 48 од 15.01.2024. године

23. Предлог Решења о обустави поступка по жалби привредног друштва Argento Lago DOO Велико Градиште изјављене на решење Општинске управе општине Велико Градиште- Одељења за инспекцијске послове

11. седница Приврменог органа - 28.12.2023.

1. Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште

2. Одлука о именовању комисије за планове општине Велико Градиште

3. Одлука о превозу деце ради похађања припремног предшколског програма и ученика основне школе

4. Одлука о измени и допуни Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера

5. Одлука о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

6. Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама на територији општине Велико Градиште

7. Решење о отуђењу посебних делова – станова на основу Закона о избеглицама

8. Решење о укидању својства јавног пута

9. Решење о давању у закуп у поступку непосредне погодбе непокретности вертикални кеј у Великом Градишту

10. Решење о утврђењу (Митровић Владан)

11. Решење о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2024. годину, ПД Спајдер Србија

12. Решење о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024.годину

13. Решење о усвајању жалбе, поништавање решења Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште и враћања на поновни поступак

14. Решење о утврђивању висине накнаде за рад мртвозорника

15. Правилник о трошковима репрезентације

16. Тарифа општинских административних такси и накнада за 2024. годину

17. Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката Цркава и верских заједница у 2024.години

17.1 Образац 1 Цркве и верске заједнице

17.2 Образац 2 Цркве и верске заједнице

18. Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2024.години

18.1 Образац 1 удружења

18.2 Образац 2 удружења

19. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (грађевински материјал – Забела)

20. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (Општинска управа – деца и породица)

21. Информација – Програм Црвеног крста за 2024. Годину

11. седница Привременог органа - предлози, информација

Сазив 11. седнице Привременог органа – 28.12.2023.

Записник са 10. седнице Привременог органа

1. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште

2. Предлог Одлуке о именовању комисије за планове општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о превозу деце ради похађања припремног предшколског програма и ученика основне школе

4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера

5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама на територији општине Велико Градиште

7. Предлог Решења о отуђењу посебних делова – станова на основу Закона о избеглицама

8. Предлог Решења о укидању својства јавног пута

9. Предлог Решења о давању у закуп у поступку непосредне погодбе непокретности вертикални кеј у Великом Градишту

10. Предлог Решења о утврђењу (Митровић Владан)

11. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2024. годину, ПД Спајдер Србија

12. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024.годину

13. Предлог Решења о усвајању жалбе, поништавање решења Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште и враћања на поновни поступак

14. Предлог Решења о утврђивању висине накнаде за рад мртвозорника

15. Предлог Правилника о трошковима репрезентације

16. Предлог Тарифе општинских административних такси и накнада за 2024. годину

17. Предлог Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у 2024.години

18. Предлог Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2024.години

19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (грађевински материјал – Забела)

20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (Општинска управа – деца и породица)

21. Информација – Програм Црвеног крста за 2024. Годину

9. седница Привременго органа - 19.12.2023.

1. Одлука о покретању поступка давања у закуп вертикалног кеја у Великом Градишту

2. Решење о образовању Комисије за вршење теренске контроле корисника бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

3. Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште

– Oбразац 1 црква

– Образац 2 црква

4. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (Туристичка организација – уштеде)

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ОУ депонија и мобилијар пројекат)

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (Национални савет Влаха у републици Србији)

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ФК Рам – свлачионице)

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (КУД Стишки бисери – просторија)

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара – Дом културе)

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (МЗ Печаница – поправка струје)

9. седница Привременог органа - предлози

Сазив 9. седнице Привременог органа – 19.12.2023.Сазив 9. седнице Привременог органа – 19.12.2023.

Записник са 8. седнице Привременог органа – 14.12.2023.

1. Предлог Одлуке о покретању поступка давања у закуп вертикалног кеја у Великом Градишту

2. Предлог Решења о образовању Комисије за вршење теренске контроле корисника бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

3. Предлог Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (Туристичка организација – уштеде)

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ОУ депонија и мобилијар пројекат)

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (Национални савет Влаха у републици Србији)

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ФК Рам – свлачионице)

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (КУД Стишки бисери – просторија)

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара – Дом културе)

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (МЗ Печаница – поправка струје)

8. седница Привременог органа - предлози

Сазив 8. седнице Приврменог органа – 14.12.2023.

Записник са 7. седнице Привременог органа – 11.12.2023.

1. Предлог Решења о усвајању захтева (Живковић Живанка – Божанић Мирјана)

2. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (Општинска управа – уштеде)

3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (Скупштина и Председник – уштеде)

4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (ЈУ Спортски центар – угоститељске)

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ЈУ Спортски центар план ризика)

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ПУ Мајски цвет – прослава)

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ПУ Мајски цвет)

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (Општинска управа – пројекти, помоћ, МЗ, казне)

7. седница Привременог органа - 11.12.2023.

1. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој и промоција фудбала у општини Велико Градиште“ , носилац програма Фудбалски клуб „ВГСК“ Велико Градиште

2. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„План и програм рада Одбојкашког клуба ВГСК за 2024″ , носилац програма Одбојкашки клуб „ВГСК“ Велико Градиште

3. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Бирај спорт – џудо забави се лудо“ , носилац програма Џудо клуб „ВГСК“ Велико Градиште

4. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој карате спорта у општини Велико Градиште“ , носилац програма Карате клуб „ВГСК“ Велико Градиште

5. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у месној заједници Сираково“ , носилац програма ФК „Сираково“ Сираково

6. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој шаха у општини Велико Градиште за 2024.“ носилац програма Шах клуб „ВГСК“ Велико Градиште

7. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Царевац“, носилац програма ФК „Баштован 2015“ Царевац

8. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој спорта у Месној заједници Кусиће“, носилац програма ФК “Пек“ Кусиће

9. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у месној заједници Мајиловац“ носилац програма ФК “Млади Борац“ Мајиловац

10. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој рукометног спорта у општини Велико Градиште“, носилац програма Рукометни клуб „ВГСК“ Велико Градиште

11. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Тополовник“, носилац програма ФК “Слога-Топ“ Тополовник

12. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Пожежено“, носилац програма ФК „Раднички“ Пожежено

13. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Рам“, носилац програма ФК „Рам“

14. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Кумане“, носилац програма је ФК“Кумане“ Кумане

15. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој и афирмација младих одбојкашица AS VOLLEY“ носилац програма СУ „AS Volley“

16. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Стонитенис Кумане“, носилац програма је СТСУ „Борац“ Кумане

17. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Стонитенис Триброде и Кусиће“ носилац програма СТСУ „Триброде и Кусиће“

18. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Промоција и развој спорта на територији општине Велико Градиште“ носилац програма Спортски савез општине Велико Градиште

19. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој фудбалског спорта у општини Велико Градиште“ носилац програма Општински фудбалски савез Велико Градиште

20. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Организација и проглашење спортиста године у оквиру породице клубова Спортског друштва ВГСК“ носилац програма СД“ВГСК“ Велико Градиште

21. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Велико Градиште“, носилац програма ФК Пинкум Велико Градиште

22. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Покрет, окрет – смеч“, носилац програма Женски одбојкашки клуб „ВГСК“ Велико Градиште

23. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој фудбалског спорта у раду са младима“, носилац програма Спортско удружење „Стари град 2016“ Мајиловац

24. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој ветеранског спорта у општини Велико Градиште“, носилац програма КВО “ВГСК“ Велико Градиште

25. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Школа самоодбране – Аикидо“, носилац програма Аикидо клуб Пинкум

26. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој рекреативног спорта у Великом Градишту“, носилац програма СУ Грађански Велико Градиште

27. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој рекреативног спорта у Великом Градишту“, носилац програма СФУ ВГСК Ветерани

28. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој атлетског спорта и унапређење свести о значају физичке активности за очување здравља грађана у општини Велико Градиште“ носилац програма Атлетско удружење „ВГСК“ Велико Градиште

29. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој рукометног спорта у општини Велико Градиште“, носилац програма Рукометни клуб „ВГСК ВЕТЕРАНКЕ“ Велико Градиште

30. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој малог фудбала“, носилац програма КМФ ТОП САТ

31. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Унапређење и развој млађих категорија кроз такмичења у квалитетним лигама ФСРЗС“, носилац програма Фудбалски клуб „ВГСК“ Велико Градиште

32. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Организација спортских такмичења у општини Велико Градиште“, носилац програма Шах клуб „ВГСК“ Велико Градиште

33. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „10. Џудо куп „Сребрно језеро“, носилац програма Џудо клуб „ВГСК“ Велико Градиште -2

34. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Организација турнира Стари град куп 2024“, носилац програма Спортско удружење „Стари град 2016“ Мајиловац -2

35. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Меморијални турнир Јовица Стојићевић“, носилац програма СУ Дунавац 1929 Кисиљево

36. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Организација традиционалног турнира – Пинкум куп“, носилац програма ФК Пинкум Велико Градиште

37. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у МЗ Сираково у раду са децом школског узраста“, носилац програма ФК Сираково

38. Решење којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Међународни турнир ветерана у фудбалу“, носилац програма СУ Грађански Велико Градиште -2

39. Решење о давању сагласности Предшколској установи Мајски цвет Велико Градиште на поступак давања у закуп просторије

40. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ЈУ Спортски центар – радијатори)

41. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара – путна инфраструктура)

42. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (помоћ при лечењу – Мирјана Тошић)

43. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ФК Пек, Кусиће – свлачионица)

44. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Царевац – службене просторије)

7. седница Привременог органа - предлози

Записник са 6. седнице Привременог органа

Сазив 7. седнице Привременог органа – 11.12.2023.

1. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој и промоција фудбала у општини Велико Градиште“ , носилац програма Фудбалски клуб „ВГСК“ Велико Градиште

2. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште-План и програм рада Одбојкашког клуба ВГ

3. Прелог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Бирај спорт – џудо забави се лудо“ , носилац програма Џудо клуб „ВГСК“ Велико Градиште

4. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој карате спорта у општини Велико Градиште“ , носилац програма Карате клуб „ВГСК“ Велико Градиште

5. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у месној заједници Сираково“ , носилац програма ФК „Сираково“ Сираково

6. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој шаха у општини Велико Градиште за 2024.“ носилац програма Шах клуб „ВГСК“ Велико Градиште

7. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Царевац“, носилац програма ФК „Баштован 2015“ Царевац

8. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој спорта у Месној заједници Кусиће“, носилац програма ФК “Пек“ Кусиће

9. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у месној заједници Мајиловац“ носилац програма ФК “Млади Борац“ Мајиловац

10. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој рукометног спорта у општини Велико Градиште“, носилац програма Рукометни клуб „ВГСК“ Велико Градиште

11. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Тополовник“, носилац програма ФК “Слога-Топ“ Тополовник

12. Прелог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Пожежено“, носилац програма ФК „Раднички“ Пожежено

13. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Рам“, носилац програма ФК „Рам“

14. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Кумане“, носилац програма је ФК“Кумане“ Кумане

15. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој и афирмација младих одбојкашица AS VOLLEY“ носилац програма СУ „AS Volley“

16. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Стонитенис Кумане“, носилац програма је СТСУ „Борац“ Кумане

17. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Стонитенис Триброде и Кусиће“ носилац програма СТСУ „Триброде и Кусиће“

18. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Промоција и развој спорта на територији општине Велико Градиште“ носилац програма Спортски савез општине Велико Градиште

19. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој фудбалског спорта у општини Велико Градиште“ носилац програма Општински фудбалски савез Велико Градиште

20. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Организација и проглашење спортиста године у оквиру породице клубова Спортског друштва ВГСК“ носилац програма СД“ВГСК“ Велико Градиште

21. Пределог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у Месној заједници Велико Градиште“, носилац програма ФК Пинкум Велико Градиште

22. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Покрет, окрет – смеч“, носилац програма Женски одбојкашки клуб „ВГСК“ Велико Градиште

23. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој фудбалског спорта у раду са младима“, носилац програма Спортско удружење „Стари град 2016“ Мајиловац

24. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој ветеранског спорта у општини Велико Градиште“, носилац програма КВО “ВГСК“ Велико Градиште

25. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Школа самоодбране – Аикидо“, носилац програма Аикидо клуб Пинкум

26. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој рекреативног спорта у Великом Градишту“, носилац програма СУ Грађански Велико Градиште

27. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој рекреативног спорта у Великом Градишту“, носилац програма СФУ ВГСК Ветерани

28. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој атлетског спорта и унапређење свести о значају физичке активности за очување здравља грађана у општини Велико Градиште“ носилац програма Атлетско удружење „ВГСК“ Велико Градиште

29. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој рукометног спорта у општини Велико Градиште“, носилац програма Рукометни клуб „ВГСК ВЕТЕРАНКЕ“ Велико Градиште

30. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште -„Развој малог фудбала“, носилац програма КМФ ТОП САТ

31. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Унапређење и развој млађих категорија кроз такмичења у квалитетним лигама ФСРЗС“, носилац програма Фудбалски клуб „ВГСК“ Велико Градиште

32. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Организација спортских такмичења у општини Велико Градиште“, носилац програма Шах клуб „ВГСК“ Велико Градиште

33. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „10. Џудо куп „Сребрно језеро“, носилац програма Џудо клуб „ВГСК“ Велико Градиште -2

34. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Организација турнира Стари град куп 2024“, носилац програма Спортско удружење „Стари град 2016“ Мајиловац -2

35. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Меморијални турнир Јовица Стојићевић“, носилац програма СУ Дунавац 1929 Кисиљево

36. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Организација традиционалног турнира – Пинкум куп“, носилац програма ФК Пинкум Велико Градиште

37. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Развој спорта у МЗ Сираково у раду са децом школског узраста“, носилац програма ФК Сираково

38. Предлог Решења којим се одобрава финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Велико Градиште – „Међународни турнир ветерана у фудбалу“, носилац програма СУ Грађански Велико Градиште -2

39. Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи Мајски цвет Велико Градиште на поступак давања у закуп просторије

40. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ЈУ Спортски центар – радијатори)

41. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара – путна инфраструктура)

42. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (помоћ при лечењу – Мирјана Тошић)

43. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ФК Пек, Кусиће – свлачионица)

44. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Царевац – службене просторије)

6. седница Привременог органа - 06.12.2023.

1. Одлука о усвајању студије акустичности за територију општине Велико Градиште,

1.1. Студија акустичности

2. Одлука о додели стипендија по II конкурсу за школску 2023/2024. годину,

3. Решење о одређивању повереника цивилне заштите општине Велико Градиште,

4. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Народна библиотека „Вук Караџић“ – уштеде),

5. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (ПУ „Мајски цвет“ – уштеде),

6. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Средња школа „Милоје Васић“ – уштеде),

7. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (ОШ „Иво Лола Рибар“ – уштеде),

8. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (ОШ „Миша Живановић“ (уштеде),

9. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (ОШ „Вук Караџић – уштеде),

10. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Удружење Друг са друма),

11. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Народна библиотека „Вук Караџић“ – горионик),

12. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ – комуналне и компјутерске услуге),

13. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ПУ „Мајски цвет“ – разно),

14. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Средња школа „Милоје Васић“ – поправка радијатора),

15. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОШ „Иво Лола Рибар“ – разно),

16. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОШ „Миша Живановић“ – хигијена),

17. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОШ „Вук Караџић“ – платни промет),

18. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Локални економски развој – Месне заједнице),

19. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Удружење пензионера),

20. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОК ВГСК),

21. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Тополовник црква),

22. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Црква Царевац),

23. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (помоћ у лечењу – Магдалена Миленковић).

6. седница Привременог органа - предлози

Сазив 6. седнице Привременог органа – 06.12.2023.

Записник са 5. седнице Привременог органа – 01.12.2023.

1. Предлог Одлуке о усвајању студије акустичности за територију општине Велико Градиште,

2. Предлог Одлуке о додели стипендија по II конкурсу за школску 2023/2024. годину,

3. Предлог Решења о одређивању повереника цивилне заштите општине Велико Градиште,

4. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Народна библиотека „Вук Караџић“ – уштеде),

5. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (ПУ „Мајски цвет“ – уштеде),

6. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Средња школа „Милоје Васић“ – уштеде),

7. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (ОШ „Иво Лола Рибар“ – уштеде),

8. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (ОШ „Миша Живановић“ (уштеде),

9. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (ОШ „Вук Караџић – уштеде),

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Удружење Друг са друма),

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Народна библиотека „Вук Караџић“ – горионик),

12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ – комуналне и компјутерске услуге),

13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ПУ „Мајски цвет“ – разно),

14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Средња школа „Милоје Васић“ – поправка радијатора),

15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОШ „Иво Лола Рибар“ – разно),

16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОШ „Миша Живановић“ – хигијена),

17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОШ „Вук Караџић“ – платни промет),

18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Локални економски развој – Месне заједнице),

19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Удружење пензионера),

20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОК ВГСК),

21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Тополовник црква),

22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Црква Царевац),

23. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (помоћ у лечењу – Магдалена Миленковић).

5. седница Привременог органа - 01.12.2023.

1. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем на Сребрном језеру на територији општине Велико Градиште,

1.1. ПДР Бели Багрем текст финално

1.2. Координате осовинских и детаљних тачака

2. Одлука о ангажовању екстерне ревизије

3. Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији општине Велико Градиште, који су држављани Републике Србије,

3.1 Модел обрасца

4. Одлука о утврђивању укупног износа средста за финанасирање годишњих и посебних програма у области спорта,

5. Одлука о разврставању спортских организација које су поднеле захтеве за финансирање годишњих програма,

6. Одлука о утвђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште,

7. Одлука о додели додатног броја бодова,

8. Одлука о финансирању годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2024.години,

9. Одлука о преносу права јавне својине над покретном опремом у својину Дома Здраља Велико Градиште,

10. Одлука о преносу права јавне својине над покретном опремом у својину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште.

11. Правилник о евиденцији непокретности у јавној својини општине Велико Градиште,

12. Решење о исправци грешке у Решењу СО Велико Градиште број 464-316/2020-01-1 од 14.12.2020. године (Стевкић Јовица),

13. Решење о давању сагласности на предложени финансијски план Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2024. годину,

14. Решење о давању сагласности на предложени финансијски план Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2024. Годину,

15. Решење о давању сагласности на предложени финансијски план Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2024. годину,

16. Решење о давању сагласности на предложени финансијски план Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2024. годину,

17. Решење о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2023. годину,

18. Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ у Великом Градишту,

19. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Културни центар),

20. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Музеј),

21. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Центар за социјални рад),

22. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (Општинска управа),

23. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву (Дом Здравља Велико Градиште),

24. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве( Дом здравља Велико Градиште -опрема за ОРЛ и Елаборат),

25. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Општинска управа -платни промет),

26. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Музеј -Гориво),

27. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Општинска управа -Месне заједнице),

28. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Спортски савез -Бокс),

29. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Спортски савез -Клизалиште),

30. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Спортски савез – маратон Рам),

31. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Центар за социјални рад),

32. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Туристичка -зараде),

33. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Туристичка -музеј у Раму),

34. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОК ВГСК -Лиценце),

35. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (полиција ИПА Пожаревац),

36. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ЛУ Голуб -храна).

5. седница Привременог органа - предлози

Записникк са 4. седнице Привременог органа Сазив 5. Седнице привременог органа за 01.12.2023.

1. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем на Сребрном језеру на територији општине Велико Градиште,

2. Предлог Oдлуке о ангажовању екстерне ревизије,

3. Предлог Одлуке о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији општине Велико Градиште, који су држављани Републике Србије

4. Предлог Одлуке о утврђивању укупног износа средста за финанасирање годишњих и посебних програма у области спорта,

5. Предлог Одлуке о разврставању спортских организација које су поднеле захтеве за финансирање годишњих програма,

6. Предлог Одлуке о утвђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште,

7. Предлог Одлуке о додели додатног броја бодова,

8. Предлог Одлуке о финансирању годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2024.години,

9. Предлог Одлуке о преносу права јавне својине над покретном опремом у својину Дома Здраља Велико Градиште,

10. Предлог Одлуке о преносу права јавне својине над покретном опремом у својину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште.

11. Предлог Правилника о евиденцији непокретности у јавној својини општине Велико Градиште,

12. Предлог Решења о исправци грешке у Решењу СО Велико Градиште број 464-316/2020-01-1 од 14.12.2020. године (Стевкић Јовица),

13. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2024. годину,

14. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2024. Годину,

15. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2024. годину,

16. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2024. годину,

17. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2023. годину,

18. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ у Великом Градишту,

19. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Културни центар),

20. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Музеј),

21. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Центар за социјални рад),

22. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетку резерву (Општинска управа),

23. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетку резерву (Дом Здравља Велико Градиште),

24. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве( Дом здравља Велико Градиште -опрема за ОРЛ и Елаборт),

25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Општинска управа -платни промет),

26. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Музеј -Гориво),

27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Општинска управа -Месне заједнице),

28. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Спортски савез -Бокс),

29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Спортски савез -Клизалиште),

30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Спортски савез – маратон Рам),

31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Центар за социјални рад),

32. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Туристичка -зараде),

33. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Туристичка -музеј у Раму),

34. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ОК ВГСК -Лиценце),

35. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (полиција ИПА Пожаревац),

36. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ЛУ Голуб -храна).

4. седница Привременог органа - 24.11.2023.

4. седница Привременог органа - предлози

Сазив 4. седнице Привременог органа

Записник са 3. седнице Привременог органа – 13.11.2023.

1. Предлог Решења о овлашћењу за поступањe по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упућеним Привременом органу општине Велико Градиште,

2. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници п.бр. 259/23 пред основним судом у Великом Градишту,

3. Предлог Сагласности за уклањање жичане ограде на к.п.бр. 4540/2 К.О. Десине,

4. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву ЈУ Културног центар „Властимир Павловић Царевац“ (пројекат),

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ (пакетићи и репрезентација),

6. Предлог Одлуке о коришћењу средсатва текуће буџетске резерве ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац (интерактивна табла),

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве ЈУ Спортски центар (солидарна помоћ).

3. седница Привременог органа - 13.11.2023.

1. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2024годину,

2. Одлука о изреди плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „SE SOUTH – VG 1“ у К.ОПожежено на територији општине Велико Градиште,

2.1. Одлука о изради извештаја о стратешкој процени утицаја

3. Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „SE SOUTH -VG 2“ у К.ОРам на територији општине Велико Градиште,

3.1. Одлука о изради извештаја о стратешкој процени

4. Одлука о додели стипендија студнетима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024годину,

5. Одлука о прихватању преноса права јавне својине над покретним стварима,

6. Правилник о коришћењу јавних паркиралишта на територији општине Велико Градиште,

7. Решење о давању сагласности на употребу назива јединице локалне самоуправе општине Велико Градиште,

8. Решење о давању сагласности на програм одржавања чистоће на површинама јавне намене – Одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета бр2731-2/2023 од 30.10.2023.године,

9. Решење о давању сагласности на план рада јавне установе Културни центар за 2024годину,

10. Решење о давању сагласности на план рада и финансијски план јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2024годину,

11. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2024годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште бр.25/2023 од 09.11.2023.године,

12. Решење о давању сагласности на годишњи план и програм рада за 2024годину Народне библиотеке Вук Караџић Велико Градиште,

13. Решење о давању сагласности на предложени финансијски план предшколске установе Мајски цвет Велико Градиште за 2024 Годину,

14. Решење о давању сагласности на финансијски план акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште за 2024. годину,

15. Решење о давању сагласнсти на програм рада Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац,

16. Решење о давању сагласностина предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2024. годину са финансијским планом,

17. Решење о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предзећа ЈКП Дунав Велико Градиште за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године,

18. Решење о давању сагласности на споразумно решавање спорног праног односа по парници п.бр.189/2023 пред основним судом у Великом Градишту,

19. Решење о накнади штете (Живојиновић),

20. Решење о додели стипендије (Стокић Ивана),

21. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (на основу обавештења Начелника општинске управе – уштеда 1),

22. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (на основу обавештења Начелника општинске управе – уштеда 2),

23. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (на основу захтева ОШ „Иво Лола Рибар“)

24. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Председника Привременог орган општине Велико Градиште),

25. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Начелника општинске управе за функционисање ОУ),

26. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Начелника општинске управе – стипедндије),

27. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“),

28. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ – испитивање интернета)

29. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЈУ Спортски центар),

30. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ОШ „Иво Лола Рибар“),

31. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева одељења за локални економски развој),

32. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ – тв апарат),

33. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ – прослава),

34. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ – хигијена и намирнице),

35. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ФК ВГСК),

36. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЛУ Фазан Средњево).

3. седница Привременог органа - предлог

Сазив 3. седнице Привременог органа 13.11.2023.

Записник са 2. седнице Привременог органа

1. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину

2. Предлог Одлуке о изреди плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „SE SOUTH – VG 1“ у К.О. Пожежено на територији општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „SE SOUTH -VG 2“ у К.О. Рам на територији општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о додели стипендија студнетима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину

5. Предлог Одлуке о прихватању преноса права јавне својине над покретним стварима

6. Предлог Правилника о коришћењу јавних паркиралишта на територији општине Велико Градиште

7. Предлог Решења о давању сагласности на употребу назива јединице локалне самоуправе општине Велико Градиште

8. Предлог Решења о давању сагласности на програм одржавања чистоће на површинама јавне намене – Одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета бр. 2731-2/2023 од 30.10.2023.године

9. Предлог Решења о давању сагласности на план рада јавне установе Културни центар за 2024. годину

10. Предлог Решења о давању сагласности на план рада и финансијски план јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2024. годину

11. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2024. годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште бр.25/2023 од 09.11.2023.године

12. Предлог Решења о давању сагласности на годишњи план и програм рада за 2024. годину Народне библиотеке Вук Караџић Велико Градиште

13. Предлог Решења о давању сагласности на предложени финансијски план предшколске установе Мајски цвет Велико Градиште за 2024. Годину

14. Предлог Решења о давању сагласности на финансијски план акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште за 2024. годину

15. Предлог Решења о давању сагласнсти на програм рада Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац

16. Предлог Решења о давању сагласностина предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2024. годину са финансијским планом

17. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предзећа ЈКП Дунав Велико Градиште за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године

18. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног праног односа по парници п.бр.189/2023 пред основним судом у Великом Градишту

19. Предлог Решењa о накнади штете (Живојиновић)

20. Предлог Решења о додели стипендије (Стокић Ивана)

21. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (на основу обавештења Начелника општинске управе уштеда – 1)

22. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (на основу обавештења Начелника општинске управе – уштеда 2)

23. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (на основу захтева ОШ „Иво Лола Рибар“)

24. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Председника Привременог орган општине Велико Градиште)

25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Начелника општинске управе за функционисање ОУ)

26. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Начелника општинске управе – стипедндије)

27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“)

28. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ – испитивање интернета)

29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЈУ Спортски центар)

30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ОШ „Иво Лола Рибар“)

30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ОШ „Иво Лола Рибар“)

31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева одељења за локални економски развој)

32. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ – тв апарат)

33. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ –  прослава)

34. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ – хигијена и намирнице)

35. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева Спортског савеза)

36. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ФК ВГСК)

37. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (на основу захтева ЛУ Фазан Средњево)

2. седница Привременог органа - 03.11.2023.

1. седница Привременог органа - 03.11.2023.

1. Пословник Привременог органа општине Велико Градиште,

2. Одлука о престанку мандта одборника Скупштине општине Велико Градиште,

3. Одлука о престанку дужности чланова Општинског већа општине Велико Градиште,

4. Решење о престанку функције Председнику Скупштине општине Велико Градиште,

5. Решење о престанку функције заменику Председника Скупштине општине Велико Градиште,

6. Решење о престанку функције Председника општине Велико Градиште,

7. Решење о престанку функције Заменика председника општине Велико Градиште,

8. Решење о престанку функције Секретару Скупштине општине Велико Градиште,

9. Решење о именовању Секретара Привремног органа општине Велико Градиште,

10. Одлука о начину вршења дужности у Привременом органу општине Велико Градиште,

11. Одлука о платама, накнадама и другим примањима председника, секретара и чланова Привременог органа општине Велико Градиште,

12. Одлука о образовању Административне комисије,

13. Решење о одређивању радног статуса (Слађан Марковић),

14. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (одводњавање и ЈПП),

15. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (водотокови),

16. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Црква Десине),

17. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ЛЕР Трг),

18. Одлука о додели награда.

1. седница Привременог органа - предлози

Сазив Привременог органа – 03.11.2023.

1. Предлог Пословника Привременог органа општине Велико Градиште,

2. Предлог Одлуке о престанку мандaта одборника Скупштине општине Велико Градиште,

3. Предлог Одлуке о престанку дужности чланова Општинског већа општине Велико Градиште,

4. Предлог Решења о престанку функције Председнику Скупштине општине Велико Градиште,

5. Предлог Решења о престанку функције заменику Председника Скупштине општине Велико Градиште,

6. Предлог Решења о престанку функције Председника општине Велико Градиште,

7. Предлог Решења о престанку функције Заменика председника општине Велико Градиште,

8. Предлог Решења о престанку функције Секретару Скупштине општине Велико Градиште,

9. Предлог Решења о именовању Секретара Привремног органа општине Велико Градиште,

10. Предлог Одлуке о начину вршења дужности у Привременом органу општине Велико Градиште,

11. Предлог Одлуке о платама, накнадама и другим примањима председника, секретара и чланова Привременог органа општине Велико Градиште,

12. Предлог Одлуке о образовању Административне комисије,

13. Предлог Решења о одређивању радног статуса (Слађан Марковић),

14. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (одводњавање и ЈПП),

15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (водотокови),

16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Црква Десине),

17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (ЛЕР Трг),

Допуна

18. Одлука о додели награда

image_pdfimage_print