ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (Сл.гласник општине Велико Градиште , бр. 13/2017 и 25/2021)

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА И ДЕТАЉНИМ ОРТОФОТО ПРИКАЗОМ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ БЛОКОВЕ И ТИПИЧНЕ ЦЕЛИНЕ

ПЛАН ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СА ПАРТЕРНИМ РЕШЕЊЕМ УЛИЦЕ КНЕЗА ЛАЗАРА – КОМПОЗИЦИОНИ И ОБЛИКОВАНИ ПЛАН 2А

ПЛАН ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СА ПАРТЕРНИМ РЕШЕЊЕМ УЛИЦЕ КНЕЗА ЛАЗАРА – КОМПОЗИЦИОНИ И ОБЛИКОВАНИ ПЛАН 2Б

ПЛАН ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СА ПАРТЕРНИМ РЕШЕЊЕМ УЛИЦЕ КНЕЗА ЛАЗАРА – КОМПОЗИЦИОНИ И ОБЛИКОВАНИ ПЛАН 2В

ИДЕЈНА РЕШЕЊА ОБЈЕКАТА, НАМЕНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗГЛЕД ФРОНТОВА УЛ. КНЕЗА ЛАЗАРА СА ХОРИЗОНТАЛНОМ И ВЕРТИКАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ – НЕПАРНА СТРАНА УЛИЦЕ 2Г

ИДЕЈНА РЕШЕЊА ОБЈЕКАТА, НАМЕНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗГЛЕД ФРОНТОВА УЛ. КНЕЗА ЛАЗАРА СА ХОРИЗОНТАЛНОМ И ВЕРТИКАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ – ПАРНА СТРАНА УЛИЦЕ 2Д

ПЛАНИРАНО САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ И РЕГЛАЦИЈОМ 3

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ ПЛАНИРАНИХ САОБРАЋАЈНИЦА 3А

ПАРЦЕЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 4

СИНХРОН ПЛАН

image_pdfimage_print