79. седница Општинског већа - 17.03.2023.

78. седница Општинског већа - 15.03.2023.

1. Пословник о раду Општинског већа општине Велико Градиште,

2. Одлука о коришћењу службених мобилних телефона,

3. Одлука о избору Програма за финансирање цркава и верских заједница у 2023. години,

4. Одлука о додели средстава Удружењима,

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Опште болнице Пожаревац,

6. Решење о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 2/23 пред Основним судом у Великом Градишту,

7. Решење о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 380/22 пред Основним судом у Великом Градишту,

8. Решење о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 451/22 пред Основним судом у Великом Градишту,

9. Решење о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 20/23 пред Основним судом у Великом Градишту,

10. Решење о одбијању Захтева Општинског правобраниоца за давање сагласности на закључење споразума о мирном решењу спорног односа у парници П. Бр. 22/22,

11. Решење о одбијању захтева за умањење доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

 

78. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 78. седнице општинског већа – 15.03.2023.

1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину,

2. Нацрт Одлчуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом, („Silver Lake Investment“),

3. Нацрт Одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Јавној установи Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ из Великог Градишта,

4. Нацрт Одлуке о образовању Комисије за дефинисање специфичних области које би могле бити предмет концесије и других облика јавно-приватних партнерстава,

5. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,

6. Нацрт Решења о именовању директора Туристичке организације општине Велико Градиште,

7. Нацрт Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2022. годину,

8. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада за 2023. годину, са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште,

9. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,

10. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2023. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,

11. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,

12. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,

13. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,

14. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,

15. Нацрт Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2023. годину,

16. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,

17. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023. годину,

18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Плану и програму рада Јавне установе културни центар „Властимир Павловић Царевац“ за 2023. годину,

19. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2023. годину,

20. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (IV квартал),

21. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „ДУнав Велико Градиште“ за 2023. годину,

22. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште,

23. Предлог Пословника о раду Општинског већа општине Велико Градиште,

24. Предлог Одлуке о коришћењу службених мобилних телефона,

25. Предлог Одлуке о избору Програма за финансирање цркава и верских заједница у 2023. години,

26. Предлог Одлуке о додели средстава Удружењима,26. Предлог Одлуке о додели средстава Удружењима,

27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Опште болнице Пожаревац,

28. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 2/23 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца Матејић Живослава из Мајиловца),

29. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 380/22 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца мал. Ракић *** из Београда, кога заступа отац Ракић Владимир из Београда),

30. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 451/22 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца Маровић Љубице из Великог Градишта),

31. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 20/23 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца Рајчић Ненада из Великог Градишта),

32. Предлог Решења о одбијању Захтева Општинског правобраниоца за давање сагласности на закључење споразума о мирном решењу спорног односа у парници П. Бр. 22/22, (тужиоца мал.*** Вукадиновић из Великог Градишта, коју заступа мајка Ивана Вукадиновић из Великог Градишта),

77. седница Општинског већа - 28.02.2023.

1. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Подели“ – добре праксе у промовисању материјалног и нематеријалног културног наслеђа кроз туризам,

2. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Више чистих и зелених заједница у Румунија-Србија прекограничном подручју,

3. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Иновативне методе учења и сарадње у области образовања на билатералном нивоу у Цараш Северину и браничевском округу“,

4. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Прекогранични дигитални центар за целоживотно учење“,

5. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Улагање у будућност – Заједнички напори за унапређење здравља деце и одраслих у пограничном региону,

6. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Образовање кроз спорт – мачевање за све“,

7. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „ILOVEg Danube“,

8. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „KУЛТУРА У ПРИРОДИ“,

9. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Заједничке акције за решавање заједничких изазова у Оравити и Великом Градишту“,

10. Одлука о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Унапређење улоге културе у Оравити и Великом Градишту заједничким деловањем“,

11. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, („Best Bue 3“ Иван Симић Смедерево, „BBINVEST SIMIĆ“ Смедерево и „Mega Invest duo 012“ Велико Градиште),

12. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, (Бојана Грчић Београд),

13. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, („Евротрговина“ Шапине),

14. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште, (зимски турнир)

15. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште, (клизалиште)

16. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште, (рели)

17. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева СУ „Стари град“ из Мајиловца,

18. Закључак о утврђивању да је ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ ванкњижни корисник објекта број 1. – зграда културе.

77. седница Општинског већа - предлози

1. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Подели“ – добре праксе у промовисању материјалног и нематеријалног културног наслеђа кроз туризам,

2. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Више чистих и зелених заједница у Румунија-Србија прекограничном подручју,

3. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Иновативне методе учења и сарадње у области образовања на билатералном нивоу у Цараш Северину и браничевском округу“,

4. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Прекогранични дигитални центар за цјеложивотно учење“,

5. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Улагање у будућност – Заједнички напори за унапређење здравља деце и одраслих у пограничном региону,

6. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Образовање кроз спорт – мачевање за све“,

7. Предлог Одлуке о обезбеђивању учешћа – Пројекат ILOVEg Danube

8. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „KУЛТУРА У ПРИРОДИ“,

9. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, („Best Bue 3“ Иван Симић Смедерево, „BBINVEST SIMIĆ“ Смедерево и „Mega Invest duo 012“ Велико Градиште),

10. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, (Бојана Грчић Београд),

11. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, („Евротрговина“ Шапине),

12. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште, (зимски турнир)

13. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште, (клизалиште)

14. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште, (рели)

15. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева СУ „Стари град“ из Мајиловца,

16. Предлог Закључка о утврђивању да је ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ ванкњижни корисник објекта број 1. – зграда културе.

Допуна:

17. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „„„Заједничке акције за решавање заједничких изазова у Оравити и Великом Градишту“.

18. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „„Унапређење улоге културе у Оравити и Великом Градишту заједничким деловањем““.

76. седница Оопштинског већа - нацрти и предлози

Сазив 76. седнице Општинског већа – 03.02.2023.

1. Нацрт Одлуке о усвајању друге измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште, (због обимности Плана, исти се налази на следећем линку где можете да га погледате или скинете у наредних 7 дана, после тога ће бити аутоматски обрисан: https://we.tl/t-hHyjSH42nW )

2. Нацрт Решења о престанку дужности вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,

3. Нацрт Решења о именовању директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,

4. Предлог Допуне Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2020. до 2030. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 32/20),

5. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште.

75. седница Општинског већа - 01.02.2023.

1. Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,

2. Решење о утврђивању висине стипендије,

3. Решење о умањењу почетне процењене вредности непокретности у поступку отуђења јавним надметањем,

4. Решење о одобравању Нацрта Уговора о пословно-техничкој сарадњи на реализацији пројекта „Ледерата“.

5. Решење о давању сагласности Месној заједници Ђураково – Поповац за продужење закупа,

6. Годишњи извештај о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2022. годину,

7. Решење о усвајању Извештаја о утрошеним средствима цркава и верских заједница у 2022. години,

8. Решење о усвајању Извештаја о утрошеним средствима од стране удружења грађана у 2022. години,

9. Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за родну равноправност општине Велико Градиште,

10. Решење о усвајању Извештаја Жалбене комисије за 2022. годину,

11. Решење о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници П.бр. 458/22 пред Основним судом у Великом Градишту,

12. Решење о одбијању Захтева Општинског правобраниоца за давање сагласности на закључење споразума о мирном решењу спорног односа, а на предлог пуномоћника тужиоца, по парничном предмету П.бр.355/22 који се води пред Основним судом у Великом Градишту,

13. Закључак о исправки техничке грешке у Годишњем плану расписивања јавних конкурса за 2023. годину,

14. Инструкција о садржини захтева за одобрење средстава из текуће буџетске резерве,

15. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

16. Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици и деци на територији општине Велико Градиште

75. седница Општинског већа - нацрти, предлози, информација, са допуном

Сазив 75. седнице Општинског већа

1. Нацрт Одлуке о промени Статута општине Велико Градиште

2. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерне ревизије

3. Нацрт Одлуке о допуни Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

4. Нацрт Решења о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Велико Градиште путем размене непосредном погодбом,(Трујић Драгослав из Великог Градишта)

5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Илић Зоран из Београда)

6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зоран Игњатовић из Рипња)

7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ненад Јовановић из Рипња)

8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Роберт Пајовић из Београда)

9. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда)

10. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јовица Пантић из Београда)

11. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Митар Кнежевић из Београда)

12. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дејан Живковић из Кленовника)

13. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ђорђе Вујанић из Панчева)

14. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Душан Вујанић из Панчева)

15. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Бркић из Панчева)

16. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Петровић из Ћићевца)

17. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша)

18. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша)

19. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Игор Илић из Београда)

20. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Лидија Живић из Поповића)

21. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дивна Живић из Поповића)

22. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Јеремић из Параћина)

23. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

24. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

25. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда)

26. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мира Јовановић из Београда)

27. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2022. годину

28. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским показетељима за период 1.1.2022. до 31.12.2022. године Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

29. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ Народна библиотека Вук Караџић за 2022. годину

30. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште за период 01.01.2022 – 31.12.2022. године са финансијским извештајем

31. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са Финансијским извештајем Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за период 1.1.2022.г. до 31.12.2022.г.

32. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Основне школе “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта у 2022. години

33. Решење о давању сагласности на финансијски извештај Основнe школe „Вук Караџић“ из Мајиловца за 2022. године

34. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2022. години Основне школе “Миша Живановић“ из Средњева

35. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште за 2022. годину

36. Информација – Финансијски извештај Црвеног крста општине Велико Градиште за 2022. годину

37. Нацрт Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“

38. Нацрт Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“

39. Нацрт Решења о утврђивању предлога за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС

40. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Ђураково – Поповац за продужење закупа

41. Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима цркава и верских заједница у 2022. години

42. Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима од стране удружења грађана у 2022. години

43. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Савета за родну равноправност општине Велико Градиште

44. Предлог Решења о утврђивању висине стипендије

45. Предлог Решења о умањењу почетне процењене вредности непокретности у поступку отуђења јавним надметањем

46. Предлог Решења о одобравању Нацрта Уговора о пословно-техничкој сарадњи на реализацији пројекта „Ледерата“

47. Предлог Решења о усвајању Извештаја Жалбене комиисије за 2022. годину

48. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници П.бр. 458/22 пред Основним судом у Великом Градишту

49. Разматрање Захтева Општинског правобраниоца општине Велико Градиште за давање сагласности за закључење Споразума о решавању спорног односа у парници П.бр. 355/22, тужиоца Поповић Добривоја из Бачке Паланке против тужене Општине Велико Градиште

50. Предлог Закључка о исправки техничке грешке у Годишњем плану расписивања јавних конкурса за 2023. годину

51. Предлог Инструкције о садржини захтева за одобрење средстава из текуће буџетске резерве

52. Предлог Годишњег извештаја о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2022. годину

53. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

54. Предлог Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици и деци на територији општине Велико Градиште

55. Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предлог за допуну Дневног реда 75. седнице Општинског већа

56. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2022. годину Дома здравља Велико Градиште,

57. Нацрт Решења о давању сагласности Школи за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожеревца на Финансијски извештај за 2022. годину,

58. Разно

74. седница Општинског већа - предлози

Сазив 74. седнице Општинског већа – 29.12.2022.

1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Општинске управе општине Велико Градиште,

2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште,

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЛУ „Голуб“ Велико Градиште,

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Тополовник,

5. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, „Mega invest Duo“ и „Silver Lake investment“,

6. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, „Урбан градња Мајиловац“.

73. седница Општинског већа - 27.12.2022.

1. Одлука о утврђивању листе крајњих корисника за мере енергетске санације

2. Решење о одобравању додељивања опредељених средстава крајњим корисницима

3. Одлукао коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Заменика Председника општине Велико Градиште

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Казнено-поправног завода Пожаревац – Забеле

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Тополовник

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Триброде

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Макце

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Чешљеву Бару

10. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Директора ОШ „Миша Живановић“ Средњево

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево

12. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

13. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Рукометног клуба „ВГСК“ Велико Градиште

14. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Ловачког удружења „Голуб“ Велико Градиште

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Српске Православне цркве Сираково

16. Одлука о финансирању Годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2023. години

17. Решења којима се одобравају и финансирају програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште (35 појединачних решења за клубове)

17.1. Спортски савез 2023.

17.2. ФК ВГСК 2023.

17.3. ФК ВГСК 2023.

17.4. ОК ВГСК 2023.

17.5. Џудо клуб ВГСК 2023.

17.6. Џудо клуб ВГСК 2023.

17.7. Карате клуб ВГСК 2023.

17.8. ФК Сираково 2023.

17.9. Шах клуб ВГСК 2023.

17.10. Шах клуб ВГСК 2023.

17.11. ФК Баштован Царевац 2023.

17.12. ФК Пек Кусиће 2023.

17.13. ФК Млади Борац Мајиловац 2023.

17.14. РК ВГСК 2023.

17.15. ФК Слога-Топ Тополовник 2023.

17.16. ФК Раднички Пожежено 2023.

17.17. ФК Рам 2023

17.18. ФК Кумане 2023

17.19. As Volley 2023

17.20. СТСУ Борац Кумане 2023

17.21. СТСУ Триброде и Кусиће 2023

17.22. ОФС Велико Градиште 2023

17.23. СД ВГСК Велико Градиште 2023

17.24. ФК Пинкум Велико Градиште 2023

17.25 ФК Пинкум Велико Градиште 2023

17.26 ЖОК ВГСК 2023

17.27 СУ Стари град Мајиловац 2023

17.28. КВО ВГСК

17.29. Грађански

17.30. СФУ ВГСК ветерани

17.31. Атлетско удружење ВГСК

17.32. РК ВГСК ветеранке

17.33. СУ Стари град Мајиловац

17.34. Дунавац Кисиљево

17.35. Аикидо клуб Пинкум

18. Решење о усвајању Захтева ФК „Инг. Мирко Томић“ Триброде, за пренамену неутрошених средстава

19. Решење о давању сагласности на Захтев Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете услед уједа напуштених паса

20. Правилник о укључивању грађана у буџетси процес

21. Годишњи план расписивања Јавних конкурса за 2023. годину

22. Одлука о коришћењу средстава Сталне буџетске резерве, на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

23. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

24. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Велико Градиште

25. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Ђураково-Поповац

73. седница Општинског већа - предлози

Сазив 73. седнице Општинског већа

1. Предлог Одлуке о утврђивању листе крајњих корисника за мере енергетске санације.

2. Предлог Решења о одобравању додељивања опредељених средстава крајњим корисницима,

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Заменика Председника општине Велико Градиште,

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Казнено-поправног завода Пожаревац – Забеле,

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Тополовник, Триброде, Макце и Чешљеву Бару),

7. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Директора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево,

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Рукометног клуба „ВГСК“ Велико Градиште,

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Ловачког удружења „Голуб“ Велико Градиште,

12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Српске Православне цркве Сираково,

13. Предлог Одлуке о финансирању Годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2023. години,

14. Предлози Решења којима се одобравају и финансирају програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште, (35 појединачних Решења за клубове),

15. Предлог Решења о усвајању Захтева ФК „Инг. Мирко Томић“ Триброде, за пренамену неутрошених средстава,

16. Предлог Решења о давању сагласности на Захтев Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете услед уједа напуштених паса,

17. Предлог Правилника о укључивању грађана у буџетси процес,

18. Предлог Годишњег плана расписивања јавних конкурса за 2023. годину,

19. Разно.

72. седница Општинског већа - 15.12.2022.

1. Одлука о исплати солидарне помоћи,

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника општине Велико Градиште,

3. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву, на основу обавештења Председника СО Велико Градиште,

4. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве по захтеву Председника СО Велико Градиште

5. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву на основу обавештења Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОУ за потребе Штаба за ванредне ситуације,

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Општинског правобраниоца општине Велико Градиште,

9. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Одељења за локални економски развој,

10. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Одељења за локални економски развој, (са Месних заједница),

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за ЈПП),

12. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Десине,

13. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Бискупље,

14. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Макце,

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Камијево,

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Дољашница,

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Печаница,

18. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Љубиње,

19. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Триброде,

20. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Царевац,

21. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, за МЗ Кисиљево,

22. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“,

23. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“,

24. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“, (боловање),

25. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста Велико Градиште,

26. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,

27. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,

28. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Туристичке организације Велико Градиште,

29. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,

30. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“,

31. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште,

32. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Општинског фудбалског савеза општине Велико Градиште,

33. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева СД „ВГСК“,

34. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одбојкашког клуба „ВГСК“,

35. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „ВГСК“,

36. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева СУ „AS VOLLEY“,

37. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева СУ „AS VOLLEY“,

38. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Дома здравља Велико Градиште,

39. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Опште болнице у Пожаревцу,

40. Одлука о утврђивању листе спортских организација,

41. Решење о утврђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште,

42. Решење о додељивању додатних броја бодова спортским организацијама са седиштем на територији општине Велико Градиште,

43. Решење о утврђивању укупног износа средстава за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта,

44. Решење о давању сагласности на План и Програм сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2023. годину КП „Spider Serbia“ Београд,

45. Решење о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници П.бр. 312/22, тужиоца Јовановић Живослава из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште.

71. седница Општинског већа - 06.12.2022.

1. Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. Годину,

2. Одлука о додели новчане помоћи за лечење деце оболеле од тешких болести из буџета општине Велико Градиште

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника општине Велико Градиште,

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Гарево из Гарева

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста Велико Градиште

8. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Директора Дома здравља Велико Градиште

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Дома здравља Велико Градиште

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Туристичке организације Велико Градиште

12. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

13. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште

14. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева обавештења Одељења за локални економски развој, за Месну заједницу Дољашница

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева обавештења Одељења за локални економски развој, за Месну заједницу Макце

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева обавештења Одељења за локални економски развој, за Месну заједницу Затоње

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева обавештења Одељења за локални економски развој, за Месну заједницу Курјаче

18. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева обавештења Одељења за локални економски развој, за Месну заједницу Сираково

19. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева обавештења Одељења за локални економски развој, за Месну заједницу Пожежено

20. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева обавештења Одељења за локални економски развој, за Месну заједницу Чешљеву Бару

21. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева обавештења Одељења за локални економски развој, за Месну заједницу Тополовник

22. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резреве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,

23. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резреве, на основу Захтева Удружења жена „У срцу Стига“ Мајиловац

24. Решење о утврђивању висине стипендије

25. Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Ценовника водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

26. Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

27. Решење о давању сагласности на Ценовник пијачних услуга ЈКП „Дунав Велико Градиште

28. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника за наплату услуга јавног паркирања возила ЈКП „Дунав Велико Градиште“

29. Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

30. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу „Дунав Велико Градиште“

31. Решење о давању сагласности на Захтев Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете услед уједа напуштених паса

71. седница Општинског већа - нацрти и предлози

Сазив 71. Општинског већа  

1. Нацрт Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину са Нацртом Кадровског плана општине Велико Градиште за 2022. годину

1.1 Нацрт кадровског плана општине Велико Градиште за 2023. годину

1.2 Образац Нацрта кадровског плана са финансијским планом- 01.12.2022

2. Нацрт Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште

3. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“ на територији општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем на Сребрном језеру на територији општине Велико Градиште

5. Нацрт Одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Туристичкој организацији општине Велико Градиште

6. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико  Градиште

7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке o доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Радивојевић Небојша)

9. Нацрт Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (пок.Ђорђевић Драгутин)

10. Нацрт Решења о престанку права закупа земљишта, закупцу Ортачком друштву „Компанија Стокић“ о.д. Велико Градиште

11. Нацрт Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ за 2023. годину

12. Нацрт Решења о давању сагласности на План и Програм рада са финансијским планом ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину

13. Нацрт Решења о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2023. годину са финансијским планом

14. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Акредитоване здравстене установе Дом здравља Велико Градиште за 2023. годину

15. Нацрт Решења о давању сагласности на План рада за 2023. годину Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

16. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи План и Програм рада за 2023. годину Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

17. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм рада за 2023. годину Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину

19. Нацрт Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из Буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

20. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину

21. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину

22. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину

23. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину

24. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину

25. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину

26. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2023. годину

27. Нацрт Решења о именовању Локалног савета родитеља општине Велико Градиште

28. Предлог Одлуке о додели новчане помоћи за лечење деце оболеле од тешких болести из буџета општине Велико Градиште

29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника општине Велико Градиште

30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

32. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу ЗахтеваМЗ Гарево из Гарева

33. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста Велико Градиште

34. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Директора Дома здравља Велико Градиште

35. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Дома здравља Велико Градиште

36. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

37. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Туристичке организације Велико Градиште

38. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

39. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште

40. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтеваобавештења Одељења за локални економски развој, за Месне заједнице (Дољашница, Макце, Затоње, Курјаче, Сираково, Пожежено, Чешљеву Бару и Тополовник)

41. Предлог Решења о утврђивању висине стипендије

42. Предлог Решења о давању сагласностина Одлуку о промени Ценовника водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

43. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

44. Предлог Решења о давању сагласности на Ценовник пијачних услуга ЈКП „Дунав Велико Градиште

45. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника за наплату услуга јавног паркирања возила ЈКП „Дунав Велико Градиште“

46. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

47. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу „Дунав Велико Градиште“

48. редлог Решења о давању сагласности на Захтев Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете услед уједа напуштених паса,

49.  Разно

70. седница Општинског већа - 21.11.2022.

1. Одлука о продужењу рока Јавног конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,

2. Мишљење,

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево,

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Чешљева Бара,

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Хиландарског лекарског друштва из Београда,

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Пинкум“ Велико Градиште,

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“,

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,

10. Решење о умањењу почетне процењене вредности непокретности,

11. Решење о усвајању Извештаја о ресализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште у 2021. години,

12. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште Горана Миловановића и ПР Горан Миловановић изградња објекта Гоник Инвест МГ Велико Градиште,

13. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште.

70. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 70. седнице Општинског већа

1. Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању Комисије за израду Нацрта Статута

2. Нацрт Одлуке о разрешењу и именовању повереника Месне заједнице Сираково

3. Нацрт Решења о давању сагласности на Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Чешљева Бара

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Хиландарског лекарског друштва из Београда

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Пинкум“ Велико Градиште

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

11. Предлог Решења о умањењу почетне процењене вредности непокретности

12. Предлог Решења о усвајању Извештаја о ресализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште у 2021. години

13. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште Горана Миловановића и ПР Горан Миловановић изградња објекта Гоник Инвест МГ

14. Предлог Одлуке о продужењу рока Јавног конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије

допуна

15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

69. седница Општинског већа - 10.11.2022.

1. Одлука о расписивању II конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину

2. Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину

3. Одлука о стављању ван снаге Одлуке Општинског већа број 401-372/2022-01-4, 401-373/2022-01-4 и 401-374/2022-01-4 од 27.10.2022. године

4. Одлука о промени апропријације у оквиру буџета за 2022. годину, на основу Захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

5. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења директора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника општине Велико Градиште

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

11. Решење о утврђивању висине накнаде за рад мртвозорника у 2023. години

12. Решење о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене – Одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

12.1 Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене – Одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

13. Решење о давању сагласности закупцу „Spider Serbia“ д.о.о. Београд за извођење радова на закупљеном пословном простору у јавној својини општине Велико Градиште

14. Решење о усвајању Захтева Стокић Иване из Затоња за доделу стипендије за уписане мастер струковне студије

15. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 401/22, тужиоца Комшић Александра из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

16. Решење о отуђењу покретне имовине

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

18. Закључак

69. седница Општинског већа - нацрти и предлози

Сазив 69. седнице Општинског већа

1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период Јануар – Септембар 2022. године

  1.1
  1.2.
  1.3.
  1.4.
  1.5.
  1.6.
  1.7.
  1.8.
  1.9.
  1.10.
  1.11.
  1.12.
  1.13.
  1.14.
  1.15.
  1.16.
  1.17.

2. Нацрт Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину

3. Нацрт Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера

4. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

5. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању општинских шума

6. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу и хигијени

7. Нацрт Одлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину

8. Нацрт Одлуке о пријему и управљању донацијама чији је прималац општина Велико Градиште

9. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 28/16)

10. Нацрт Одлуке о објављивању општих и других аката на сајту општине Велико Градиште

11. Нацрт Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Туристичке организације општине Велико Градиште

12. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште

13. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године

14. Предлог Одлуке о расписивању II конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину

15. Предлог Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину

16. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке Општинског већа број 401-372/2022-01-4, 401-373/2022-01-4 и 401-374/2022-01-4 од 27.10.2022. године

17. Предлог Одлуке о промени апропријације у оквиру буџета за 2022. годину, на основу Захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

18. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења директора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника општине Велико Градиште

21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

23. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

24. Предлог Решења о утврђивању висине накнаде за рад мртвозорника у 2023. години

25. Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене – Одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

26. Предлог Решења о давању сагласности закупцу „Spider Serbia“ д.о.о. Београд за извођење радова на закупљеном пословном простору у јавној својини општине Велико Градиште

27. Предлог Решења о усвајању Захтева Стокић Иване из Затоња за доделу стипендије за уписане мастер струковне студије

28. Разно

68. седница Општинског већа - 27.10.2022.

1. Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркуалционих пумпи, термостатичких вентила и делитеља топлоте на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

  1.1. Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и  унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркуалционих пумпи, термостатичких вентила и делитеља  топлоте на територији општине Велико Градиште за 2022. годину
  1.2. Прилог 1
  1.3. Прилог 2
  1.4. Прилог 3
  1.5. Прилог 4
  1.6. Прилог 5
  1.7. Прилог 6
  1.8. Прилог 7
  1.9. Прилог 8

2. Одлука о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2023. годину

 2.1. Образац категоризација
 2.2. Образац 11
 2.3. Образац 1
 2.4. Образац 2
 2.5. Образац 3

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште,

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Печаницу)

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Тополовник) и Затоње)

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Затоње)

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Националног савета Влаха у Републици Србији

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Удружења „Плаво срце 012“ из Пожаревца

12. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

13. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

14. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Рам

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Џудо клуба „ВГСК“ Велико Градиште

17. Решење о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за ЖОК „ВГСК“ Велико Градиште

18. Решење о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за СУ „Стишки курјак“ из Курјача

19. Решење о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за СУ „Дунавац 1929“ из Кисиљева

20. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

21. Решење о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2023. годину

  21.1. Годишњи програм одржавања зелених површина за 2023. годину

22. Годишњи програм одржавања хигијене на јавним површинама за 2023. годину

23. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште даз акључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.266/22, тужиоца Миљковић Миодрага из Великог Градишта,против тужене Општине Велико Градиште

24. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.295/21, тужиоца малолетног *********, чији је законски заступник мајка Ђурић Маја из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

25. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.184/221, тужиоца Николић Славка из Великог Градиште, против тужене Општине Велико Градиште

26. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.288/22, тужиоца Стојановић Зорана из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

27. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.382/22, тужиоца Миловановић Војкана из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

68. седница Општинског већа - предлози

Сазив 68. седнице Општинског већа

1. Предлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркуалционих пумпи, термостатичких вентила и делитеља топлоте на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

2. Предлог Одлуке о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2023. годину

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Печаницу)

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Тополовник и Затоње)

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Националног савета Влаха у Републици Србији

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Удружења „Плаво срце 012“ из Пожаревца

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево

14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Рам

15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Џудо клуба „ВГСК“ Велико Градиште

16. Предлог Решења о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за ЖОК „ВГСК“ Велико Градиште

17. Предлог Решења о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за СУ „Стишки курјак“ из Курјача

18. Предлог Решења о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за СУ „Дунавац 1929“ из Кисиљева

19. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

20. Предлог Решења о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2023. годину

21. Предлог Годишњег програма одржавања хигијене на јавним површинама за 2023. годину

22. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.266/22, тужиоца Миљковић Миодрага из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

23. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.295/21, тужиоца малолетног ***, чији је законски заступник мајка Ђурић Маја из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

24. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.184/221, тужиоца Николић Славка из Великог Градиште, против тужене Општине Велико Градиште

25. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.288/22, тужиоца Стојановић Зорана из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

26. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.382/22, тужиоца Миловановић Војкана из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

67. седница Општинског већа - 13.10.2022.

1. Одлука о избору директних корисника за спровођење енергетске санације

2. Одлука о избору крајњих корисника за спровођење енергетске санације

3. Решење о избору директних корисника за спровођење енергетске санације

4. Одлука о субвенционисању комуналне услуге водоснабдевања за одређене категорије становништва општине Велико Градиште

5. Одлука о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве (на основу наредбе Штаба за ванредне ситуације – Ивановић превоз извођач радова) – исправка тех. грешке

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Удружења пензионера општине Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Археолошког института из Београда

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „ВГСК“ из Великог Градишта

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, за спонзорство СЗР-у „Ситограф ПМ“ из Пожаревца

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе “Милоје Васић“ из Великог Градишта

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

12. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, (кров)

13. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

14. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

15. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Дома здравља Велико Градиште

16. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Дома здравља Велико Градиште, (хидранти)

17. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Мајиловац)

17.1. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Чешљеву Бару)

17.2. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Тополовик)

18. Решењe о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, РК „ВГСК“ из Великог Градишта

19. Решењe о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, ОК „ВГСК“ из Великог Градишта

20. Решењe о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, ФК „Кумане“ из Кумана

21. Решењe о одбијању жалбе Радета Петровића из Великог Градишта изјављену на решење Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

22. Решењe о одбијању захтева Радета Петровића из Великог Градишта

23. Решењe о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.224/22, против тужене Општине Велико Градиште

24. Решењe о именовању чланова Радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце

25. Закључaк о обавезности израде Грађанског водича кроз буџет

26. Закључaк о закључењу споразума о реализацији пројекта изградње Ватрогасног дома

27. Закључaк за објаву пречишћеног текста Ценовника са исправљеним техничким грешкама

28. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтевају Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

67. седница Општинског већа - предлози и информација

Сазив 67. седнице Општинског већа
 

1. Предлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркуалционих пумпи, термостатичких вентила и делитеља топлоте на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

2. Предлог Одлуке о избору директних корисника за спровођење енергетске санације

3. Предлог Одлуке о избору крајњих корисника за спровођење енергетске санације

4. Предлог Решења о избору директних корисника за спровођење енергетске санације

5. Предлог Одлуке о субвенционисању комуналне услуге водоснабдевања за одређене категорије становништва општине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве (на основу наредбе Штаба за ванредне ситуације – Ивановић превоз извођач радова)

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Удружења пензионера општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Археолошког института из Београда

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „ВГСК“ из Великог Градишта

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, за спонзорство СЗР-у „Ситограф ПМ“ из Пожаревца

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе “Милоје Васић“ из Великог Градишта

12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, (кров)

14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Дома здравља Велико Градиште

17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Дома здравља Велико Градиште, (хидранти)

18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Мајиловац, Чешљеву Бару и Тополовик)

19. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, РК „ВГСК“ из Великог Градишта

20. ПредлогРешења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортскогудружења, ОК „ВГСК“ из ВеликогГрадишта

21. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, ФК „Кумане“ из Кумана

22. Предлог Решења о одбијању жалбе Радета Петровића из Великог Градишта изјављену на решење Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

23. Предлог Решења о одбијању захтева Радета Петровића из Великог Градишта

24. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.224/22, против тужене Општине Велико Градиште

25. Предлог Решења о именовању чланова Радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце

26. Предлог Закључка о обавезности израде Грађанског водича кроз буџет

27. Предлог Закључка о закључењу споразума о реализацији пројекта изградње Ватрогасног дома

28. Предлог Закључка за објаву пречишћеног текста Ценовника са исправљеним техничким грешкама

29. Информација – Записник о редовном инспекцијском надзору спроведеном у Општинској управи општине Велико Градиште, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Управног инспектората, Одсека управне иснпекције Смедерево – Неготин

30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

65. седница Општинског већа - 19.09.2022.

1. Одлука о усвајању Плана заштите и спасавања за општину Велико Градиште

1.1. План заштите и спасавања за општину Велико Градиште

1.2. Решење – сагласност на План заштите и спасавања за општину Велико Градиште

2. Решење о давању сагласности на Правилник о контроли и искључењу са водоводне мреже корисника комуналних услуга бр.2023/2022 од 12.9.2022.г. ЈКП Дунав Велико Градиште

3. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Дар Инвест)

4. Решење о давању сагласности на Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта

4.1. Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта

5. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи и Oпштинском правобранилаштву са обрасцима компетенције

65. Општинско веће - нацрти и предлози

Сазив 65. Општинског већа

1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар-јун 2022.године

2. Нацрт Одлуке о јавним расправама

3. Нацрт Одлуке о допуни Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом (“Silver Lake Investment” d.o.o.)

5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Кандлбауер Златица)

6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Ружа и Војислав Стојановић)

7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Компанија “Стокић“)

8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миловановић Виолета)

9. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

10. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

11. Нацрт Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2022.године до 30.6.2022.године

12. Нацрт Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2022.годину

13. Предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Велико Градиште са компетенцијама

14. Предлог Одлуке о усвајању Плана заштите и спасавања за општину Велико Градиште

14.1. План заштите и спасавања за општину Велико Градиште

15. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о контроли и искључењу са водоводне мреже корисника комуналних услуга бр.2023/2022 од 12.9.2022.г. ЈКП Дунав Велико Градиште

16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (РК ВГСК)

17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Миша Живановић“ Средњево)

18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ФК Кумане)

19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОК ВГСК)

20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац)

21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Иво Лола Рибар“)

22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Иво Лола Рибар“)

23. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Дар Инвест)

24. Извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама – информација

25. Разно

64. седница Општинског већа - 02.09.2022.

64. седница Општинског већа - предлози

Сазив 64. седнице Општинског већа

1. Предлог Одлуке о продужењу рока јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Велико Градиште за 2022.годину

2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште)

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев Основне школе “Иво Лола Рибар“)

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев МЗ Печаница)

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев ЈУ Културни центар)

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев ЈУ Културни центар)

7. Разно

63. седница Општинског већа - 30.08.2022.

1. Решење о продужењу закупа (по захтеву Трансакс д.о.о. Шабац)

2. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Милош Јовановић Затоње)

3. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Бекић 001 д.о.о. Мало Црниће)

4. Одлука о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев начелника ОУ)

4.1. Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (захтев начелника ОУ)

5. Одлука о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев директора ЈУ Спортски центар)

6. Одлука о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)

7. Одлука о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Кусиће)

8. Одлука о враћању средстава у текућу буџетске резерве (МЗ Макце)

9. Одлука о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Макце)

10. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Одељење за ЛЕР)

11. Решење о додели средстава (захтев Спортски савез општине В. Градиште)

12. Закључак о обезбеђивању средстава за потребе суфинансирања и предфинансирања пројекта прекограничне сарадње “Заједно можемо победити рак“ (Дом здравља Велико Градиште)

63. седница Општинског већа - предлози

Сазив 63. седнице Општинског већа

1. Предлог Решења о продужењу закупа (по захтеву Трансакс д.о.о. Шабац)

2. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Милош Јовановић Затоње)

3. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Бекић 001 д.о.о. Мало Црниће)

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев начелника ОУ)

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев директора ЈУ Спортски центар)

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Кусиће)

8. Предлози Одлука о враћању и коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Макце)

9. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Одељење за ЛЕР)

10. Предлог Решења о додели средстава (захтев Спортски савез општине В. Градиште)

11. Предлог Закључка о обезбеђивању средстава за потребе суфинансирања и предфинансирања пројекта прекограничне сарадње “Заједно можемо победити рак“ (Дом здравља Велико Градиште)

61. седница Општинског већа - 10.08.2022.

1. Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу захтева Општинске управе општине Велико Градиште, (збирни захтев са три позиције)

1.1. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву бр. 400-38/1/2022-03

1.2. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву бр. 400-38/2/2022-03

1.3. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву бр. 400-38/3/2022-03

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, (изградња мајурске канализације)

3. Решење о додели средстава, на основу захтева МЗ Макце, (организација турнира)

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, (збирни захтев за МЗ Макце, Тополовник, Мајиловац, Дољашница, Бискупље)

4.1. МЗ Макце бр. 401-279/4/2022-01-4

4.2. МЗ Тополовник бр. 401-279/5/2022-01-4

4.3. МЗ Мајиловац бр. 401-279/3/2022-01-4

4.4. МЗ Дољашница бр. 401-279/2/2022-01-4

4.5. МЗ Бискупље бр. 401-279/1/2022-01-4

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац (oзакоњење објеката)

Допуна:

6. Решење о стављању ван снаге Решења о додели средстава, на основу захтева МЗ Макце, (организација турнира)

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве на основу захтева МЗ Макце

61. Седница Општинског већа - предлози

Сазив 61. седнице Општинског већа

1. Предлог Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу захтева Општинске управе општине Велико Градиште, (збирни захтев са три позиције)

2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, (изградња мајурске канализације)

3. Предлог Решења о додели средстава, на основу захтева МЗ Макце, (организација турнира)

4. Предлог Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, (збирни захтев за МЗ Макце, Тополовник, Мајиловац, Дољашница),

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац (oзакоњење објеката)

59. седница Општинског већа - 28.07.2022.

1. Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за споствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитења на територији општине Велико Градиште

1.1. Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за споствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитења на територији општине Велико Градиште

2. Одлука о расписивању Јавног конурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Велико Градиште

2.1. Јавни конурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Велико Градиште

2.2. ПРИЛОГ 1 – за грађане – Пријавни формулар за породичне куће/станове

2.3. ПРИЛОГ 1А – Пријавни формулар за стамбене заједнице

2.4. ПРИЛОГ 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22за привредне субјекте општине Велико Градиште

2.5. ПРИЛОГ 3 – Изјава

2.6. ПРИЛОГ 4 – Критеријуми за избор пројеката (породичне куће)

3. Одлука о избору директних корисника (привредних субјеката) за реализацију мера енергетске санације

1. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Удружења грађана „Шаран“ Велико Градиште

3. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи, Oпштинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

4. Правилник о постављању средства за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште

– Прилози

5. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

59. седница Општинског већа - предлози

Сазив 59. седнице Општинског већа

1. Предлог Одлуке о избору директних корисника (привредних субјеката) за реализацију мера енергетске санације

2. Предлог Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за споствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитења на територији општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о расписивању Јавног конурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Удружења грађана „Шаран“ Велико Градиште

6. Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

7. Предлог Правилника о постављању средства за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште

 – прилози

58. седница Општинског већа - предлози и нацрти

57. Седница Општинског већа - 11.07.2022.

1. Мишљење Општинског већа на Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2022. годину, коју је предложио Одбор за награде и признања

2. Мишљење Општинског већа на Предлог Одлуке о додели повеље,коју је предложио Одбор за награде и признања

3. Мишљење Општинског већа на Предлог Одлуке о измени Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, коју је предложио одборник Скупштине општине Велико Градиште Владан Дачић

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Удружења „Камерни хор Одјек“ Пожаревац

6. Решење о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на број деце у васпитним групама за радну 2022/2023. годину

7. Решење о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на спроведен поступак давања у закуп фискултурне сале

8. Решење о давању сагласности на Правилник о техничким условима за изградњу водоводних објеката и услова за прикључивање на систем јавног снабдевања водом на територији општине Велико Градиште

9. Решење о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама (Полугодишњи Извештај за 2022. годину)

10. Решење о одбијању приговора Лазић Милована из Великог Градиште на Закључак Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, као неоснован

11. Решење о усвајању Захтева Ивић Горице из Браничева, за надокнаду штете

12. Решење о усвајању Захтева Стојковић Љубице из Бикиња, за надокнаду штете

13. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање Спортског удружења ФК „Млади борац“ из Мајиловца

14. Одлука о исплати солидарне помоћи

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева заменика Председника општине Велико Градиште

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште

18. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског правобранилаштва оштине Велико Градиште

19. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације општине Велико Градиште

20. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

21. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

22. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

23. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“

24. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

25. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева СД „ВГСК“ Велико Градиште

26. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског фудбалског савеза Велико Градиште

27. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „ВГСК“ Велико Градиште

28. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОК „ВГСК“ Велико Градиште

29. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

30. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Црвеног крста из Великог Градиште

31. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

32. Решење о усвајању Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2022-2025. године

57. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 57. седнице Општинског већа за 11.07.2022.

1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2022. годину, коју је предложио Одбор за награде и признања

2. Предлог Одлуке о додели повеље, коју је предложио Одбор за награде и признања

3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, коју је предложио одборник Скупштине општине Велико Градиште Владан Дачић

4. Нацрт Одлуке о изради Стратегије унапређења положаја младих општине Велико Градиште за период од 2023–2027. године

5. Нацрт Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 2023–2033 године – измењен

6. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште

7. Нацрт Решења о поништавању Решења Скупштине општине Велико Градиште број 464-319/2020-01-1 од 14.12.2020. године

8. Нацрт Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

9. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Удружења „Камерни хор Одјек“ Пожаревац

12. Предлог Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на број деце у васпитним групама за радну 2022/2023. годину

13. Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на спроведен поступак давања у закуп фискултурне сале

14. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о техничким условима за изградњу водоводних објеката и услова за прикључивање на систем јавног снабдевања водом на територији општине Велико Градиште

15. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама (Полугодишњи Извештај за 2022. годину)

16. Предлог Решења о одбијању приговора Лазић Милована из Великог Градиште на Закључак Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, као неоснован

17. Предлог Решења о усвајању Захтева Ивић Горице из Браничева, за надокнаду штете

18. Предлог Решења о усвајању Захтева Стојковић Љубице из Бикиња, за надокнаду штете

19. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање Спортског удружења ФК „Млади борац“ из Мајиловца

20. Разно

Предлог за допуну Сазива 57. седницe Општинског већа општине Велико Градиште за 11.07.2022.

1. Предлог Одлуке о исплати солидарне помоћи

2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтеваНачелника Општинске управе општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева заменика Председника општине Велико Градиштe

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског правобранилаштва оштине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације општине Велико Градиште

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева СД „ВГСК“ Велико Градиште

13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског фудбалског савеза Велико Градиште

14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „ВГСК“ Велико Градиштe

15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОК „ВГСК“ Велико Градиште

16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Црвеног крста из Великог Градиште

18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

19. Предлог Решења о усвајању Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2022-2025. године

20. Информација – Записник о редовном инспекцијском надзору извршеном у Општинској управи општине Велико Градиште, број 130-038-27/2022-02 Управног инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе

21. Информација – Записник о редовном инспекцијском надзору извршеном у Општинској управи општине Велико Градиште, број 130-038-28/2022-02 Управног инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе

22. Разно

56. седница Општинског већа - 01.07.2022.

1. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта

5. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Месне заједнице Чешљева Бара

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Месне заједнице Чешљева Бара

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „Кумане“ из Кумана

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

8.1 Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

8.2 Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

8.3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтеваЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације оппштине Велико Градиште

12. Решење о давању сагласности „Arriva Litas“ d.o.o. Пожаревац, на редове вожње за приградску линију Велико Градиште – Сребрно језеро

56. Седница Општинског већа - предлози

Сазив 56. седнице Општинског већа за 01.07.2022

1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште

2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, (набавка тач скрин екрана)

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, (солидарна помоћ)

4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, (за огрев)

5. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Месне заједнице Чешљева Бара

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Месне заједнице Чешљева Бара

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „Кумане“ из Кумана

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце)

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације оппштине Велико Градиште

12. Предлог Решења о давању сагласности „Arriva Litas“ д.о.о. Пожаревац, на регистрацију реда вожње за приградску линију „Велико Градиште – Сребрно језеро“

53. седница Општинског већа - 06.06.2022.

1. Решење о одбијању Жалбе Невене Николић из Великог Градишта на Решење Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште број 355-216/2022-01 од 18.05.2022. године, као неоснована

2. Решење о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2021. годину

3. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 23/22, тужиље мал. Саре Милетић из Камијева, коју заступа законски заступник мајка Наташа Милетић, против тужене Општине Велико Градиште

4. Решење о усвајању Захтева ЈУ Спортски центар Велико Градиште, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор

5. Решење о усвајању Захтева МЗ Кусиће, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор

6. Правилник о измени Правилника о ближим условима и начину остваривању права на мере мaтеријалне подршке из Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште

7. Решење о усвајању Захтева ЛУ „Голуб“ Велико Градиште и одобравање исплате новчаних средстава

8. Решење о усвајању Захтева ЛУ „Фазан“ Средњево и одобравање исплате новчаних средстава

53. седница Општинског већа - предлози

Сазив 53. седнице Општинског већа

1. Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. годину

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину

3. Нацрт Одлуке о изради плана Детаљне регулације за изградњу соларне електране „Печаница–Љубиње“ на територији општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о именовању Локалног антикорупцијског тела за праћење примене ЛАП-а

5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јован Миленковић)

6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Бојан Динић)

7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Милошевић Радисав)

8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Бекић 001)

9. Нацрт Решења о поништају Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стокић Љубисав)

10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Футура Плус д.о.о.)

11. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Ђоловић Миланка и Стојадиновић Драгица)

12. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Јовић Љубиша)

13. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Стевић Миланче)

14. Нацрт Решења о продужењу важења решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Ћирковић Милан)

15. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији

16. Нацрт Решења о давању сагласностина Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора) за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године

17. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину

19. Нацрт Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2021. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2022. годину ЈУ Народнe библиотекe “Вук Караџић“ Велико Градиште

21. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ Велико Градиште

22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену у Плану и програму рада са финансијским показатељима за 2022. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

23. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину

24. Нацрт Решења о давању сагласности наПрву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2022. годину

25. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

26. Нацрт Решења о давању сагласности на Другу измену финансијског плана за 2022. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

27. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана за 2022. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

28. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

29. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево

30. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

31. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште

32. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

33. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

34. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

35. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

36. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

37. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

38. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

39. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

40. Предлог Решења о одбијању Жалбе Невене Николић из Великог Градишта на Решење Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште број 355-216/2022-01 од 18.05.2022. године, као неоснована

41. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2021. годину

42. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 23/22, тужиље мал. Саре Милетић из Камијева, коју заступа законски заступник мајка Наташа Милетић, против тужене Општине Велико Градиште

43. Предлог Решења о усвајању Захтева ЈУ Спортски центар Велико Градиште, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор

44. Предлог Решења о усвајању Захтева МЗ Кусиће, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор

51. седница Oпштинско већа - 26.25.2022.

1. Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Велико Градиште

2. Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, за реализацију представе о Милени Павловић Барили

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Карате клуба „ВГСК“ Велико Градиште

5. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 332/20, тужиље Татјане Ивановић из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

6. Сагласност Милосављевић Драгославу из Параћина за продају рукотворина у хуманитарне сврхе за децу ометену у развоју

7. Решење о давању сагласности на Споразум о исплати дуга, на основу Захтева предузетника СТР „Ниле“, Радице Стојановић, из Триброда

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Џудо клуба „ВГСК“ Велико Градиште

48. седница Oпштинског већа - 28.04.2022.

1. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

2. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОпште болнице Пожаревац

3. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

4. Решења о додели средстава, по захтеву Спортског савеза општине Велико Градиште

5. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Културни центар)

6. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Средња школа)

7. Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (“СТЕПЕТ“ ДОО Велико Градиште)

8. Решења о давању сагласности на Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта (VIV PRODUK D.O.O. Велико Градиште)

9. Решења о давању сагласност на Правилник о систематизацији радних места ЈКП Дунав Велико Градиште

10. Решењe о давању сагласности Општинском правобраниоцу у вези са споразумним закључењем спорног односа

11. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22

12. Правилник о сугинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22

48. седница Oпштинског већа - предлози

Сазив 48. седние општинског већа

1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОпште болнице Пожаревац

3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

4. Предлог Решења о додели средстава, по захтеву Спортског савеза општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Културни центар)

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Средња школа)

7. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (“СТЕПЕТ“ ДОО Велико Градиште)

8. Предлог Решења о давању сагласности на Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта (VIV PRODUK D.O.O. Велико Градиште)

– ПРИЛОЗИ

9. Предлог Решења о давању сагласност на Правилник о систематизацији радних места ЈКП Дунав Велико Градиште

10. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу у вези са споразумним закључењем спорног односа

11. Предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22

12. Предлог Правилника о сугинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22

47. седница Општинског већа - 13.04.2022.

1. Одлука о усвајању Годишњег Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Велико Градиште за 2022.годину

2. Одлука о оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтеваМЗ Десине, МЗ Затоње, МЗ Чешљева Бара и МЗ Мајиловац

5. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевиског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

6. Решење о давању сагласности Општинском правобрниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у предмету П.бр. 749/21, тужиоца Динић Саше из Пожаревца

7. Решење о додели средстава, по захтеву Карате клуба „NIPPON“ из Београда

8. Решење о додели средстава, по захтеву Одбојкашког клуба „ВГСК“

46. седница Општинског већа - 31.03.2022.

Записник са 45. седнице Општиског већа

1. Одлукa о додели средстава Удружењима

2. Одлукa о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2022. години

3. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Мајиловац

4. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Мајиловац

5. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

6. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Одељења за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиште (КО Десине, КО Бискупље, КО Макце, КО Мајиловац, и КО Ђураково-Поповац)

7. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Перић Властимир из Тополовника)

8. Одлукa о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)

9. Решењe о давању сагласности на Предлог Одлуке о избору приватног партнера за обављање комуналне делатности одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште

10. Решењe о додели средстава Шах клубу „ВГСК“

11. Решењe о давању сагласности Месној заједници Царевац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Царевац

12. Решењe о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

13. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацјама општине Велико Градиште

14. Одлука о отварању подрачуна за Месну заједницу Велико Градиште

15. Одлукa о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

16. Одлукa о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ФК „Пек“ из Кусића

17. Решењe о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 332/20, тужиље Татјане Ивановић из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

18. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Општинске управе општине Велико Градиште

19. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОпштинске управе општине Велико Градиште

20. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Велико Градиште

21. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Епархије Рашко–Призренске за помоћ народним кухињама

46. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 46. седнице Општинског већа

1. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“, на територији општине Велико Градиште и града Пожаревца
2. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације еко–солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште
3. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште
4. Нацрт Одлуке о прихватању на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије (2 локала преко пута комерцијалне банке)
5. Нацрт Одлуке o усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину
6. Oa6. Нацрт одлуке о измени Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиштеdluka o izmeni Odluke – socijalna zaštita
7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (к.п.бр. 233/6 – Миленковић Јован из Крагујевца)
8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (к.п.бр. 1/1 – Митровић Владан из Пожаревца)
9. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту (Удружење ПУЖ)
10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту (Димитриевски Драгана)
11. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште, (мења се само датум)
12. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште, (мења се само датум)
13. Предлог Одлуке о додели средстава Удружењима
14. Предлог Одлуке о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2022. години
15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Мајиловац (уређење депоније)
16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Мајиловац (текуће одржавање)
17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште (набавке намирница за припремање хране)
18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Одељења за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиште (за КО Десине, КО Бискупље, КО Макце – Божевац, КО Мајиловац, КО Дољашница и КО Ђураково-Поповац, а све ради чишћења пропуста и канала за сакупљање атмосферских вода)
19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Перић Властимир из Тополовника)
20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)
21. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Одлуке о избору приватног партнера за обављање комуналне делатности одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште
22. Предлог Решења о додели средстава Шах клубу „ВГСК“ (куповина 16 столова)
23. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Царевац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Царевац
24. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште
25. Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи, Oпштинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацјама општине Велико Градиште

45. седница Општинског већа - 16.03.2022.

Записник са 44. седнице Општинског већа

1. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

2. Одлука о усвајању Плана смањења ризика за територију општине Велико Градиште

3. Одлука о накнади путних трошкова запослених у основним и средњим школама са седиштем на територији општине Велико Градиште

4. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Општинске управе општине Велико Градиште

5. Одлука о промени апропријације у оквиру буџета за 2022. годину

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Месне заједнице Рам

9. Извештај о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2021. годину

10. Решење о усвајању Допуне обједињеног Извештаја о утрошеним средствима удружења грађана, цркава и верских заједница у 2021. години

11. Решење о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац

12. Решење о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступак јавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац („У срцу Стига“)

13. Решење о давању сагласности Месној заједници Тополовник на спроведен поступак јавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Тополовник

14. Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

15. Решење о одбијању Жалбе Снежане Фелдвари из Кисиљева, на Решење Општинске управе општине Велико Градиште, Одељења за инспекцијске послове, бр. 355-20/2022-04 од 08.02.2022. године,као неосноване

16. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 52/21, тужиље Николић Маје из Великог Градишта против тужене Општине Велико Градиште

17. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 136/21, тужиоца Јанковић Добрице из Тополовника против тужене Општине Велико Градиште

18. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 754/21, тужиље Пешић Јелене из Пожаревца против тужене Општине Велико Градиште

45. Седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 45. седнице Општинског већа

1. Нацрт Одлукео категоризацији општинских путева и улица на територији општине Велико Градиште

2. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Љубиша из Великог Градишта)

3. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Поповић Душан из Великог Градишта)

4. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Младеновић Жељко из Великог Градишта)

5. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Марковић Душан из Великог Градишта)

6. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Снежана из Београда)

7. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Пауновић Радиша из Тополовника)

8. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера(Мишић Дејан из Острова)

9. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера(Влаховић Емилија из Мраморка)

10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера (Бошковић Марија из Великог Градишта)

11. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту (Дамњановић Властимир из Великог Градишта)

12. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Адамовић Драгиша из Великог Градишта)

13. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Урошевић Предраг из Мраморка)

14. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Славковић Верица из Великог Градишта)

15. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Продановић Милану из Београда)

16. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Унгурјановић Драган из Великог Градишта)

17. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту (Здравковић Саша из Великог Градишта)

18. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту (Бурмазевић Јованка из Великог Градишта)

19. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру (Шћекић Зоран из Великог Градишта)

20. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског грађевинског земљишта (Зоран Здравковић из Великог Градишта)

21. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Стокић Љубисав из Затоња)

22. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

23. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Миленковић Јован из Крагујевца)

24. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Александар Стаматовић из Рама)

25. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Предраг Дробњак из Београда)

26. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

27. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

28. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Љубиша Стевановић из Великог Градишта)

29. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Ђорђевић Бојан из Пожаревца)

30. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Душан Ракић из Пожаревца)

31. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

32. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Брајковић Никола из Великог Градишта)

33. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Чуде Радован из Кличевца)

34. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Дробњак Бојана из Београда)

35. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Перић Никола из Пожаревца)

36. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Перић Никола из Пожаревца)

37. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Марковић Слађан из Великог Градишта)

38. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Дробњак Бојана из Београда)

39. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

40. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

41. Нацрт Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште

42. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

43. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

44. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину

45. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању и годишњи обрачун за 2021. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

46. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

47. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

48. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште

49. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2022. годину (због обимности материјала, План је нарезан на диску)

50. Предлог Одлуке о усвајању Плана смањења ризика за територију општине Велико Градиште (због обимности материјала, План је нарезан на диску)

51. Предлог Одлуке о накнади путних трошкова запослених у основним и средњим школама са седиштем на територији општине Велико Градиште

52. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Општинске управе општине Велико Градиште

53. Предлог Одлуке о промени апропријације у оквиру буџета за 2022. годину

54. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

55. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

56. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Месне заједнице Рам

57. Предлог Извештаја о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2021. годину

58. Предлог Решења о усвајању Допуне обједињеног Извештаја о утрошеним средствима удружења грађана, цркава и верских заједница у 2021. години

59. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац

60. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступак јавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац („У срцу Стига“)

61. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Тополовник на спроведен поступак јавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Тополовник

62. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште

63. Предлог Решења о одбијању Жалбе Снежане Фелдвари из Кисиљева, на Решење Општинске управе општине Велико Градиште, Одељења за инспекцијске послове, бр. 355-20/2022-04 од 08.02.2022. године као неосноване

64. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 52/21, тужиље Николић Маје из Великог Градишта против тужене Општине Велико Градиште

65. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 136/21, тужиоца Јанковић Добрице из Тополовника против тужене Општине Велико Градиште

66. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 754/21, тужиље Пешић Јелене из Пожаревца против тужене Општине Велико Градиште

67. Информација – Записник о инспекцијском надзору спроведеном у Општинској управи општине Велико Градиште, од 02.03.2022. године

68. Информација – Записник о инспекцијском надзору спроведеном у Општинској управи општине Велико Градиште, од 10.03.2022. годинe

39. седница Општинског већа - 01.02.2022.

1.Решење о усвајању извештаја о утрошеним средствима Цркава и верских заједница у 2021.г.

2.Решење о усвајању извештаја о утрошеним средствима удружења грађана у 2021.г.

3.Одлука о избору програм за финансирање цркава и верских заједнива у 2022. г.

4.Одлука о додели средстава удружењима грађана у 2022. г

5.Решење о давању сагласности на извештај о раду Интерресорне комисије за 2021.г.

6.Решење о усвајању извештаја о извршењу програма фонда за коришћење средстава од минералних сировина за 2021.г.

7.Програм фонда за коришћење средстава од минералних сировина за 2022.г.

8.Одлукa о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште

9.Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 627/21, тужиоца Андрејић Милутина из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште

10.Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 756/21, тужиоца Лазаревић Милана из Поповца, против тужене Општине Велико Градиште

11.Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 384/21, по захтеву ПУ „Мајски цвет

12.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – Павловић Биљана, из Сиракова

13.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – ПУ „Мајски Цвет“ из Великог Градишта

14.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – М.З. Чешљева Бара из Чешљеве Баре

15.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – ЈУСЦ из Великог Градишта

16.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – Туристичка организација из Велико Градишта

17.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – Председник савета за безбедност саобраћаја Општине Велико Градиште из Велико Градишта

18.Одлука о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – Народна библиотека „Вук Караџић“ из Великог Градишта

19.Одлука о изради студије оправданости за заједничко међуопштинско управљање комуналном делатношћу зоохигијене општина Петровац на Млави, Мало Црниће, Кучево, Голубац и Велико Градиште

36. седница Општинског већа - 28.12.2021.

1. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, по обавештењу Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ Вук Караџић“ Мајиловац

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Дома здравља Велико Градиште

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

12.  Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЛУ „Голуб“ Велико Градиште

13. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Велико Градиште

14. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Макце

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Царевац

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Пожежено

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Мајиловац

18. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Начелника Општинске управе

35. седница Општинског већа - 22.12.2021.

1. Допуна Правилника о накнади путних трошкова запослених

2. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву,на основу обавештења Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

3. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Дома здравља Велико Градиште

4. Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења ОШ „Миша Живановић“ Средњево

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевузаменика Председника општине Велико Градиште

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Председника Скупштине општине Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Велико Градиште

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОпштинског јавног правобраниоца

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Одељења за локални економски развој

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуДома здравља Велико Градиште

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста општине Велико Градиште

12. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

13. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

14. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Туристичке организације општине Велико Градиште

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуНародне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуПредшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

18. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуЦентра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

19. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

20. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинског фудбалског савеза

21. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Спортског савеза општине Велико Градиште

22. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОК „ВГСК“

23. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву СД „ВГСК“

24. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ФК „ВГСК“

25. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Николић Дејана из Курјача

26. Решење о именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације

27. Решење о дозвољавању смањења одобрених средстава планираних за 2021. годину, ФК „Кумане“ из Кумана

28. Решења којима се одобравају и финансирају програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

28-1

28-2

28-3

28-4

28-5

28-6

28-7

28-8

28-9

28-10

28-11

28-12

28-13

28-14

28-15

28-16

28-17

28-18

28-19

28-20

28-21

28-22

28-23

28-24

28-25

28-26

28-27

28-28

28-29

28-30

28-31

28-32

28-33

28-34

28-35

28-36

28-37

29. Решење о признавању права на једнократну новчану помоћ Живановић Малиши из Курјача

30. Правилник о раду монтажно-демонтажног клизалишта у Великом Градишту

31. Пословник о раду Изборне комисије општине Велико Градиште

35. седница Општинског већа општине - предлози

Сазив 35. седнице Општинског већа општине

1. Предлог Допуне Правилника о накнади путних трошкова запослених

2. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву,на основу обавештења Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Дома здравља Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештењаОШ „Миша Живановић“ Средњево

5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевузаменика Председника општине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Председника Скупштине општине Велико Градиште

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОпштинског јавног правобраниоца

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Одељења за локални економски развој

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуДома здравља Велико Градиште

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста општине Велико Градиште

12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“

13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште

15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Туристичке организације општине Велико Градиште

16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуНародне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуПредшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуЦентра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево

20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинског фудбалског савеза

21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуСпортског савеза општине Велико Градиште

22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОК „ВГСК“

23. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву СД „ВГСК“

24. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуФК „ВГСК“

25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Николић Дејана из Курјача

26. Предлог Решења о именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације

27. Предлог Решења о дозвољавању смањења одобрених средстава планираних за 2021. годину, ФК „Кумане“ из Кумана

28. Предлози Решења којима се одобравају и финансирају програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

29. Предлог Решења о признавању права на једнократну новчану помоћ Живановић Малиши из Курјача

30. Предлог Правилника о раду монтажно-демонтажног клизалишта у Великом Градишту

34. седницa Општинског већа - 17.12.2021.

1. Одлука о утврђивању износа средстава за финансирање Годишњих програма у области спорта

2. Одлука о разврставању организација у области спорта

3. Одлука о утврђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште

4. Одлука о додељивању додатних бодова спортским организацијама

5. Одлука о финансирању Годишњих програма у области спорта за 2022. годину

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, за исплату солидарне помоћи

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе за куповину новогодишњих пакетића за децу у вртићу

8. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе закуповину билборда, 4 гобо пројектора и исплату јубиларне награде Општинском правобраниоцу

9. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Камијево, ради крчења пута

10. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Рам, ради набавке ризле за сређивање пута

11. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Затоње, ради поправке објекта у ком је Месна канцеларија

12. Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2022. годину

13. Правилник о накнади путних трошкова запослених

14. Информација – Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ у току 2021. године

15. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Павловић Биљане из Сиракова, за исплату једнократне помоћи, услед избијања пожара у домаћинству

16. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, за замену прозора у школи у Макцу

17. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Основне школе„Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, за измирење платног промета

18. Решење о додели средстава, по Захтеву Шах клуба „ВГСК“, за куповину столова

34. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 34. седнице Општинског већа за 17.12.2021.

1. Предлог Одлуке о утврђивању износа средстава за финансирање Годишњих програма у области спорта

2. Предлог Одлуке о разврставању организација у области спорта

3. Предлог Одлуке о утврђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о додељивању додатних бодова спортским организацијама

5. Предлог Одлуке о финансирању Годишњих програма у области спорта за 2022. годину

6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, за исплату солидарне помоћи

7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе за куповину новогодишњих пакетића за децу у вртићу

8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе закуповину билборда, 4 гобо пројектора и исплату јубиларне награде Општинском правобраниоцу

9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Камијево, ради крчења пута

10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Рам, ради набавке ризле за сређивање пута

11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Затоње, ради поправке објекта у ком је Месна канцеларија

12. Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2022. годину

13. Предлог Правилника о накнади путних трошкова запослених

Допуна 34 седнице

1. Одлука о коришћењу средстава – Павловић Биљана – пожар

2. Одлука о коришћењу средстава – ОШ МЖ

3. Одлука о коришћењу средстава – ОШ ИЛР

4. Решење о додели средстава – Шах клуб

33. седница општинског већа - 03.12.2021.

1. Одлука о додели новчане помоћи за лечење деце оболеле од тешких болести из буџета општине Велико Градиште

2. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

3. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Одељења локалног економског развоја Општинске управе Велико Градиште

4. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Камијево

5. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву МЗ Средњево

6. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста Велико Градиште

7. Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Националног савета Влаха у Републици Србији

8. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Дунав Велико Градиште“ бр. 2415/2021 од 29.11.2021. г. о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту бр. 2212/2017, 2453/2017 и бр. 1886/2021

9. Решење о усвајању Захтева МЗ Камијево за ослобађање обавезе плаћања закупнине закупцу пословног простора

10. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“

11. Решење о образовању Жалбене комисије општине Велико Градиште

12. Решење о стипендирању докторских студија

13. Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

33. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 33. седница Општинског већа – предлози и нацрти

1. Нацрт Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, са Кадровским планом

2. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерне ревизије

3. Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште

5. Нацрт Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024

– Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024

– Извештај о спроведеној јавној расправи – ЛАП

– Преглед мера које су изостављене из Нацрта локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период од 2021. године до 2024. године

6. Нацрт Одлуке о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште

7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште

8. Нацрт Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

9. Нацрт Решења о разрешењу чланства у Савету за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

10. Нацрт Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2022. годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште

11. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи план и програм рада са финансијским планом за 2022. годину као и Финансијски план расхода за 2022. годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште

12. Нацрт Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2022. годину ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

13. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

14. Нацрт Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за 2022.годину

15. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину са финансијским планом

16. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Плана рада Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште за 2022.годину

17. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ из Великог Градишта

18. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

19. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

20. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

21. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

22. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ Пожаревац

23. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2022.годину

24. Нацрт Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“

25. Информација – програм рада Црвеног Крста Велико Градиште за 2022. годину

26. Предлог Одлуке о додели новчане помоћи за лечење деце оболеле од тешких болести из буџета општине Велико Градиште

27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

28. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву одељења локалног економског развоја општинске управе Велико Градиште

29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву М.З. Камијево

30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву М.З. Средњево

31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста Велико Градиште

32. Предлог о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр. 2415/2021 од 29.11.2021. г. о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту бр. 2212/2017, 2453/2017 и бр. 1886/2021

33. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“

34. Решење о образовању Жалбене комисије општине Велико Градиште

35. Предлог Правилника о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

36. Извештај о пристиглој пријави за стипендирање докторских студија

37. Разно

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА 33. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА (02.12.2021)

1. Нацрт Одлуке о укидању Комисије за прописе
2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Националног савета Влаха у Републици Србији
3. Предлог Решење о усвајању Захтева МЗ Камијево за ослобађање обавезе плаћања закупнине закупцу пословног простора
4. Информација – Извештај о ревизији правилности пословања Општине Велико Градиште, који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину, код директних корисника буџетских средстава

32. седница Општинског већа - 09.11.2021.

1. Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2021/2022. годину

2. Решење о одбацивању пријаве за студентску стипендију Алексић Јоване из Царевца, као неблаговремено поднете

3. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште

4. Решење о давању сагласности на Програм одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

5. Решење о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2022. годину

6. Годишњи програм одржавања хигијене на површинама јавне намене за 2022. годину

7. Решење о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину Привредног друштва „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче

8. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Спортски савез

9. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Одбојкашки клуб „ВГСК“

10. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање удружења – Српски православни манастир Нимник

11. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 23/21

12. Решење о утврђивању износа бесплатне ужине за школску-васпитну 2021/2022. годину

13. Решење о изузећу Начелника Општинске управе

14. Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

15. Решење о додели стипендије за уписане мастер академске студије

32. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 32. седнице Општинског већа општине Велико Градиште

1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар–септембар 2021. године

Анализа програма збирно
Програм 1
Програм 2
Програм 3
Програм 4
Програм 5
Програм 6
Програм 7
Програм 8
Програм 9
Програм 10
Програм 11
Програм 12
Програм 13
Програм 14
Програм 15
Програм 16

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године

3. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

5. Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

6. Нацрт Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера

7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

8. Нацрт Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште

9. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан)

10. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Перић Ана)

11. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Живорадовић Јовица)

12. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Стојићевић Слађан)

13. Нацрт Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

14. Нацрт Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

15. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину

16. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину

17. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину

18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину

19. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину

20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину

21. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину

23. Нацрт Решења о давању сагласности на Изменуи допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину

24. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

25. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

26. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“

27. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину

28. Нацрт Решења о давању сагласности на ДопунуПосебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину

29. Предлог Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2021/2022. годину

30. Извештај о пристиглој пријави за стипендирање мастер студија

31. Предлог Решења о одбацивању пријаве за студентску стипендију Алексић Јоване из Царевца, као неблаговремено поднете

32. Предлог Одлуке о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште

33. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште

34. Предлог Решеља о давању сагласности на Програм одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

35. Предлог Решења о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2022. годину

36. Предлог Годишњег програма одржавања хигијене на површинама јавне намене за 2022. годину

37. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину Привредног друштва „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче

38. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Спортски савез

39. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Одбојкашки клуб „ВГСК“

40. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање удружења – Српски православни манастир Нимник

41. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 23/21, тужиоца малолетне Саре Микић из Старе Пазове, чији је законски заступник отац Жељко Микић, против тужене Општине Велико Градиште

42. Предлог Решења о утврђивању износа бесплатне ужине за школску-васпитну 2021/2022. годину

43. Предлог Решења о изузећу Начелника Општинске управе

44. Предлог Правилника о измени правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

45. Разно

30. седница Општинског већа - 23.09.2021.

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста из Великог Градишта

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Кумане

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Мајиловац

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Дољашница

Решење о додели средстава, на основу Захтева клуба “Стишки орлови“ Мајиловац

Решење о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Велико Градиште

Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу водовода бр.1884/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу канализације бр.1885/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав бр.1886/2021 од 13.09.2021.г. о промени ценовника комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

Решење о усвајању Извештаја о реализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште у 2020.г. (Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју општине Велико Градиште)

Решење о давању сагласности правобраниоцу за закључење споразума о мирном решењу судског спора

30. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 30. седнице Општинског већа

Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2021. године

– Програм 1

– Програм 2

– Програм 3

– Програм 4

– Програм 5

– Програм 6

– Програм 7

– Програм 8

– Програм 9

– Програм 10

– Програм 11

– Програм 12

– Програм 13

– Програм 14

– Програм 15

– Програм 16

Нацрт Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом

Нацрт Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године

Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић)

Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић)

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић)

Нацрт Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић)

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић)

Нацрт Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Нацрт Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста из Великог Градишта

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Кумане

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Мајиловац

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Дољашница

Предлог Решења о додели средстава, на основу Захтева клуба “Стишки орлови“ Мајиловац

Предлог Решења о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Велико Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу водовода бр.1884/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу канализације бр.1885/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав бр.1886/2021 од 13.09.2021.г. о промени ценовника комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту

Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

Информација-Записник Управног инспектора, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектора управне инспекције, Одсека управне инспекције Смедерево у вршењу редовног инспекцијског надзора над Општинском управом општине Велико Градиште као надзираног субјекта.

28. седница Општинског већа - 20.08.2021

Одлука о коришћењу средстава Сталне буџетске резерве, на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, једнократна помоћ Павловић Драгомиру из Макца

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Дољашнице

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Удружења за заштиту животиња „Зоја“ и Удружења помоћ за угрожене животиње „Пуж“ из Великог Градишта

Решење о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште број 1218 од 26.07.2021. године

Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“ Велико Градиште

28. седница Општинског већа - предлози

Сазив 28. седнице Општинског већа

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Сталне буџетске резерве, на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, једнократна помоћ Павловић Драгомиру из Макца

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Дољашнице

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Удружења за заштиту животиња „Зоја“ и Удружења помоћ за угрожене животиње „Пуж“ из Великог Градишта

Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште број 1218 од 26.07.2021. године

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“ Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта

27. седницa Општинског већа - нацрти и предлози

Сазив 27. седнице Општинског већа – 11.08.2021.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину

Нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

Нацрт Одлуке о сахрањивању и гробљима

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Пауновић Десимир)

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета)

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

Нацрт Решења Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве – једнократна помоћ Васиљевић Владици из Курјача, за куповину грађевинског материјала

Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Кусиће за продужење закупа пословног простора

Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење

26. Седница Скупштине општине - 08.07.2021. предлози

Сазив 26. седнице Скупштине општине

Предлог Oдлуке о измени Oдлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште (због обимности материјала, прилози се достављају на диску)

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

26. седница Општинског већа - нацрти и предлози

Сазив 26. седнице Општинског већа

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територијји општине Велико Градиште

Нацрт Одлуке о давању сагласности и усвајању Предлога Пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Предлог Решења о давању сагласности на број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, МЗ Макце

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ОК „ВГСК“

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења РК „ВГСК“

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК Сираково

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „Млади Борац“ Мајиловац

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „Стишки Курјак“ Курјаче

24. седница Општинског већа - 08.07.2021.

24. седница Општинског већа 08.07.2021 - нацрти и предлози

image_pdfimage_print