• Руководилац Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове
    Стефан Стевић
    Контакт телефон: 012/676-106
    Мобилни телефон: 060/7222 040
    urbanizam@velikogradiste.rs
    stefan.stevic@velikogradiste.rs

Одељење обавља послове: стара се о излагању планских докумената на јавни увид, стручни и административно технички послови за комисију за планове; организује јавну презентацију урбанистичких планова и пројеката; издавање потврда урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације; издавање локацијских услова и информације о локацији; спроводи поступак обједињене процедуре и прибавља све неопходне услове; издавање грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; издаје одобрења за постављање привремених монтажних објеката и споменика и спомен обележја; провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским условима; да ли је идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са издатим локацијским условима односно планом; припремање извештаја о раду; обављање и других задатака и послова из области припреме земљишта за грађење; издавање потврда за изграђене темеље и конструкције објеката; доношење решења о припремним радовима и о пробном раду; издавање дозволе за коришћење објеката/употребне дозволе; издавање уверења о старости објеката; издавање уверења о етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола; издаје решења о уклањању објеката; издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступка озакоњења (легализације) објеката; спроводи поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; утврђивање престанка права својине; поступка експропријације, доноси решење о потврђивању посебних делова зграда; учествује у раду комисије о одређивању назива улица и тргова; обавља стручне послове у вези општинских станова из надлежности општине, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица; врши административно-техничке послове у вези с поступком издавањастанова у закуп којима располаже општина;управља имовином општине, учествује у принудном исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора. Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

image_pdfimage_print