• Руководилац Одељења за локални економски развој:

    Јасмина Штрбац
    Контакт телефон: 012/660-444
    Мобилни телефон: 069/804 76 84

Одељење одељење у оквиру своје надлежности обавља послове који се односе на: припрему и спровођењу међународних пројеката у којима учествује општина и учествује у припреми и реализацији пројекта установа чији је оснивач општина, праћење доступности фондова страних донатора; представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција; праћење доступности фондова домаћих и страних донатора; управне и стручне послове, из области пољопривреде, шумарства, водопривреде, индустрије, занатства, саобраћаја, угоститељства, туризма и других привредних делатности, подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине, стручни послови, у функцији уређења и обезбеђења обављања и развоја комуналних делатности; издаје потврде о конституисању скупштине зграде, обавља стручне послове за стамбену комисију; обављање пoслова категоризације туристичких објеката у складу са законом; вођење поступка промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште; израда годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја; израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државнојсвојини; издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са законскимовлашћењима општине; спроводи прописе који се односе на заштиту животне средине: одлучивање о потреби израде стратешке проценеутицаја планских докумената на животну средину, процену утицаја пројеката на животну средину, издавањедозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и одлагање инертног и неопасног отпада, осим послова надзора уовој области, послови везани за заштиту ваздуха и заштиту од буке; води евиденције заузећа јавних површина;- врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности, стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности; припрема програма коришћења и заштите природних вредности и програма заштите животне средине (локалнеакционе и санационе планове), у складу са стратешким документима, интересима и специфичностима општине; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи; издаје дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија; припрема програме заштите животне средине и локалне акционе и санационе планове; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију; прати стање у стамбеној области; води евиденцију о стамбеним зградама, врши управне, израђује програме уређивања грађевинског земљишта; прима и обрађује све документе месних заједница и врши њихову припрему за плаћање; прати развој месних заједница, реализацију њихових планова.

image_pdfimage_print