• Руководилац Одељења за инспекцијске послове:
    Сузана Васиљевић
    Телефон: 012/662-588

Одељење обавља послове који се односе на: пословеинспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона изобласти комуналне делатности, туризма, путева и превозапутника и робе у друмском саобраћају, као и послове надзора над реализацијом програма субјеката којима су поверени послови обављања комуналних делатности,надзор над применом Закона о планирању и изградњи и над применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката високоградње, нискоградње и других објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; праћење стања, предлагања мера и инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавне хигијене, надзор над уређењем Општине, јавних зелених површина, функционисањем јавне расвете, снабдевањем насеља водом и одвођењем отпадних вода, снабдевањем електричном и топлотном енергијом, изношењем и депоновањем смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, вршењем комуналне делатности зоохигијене; надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског и линијског превоза путника, превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари , такси превоза; извршење извршних или коначних решења из делокруга Одељења ; проверене послове из области туризма,праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области трговине као поверени посао ван продајног објекта, осим даљинске трговине; вођење потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова.

image_pdfimage_print