У складу са Законом о заштити животне средине («Службени гласник РС«, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон) и Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС“, бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016), Општина Велико Градиште води Локални регистар извора загађивања животне средине.

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу бр. 1 – Листа 2 – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања, који је саставни део Прaвилника.

За потребе регистра прикупљају се подаци о:

• загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу бр. 2;

• загађујућим материјама које се емитују у ваздух, дате у Прилогу бр. 3;

• загађујућим материјама које се емитују у воду, дате у Прилогу бр. 4;

• за потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима делатности наведених у Прилогу бр. 1 Листа 2.

Подаци за регистар достављају се на обрасцима, и то:

1) Образац бр. 1– Општи подаци о извору загађивања;

2) Образац бр. 2 – Емисије у ваздух;

3) Образац бр. 3 – Емисије у воде;

4) Образац бр. 4 – Емисије у земљиште;

5) Образац бр. 5 – Управљање отпадом.

Обрасци се попуњавају у електронској форми у складу са Упутством регистра извора загађивача, а материјал доставља на следећи начин:

1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица,
2) један комплет образаца електронски на CD-у или на имејл адресе:
jasminа.petrovic@velikogradiste.rs
ler.vg1@gmail.com

Подаци се достављају најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године, на следећу адресу:
Општинска управа Велико Градиште, Одељење за локални економски развој, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.

У случају питања или недоумица око достављања података можете се обратити Одељењу за локални економски развој на контакт телефон 012/662-134.

image_pdfimage_print