Информатор о раду

Информатори о раду органа општине Велико Градиште израђени су у складу са одредбама члана 3. тачка 3) и члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица као и општих аката органа општине.

Општина ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, односно дати му одштампани примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова.
Информатор се објављује у електронској верзији на интернет презентацији општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs, односно Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности https://informator.poverenik.rs/naslovna.

image_pdfimage_print