Информатор о раду

Информатор о раду општине Велико Градиште израђен је у складу са одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује општина Велико Градиште у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

Општина ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, односно дати му одштампани примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова.

image_pdfimage_print