“Пројекат „Управљање имовином – корист за све“
Основни подаци
Донатор пројекта „Управљање имовином-корист за све“ је Делегација Европске уније кроз “грант шему” програма „Exchange 4„, који спроводи Стална конференција градова и општина.

Координатор и водећи партнер је Град Пожаревац, а партнери – ко-апликанти су општине: Петровац на Млави, Велика Плана, Жагубица, Кучево, Велико Градиште и Голубац.

Временски период имплементације: фебруар 2014 – фебруар 2015.

Буџет Пројекта: 219.147,90 евра

Циљ пројекта је стварање предуслова за бржи локални економски развој општина партнера на Пројекту, успостављањем ефикаснијег начина управљања општинском имовином. Пројектом ће бити ојачани људски и организациони капацитети обухваћених општина за управљање имовином, затим унапређени технички капацитети набавком рачунарске опреме и софтверске подршке за управљање имовином.

Главне активности на Пројекту:

– Анализа и усклађивање правног и институционалног оквира локалних самоуправа са одредбама Закона о јавној својини
– Едукација запослених и формирање посебне јединице за управљање имовином у оквиру сваке локалне самоуправе партнера на Пројекту
– Развој Методологије управљања и процене вредности непокретности у јавнојсвојини
– Сакупљање и евидентирање података о имовини у јавној својини и формирање јединствене базе података о истој
– Набавка рачунарске опреме И софтвера за управљање имовином
– Упис права својине над пописаним непокретностима

Предности пописа и уписа имовине у јавној својини

Доношењем Закона о јавној својини 2011. године стекли су се услови да локалне самоуправе упишу власништво над имовином којом су до тада само располагале. Попис имовине представља први корак, који подразумева веома сложену активност прикупљања правних, техничких и финансијских података о имовини где је локална самоуправа до сада била корисник (грађевинске парцеле, пословни и стамбени објекти, станови, површине јавне намене:улице, паркови, скверови, зелене површине, путеви, инфраструктурни објекти и др). Након извршеног пописа, следи процена вредности непокретности, а затим и упис власништва у корист локалних самоуправа.

image_pdfimage_print