• Данијела Илић – самостални стручни сарадник за послове заштите животне средине

    Телефон: 012/662-122

Самостални стручни сарадник припрема решење о давању или одбијању давања сагласности на студију о процени утицаја на животну срдину за пројекте у области привреде, индустрије, саобраћаја, енергетике и др. који у значајној мери могу да загаде животну средину, припрема решења о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину и решења о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, организује и води јавне презентације и јавне расправе, учествује у раду техничке комисије и сарађује са научним и стручним организацијама у поступку процене утицаја на животну средину, врши оцену извештаја о стручној процени, спроводи поступак издавања интегрисане дозволе, обавља и друге послове по налогу руководиоца.

image_pdfimage_print