1

ДОБРО УПРАВЉАЊЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ „Када више знамо, боље управљамо“

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАНПорука: Имате право да се укључите у спречавање корупције у вашој локалној заједници

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

СУКОБ ИНТЕРЕСАПорука: Имате право на службенике који одвајају јавни интерес од личног

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

КОМУНАЛНИ РЕДПорука: Имате право да од ваше локалне самоуправе захтевате савет и заштиту

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТОПорука: Имате право на доступне, брзе и јасне административне процедуре

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

АДМИНИСТРАТИВНА ЕФИКАСНОСТПорука: Имате право на транспарентне и ефикасне услуге локалне самоуправе

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ПРЕДВИДИВОСТ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПАЊАПорука: Имате право на предвидиво и непристрасно поступање општинских органа

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋПорука: Имате право на бесплатну правну помоћ уколико спадате у рањиве категорије становништва

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ПРОГРАМИ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ОСЕТЉИВИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВАПорука: Имате право на бригу и подршку своје локалне самоуправе уколико спадате у рањиве групе становништва

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊАПорука: Имате право на финансирање програма удружења који одговарају вашим потребама

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ТРАНСПАРЕНТНОСТПорука: Имате право на све информације и одговоре на сва питања

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

БУЏЕТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕПорука: Имате право да знате шта финансирате

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

УЧЕШЋЕ ГРАЂАНАПорука: Имате право да учествујете у одлучивању о важним локалним питањима

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

СКУПШТИНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕПорука: Имате право на одговорно представљање и одлучивање

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАНПорука: Имате право на правну заштиту – Обратите се свом локалном омбудсману

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ЕТИЧКИ КОДЕКСПорука: Имате право да вас представљају људи од речи!

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

Видео материјал је припремљен у у оквиру пројекта „Добро управљање на локалном нивоу“, који спроводи СКГО, у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, а који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуге (UNOPS).