У току Јавни позив Пакет услуга за младе и жене предузетнице

Поштовани млади преузетници и жене предузетнице,
обавештавамо Вас да је у току Јавни позив Пакет услуга за младе и жене предузетнице, у оквиру Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција.
Овим Јавним позивом омогућено је преузетницима  старости од 18 до 30 година  и предузетницама (без обзира на године) који планирају да оснују фирму или већ имају фирму не старију од пет година, да аплицирају за субвенционисану кредитну линију код Фонда за развој Републике Србије.
Субвенције су:
– 35% од вредности улагања за фирме  са територије градова и општина из 3.  категорије развијености (општина Велико Градиште је разврстана у 3. категорију развојености).
Kроз наведени Јавни позив, потенцијалним корисницима је омогућен бесплатан сет помоћи приликом аплицирања, а Фонд за развој би требало да одлуке о додели средстава донесе у року од 20 дана након аплицирања.
Сву помоћ и информације пружа мрежа Акредитованих Регионалних развојних агенција, а у случају наведених општина, надлежна је Акредитована Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље са седиштем у Пожаревцу. У  прилогу можете наћи више информација, а све детаље и потребне обрасце можете наћи на линку
За све информације можете се обратити Регионалној развојној агенцији Браничево-Подунавље, Стари корзо 30/3, Пожаревац.
Емаил: саса.дедеиц@рра-бп.рс
Kонтакт особа: Саша Дедеић 060/5 600 700

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана за 2021. годину

У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште(„Сл. гласник Велико Градиште ”, бр. 39/2020.), Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2021 год. („Службени гласник општине Велико Градиште„ број 38/2020) и Годишњим планом јавних конкурса  Председник Општине Велико Градиште  на предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2021.годину  расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2021.ГОДИНУ

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште које реализују удружења грађана.Укупан износ средстава који је предвиђен овим конкурсом је 2.500.000,00 динара.

УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

  • Да удружење има статус правног лица
  • Да се програм реализује на територији општине Велико Градиште
  • Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у регистар
  • Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја
  • Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу

Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће трајати најдуже до 31.12.2021.године.

Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу, а у току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине Велико Градиште врши се применом следећих критеријума:

Р.бр Критеријум Макс бр бод
1 Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)?

5

2 Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања?

10

2.1 Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника?

5

2.2 Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани?

5

3 Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима?

5

3.1 Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности?

5

3.2 Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1

5

3.3 Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив?

5

4 Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе?

5

4.1 Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи?

5

5 Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта?

5

5.1 Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори

5

5.2 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?

5

  Максимални укупни резултат

 

70

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

 Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Општине Велико Градиште  (www.velikogradiste.rs) .

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страници Општине Велико Градиште и огласној табли која се налази у згради Општинске управе општине Велико Градиште…

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико Градиште додељују средства  биће објављена у року од пет дана од дана доношења.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278.

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Председник општине Велико Градиште 

Драган Милић

 

Општина Велико Градиште и ЈП ЕПС заједно до унапређења ГИС система

На иницијативу општине Велико Градиште, данас je у овој локалној самоуправи одржан састанак са представницима ЈП ЕПС у циљу унапређења ГИС система општине Велико Градиште и потписивањa споразума о размени података.

Иницијатива је прихваћена од стране генералног директора ЕПС-а, господина Милорада Грчића, и у циљу дефинисања могућности сарадње предложено је одржавање заједничког састанка.

Поред председника општине, ДраганаМилића, и руководилаца Одељења за локални економски развој и Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, Јасмине Штрбац и Стефана Стевића, као представници ЕПС-а састанку су присустовали Љубодраг Јосиповић, шеф Службе за стратегију и развој ИKТ, Предраг Радосављевић, директор Сектора за одржавање приобаља ХЕ Ђердап, Горан Милорадовић, шеф геодетске Службе Огранка Kостолац, Љубиша Николић, директор ОТУ Пожаревац, Дарко Међедовић, директор Сектора за подршку ДЕЕС, и Биљана Бељаковић, шеф Службе за подршку ДЕЕС Kрагујевац – ОДС ЕПС Дистрибуција.

Закључак овог скупа је обострани интерес ЕПС-а и општине Велико Градиште да се успостави предложена сарадња као и размена података између ова два субјекта у оквиру ГИС система што ће и једнима и другима омогућити лакши и ефикаснији рад.

Најуспешнијим грађанима додељена признања у виду општинских награда и плакета

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, и председник Скупштине општине, Владимир Штрбац, уручили су у среду 14. октобра, заслужним удружењима и појединцима општинске награде и повеље које се додељују поводом Дана општине Велико Градиште.

Због епидемиолошке ситуације овај општински празник није организован у време и на начин како се традиционално обележава па је добитницима признање за њихов допринос одано овом приликом, у присуству челних људи општине.

“Општинско руководство је сматрало да људи који су ове награде добили треба да их приме и да, на овако један скроман начин. то обележимо. Нека политика и наше државе, а и наше општине заправо јесте да су људи, на неки начин, наше највеће богатство и тиме смо се и водили. С једне стране, борбом против ковида, што заправо представља борбу за сваког нашег човека, с друге стране и овом доделом општинских награда желели смо да симболично прикажемо да је и то брига за оно што ми имамо у нашој општини и што је највредније.“, рекао је, отварајући овај свечани скуп, председник Скупштине општине.

Да је најуспешнијима неопходно одати признање и тај тренутак нарочито обележити, сложио се и председник општине у свом обраћању. Он је, овом приликом, уједно представио и рад локалне самоуправе у претходној и овој години, између два Дана општине који се иначе празнује 02. августа.

“Поменућу да смо имали годину избора, у којој се изабран нови тим у општини, не бих рекао да је то руководство, то је једна радна обавеза за те људе, за све нас који ћемо да будемо на челу наше општине и да одрадимо послове које смо зацртали у наредне четири године. Протекла година, и уопште период, карактерише неколико ствари – могу да дам оцену да је урађено доста, много више него што смо планирали, у неким сегментима чак и неколико пута више, као што је асфалтирање улица преко 30 километара, урађена је спротска хала, рађено је на водвоводу, вртићу, Рамској тврђави, на развоју туризма и многим другим садржајима. Пре свега, захваљујући добром односу са Владом Републике Србије и средствима која смо добили од Владе и тиму који ради на пројектима прекограничне сарадње и пројектима који су доносили средтва у нашу општину.“, нагласио је Милић.

Како је рекао, веома је поносан на изузетну сарадњу са Владом РС будући да су ову малу општину посетили председник Републике Србије, у три наврата, председница Владе, потпредседница Владе, госпођа Михајловић, са читавим кабинетом, потпредседник Љајић, министри Ружић, министри спорта, просвете, културе и други те изразио захвалност за такву сарадњу.

“Тај тренд треба наставити у наредном периоду јер само тако можемо да донесемо бољитак нашој општини. То су, пре свега, два капитална пројекта – брза саобраћајница од аутопута до општине Велико Градиште и Голубац и аеродром на Сребрном језеру, да не помињем асфалтирање, воду, канализацију, итд. Мислим да овај тим има снаге и може да уђе у “лигу шампиона“, да се изборимо за то, да завршимо доста започетих послова, завршимо неке нове садржаје, а све за добробити општине Велико Градиште“, поручио је председник ове општине.

Награђенима је честитао речима: “Морам да кажем једну ствар – ја само стварно поносан што живим са вама, мислим на вас награђене, у овом граду. Ви сте још бољи тим него што смо ми, или исти као и ми, јер сте достигли неки врхунац у својим пословима, то не значи да не можете још квалитетније и боље, надам се да ће тако да буде. Ви сте допринели да наша општина буде препознатљива било да је то у спорту, пољопривреди, производњи меда, као фирма која обавља неку привредну делатност, или чак Црвени крст или месна заједница, ватрогасци, студенти, ученици, заиста треба да се поносимо што смо чланови ове наше заједнице. Наравно, поред вас награђених, има још вероватно људи који су слични као ви, али који ће неком другом приликом да добију признања. Ја вам од срца ечститам и желим д ову нашу општину пропагирате што више да људе који нам долазе у госте дочекамо као добри домаћини. Ми немамо резервну варијанту – имамо општину Велико Градиште у којој живомо и у којој треба да дамо свој максимум.“.

Награде су добили, као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште, Радомир Величковић из Великог Градишта у области спорта, Јовица Јанковић из Великог Градишта у области пољопривреда-ратарство, Фудбалски клуб „Сираково“ из Сиракова у области спорта, Катарина Милошевић из Великог Градишта у области образовања као ученик генерације, Слободан Боба Ковач из Великог Градишта у области спорта и афирмације општине, Фабрика уља „Дунавка“ д.о.о. Велико Градиште, у области привреде, Фарма пчела Живковић из Бискупља, у области пољопривреде и руралног туризма, Удружење жена „Златна рука“ Ђураково-Поповац за афирмацију општине, Месна заједница Љубиње за афирмацију насељеног места, Пекара „Ема“ Велико Градиште, у области привреде-предузетништва, Никола Марковић из Курјача, у области образовање као најбољи студент општине, и Црвени крст Велико Градиште, у области хуманитарног рада. Физичка лица добила су, као награду, и по 20.000 динара.

Повеља се додељује установама, предузећима, месним заједницама и органима за постигнуте изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, унапређења, развоја и афирмације општине Велико Градиште. Од момента проглашења ванредног стања у Републици Србији због пандемије корона вируса припадници Ватрогасно-спасилачке јединице, бројни волонтери, чланови ловачких удружења ставили су све своје ресурсе на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације и до последњег дана ванредног стања ативно су учествовали и дали велики допринос успешној борби Штаба током пандемије пруживши велику и несебичну помоћ свом, а нарочито најугроженијем делу становништва наше општине. Овом приликом, повеља је уручена Ватрогасно спасилачкој јединици Велико Градиште, Ловачком удружењу „Голуб“ Велико Градиште и Ловачком удружењу „Фазан“ Средњево.

У име свих добитника поруку захвалности са ове свечаности упутио је студент пете године Медицинског факултета Универзитета у Београду, Никола Марковић: “Мени је данас припала част да се обратим овом уваженом скупу и захвалим на указаној части да понесем име почасног грађанина наше општине, односно награду за најбољег студента.“.

Као натпросечан ученик и студент, Никола је и током школовања низао награде општине: “Неочекивано у овом тренутку, уследила је додела овог, за мене изузетно значајног признања. За мене је то доказ да општина у којој сам рођен наставља да прати моје школовање и да ми даје даљу подршку да наставим са својим радом, пре свега у својој земљи. у данашње време, кад још увек траје одлазак наших људи, пре свега младих школованих, у земље западне Европе, овакви знаци пажње свакако дају велики подстрек младом човеку да остане у својој земљи и са својим народом.“. Марковић је указао и на великане Великог Градишта уз поруку грађанима да бар покушају да достигну њихове успехе и наставе да чувају име ове општине и краја. Он је, уједно, као будући здравствени радник, позвао све да се придржавају противепидемијских мера, указујући тако на важност солидарности и бригу о другим људима.

Добитници награда имали су прилику да погледају и промотивни филм општине Велико Градиште “Година искушења“ о достигнућима ове локалне самоуправе у претходном периоду.

Додељене картице “Цена минус за 3+“ за родитеље у Великом Градишту

Председник општине Велико Градиште Драган Милић и председник Удружења “Покрет за децу три плус“ из Чачка, Владица Гавриловић, уручили су данас картице “Цена минус за 3+“ за родитеље са троје и више деце помоћу којих ове породице остварују попуст при куповини робе и услуга.

“Задовољство ми је што смо се окупили поводом теме како да помогнемо и повећамо број новорођене деце, да превазиђемо проблем са белом кугом. Морам да истакнем да немају добре идеје само локалне самоуправе и Влада Републике Србије већ и приватни сектор. За картице су се до сада пријавиле 83 породице које имају троје или више деце од којих је бар једно дете малолетно.“, рекао је председник општине.

Картице важе на територији читаве Србије, а у оштини Велико Градиште акцији су се прикључили предузетници, јавна предузећа и установе: ЈКП “Дунав Велико Градиште“, Спортски центар Велико Градиште, Културни центар “Властимир Павловић Царевац“, Народна библиотека “Вук Караџић“, Женски одбојкашки клуб „ВГСК“, Силвер Лејк Инвестмент, Вила “Динчић“, Ресторан “Код Брке“, Касина Код Ајдука, Викинг Трејд, “Кнез“ ауто сервис, Дунав тим Стојановић, Компанија Стокић и Вила Сунце.

“То су људи који су показали да имају слуха, а очекујемо још њих који су нам се јавили. Ова помоћ значи родитељима сада пред зиму, за снабдевање гардеробом, значи за њихов кућни буџет…“, додао је Милић и напоменуо да општина за треће и свако наредно дете у породици већ обезбеђује накнаду трошкова боравка у предшколској установи, бесплатну ужину у основној школи и предшколској установи, бесплатне школске књиге, бесплатан превоз средњошколаца, а студентима једну повратну карту месечно до места студирања.

“Поред мера за треће дете, предузели смо и помоћ за новорођену децу којима поклањамо аутоседишта, родитељима је обезбеђено паркинг место и добијају новчану помоћ. Од нове године планирамо да дајемо ваучере од 10.000 динара јер то даје резултате. Наш вртић је пун деце, сваке године имамо више од претходне. Ако су ове мере допринеле да се роди само једно дете више, ми сматрамо да смо успели. Позивамо све општине да се укључе са циљем да имамо што више деце.“, порука је Драгана Милића са овог пријема.

Удружење “Покрет за децу три плус“ из Чачка, формирано је пре три године, како је рекао председник Гавриловић “у циљу да Србија васкрсне, јер сад већ имамо 38.000 више умрлих него рођених“. “Нећемо дозволити црни сценарио који су предвидели Тарабићи. Највећи непријатељ нам је бела куга. Ако је четири милиона Срба током наше историје дало животе да живимо у слободи, ми имамо обавезу да ову земљу оставимо онима који долазе после нас, нашим потомцима. У тој борби, на првој линији одбране су породице са више деце. Треба да нас је и шест пута више да бисмо имали гаранције да ћемо бити у својој земљи, иначе ћемо је за 50 година изгубити. Узалуд је улагање у школе, спортске објекте, инфраструктуру… ако нема ко да их користи.“, апел је председника овог Удружења са хуманом мисијом, уз похвале председнику општине и потврдом његових речи да је и макар једно дете више – успех.

Он је потврдио да је од подстицајних мера Републике већ дошло до промене и повећања броја рођене деце, али и подсетио да да би дошло до трећег треба обезбедити да се роди прво и друго дете. Како је Гавриловић рекао, сам назив “поносна картица“ има за циљ да искаже поштовање родитељима са троје деце и да подстакне друге родитеље да рађају. У том смислу, са великим ентузијазмом је пренета намера председника Републике о оснивању министарства за бригу о породици, деци и демографији.

Картица “Цена минус за 3+“ данас је, због поштовања епидемиолошких мера безбедности, симболично уручена једној од мајки, Марини Ранић. “Ова картица ће сигурно много да нам допринесе и олакша мада и сад користимо погодности које нам општина пружа. Нама већ и сама пажња, да неко брине о нама, много значи.“, поручила је Марина.

Поред картице, родитељи добијају и каталог са даваоцима попуста из читаве земље што ће им омогућити да остваре најповољнију куповину и растерете кућне буџете. У њему су представљене мере које општина Велико Градиште предузима, али и мере за које се ово удружење бори. Са пријема су упућене искрене речи захвалности свима који су учествовали у акцији и позив осталима, као и родитељима да се пријаве чим им се треће дете роди.

Уручењу су присуствовали и потпредседница Удружења, Далиборка Несторовић, заменик предсеника општине, Слађан Марковић, начелница Општинске управе, Сања Стојадиновић, и руководилац Одељења за друштвене делатности и заједничке послове, Сузана Ђорђевић – и сама мајка троје деце, а овим догађајем општина уједно обележава и октобарску Дечју недељу.

Oпштинa Велико Градиште учесник Треће српске конференције о јавно-приватном партнерству

На Трећој српској конференцији о јавно-приватном партнерству која се бавила изазовима у домену инфраструктуре, енергетике и енергетске ефикасности и питањем како иновације у реализацији пројеката, набавци и технологији могу помоћи решавању тих изазова, одржаној јуче у Београду,  међу великим бројем званичника и експерата из сектора, учествовао је и председник општине Велико Градиште, Драган Милић, у панелу на тему Јавно-приватна партнерства у градовима и општинама.

Како је најављено, Велико Градиште је мала општина која се усудила да послове повери приватним партнерима.

“Има већ неколико година како то функционише и нема ни једне примедбе. Постигли смо две ствари – штедимо енергију што је интенција и Владе Србије и штитимо околину – имамо смањење од око 75 одсто CO2 што је веома значајно, и треће, штедимо новац што нам даје шансу да унапредимо неке друге ствари. У наредном периоду планирамо, као мала општина, да урадимо још неколико ствари везано за партнерство. То је, пре свега, превоз што је у поодмаклој фази, до нове године би требало да изаберемо партнера, да поверимо локалне путеве и путну мрежу партнеру да се брине о њима, а у озбиљно преговарамо о канализацији и грејању пошто немамо централни систем грејања. Правимо програм да видимо колике би биле уштеде. Лично мислим да овакав вид сарадње треба наставити, боље се решава на тај начин, бољи ће да буде газда и локалне самоуправе треба да траже партнере у свим сегментима као што су пијаце, паркинг… Треба наћи начин да објаснимо шта смо добили, да људи схвате да то треба радити.“, рекао је председник Милић.

На конференцији су представљене и неке од најбољих пракси у јавно-приватном партнерству из Велике Британије, Србије и региона и дате смернице за побољшање ЈПП пројеката.

Теме конференције биле су Инвестиције у јавно-приватном партнерству: покретање развоја након COVID-19 кризе, Нове ЈПП платформе за транспортну инфраструктуру, обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност, Правни модели за успешне ЈПП пројекте, Јавно-приватна партнерства у градовима и општинама и Најбоље праксе у ЈПП пројектима: Приступ „вредност за новац“.

Организатор овог догађаја је компанија ТГИ Гроуп Интернатионал, а конференција је организована под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Британске Амбасаде у Беграду, као и Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије.

Извор: www.pppconference.rs, општина Велико Градиште
Foto: TGI Group International, општина Велико Градиште

Агенција за привредне регистре упозорава да понуда за упис у “Привредни-регистар.рс“ не потиче од ове установе

Упозорење привредним субјектима да понуда за упис у „Привредни-регистар.рс” не потиче од Агенције за привредне регистре

Обавештење о контроли радног времена угоститељских објеката

Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште обавештава све привредне субјекте који се баве угоститељском делатношћу да ће у наредном периду вршити појачану контролу поштовања прописаног радног времена угоститељских објеката у складу са новим мерама Владе РС и Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште.

 

image_pdfimage_print