Потписани уговори о суфинансирању/финансирању програма удружења грађана и цркава

Председник општине Велико Градиште Драган Милић потписао је данас уговоре са представницима удружења грађана и цркве о суфинансирању/финансирању програма поднетих на конкурс за 2024. годину.

Од укупно 37 удружења која су учествовала на конкурсу средства су одобрена за 26 пројеката удружења док је један од поднета два одобрен за цркву.

“Задовољство ми је када видим да имамо оволико учесника у конкурсу.“, рекао је председник Милић, подсетивши да је само пар година уназад тај број био далеко мањи.

Како је рекао, то је доказ да односи Комисије која ради буџет са грађанима доприноси квалитетној изради буџета док удружења реализују добар део програма који је важан за ову општину, а који су веома квалитетни.

Он је навео и да је за цркве са којима општина, такође, има квалитетан однос уложено два милиона динара, а поред ових средстава неколико цркава је адаптирано, изграђене су и нове, што је све за добробит грађана.

“Мала су средства, али ћемо се трудити да т у наредном периоду буде више, да се што више програма усвоји. “, закључио је Милић, пожелевши учесницима успех у раду и реализацији пројеката.

Средства у укупном износу од 3.000.000 динара добили су учесници: Удружење жена „У СРЦУ СТИГА“ Мајиловац, Удружење „ШАРАН“ Велико Градиште, Клуб одгајивача канаринаца малино „БРИЦА“ Велико Градиште, Међуопштинско удружење дистрофичара Смедерево, Удружење  жена „Сребрне нити – Затоње “ Затоње, МО Савеза слепих Пожаревац, СРК „РИБОЛОВАЧКА ПРИЧА“ Велико Градиште, КУД „Стишки бисери“ Мајиловац, Удружење жена „ЧЕШЉЕВОБАРКЕ“ Чешљева Бара, Удружење „КИЗУНА“ Београд, Удружење жена „ТОПОЛОВЧАНКЕ“ Тополовник, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште, Удружење „ВЕЛИКОГРАДИШТАНСКА ГИТАРИЈАДА“ Велико Градиште, Удружење ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ Пожаревац, „FOCUS EUROPA FOR SOUTH EAST EUROPE“  Велико Градиште, Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Пожаревац, Удужење “Фокус Европа” Пожаревац, Удружење пензионера општине Велико Градиште, Удружење „Градиштанац“, Велико Градиште, Удружење одгајивача голубова Српских високолетача ЦЦ-316 “Камијево”, Кинолошко друштво „Велико Градиште“, Ловачко удружење „ГОЛУБ“, Велико Градиште, “Продужи живот” Велико Градиште, Удружење „8. дан“ Пожаревац, МО Глувих и наглувих Пожаревац и УГ „Стуб 2020“ Пожаревац док је 2.000.000 динара додељено Црквеној општини Велико Градиште.

Обавештење о обустави саобраћаја за моторна возила на тргу Младена Милорадовића

Обавештавају се учесници у саобраћају о обустави саобраћаја за моторна возила на тргу Младена Милорадовића из приступних улица Воје Богдановића, Војводе Мишића и сокака Светосавске као и ка једносмерним улицама Кнеза Лазара, Његошева, Бошка Вребалова и Војводе Путника, од дана 18.03.2024. године, ради извођења радова на реконструкцији саобраћајних и пешачких површина. Рок за извођење је 100 календарских дана.

У току извођења радова биће постављена привремена саобраћајна сигнализација ради регулисања саобраћаја.

 

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта (ажурирано)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број: 000857943 2024 07837 004 005 350 068
Датум: 15.03.2024.год.
Велико Градиште

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

 • Изградњу туристичког објекта апартманског типа на кп.бр. 4672 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Fast Projekt“ д.о.о. ул. Бошка Вребалова бр.1 у Великом Градишту и Васиљевић Виолете из Тополовника ул.Партизанска бр.9, број предмета 000857943 2024 07837 004 005 350 068;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 22.03.2024.године до 28.03.2024.године у згради Општине Велико Градиште. Ближе информације могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији бр. 11 и 12 у приземљу, а лице задужено за  давање информација поводом јавне презентације је Стефан Стевић, спец.струк.инж.арх..

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 28.03.2024. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

Урбанистички пројекат (ажурирано)

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају електронског отпада

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 000943976 2024 07837 002 000 000 001
Датум: 12. 3. 2024. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 66. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/19, 3/2023 и 31/2023)  и  члана 27. став 3. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом Одељења за друштвене делатности и заједничке послове,  председник општине Велико Градиште, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда

 

ПОКРЕЋЕ се Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају електронског отпада

Комадна спецификација
Редни број Назив Количина
1 Кућишта (mid tower) 22
2 Мини кућишта 2
3 Мали штампачи (димензија до 40х30х30 цм) 18
4 Средњи штампачи (димензија до 70х60х50) 3
5 Велики штампачи 2
6 UPS 3
7 Стаклени монитори 1
8 Танки монитори 4
9 Плотер 1
10 Профи штампач (преко метар висине) 1
11 Скенер А4 1
12 Пројектор 1
Monitori
Stanje Model Količina
Ispravni Prestigio P171 2
Ispravan Samsung 740N 1
Ispravan Acer Al 1716F 1
Ispravan Acer Al 1717 1
Ispravan LG 1753SQ 1
Neispravan LG W1934ST 1
Računari
 Računari 2
Štampači
Neispravan HP P2015n 1
Neispravan HP 1200 1
Neispravan Samsung SCX-4521F 1
Neispravan HP 3525X – CC471A 1
Neispravan Canon IR 2016J 1

у виђеном стању, који  се налази у просторијама  Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Почетна цена за отуђење предметне опреме из јавне својине износи 12.000,00 динара без ПДВ-а.

Обавеза купца је да сноси све трошкове поступка отуђења, које чине трошкови утовара, превоза као и сношење евентуалне накнаде штете према трећим лицима у случају да дође до уништења имовине трећих лица.

Висина депозита која се ради учешћа у поступку мора уплатити износи 1.200,00 динара.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем писаних понуда имају физичка и правна лица која поседују дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије.

Поступак  отварања приспелих понуда  одржаће се дана 28. 3. 2024. године у 11.00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Велико Градиште.

Уредна  и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон, понуђени износ у динарима, копију дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије;

-за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње,  ПИБ, МБ, контакт телефон, понуђени износ у динарима, копију дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије;

-за правна лица: назив и седиште,  пуномоћје за лице које заступа подносиоца, контак телефон, ПИБ, МБ и понуђени износ у динарима, копију дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије;

-доказ о уплаћеном депозиту, на рачун број 840-961804-78 ОУ  рачун за лицитацију Велико Градиште са позивом на број 97 по моделу 59-110.

Понуде се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 28. 3. 2024. године до 10.00 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати – понуда за куповину електронског отпада“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Поступак прикупљања понуда и одабира купца спровешће Комија у саставу:

 • Дејан Миловановић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства, председник
 • Бојан Милојковић, дипл.правник, члан
 • Весна Милановић, мастер економиста, члан

Дана 28. 3. 2024. године, након отварања приспелих понуда, уколико постоје два Понуђача са једнаким понуђеним износом, избор најповољнијег Понуђача ће се извршити тако што ће се спровести још један круг за подношење  понуда.

Комисија заказује састанак за подношење додатних понуда, који се може одржати и истог дана када и отварање првобитних понуда, понуђачима са истом понуђеном ценом оставља се рок од 10 минута да поднесу додатну понуду која се доставља у писаном облику присутним члановима Комисије. Понуђачи који се не одазову позиву за састанак за коначну понуђену цену узеће се она цена прибављена у првом кругу.

Понуђач који понуди највиши износ за откуп предметних добара, потписује изјаву о висини понуђеног износа, који је обавезан да уплати на рачун буџета општине Велико Градиште у року од 3 радна дана од дана потписивања Уговора.

Купац се обавезује да преузме електронски отпад у року од 10 календарских дана од дана потписивања уговора.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Акт о отуђењу електронског отпада, донеће Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Комисије, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу.

Заинтересована лица могу извршити увид у стање опреме која је предмет продаје, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, уз предходну најаву, ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, путем е-адресе milavesna06@yahoo.com контакт особа је Весна Милановић.

 

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

Сазив 3. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 12.03.2024.

На основу члана 10. Пословника општинског већа општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“ бр. 6/2023)

 

С А З И ВА

3. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за 12.03.2024.године (уторак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у Свечаној сали СО Велико Градиште са почетком у 08:00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину,
 2. Нацрт Одлуке о усвајању Предлога Анекса број 4 Уговора о поверавању обављања комуналних делатности,
 3. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Живорадовић Јовица),
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић Ана),
 6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Милићевић Твртко),
 7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/7),
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/8),
 9. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Благојевић Александар),
 10. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зарић Бојан),
 11. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/11),
 12. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Миловановић Никола),
 13. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/13),
 14. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/14),
 15. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ранђеловић Стефан),
 16. Нацрт Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва Општине Велико Градиште за 2023.годину,
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште са финансијским извештајем за 2023. годину,
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину,
 19. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште,
 20. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2023.године до 31.12.2023.године,
 21. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024.годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2024.годину,
 23. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 24. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Миша Живановић“ из Средњева,
 25. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 26. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Основне школе „Вук Караџић“ из Мајиловца за 2023. годину,
 27. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2023. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца,
 28. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину,
 29. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским показатељима за период 1.1.2023. до 31.12.2023.г. године Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 30. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе Народна библиотека “Вук Караџић“ за 2023. годину,
 31. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.г. (одељење Велико Градиште),
 32. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 33. Информација – Финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Црвеног крста Велико Градиште,
 34. Предлог Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2024. годину,
 35. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2023. годину,
 36. Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима цркава и верских заједница у 2023. години,
 37. Предлог Одлуке о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2024. години,
 38. Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима од стране удружења грађана у 2023. години,
 39. Предлог Одлуке о додели средстава удружењима,
 40. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште за 2022. и 2023.годину Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште,
 41. Предлог Решења о усвајању Захтева бр. 000568513 2024 07837 003 000 000 001 од 19.2.2024.г. Јавног бележника Славице Јовановић из Великог Градишта,
 42. Предлог Решења о усвајању Захтева бр. 000700414 2024 07837 003 000 416 192 од 23.2.2024.г. Угоститељске радње “Пивнице НД“ Драган Коцмановић предузетник из Великог Градишта,
 43. Предлог Решења о давању сагласности на промене цена комуналних услуга на Захтев ПД „Spider Serbia“ Београд-Борча,
 44. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Ценовника услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште број 498-1/2024 од 26.2.2024. године који је донео Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“
 45. Предлог Решења о давању сагласности на измену Ценовника пијачних услуга број 499-1/2024 од 26.2.2024. године који је донео Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 46. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку МЗ Тополовник о давању закупу пословног простора (СТР Никола),
 47. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку МЗ Мајиловац, о давању у закуп пословног простора (Еко мај),
 48. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку МЗ Дољашнице о давању у закуп пословног простора (УР Албина ЛС),
 49. Предлог Решења о разрешењу и именовању заменика комаданта и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Велико Градиште,
 50. Предлог Решења о утврђивању престанка дужности председника Жалбене комисије општине Велико Градиште,
 51. Разно.

Број: 000901080 2024 07837 003 000 000 001

 

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р.

Председник општине на другој Националној конференцији “Србија – наша породица”

Председник општине Велико Градиште Драган Милић присуствовао је данас другој Националној конференцији “Србија – наша породица” у организацији Министарства за бригу о породици и демографију.

Брига о породици и деци један је од приоритета општине Велико Градиште која ће наставити тренд унапређења мера популационе политике на локалном нивоу.

Општина изражава захвалност председнику Републике, Влади Републике Србије и Министарству за бригу о породици и демографију на подршци, али и на националном мерама у циљу очувања породице и подршке родитељству.

Са СКГО потписан Меморандум о техничкој подршци на унапређењу административне ефикасности и делотворности

Председник општине Велико Градиште Драган Милић потписао је јуче са Сталном конференцијом градова и општина Меморандум о техничкој подршци на унапређењу административне ефикасности и делотворности, у оквиру кога ће до маја 2025. године радити на унапређењу принципа доброг управаљања кроз стандардизацију поступака.

Унапређење принципа доброг управљања у оквиру пружања услуга грађанима и привреди је од изузетног значаја за ову општину која ће наставити да ради на унапређењу рада локалне самоуправе у циљу стварања услуге по мери грађана.

Подршку локалним самоуправама СКГО реализује у склопу пројекта „Унапређење примене принципа доброг управљања у локалним самоуправама”, који је се реализује у оквиру програма „ПРО – Локално управљање за људе и природу”, који заједнички спроводе агенције Уједињених нација у Србији – UNOPS, UNICEF, UNFPA и UNEP, у сарадњи са Владом Републике Србије и уз финансијску подршку Владе Швајцарске.

Захтев ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за давање сагласности на Измене и допуне ценовника услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Велико Градиште, објављује захтев који је упутио ЈКП “Дунав Велико Градиште“ Општинском већу на давање сагласности.

Захтев се објављује пре одлучивања и доношења одлуке по истом.

ЗАХТЕВ

Захтев ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за давање сагласности за измену ценовника пијачних услуга

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Велико Градиште, објављује захтев који је упутио ЈКП “Дунав Велико Градиште“ Општинском већу на давање сагласности.

Захтев се објављује пре одлучивања и доношења одлуке по истом.

ЗАХТЕВ

Сазив 2. седнице Општинског већа за 27.02.2024. (телефонска)

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

 

С А З И В А М

2. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 27. ФЕБРУАР 2024. год. (УТОРАК)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 1. Предлог Одлуке о оснивању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште,
 2. Предлог Решења о давању у закуп пословног простора, (ул. кнеза Лазара),
 3. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева СУ „АС ВОЛЕЈ“ Велико Граиште. 

 

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р

image_pdfimage_print