Обавештење о раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизами
имовинско-правне послове
Наш број: 353-260/2021-06
Датум: 07.07.2021.године
Велико Градиште

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА И ОКОЛИНЕ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂАВЕ РАМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА И ОКОЛИНЕ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂАВЕ РАМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 38/2020. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 07. јула 2021. године до 22. јула 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 22. јулом 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Нацрт Плана детаљне регулације подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште

 

Сазив 24. седнице Општинског већа – 08.07.2021.

Сазив 24. седнице Општинског већа

 1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2021. годину,
 2. Предлог Одлуке о додели повеље,
 3. Нацрт Одлуке о усвајању Просторног плана општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о усвајању Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште,
 5. Нацрт Одлуке о усвајању Друге Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште,
 6. Нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште,
 7. Нацрт Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду 2021–2025. године,
 8. Нацрт Одлуке о родној равноправности,
 9. Нацрт Одлуке о радном времену угоститељских објеката,
 10. Нацрт Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Велико Градиште,
 11. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште (Милан Динић – локал и стан),
 12. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Тадић Дарко),
 13. Нацрт Решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 14. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Годишњег плана и програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину, број 156/20 од 18.11.2020. године,
 15. Нацрт Решења о образовању Комисије за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште,
 16. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 17. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2020. годину,
 18. Предлог Правилника о поступку и начину утврђивања тржишне цене непокретности.

Похвала општини Велико Градиште за транспарентност података

Током недавног гостовања у емисији Нови дан на Н1, на тему “Буџети локалних самоуправа“, Немања Ненадић из организације Транспарентост Србија, између осталог, похвалио је за транспарентност података о буџету две локалне самоуправе од којих је једна општина Велико Градиште.

Он је навео да Транспарентност Србија већ дужи низ година ради истраживање о транспарентности локалних власти те да је недавно представљен један круг тог истраживања. Како је рекао, јавност података о буџету је далеко од задовољавајућег нивоа – негде око половине критеријума који се оцењују, кад се гледа читава Србија у просеку, али има и добрих примера.

Као одличне, оценио је и јавно похвалио, општине Велико Градиште и Сокобању које су обе имале максималан број поена.

Овде је истакнуто да су, поред усвојеног буџета, што је законска обавеза, објављени и подаци о реализацији буџета, односно извршењу, колико је потрошено, где се та пракса веома разликује и навео ове општине за пример будући да врло ажурно објављују извештаје.

Како је Ненадић нагласио, битно је и да се види да ли су одржане јавне расправе о буџету, да ли грађани могу да утичу, да ли се ради тзв. грађански буџет као и да се грађанима објасни на шта ће новац бити потрошен.

Извор: https://rs.n1info.com/

 

Министарство за бригу о селу: Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину

Програм доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину

Текст јавног конкурса

Образац пријаве

Све информације у вези конкурса као и помоћ око попуњавања образаца за лица са територије општине Велико Градиште пружаће службеница Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште Марина Ранић, имејл marina.ranic@velikogradiste.rs, тел. 063/8189808.

Решење о давању сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

Решење о давању сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

“Изградња капацитета стручних центара за добро управљање на локалном нивоу” уз програм Swiss PRO

Председник општине Драган Милић одржао је данас састанак повoдом даље сарадње са представницима програма Swiss PRO са којом је ова општина 2019. године започела реализацију другог циклуса програма свеобухватне обуке “Изградња капацитета стручних центара за добро управљање на локалном нивоу”.

Поред Swiss PRO представника Драгана Младеновца и Бојане Петровић, састанку су присуствовале начелница Општинске управе Сања Стојадиновић и руководилац Одељења за локални економски развој Јасмина Штрбац која је, уједно, и контакт особа за сарадњу са програмом испред општине Велико Градиште.

Програм обуке израђен је према швајцарском моделу који укључује пет принципа доброг управљања: одговорност, ефикасност и ефективност, транспарентност, учешће грађана, и недискриминацију и једнакост, а има за циљ успостављање трајних ресурса кроз институционализацију стручних тимова за примену принципа доброг управљања на локалном нивоу.

Након положеног завршног теста представника општине, програм Swiss PRO, у циљу развоја тренерских вештина, планира да одржи тренинг за тренере што је предуслов за акредитацију за тренере код Националне академије за јавну управу.

Како напомињу из ове организације, локална самоуправа ће кроз овај програм добити стручни ресурс на тему примене доброг управљања у пракси и акредитованог тренера, који може стечено знање даље да преноси својим колегама у општини, али и колегама из других локалних самоуправа.

Захвалница општини Велико Градиште за успешну сарадњу на спровођењу Програма подршке Европске уније развоју општина — EU PRO

Општини Велико Градиште уручена је захвалница за успешну сарадњу на спровођењу Програма подршке Европске уније развоју општина — EU PRO.

У оквиру овог програма општина је реализовала пројекат „Израда плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачких  и бициклистичких стаза дуж обала Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште“.

Пројекат је имао за циљ да уреди урбанистичке услове за пројектовање бициклистичке стазе Рам-Затоње-Сребрно језеро. Реализван је у периоду 2019-2020, године, а вредност пројекта износила је 9.577 евра.

У току је израда пројектно-техничке документације за деоницу „Рам-Затоње“.

 

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за локални економскиразвој
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног  земљишта
на територијиопштине Велико Градиште
Велико Градиште 12220
Житни трг  1.
Број: 320-41/1/2021-07
Датум:  17.06.2021.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доказивање права пречег закупа

пољопривредног земљишта у државној својини

на територији општине Велико Градиште

за 2022. годину

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020.), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину, до дана 31. октобра 2021. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 1. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром је :
 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

a) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или

b) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складуса Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

c) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

II. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства је:

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);
 1. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун (изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун)– за животиње у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

b) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за животиње које нису у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња).

 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева).
 1. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива (Образац 1а – за физичко лице / 1б – за правно лице);
 1. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписана од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу (Образац 2а – за физичко лице / 2б – за правно лице), која садржи:
  • изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
  • списак повезаних лица (назив правног лица са матичним бројем/име презиме физичког лица, сродство и ЈМБГ)

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2021. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно за остваривање права пречег закупа по основу сточарства Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције најкасније до 1. септембра 2021. године.

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2021. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда;

Документацију из дела I. тачке 2а и 4, односно из дела II. тачке 2, 7 и 8, јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2021. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту.

Сва документација која се доставља у складу са овим јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II. тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у Одељењу за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4) или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2021. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: “Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2022. годину“ или “Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2022. годину“, за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште, на Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за локални економски развој, Велико Градиште, улица Житни трг број 1. На полеђини коверте наводи се назив / име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом је: Aлександар Игњатијевић, телефон: 012/662-134, мејл: acaignjat.ovg@gmail.com или лично у Одељењу за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште,  улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4).

Овај јавни позив објављен је и на огласној таблиОпштинске управе и огласним таблама месних канцеларија, као и на сајту Општине Велико Градиште.

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром

Образац 1а – Изјава физичко лице

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства

Образац 1б – Изјава правно лице

Образац 2 – Изјава физичко лице

Образац 2а – Изјава физичко лице

Образац 2б – Изјава правно лице

Испис за коверту

Председник комисије

Данијела Илић, дипл. инж. пољ.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за локални економскиразвој
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног  земљишта
на територији општине Велико Градиште
Велико Градиште 12220
Житни трг  1.
Број: 320-41/2/2021-07
Датум:  17.06.2021.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима ипоступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/20), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2022. годину (у даљемтексту: Комисија), расписује ЈАВНИ ПОЗИВ којим обавештава:

 • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe даим се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највишедо 100 хектара;
 • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом себаве, а највише до 1.000 хектара;
 • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину, до дана 31. октобра 2021. године. 

Потребна документација: 

 1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
 2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у Одељењу за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4) или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31.октобар 2021. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2022. годину“ за Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2022 годину, на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за локални економски развој, Велико Градиште, улица Житни трг број 1.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом је: Aлександар Игњатијевић, телефон: 012/662-134, мејл: acaignjat.ovg@gmail.com или лично у Одељењу за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште,  улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4).

Овај јавни позив је објављен на интернет страници Општине Велико Градиште: www.velikogradiste.rs, огласној табли општине и огласним таблама месних канцеларија.

Захтев за бесплатно коришћење пољопривредног земљишта у државној својиниИспис за коверту

Испис за коверту

Председник комисије

Данијела Илић, дипл. инж. пољ.

Одлука о додели награде студентима са територије општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Председник општине
Број: 612-1/2021-01-2
Датум: 22.06.2021. године
Велико Градиште

 

На основу члана 14. Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 16/2018), у вези члана 3. став 1. и члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, број 612-9/2016-01-2 од 10.06.2016. године, а по објављеном jавном позиву,

Председник општине Велико Градиште доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Члан 1.

 1. Новчана награда општине Велико Градиште за 2021. годину у вредности од 30.000,00 динара додељује се:

Јелени Саватић из Кумана, студенту пословне економије – мастер Београдске академије пословних и уметничких струковних студија.

 1. Новчана награда општине Велико Градиште за 2021. годину у вредности од 20.000,00 динара додељује се:

Марковић Николи из Курјача, студенту пете године Медицинског факултета  у Београду.

Члан 2.

Одлука о додели награде објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs.

О б р а з л о ж е њ е

На објављени Јавни позив за доделу награде најбољим студентима са територије општине Велико Градиште бр.614-1/2021-08 од 02.06.2021. године, благовремено је електронским путем,  пристигло шест пријава.

На јавни позив за најбољег судента пријаве су доставили следећи кандидати:

 1. Бојан Спасић из Затоња, мастер академске студије, Електротехнички факултет у Београду са просечном оценом 9,25;
 2. Никола Марковић из Курјача, студент пете године интегрисаних академских студија медицине, Медицинског факултета у Београду са просечном оценом 9,53;
 3. Кристина Јанковић из Кусића, мастер академске студије на Економском факултету у Крагујевцу са просечном оценом 9,20;
 4. Ивана Мирковић из Великог Градишта, студент треће године Економског факултета у Суботици са просечном оценом 9,47;
 5. Јелена Саватић из Кумана, студент пословне економије – мастер Београдске академије пословних и уметничких струковних студија, са просечном оценом 9,91;
 6. Анђела Милорадовић из Кусића, студент прве године Филолошког факултета у Београду, са просечном оценом 9,67.

Након извршеног бодовања, у складу са критеријумима из члана 5. Правилника, именована Јелена Саватић као првопласирана остварила је 9 бодова док је именовани Никола Марковић као другопласирани остварио 8,81 бод.

Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су Одлуком о  буџету општине Велико Градиште за 2021. годину.

Поука о правном леку: на Одлуку о додели награде за 2021. годину може се уложити приговор председнику општине Велико Градиште  у року од 3 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

Бодовна листа

Р.б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Адреса пребивалишта Број бодова

(по години студија)

Просечна оцена Резултат
1 Бојан Спасић Затоње 4 – (мастер) 9,25 9,25/9,91*5+4=8,67
2 Никола Марковић Курјаче 4 – (5. година) 9,53 9,53/9,91*5+4=8,81
3 Кристина Јанковић Кусиће 4 – (мастер) 9,20 9,20/9,91*5+4=8,64
4 Ивана Мирковић Велико Градиште 2 – (3. година) 9,47 9,47/9,91*5+2=6,78
5 Јелена Саватић Кумане 4 – (мастер) 9,91 9,91/9,91*5+4=9,00
6 Анђела Милорадовић Кусиће 0 – (1. година) 9,67 9,67/9,91*5+0=4,88
image_pdfimage_print