1

Мештанину села Курјаче помоћ за изгорелу кућу

Председник општине Драган Милић примио је данас мештанина села Курјаче Владицу Васиљевића којем је, почетком месеца, у пожару потпуно изгорела кућа као и представнике Месне заједнице Курјаче, члана Општинског већа из Курјача и власника “Курјаче градње“ који помажу у обнови.

Владици је, због старе инсталације, кућа изгорела до темеља. У помоћ су му, поред ватрогасаца, прискочили и мештани села, али стара градња ипак није издржала.

Месна заједница и члан Општинског већа Дејан Ивановић од мештана су прикупила средства за обнову у висини од 5.500 евра, а изградњу објекта започела је фирма “Курјаче градња“. Општина је помогла са 120.000 динара и то неће бити све. Да би кућа била усељива потребно је укупно 15.000 евра.

До сада је већ доста урађено, кућа је стављена “под кров“ за само осам дана, урађени су столарија и инсталације, а ускоро ће бити завршено и остало.

Упућен је и позив људима који могу и желе да Владици, који је незапослен, помогну донацијама или стварима као што су намештај, одећа и друге потрепштине. Помоћ се може доставити преко Месне заједнице Курјаче.

Фото: Општина Велико Градиште, Љубиша Ивановић

 
Исправка Огласа за јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове
Број: 464-187/2021-06
Датум: 18.08.2021 године
Велико Градиште

 

Општинска управа општине Велико Градиште, објавила је дана 23.07.2021 године, оглас о јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, под горе наведеним бројем, у чијем тексту је начињена грешка код означавања почетне цене, због чега ова Управа, о б ј а в љ у ј е,

 

И С П Р А В К У

ОГЛАСА ЗА ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ

   ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ

   ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 1. У делу огласа о јавном надметању, који се односи на почетну цену за предмет јавног надметања, ознчен је погрешан почетни износ цене, а односи се на површину земљишта, тако да се у тачки 4. ст. 1. поменутог огласа, део текста мења и гласи:

„Почетна цена за предмет надметања износи, 250 еура/ар“.

 1. У преосталом делу текст јавног надметања остаје неизмењен.
 2. исправку огласа о јавном надметању објавити у дневном листу „Објектив“, на званичном сајту општине Велико Градиште и на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 3. Понуђачи који су поднели понуде до дана објављивања ове исправке нису дужни поново се пријављивати на јавно надметање нити достављати нову документацију.
 4. Имајући у виду да је оглас о јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште у току, нема реалне потребе за продужење рока за подношење понуда.

 

Број: 464-187/2021-06,                                                            САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

Дана 18.08.2021 године.                                                          Новица Илић, дипл. правник
Сазив 28. седнице Општинског већа за 20.08.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

28. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 20.08.2021. год. (ПЕТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем,

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Сталне буџетске резерве, на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, једнократна помоћ Павловић Драгомиру из Макца,
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Дољашнице,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Удружења за заштиту животиња „Зоја“ и Удружења помоћ за угрожене животиње „Пуж“ из Великог Градишта,
 5. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште број 1218 од 26.07.2021. године,
 6. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“ Велико Градиште. 

Број: 06-54/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДраганМилић, с.р.
Обавештење о забрани паљења ватре на отвореном простору

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште издао је саопштење за јавност у коме се упозоравају грађани о опасности неконтролисаног паљења стрних усева, спаљивања биљних остатака на отвореном простору и забрани паљења ватре у шумама.

Наступајући период високих температура погодује настанку шумских пожара те се моле грађани који у овом временском периоду годишњи одмор користе за боравак у природи да се одговорно понашају.

Током боравка у природи и извођења радова на пољима не трeба да се пале ватре на отвореном јер се може проширити и изазавти шумске пожаре чије су штете непроцењиве.

Из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства заштите животне средине упозоравају да је законом  забрањено неконтролисано паљење ватре на отвореном простору, уколико та места нису за то предвиђена и обезбеђена.

Законом је забрањено и паљење корова, стрњишта, траве и другог растиња, као и паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме.

Прекршиоци горе наведених мера ће бити сакционисани прекршајним и кривичним казнама.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште позива грађане да, уколико уоче ватру на отвореном, мањи пожар и пожар у шуми,о томе одмах обавесте Ватрогасну јединицу Велико Градиште тел: 012/766-23-91 или 193.
Сазив 10. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 19.08.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште(„Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 19. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)  

  

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра“ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину, (због обимности материјала, исти се налази на диску)
 2. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште,(због обимности материјала, исти се налази на диску)
 3. Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима,
 4. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Пауновић Десимир),
 5. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета),
 6. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 8. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 12. Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење.

Број: 06-53/2021-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац, с.р.
Сазив 27. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 11.08.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

27. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 11.08.2021. год. (СРЕДА)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем,

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину,
 2. Нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште,
 3. Нацрт Одлуке о сахрањивању и гробљима,
 4. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Пауновић Десимир),
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета),
 6. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 7. Нацрт Решења Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 8. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину,
 9. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 10. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве – једнократна помоћ Васиљевић Владици из Курјача, за куповину грађевинског материјала,
 13. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Кусиће за продужење закупа пословног простора,
 14. Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење.

Број: 06-52/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић, с.р.
Асфалтирани путеви – припрема за рели

Општина Велико Градиште је један од суорганизатора Међународног борско-браничевског релија централно-европске зоне који ће се одржати од 12. до 15. августа.

За потребе одржавања релија општини је обезбеђено комплетно пресвлачење пута на релацији Триброде-Макце код села Царевац у дужини од 1 km као и деонице од Макца према Божевцу (једна од најкритичнијих тачака у општини), такође у дужини од 1 km.

Укупна вредност радова износи 21.000.000 динара. Обе деонице, једну која је завршена и другу која је у завршној, припремној фази за асфалтирање обишли су председник опоштине Драган Милић, председник Скупштине општине Владимир Штрбац и заменик председниа општине Слађан Марковић.
Свечано обележен Дан општине Велико Градиште

На Сребрном језеру, у новоизграђеној спортској хали, општина Велико Градиште обележила је свој дан у присуству бројних званица – министарке државне управе и локалне самоуправе Марије Обрадовић, државних секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација Жикице Несторовића, Министарства здравља Радисава Шћепановића, Министарства омладине и спорта Милана Савића, заменице директора  Канцеларија за управљање јавним улагањима Сандре Недељковић, заменика начелника Браничевског округа, конзула Србије и председника општина и дугогодишњих партнера из суседне Румуније, представника локалне самоуправе и заједнице као и добитника овогодишњих општинских признања.

У име Скупштине општине Велико Градиште, одборника и своје име, присутне и грађане поздравио је председник Владимир Штрбац.

“Велика је част и привилегија бити део једног оваквог скупа који показује две ствари. Прва, да сам труд и рад, који као функционери локалне самоуправе улажемо у наше Велико Градиште, постаје препознатљив и цењен те да је квалитет људи који чине систем локалне самоуправе у нашој општини и који свакодневно раде и улажу себе за добробит наше општине и више него што то ми функционери радимо, постао препознатљив и неспоран. Друга ствар коју треба истаћи, као нешто што симболизује ова седнциа, а то је чињеница да смо спремни да пред нас увек поставимо више циљеве и веће задатке и да општина Велико Градиште са поносом може да каже да у председнику Републике Србије, Влади Републике Србије и другим државним институцијама те локалне самоуправе из нама суседне Румуније има велике пријатеље који схватају значај свега онога што наша општина ради.“.

Као први човек општине Велико Градиште, о раду локалне самоуправи у тешком времену обеженом пандемијом те о приоритетима развоја у овој и наредним годинама говорио је председник Драган Милић.

“Друга карактеристика протекле године је однос наше општине са председником Републике, Владом Републике Србије и другим државним органима. Ту бих ја дао једну оцену да је та сарадња била јако добра. Председник Републике, господин Вучић је препознао дестинацију Сребрног језера као врло атрактивну за развој туризма тако да нас је у неколико наврата обишао, како службено тако и приватно, што је наравно велики подстрек за даљи рад, а и што даје неке конкретне резултате за развој.“, рекао је председник општине Драган Милић.

“Сарадња са председницом Владе и министарствима је била на веома високом нивоу. То између осталог показује и данашње присуство министара и представника Владе Републике Србије, као и објекти које смо завршили у протеклој години уз помоћ средстава добијених од одређених министарстава, а посебно ова два објекта која данас на неки начин пуштамо у рад, а то су објекат Дома здравља који је потпуно реновиран и ова спортска хала где данас обележавамо Дан општине, која је врло значајан подстрек за развој туризма, како спортског тако и других видова туризма.“, истакао је Милић, указавши на помоћ Канцеларије за јавна улагања и Министарства здравља у обнови Дома здравља те Министарства туризма, Министарства локалне самоуправе и Министарства спорта уз чија улагања је подигнута спортска хала, али и Центар веслачког савеза Србије на Сребрном језеру где се припремају наши веслачи.

Као најзначајније пројеке који треба да се реализују у наредном периоду, председник је навео изградњу брзе саобраћајнице од ауто пута до Великог Градишта и Голупца која би могућила  да се до ове туристичке дестинације стиже брже, спајање свих насеља водоводном мрежом са водоизворишта, изградња система за пречишћавање отпадних вода и 9km канализационе мреже у граду, почетак изградње канализационе мреже по селима, асфалирање путева и улица са шетним и бициклистичким стазама, наставак активности на изградњи аеродрома на Сребрном језеру који би био први туристички аеродром у Србији и почетак изградње новог хотелског комплекса са 4 звездице на Сребрном језеру.

Званицама су се, као добитници општинске повеље за допринос развоју и афирмацији општине и учесници у инвестицији изградње спортске хале, обратили министарка  државне управе и локалне самоуправе и државни секретар Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Господин Несторовић је, захваливши за доделу признања, истакао: “Ово министарство је од 2015. до 2021. године, за пројекте развоја туризма у Великом Градишту, укупно определило 181,4 милиона динара. О томе колико морамо да водимо рачуна да наставимо да подижемо ову дестинацију говори податак да је чак у пандемији, ова општина имала значајан туристички прилив са чак 800.000 туриста.“, подсетивши и на атракције ове општине као што су Сребрно језеро, где је поред ранијих улагања, потребно и сређивање самог језера чиме се подстиче спортски и наутички туризам, али и објекта културног туризма огромног потенцијала, недавно рестаурисане Рамске тврђаве. Из тог разлога приоритет Министарства је, како је речено, и постављање пристана у Раму за који је опредељено 23 милиона динара.

Част да прогласи нови спортски објекат отвореним припао је министарки државне управе и локалне самоуправе Марији Обрадовић.

“За мене лично, посебно за запослене у Министарству то је вид признања досадашњој, интензивној међусобној сарадњи, за коју се надам да ће у будућности бити још боља, и стога ће ова награда имати посебно место у нашем министарству. Подршком коју је МДУЛС дало у претходним годинама општини Велико Градиште, тим средствима изграђена је и опремљена и ова спортска хала на Сребрном језеру која је, свакако, туристички бисер Србије.“, рекла је министарка изразивши наду ће у њој наши спортисти освајати медаље на такмичењима, али и да ће из ње потећи неки од спортских асова.

„Сигурна сам да ће Велико Градиште да настави са развојем својих туристичких потенцијала, а да ћемо сви ми које смо данас награђени, још више допринети децентрализацији Србије и равномерном регионалном развоју“, истакла је Обрадовић.

Она је поручила да МДУЛС жели да пружи руку свим јединицама локалне самоуправе да се развијају као и да је оно родитељска кућа свим градовима и општинама у Србији чија су врата отворена за помоћ  и подршку идејама и пројектима који имају за циљ бољи живот грађана.

Министарка је подржала учешће својих колегиница у политичком и друштвеном животу, и на државном и на локалном нивоу, напоменувши да је у Великом Градишту упознала способне жене које воде општинску управу и налазе се на челу институција, а што треба да омогући да још један играч у тиму, а то су жене, буде јачи са видљивијим резултатом.

„Од данас, искрено, Велико Градиште има свог лобисту у Влади Србије.“, нагласила је Обрадовић, рекавши да је, спознајући све ресурсе које Велико Градиште има и упознајући функционере који су веома посвећени својој општини, уз велики број пројеката, активности и укључених људи као и добитника награда из свих области.

Она је овом приликом позвала присутне и да наставе са вакцининацијом против вируса короне и промоцијом исте како би епидемија што краће трајала.

Признања у виду повеља, за посебан допринос развоју и афирмацији општине Велико Градиште, додељена су Канцеларији за управљање јавним улагањима, Министарству здравља, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарство омладине и спорта.

Као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште, а поводом 2. августа Дана општине Велико Градиште, додељене су дипломе ЗЗ „Диван“  из Макца, област пољопривреда, Вујић Славољубу  из Камијева, област афирмација општине и насељеног места, хуманитарна делатност, Атлетском клубу ВГСК  из Великог Градишта, област спорт, Удружењу пензионера из Великог Градишта,  област хуманитарна делатност, Ђокић Емилији из Доње Крушевице, ученик генерације средње школе „Милоје Васић“, Ђорђевић Горану из Бискупља, област пољопривреда-ратарство, Ђурђевић Зорану из Великог Градишта, област хуманитарна делатност, Удружењу жена „Рамски цвет“ из Рама, област афирмација општине, Ђорђевић Марку из Десина, област пољопривреда-ратарство и сточарство, Нововић Душану  из Велике Плане, област хуманитарна делатност, Манастиру Нимник  из Курјача, област афирмација општине и Снежани Познановић из Великог Градишта, област здравство. Физичка лица, добитници дипломе, награђена су и износом од 20.000 динара.

Свечаност прославе Дана општине увеличао је наступ троје уметника – професоркe соло певања Марте Благојевић и Љубице Миладиновић и професора клавира Илије Рајковића.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. ????????????????????????????????????

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. ????????????????????????????????????

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. ????????????????????????????????????
Министарка државне управе и локалне самоуправе обишла будуће управно место

Поводом обележавања Дана општине Велико Градиште, министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић, обишла је у радној посети будуће јединствено управно место и свечану салу општине, у пратњи председника општине Драгана Милића и председника Скупштине општине Владимира Штрпца.

„Ми се налазимо у простору у коме треба да буде, популарно речено, шалтер сала, будуће Јединствено управно место, односно простор у коме ће грађани брзо, на модеран начин, штедећи време и новац добити квалитетну услугу.“, рекла је министарка Обрадовић, најавивши да ће прецизирати детаље о реализацији као и да ће у јануару бити расписан јавни позов за доделу нових среддстава која ће бити уложена у опремање ЈУМ-а’.

Она је истакла да су обезбеђени текнички предуслови, али да су за ЈУМ  најважнија софтверска решења која ће повезати све базе података, које су неопкодне за пружање услуге грађанима, како би један шалтерски радник могао да пружи услугу из више области.

“Важно је да општинскоа управа буде управа по моери свих нас по мери грађана и привреде, што је кључно у реформи јавне управе“, истакла је министарка.

Како је навела,МДУЛС је до сада издвојило значајна средства за општину Велико Градиште. За пројекат изградње Мајурске канализације је издвојено 9 милиона динара, а део средстава у износу од 18 милиона динара уложен је за изградњу спортске хале на Сребрном језеру што је нарочито важно за децу и бављење спортом, али и стварање будућих шампиона.

Министарка Обрадовић је рекла и да је Министарство, кроз неколико пројеката, определило преко 111 милиона динара за јавну расвету града и сва околна насеља док је 4,5 милиона динара уложено у отклањање последица климатских промена. Министарка је нагласила и да је Велико Градиште ове године добило награду за успостављање принципа транспарентности и принципа добре владавине у износу од 2,3 милиона динара као и да ће општина заједно са грађанима одлучити како ће ова средства утрошити. Уједно, општина Велико Градиште је искористила и средства од пола милиона динара која је МДУЛС издвојило за пројекат Адресни регистар за именовање заселака и улица које до сада нису имали свој назив.

“Грађанима Великог Градишта је важно да виде да њихова општина напредује, да општинска управа разуме њихове потребе, да препознаје шта је граду неопходно и да на правилан начин троши буџетска средства“, поручила је министарка као и да о томе и ово министарство нарочито води рачуна.

Председник Милић захвалио је министарки што има слуха и за мале општине будући да се оне суочавају са више проблема и мањком новца. Напоменуо да помоћ Министарства од 1,5 милиона евра много значи за општину и да је ово министарство свакако заслужило признање које се данас додељује.

“Тек нам предстоји низ активности да људи у општини – порески обвезници боље живе, да деца остају овде и нађу запослење.“, најавио је Милић.

Министарка државне управе и локалне самоуправе обишла је са руководством општине и свечану салу у општинском здању, која спада у споменик културе, а за чију је реконструкцију ово министарство такође издвојило део средстава у износу од 2,3 милиона динара

   

 
Гостовање председника општине на САТ ТВ

Председник општине Велико Градиште Драган Милић гостовао је на САТ ТВ уочи обележавања Дана општине.

Емисија ће бити приказана у петак 30. јула, у 21,00 сат и суботу 31. јула у 12,00 сати.

ВИДЕО СНИМАК ЕМИСИЈЕ

Фото: САТ ТВ