Јавни позив 2 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења из области пољопривреде

ЈАВНИ ПОЗИВ 2 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења из области пољопривреде

Захтев
Јавни позив 1 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница)

ЈАВНИ ПОЗИВ 1  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште  за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница)

Захтев
Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта – ажурирано 06.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број: 001739802 2024 07837 004 005 060 109
Датум: 30.05.2024.године
Велико Градиште

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

 • Изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кп.бр. 4670 у К.О. Велико Градиште и промене намене таванског у стамбени простор у постојећем стамбеном објекту на к.п.бр. 4631 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Fast Projekt“ д.о.о. ул. Бошка Вребалова бр.1 у Великом Градишту и Васиљевић Виолете из Тополовника ул.Партизанска бр.9, број предмета 001718379 2024 07837 004 005 350 068;
 • Изградњу стамбеног објекта, спратности Сут1+Сут2+Пр+1, на к.п.бр. 2366/52 и 2366/359 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Виолете из Царевца, број предмета 001718275 2024 07837 004 005 350 068;
 • Изградњу туристичког комплекса, на к.п.бр. 2366/410, 2366/423 и 2366/425 К.О Велико Градиште, инвеститора „Спасић Инвест Коп“ д.о.о. Велико Градиште, ул. Николе Тесле 36, број предмета 001718334 2024 07837 004 005 350 068;
 • Изградњу стамбеног објекта са више од три стана, спратности П+3 на кп.бр. 2242/15 и 2242/16 у К.О. Велико Градиште, инвеститора РЕХ д.о.о. Београд, ул.Љермонтова бр.19 Београд, број предмета 001775916 2024 07837 004 005 350 068;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 06.06.2024.године до 12.06.2024.године у згради Општине Велико Градиште. Ближе информације могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији бр. 11 у приземљу, а лице задужено за  давање информација поводом јавне презентације је Снежана Костић, дипл.гео.пр.пл.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 12.06.2024. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Јавни позив за студенте са територије Општине Велико Градиште

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, општина Велико Градиште, додељује две награде за најбоље редовне студенте са територије општине Велико Градиште.

Избор најбољих студената вредноваће се према следећим критеријумима:

– студенти који се налазе на вишим годинама студија,

– студенти који током школовања нису губили годину,

– студенти који су у претходној години студија имали просечну оцену изнад 9,00

– друге награде, успеси и признања студената.

Јавни позив траје од 30. маја 2024. године до 13. јуна 2024. године. Кандидати се на јавни позив пријављују сами.

Пријаву могу преузети на линку Пријава на конкурс за најбољег студента са територије општине Велико Градиште

Уз пријаву се прилаже по један примерак следећих докумената:

1) потврда о уписаној години студија;

2) потврда о оствареној просечној оцени у току студирања;

3) очитана лична карта;

4) број текућег рачуна.

Награде су новчане и додељују се на посебној свечаности.

Висину средстава за прву и другу награду утврдиће председник општине Велико Градиште у складу са Одлуком о буџету за 2024. годину.

Подаци који су потребни за одлучивањe о јавном позиву биће прикупљени по службеној дужности уколико се налазе у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, у складу са законом који уређује општи управни поступак а који се односе на: ЈМБГ, држављанство, податке о пребивалишту. Сви подаци о личности захтевани овим јавним позивом биће обрађивани у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/2018)

Ближа обавештења о јавном позиву могу се добити преко контакт телефона  012/662-179
Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) и Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број 001685376 2024 07837 000 000 416 021 од 17.5.2024. године Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, о б ј а в љ у ј е,

  

ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 I Општина Велико Градиште извршиће заинтересованим физичким и правним лицима отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине, у поступку јавног надметања, а кога чини:

– кат. парц. бр. 3694/66 „Бабино Мочило“, њива 3. класе, земљиште у грађевинском подручју укупне површине од 456 м², уписана у ЛН број 2195 КО Велико Градиште;

– кат. парц. бр. 3694/78 „Бабино Мочило“, њива 3. класе, земљиште у грађевинском подручју укупне површине од 465 м², уписана у ЛН број 293 КО Велико Градиште;

– кат. парц. бр. 3694/83 „Бабино Мочило“, земљиште под делом зграде од 7 м2 и њива 3. класе од 533 м2, земљиште у грађевинском подручју укупне површине од 526 м², уписана у ЛН број 293 КО Велико Градиште;

– кат. парц. бр. 3694/132 „Бабино Мочило“, њива 3. класе, земљиште у грађевинском подручју укупне површине од 1000 м², уписана у ЛН број 293 КО Велико Градиште;

– кат. парц. бр. 3694/134 „Бабино Мочило“, њива 3. класе, земљиште у грађевинском подручју укупне површине од 494 м², уписана у ЛН број 2195 КО Велико Градиште.

II Земљиште из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

На предметном земљишту дозвољена је изградња објеката чија су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијом о локацији број 26.1.2024. године издате од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

На предмету отуђења могу се градити:

стамбени објекти;

-објекти становања са делатностима (делатност у приземним а становање на вишим етажама);

-мањи пословни објекти;

-комерцијални садржаји и услуге;

-објекти јавних функција;

-други садржаји који су компатибилни претежној намени и који не угрожавају исту.

Забрањена је изградња индустријских и производних комплекса и објеката.

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац. Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена. Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго. Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

IV Почетна цена за земљитше које је предмет надметања износи  800,00 динара/м2.

Лицитациони корак износи најмање 50 динара/м².

V Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) под претњом пропуштања. Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 25.6.2024. године са почетком у 10.00 часова, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 25/5. Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 50 % од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште. Пријаве се подносе од 23.5.2024. године до 24.6.2024. године. Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 24.6.2024. године до 13,00 часова.

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и локацију односи и ко је подносилац пријаве. Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања. У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел: 97, позив на број: 59-110).

X По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ. Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине. Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

XI Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком V овог Огласа, Скупштина општине поништиће решење о отуђењу земљишта.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 25/5.

Пријава и Изјава

Број:  001685376 2024 07837 000 000 416 021                             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана  22.5.2024. године.                                                                                 Стефан Стевић
Потписан уговор за организовање манифестације “Михољски сусрети села“ у селу Острово

Председник општине Велико Градиште Драган Милић потписао је данас у Палати Србија са министром за бригу о селу Миланом Кркобабићем уговор о суфинансирању манифестације “Михољски сусрети села“.

Ова манифестација биће одржана у подунавском селу Острово 16. септембра ове године.

Михољски сусрети се организују у селима 113 општина и градова са циљем да употпуне друштвени живот и културне догађаје у сеоским срединама кроз разне културно-уметничке садржаје и такмичења неговањем традиционалног начина живота.

 
Сазив 7. седнице Општинског већа за 16.05.2024. год (телефонска)

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

С А З И В А М

7. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 16.05.2024. год. (ЧЕТВРТАК) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Тополовник, (санација дивљих депонија),
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Creativa MS из Велике Плане (избор Мис Дунава)
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, (лечење),
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, (храна),
 5. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште,
 6. Предлог Решења о додели додатних средстава, СУ за бокс и кик бокс боксинг планет из Пожаревца.

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р
Коначна листа реда првенства одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу средстава намењених економском
оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности
Број: 000304681 2023 07837 002 000 000 001
Датум:  10.5.2024. године
Велико Градиште

 

На основу члана 5. став 3. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглица кроз доделу доходовних активности закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Р.Србије, број 9-9/1351 од 15.11.2023.године и општине Велико Градиште, број 362653 2023 од 20. 11. 2023.године и члана 18. Правилника о раду Комисије, Комисија је на својој седници дана 10.5.2024.године, утврдила

 

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНТСВА

Одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности

 

Утврђује се коначна листа одабраних корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица избеглица који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште и то за следећа лица:

Редни број Број предмета Презиме и име   носиоца домаћинства,место пребивалишта Да активност за коју је помоћ тражена доприноси побољшању услова живота Да је корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку код НСЗ Да има претходно искуство у обављању активности Да поседује знање и вештине за обављање активности Да има регистровану делатност Да покреће активност-помоћ користи први пу/други пут/трећи пут Породично домаћинство/са дететом/децом до 18 година и/или студентом до 26 година Жена носилац домаћинства Укупан број бодова
1 000583531 2024 07837 004 001 000 001 Драгомир Купрешак,

Кусиће

10 / 10 / 20 20 10 / 70
2 000569587 2024 07837 004 001 000 001 Борислав Газибарић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50
3 000505160 2024 07837 004 001 000 001 Драгослав Јовановић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50

Са лицима рангираним на листи из става 1.ове Одлуке и то од броја 1 до 3, општина Велико Градиште ће закључити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи намењеној економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности.

Упутство о правном средству: На коначну листу првенства за доделу помоћи може се уложити жалба на коначну листу Општинском већу, преко Комисије у року од 15 дана од дана објављивања.

К О М И С И Ј A
Сазив 6. седнице Општинског већа за 30.04.2024. године

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

С А З И В А М

6. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 30. АПРИЛ 2024. год. (УТОРАК) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2023. годину,
 2. Предлог Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2024. годину,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Програма запошљавања општине Велико Градиште за период 2024. – 2026. године са акционим планом за период од 2024. до 2026. године за спровођење програма запошљавања у општини Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ (једнократна помоћ – лечење),
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ПУ „Мајски цвет“ (сервисирање аута),
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације општине Велико Градиште (поправка ограда, кабина..),
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈКП „Дунав Велико Градиште“, (чишћење смећа и кабастог отпада),
 8. Предлог Решења о давању на привремено коришћење стамбеног објекта (Ивановић Јованка),
 9. Предлог Решења о додели једнократне новчане помоћи по Захтеву Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 10. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2023. годину од 25.04.2024.године, Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области спорта у општини Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању сагласноси на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 27/24 пред Основним судом у Великом Градишту (Јанковић Милош),
 12. Предлог Решења о давању сагласноси на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 21/24 пред Основним судом у Великом Градишту, (Јовановић Горан),
 13. Предлог Решења о давању сагласноси на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 92/24 пред Основним судом у Великом Градишту, (Јовановић Драган),
 14. Предлог Решења о давању сагласноси на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 55/24 пред Основним судом у Великом Градишту, (Јецић Бранислав),
 15. Предлог Решења о усвајању Захтева за накнаду материјалне штете на возилу Јовановић Драгану из Кучева.

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р
Предлог листе одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу средстава намењених економском
оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности
Број: 000304681 2023 07837 002 000 000 001
Датум:  24.4.2024. године
Велико Градиште

 

На основу тачке 4. Решења о образвању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности бр. 000026077 2024 07837 001 000 000 001 од 19.01.2024.године (у даљем тексту: Комисија), а у складу са чланом 7. Правилника о раду Комисије,  Комисија је на својој седници, одржаној дана 24.4.2024. године, утврдила

ПРЕДЛОГ  ЛИСТЕ

одабраних корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању

породица избеглица кроз доходовне активности 

 

 1. Утврђује се Предлог листе одабраних корисника за доделу средстава за економско оснаживање породица избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште, и то за следећа лица:
Редни број Број предмета Презиме и име   носиоца домаћинства,место пребивалишта Да активност за коју је помоћ тражена доприноси побољшању услова живота Да је корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку код НСЗ Да има претходно искуство у обављању активности Да поседује знање и вештине за обављање активности Да има регистровану делатност Да покреће активност-помоћ користи први пу/други пут/трећи пут Породично домаћинство/са дететом/децом до 18 година и/или студентом до 26 година Жена носилац домаћинства Укупан број бодова
1 000583531 2024 07837 004 001 000 001 Драгомир Купрешак,

Кусиће

10 / 10 / 20 20 10 / 70
2 000569587 2024 07837 004 001 000 001 Борислав Газибарић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50
3 000505160 2024 07837 004 001 000 001 Драгослав Јовановић,

Велико Градиште

10 / 10 10 20 / / / 50
 1. Помоћ се одобрава у појединачном бруто износу у максималном износу до 250.000,00 динара.
 2. Помоћ именованима биће реализована кроз набавку опреме и материјала потребних за обављање њихове пословне активности.
 3. Предлог листа одабраних корисника биће објављена на огласној табли и интернет страници општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е 

            Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности, на својој седници одржаној дана 23.1.2024.године, расписала је Јавни позив бр. 000304681 2023 07837 002 000 000 001  од 29.1.2024.године за пријављивање избеглих лица са територије општине Велико Градиште за доделу помоћи у економском оснаживању кроз доходовне активности, са роком за пријављивање до 19.02.2024. године.

На седници, одржаној дана 15.3.2024. године, Комисија је разматрала 3 (три) благовремено приспеле пријаве. Неблаговремених пријава није било.Након извршеног отварања пријава, Комисија се усагласила да се сходно чл.59.ст.1 и 2.ЗУП-а, упуте позиви за допуну пријава, да у року од 8 (осам) дана од пријема позива подносиоци доставе тражену документацију.  Упућен је позив подносиоцу Бориславу Газибарићу из Великог Градишта да достави потврду о висини примања за себе за месец јануар 2024.године, односно за месец који је претходио пријави на Јавни позив, као и Драгославу Купрешку из Кусића да достави потврду о висини примања за супругу из Основне школе у Браничеву и то за месец јануар, потврду за себе о висини примања за месец јануар, изјаву да планира да покрене активност у оквиру пољопривредне делатности и потврду из Регистра за пољопривредне деклатности. На упућене позиве за допуну поднетих пријава од стране Комиисије, оба корисника су у благовременом року доставила тражену документацију.

Што се тиче подносиоца Драгослава Јовановића из Великог Градишта, Комисија је утврдила да је комплетно достављена потребна документација.

На седници одржаној 24.4.2024.године, Комисија је извршила бодовање пристиглих пријава, као што је наведено у диспозитиву. Како су средства обезбеђена за 3 (три) корисника, сачињена је  листа корисника рангираних од броја 1. до 3.

Предлог листе са даном доношења објавиће се на огласној табли и интернет страници општине Велико Градиште, и  иста ће бити упућена Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије ради провере у бази трајних решења.

По истеку рока за подношење приговора на предлог листе и добијања извештаја од стране Комесаријата за избеглице и миграције РС,  Комисија ће утврдити коначну листу и исту објавити на огласној табли  и интернет страници општине Велико Градиште.

Упутство о правном средству: На предлог листе може се уложити приговор Комисији, у року од 15  (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Приговор се предаје Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за општу управу писмено или саопштава усмено на записник.

КОМИСИЈА