Сазив 10. седнице Општинског већа за 26.06.2024.

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

С А З И В А М

10. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 26.06.2024. год. (СРЕДА) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења Заменика председника општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева СУ „АS VOLLEY“ Велико Градиште
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Макце“ из Макца,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Млади борац“ из Мајиловца,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Баштован 2015“ из Царевца,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Шах клуба Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о укидању Решења Општинског већа општине Велико Градиште број 464-146/2023-01-4 од 20.06.2023. године (Удружење ПУЖ),
 14. Предлог Решења о давању саглсности Удружењу Љубитеља коња „кнез Милош“ из Камијева за коришћење к.п.бр. 1576 К.О. Камијево.

Председник Општинског већа

Драган Милић,с.р
Одлука о додели награде студентима са територије општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Председник општине
Број: 001796255 2024
Датум: 21.06.2024. године
Велико Градиште

 

На основу члана 14. Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 50/2022, 17/2023 и 31/23 ) у вези члана 3. став 1. и члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, број 612-9/2016-01-2 од 10.06.2016. године, а по објављеном jавном позиву,

Председник општине Велико Градиште доноси

 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Члан 1.

 

1.Новчана награда  општине Велико Градиште за 2024. годину у вредности од 30.000,00 динара додељује се:

– Вери Живковић, студнету друге године Фармацеутског факултета Универзитета у Београду – интегрисане академске студије

 2.Новчана награда општине Велико Градиште за 2024. годину у вредности од 20.000,00 динара додељује се:

– Јовић Ањи, студенту треће године Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу – интегрисаних академских студија стоматологије

Члан 2.

Одлука о додели награде објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs.

 

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 16. Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територије општине Велико Градиште прописано је да у циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачкии стручни рад студената, општина Велико Градиште, додељује две награде за најбоље редовне студенте са територије општине Велико Градиште. Награде су новчане и додељују се на посебној свечаности.

На објављени Јавни позив за доделу награде најбољим студентима са територије општине Велико Градиште од 29.05.2024. године објављеног на интернет сајту општине http://www.velikogradiste.rs/ , благовремено су пристигле две пријаве.

На јавни позив за најбољег судента пријаве су доставили следећи кандидати:

1.Вера Живковић, студнет друге године Фармацеурског факултета Универзитета у Београду са просечном оценом на претходним годинама студија 9,77

2.Јовић Ања, студент треће године Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу интегрисаних академских студија стоматологије са просечном – оценом на претходним годинама студија 9,00

Након извршеног бодовања, у складу са критеријумима за бодовање из члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, студент Вера Живковић  остварила је 7 бодова док је студент Јовић Ања остварила 6,60 бодова.

Уважавајући квалитет и изузетност обе кандидаткиње, у складу критеријумима Правилника о награђивању бодована је и награда кандидаткиње Вере Живковић коју је именованој доделио  Факултет за најбољег студента у школској 2022/2023 години.

Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину.

Поука о правном леку: на Одлуку о додели награде за 2024. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште  у року од 3 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

 

Бодовна листа

Р.б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Адреса пребивалишта Број бодова

(по години студија)

Просечна оцена са претходних година студија Награде и признања Резултат

(студент који се оцењује/најбоља просечна оцена*5 бодова + бод по години студија и бод по оствареним наградама)

1 Вера Живковић Велико Градиште 1

(2.година)

9,77 1

(Награда Факултета за најбољег студента у школској 2022/2023)

9,77/9,77*5+1+1= 7
2 Јовић Ања Велико Градиште 2

(3.година)

9,00 9,00/9,77*5+2= 6,60

 
Обавештење о провери исправности система за јавно узбуњивање

Обавештавају се грађани Великог Градишта да ће се дана 26.06.2024. године у 12 часова, извршити провера исправности система за јавно узбуњивање.

Провера исправности система за јавно узбуњивање ће се извршити са сигналом „ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ“ у оквиру редовне провере, а на предлог Сектора за ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације Пожаревац.
Обавештење за становништво oпштине Велико Градиште

Пријава штетe насталe на стамбеним објектима и пољопривредном земљишту услед временских непогода  на територији општине Велико Градиште, дана 13.06.2024. године, може се поднети:

– лично у згради СО Велико Градиште, улица Житни трг 1, канцеларија број 37;

– на бројеве телефона: 0605058721 и 0606703620

– на e-mail: marina.ranic@ velikogradiste.rs  i sasa.bogicevic@velikogradiste.rs

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Сазив 9. седнице Општинског већа за 13.06.2024. године (телефонска)

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

 

С А З И В А М

9. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 13.06.2024. год. (ЧЕТВРТАК) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 1. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења ОШ „Миша Живановић“ из Средњева,
 4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Спортског удружења „11 Три“ из Београда – Чукарица,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ Спортски центар Велико Градиште,
 7. Предлог Решења о додели средстава, на основу Захтева Савеза проналазача Србије из Београда,
 8. Предлог Решења о именовању Локалне комисије за капиталне инвестиције општине Велико Градиште

 

Председник Општинског већа

Драган Милић, с.р
Сазив 3. седнице Скупштине општине за 17.06.2024. године

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 3/23),

 

САЗИВАМ

3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 17. ЈУН 2024. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине 17. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ, са почетком у 10:00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Maja Пајић)
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Маја Фотић)
 3. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2023. годину
 4. Предлог Одлуке о предлогу за доношење Одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште на непокретностима, објекту бр. 1 – зграда пословних услуга, постојећем на к.п.бр. 552, све уписано у ЛН 5962 КО Велико Градиште
 5. Предлог Одлуке о давању на коришћење Месној заједници Велико Градиште, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште
 6. Предлог Одлуке о приступању изради, координисању спровођења, праћењу и извештавању о спровођењу средњорочног плана општине Велико Градиште
 7. Предлог Одлуке о давању назива Спортској хали у Великом Градишту
 8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
 9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште
 10. Предлог Одлуке о престанку мандата Саветима месних заједница Царевац и Острово и именовању повереника и заменика повреника општине за месне заједнице Царевац и Острово
 11. Предлог Решења о укидању својства јавног пута (к.п.бр. 1974/51 и 1974/52 К.О Велико Градиште)
 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Ђурђевић Ивица)
 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надемтањем (ADVEA)
 14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке граница суседне кататарске парцеле (Николић Сретен)
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ са Финансијским извештајем и Извештајем овлашћеног ревизора за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитака по Финансијском извештају за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2024. године до 31.03.2024. гоидне (1. квартал)
 18. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину (3. измена)
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну посебног програма коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ (друга допуна)
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај ЈП Дирекције за изградњу – у ликвидацији
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште
 22. Предлог Решења о разрешењу директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“
 23. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“

Број: 001869421 2024 07837 000 000 060 003 

 

Председник Скупштине општине

Велико Градиште

 Владимир Штрбац
Јавни позив за доставу предлога кандидата за доделу општинских награда и признања општине Велико Градиште у 2024. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одбор за награде и признања
Број: 001819274 2024 07837 000 000 171 002 03 002
Датум: 5. 6. 2024.год.
Велико Градиште
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ у 2024. години

 

 

Скупштина општине Велико Градиште донела је Одлуку о утврђивању 2. августа за Дан општине Велико Градиште, као и Одлуку о установљењу и додели Општинске награде и других јавних признања општине Велико Градиште.

Општинска награда додељује се као друштвено признање установама, предузећима, месним заједницама, органима, организацијама, удружењима грађана и поједницима, из земље и иностранства, који су постигли и постижу изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште (привреда, пољопривреда, образовање, здравство и социјална заштита, наука, култура, спорт, хуманитарна делатност, посебан допринос афирмацији општине и насељеног места и друге области јавног живота) као и најбољим ученицима и студентима са територије општине Велико Градиште.

Повеље се додељују установама, предузећима, месним заједницама и органима за  изузетне  резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва и унапређењу, развоју и афирмацији Општине.

Плакета се додељује општинама, градовима и заслужним појединцима из земље и иностранства за изузетну сарадњу, изузетне заслуге и допринос у развоју општине, пружену помоћ Општини или грађанима Општине.

Похвала се додељује правним и физичким лицима за постигнуте успехе у привреди и осталим делатностима од значаја за напредак и развој Општине.

Звање почасног грађанина Општине додељује се значајним личностима из земље и иностранства, које намају пребивалиште на територији општине Велико Градиште за изузетан и вишегодишњи допринос: развоју Општине у различитим областима; афирмацији Општине у земљи и иностранству; афирмацији вредности које су утемељене у историјској улози Општине и њеном значају у развоју српске државе и доприносу добробити њених житеља; у пружању хуманитарне помоћи и донација; унапређењу и заштити животне средине; развоју демократије, заштити и унапређењу људских права и слобода; унапређењу и развоју локалне самоуправе.

Општинске награде и друга признања додељује се сваке године, на свечаној седници Скупштине општине, а поводом Дана општине.

Кандидате за Општинску награду, Повељу, Плакету и Похвалу предлажу одборници Скупштине општине Велико Градиште, чланови Општинског већа, органи, организације, месне заједнице, удружења грађана, предузећа, установе и својим потписима најмање 10 грађана.

Право покретања иницијативе за предлагање кандидата за звање Почасног грађанина имају сва физичка и правна лица са територије општине Велико Градиште.

Предлог се доставља у писаној форми,  садржи све потребне податке о кандидату, мора бити образложен и обавезно мора садржати назнаку области за коју се предлаже.

Предлози се достављају Одбору за награде и признања општине Велико Градиште, најкасније до 20. 6. 2024. године до 14.00 часова.

Предлоге слати у затвореној коверти са назнаком – предлог за Општинску награду- на адресу Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

Љиљана Стевановић, с.р.
Јавни позив 5 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

ЈАВНИ ПОЗИВ 5  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Пријава
ЈАВНИ ПОЗИВ 4  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за  Одрживо коришћење пољопривредног земљишта и Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере)

ЈАВНИ ПОЗИВ 4  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за  Одрживо коришћење пољопривредног земљишта и Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере)

Пријава
ЈАВНИ ПОЗИВ 3 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта, „Одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта ОСТРОВО 7000*3““

ЈАВНИ ПОЗИВ 3  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта, „Одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта “ОСТРОВО 7000*3“

Захтев