1

Сазив 11. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 04.10.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 25/2021 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 04. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра“ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2021. године,
 2. Предлог Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије,
 3. Предлог Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 4. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године,
 5. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић),
 6. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић),
 7. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић),
 8. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић),
 9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић),
 10. Предлог Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 14. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште,
 15. Предлог Решења o именовању Локалног савета родитеља.

Број: 06-65/2021-01-1                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Владимир Штрбац, с.р.
Jaвни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу помоћи за набавку огрева и доделе пакета хране породицама избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште

На основу Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи, бр.561-8/2/2021-01-2 од 20.9.2021.године, Комисија за избор корисника за доделу једнократне помоћи у додели огрева и пакета хране за најугроженије породице  избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште на седници која је одржана, дана 20. септембра 2021. године, расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА   ДОДЕЛУ  ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ХРАНЕ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица  и интерно расељених лица која живе на територији општине Велико Градиште у виду помоћи за набавку огрева и доделу пакета хране под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђеним Правилником. 

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у општини Велико Градиште,
 2. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за месец који претходи Огласу.
 3. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
 4. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 5. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 6. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 7. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у  развоју итд.,
 8. вишегенерацијско домаћинство,
 9. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 10. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 11. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 12. породице где је дошло до насиља у породици,

За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

Помоћ се одобрава једнократно у новчаној помоћи по породици у износу од 20.000,00 динара и доделом пакета хране.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетих захтева и документације.

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће  доказе:

избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,

– доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од  пензије, изјава да нема  приходе, итд.),

– медицинска документација,

– решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

– жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Подносиоци могу поднети захтев за једнократну помоћ у виду набавке огрева и за доделу хуманитарног пакета хране.

Комисија доноси ОДЛУКЕ о додељивању Помоћи, на основу чињеничног стања и стања на терену а водећи рачуна о следећем реду првенства: 

 1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или студентом / студентима до 26 година  на редовном школовању,
 2. породице са двоје или више деце испод 18 година ,
 3. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 4. болесни чланови домаћинства/члановима домаћинства са посебним потребама
 5. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година,
 6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 9. жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства,
 10. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за август 2021. године.

Комисија усваја ОДЛУКУ о листи корисника помоћи у виду помоћи за набавку огрева и доделу пакета хране која се објављује на огласној табли општине Велико Градиште и месних канцеларија.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Пријаве се подносе  преко писарнице Општинске управе путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг бр.1 ,12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава за помоћ за доделу једнократне  помоћи“. 

Рок за подношење Пријава за остваривање Помоћи је

од 27.9.2021. до 12. октобра 2021. године до 14 часова

 

У Великом Градишту

Број: 561-8/3/2021-01-2

Дана: 27.9.2021.године                                                            

                                                                                         Комисија
Сазив 30. седнице Општинског већа општине Велико Градиште

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

30. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23.9.2021. год. (ЧЕТВРТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у кабинету Председника општине са почетком у 8,00 сати,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2021. године,
 2. Нацрт Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије,
 3. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом,
 4. Нацрт Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 5. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године,
 6. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић),
 7. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић),
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић),
 9. Нацрт Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић),
 10. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић),
 11. Нацрт Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 12. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 13. Нацрт Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 14. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 15. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште,
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста из Великог Градишта,
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Кумане,
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Мајиловац,
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Дољашница,
 20. Предлог Решења о додели средстава, на основу Захтева клуба “Стишки орлови“ Мајиловац
 21. Предлог Решења о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Велико Градиште,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу водовода бр.1884/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу канализације бр.1885/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав бр.1886/2021 од 13.09.2021.г. о промени ценовника комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту,
 25. Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште
 26. Информација-Записник Управног инспектора, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектора управне инспекције, Одсека управне инспекције Смедерево у вршењу редовног инспекцијског надзора над Општинском управом општине Велико Градиште као надзираног субјекта.

 Број: 06-62/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДраганМилић, с.р.
У општини Велико Градиште обележен Дан српског јединства, слободе и националне заставе

И општина Велико Градиште обележила је данас Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Празник се обележава широм Србије и Републике Српске, истицањем заставе на јавним установама, значајним објектима и домовима грађана.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе слави се 15. септембра, на дан 103. годишњице пробоја Солунског фронта у Првом светском рату.

 

 

 
Захтев ЈКП Дунав Велико Градиште за измену ценовника комуналне услуге на градском гробљу

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Велико Градиште, објављује Захтев за промену цене комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту који је упутио ЈКП “Дунав Велико Градиште“ Општинском већу на одлучивање.

Захтев се објављује у законском року, пре одлучивања и доношења одлуке по истом.
Одлука о расписивању јавног огласа и Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

Одлука о расписивању јавног огласа и Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Велико Градиште

Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Велико Градиште

 
Картице “Цена минус за 3+“ за родитеље са троје и више деце

Општина Велико Градиште омогућила је, преко Удружења “Покрет за децу три плус“ из Чачка, родитељима са троје и више деце од којих је најмање једно малолетно да остваре попуст при куповини одређене робе и услуга помоћу картица “Цена минус за 3+“.

Картице важе на територији читаве Србије, а у оштини Велико Градиште акцији су се прикључили предузетници, јавна предузећа и установе: ЈКП “Дунав Велико Градиште“, Спортски центар Велико Градиште, Културни центар “Властимир Павловић Царевац“, Народна библиотека “Вук Караџић“, Женски одбојкашки клуб „ВГСК“, Силвер Лејк Инвестмент, Вила “Динчић“, Ресторан “Код Брке“, Касина “Код Ајдука“, Викинг Трејд, “Кнез“ ауто сервис, Дунав тим Стојановић, Компанија Стокић, Kњижара Графопапир и Вила Сунце.

Поред картице, родитељи добијају и каталог са даваоцима попуста из читаве земље што ће им омогућити да остваре најповољнију куповину и растерете кућне буџете. У њему су представљене и мере које општина Велико Градиште предузима за помоћ породицама.

Родитељи који испуњавају услове картице могу преузети у Општинској управи, у канцеларији број 3, или се информисати путем телефона број 662-489.
Одржан састанак поводом почетка школске године

Председник општине Велико Градиште Драган Милић одржао је данас, у присуству својих сарадника, састанак са директорима школа, предшколске установе и Дома здравља са територије ове општине поводом почетка школске године.

Након претходне, обележене пандемијом ковид 19 када су ђаци већину времена предмете пратили онлајн, ова година почеће 1. септембра редовним похађањем наставе.

Све школе су обавиле неопходну припрему – објекти су дезинфиковани, а обезбеђене су маске и средства за дезинфекцију. Стање са пандемијом ће бити редовно праћено па ће се, зависно од тренутне ситуације, разматрати даље мере.

Завод за јавно здравље достављаће обавештења Општинском штабу за ванредне ситуације како би надлежне службе могле благовремено да реагују и како би се настава изводила безбедно.

За сада је ризик од ширења вируса низак, а у просветним установама вакцинисано је далеко више од 50 одсто запослених.

Како би се избегле гужве у школама, пријем првака организован је дан раније, 31. августа, када ће им представници општине поделити пакетиће са школским прибором.

Данас је, уједно, разматрана и припрема ових установа за грејну сезону која је углавном већ и завршена па ће деца и наставници зиму провести у топлим учионицама.

На територији ове општине раде једна средња и три основне школе – у Великом Градишту, Мајиловцу и Средњеву као и једна предшколска установа.

Локална самоуправа и овом приликом позива грађане да се придржавају прописаним мера заштите и. уколико то већ нису, вакцинишу се како би смањили ризик од нежељених последица ковид 19 и заштитили себе и друге.
Председник општине Велико Градиште присуствовао потписивању уговора за изградњу брзе саобраћајнице до Градишта и Голупца

Уговор о изградњи деонице брзе саобраћајнице од петље Пожаревац на аутопуту Београд-Ниш до Голупца, а која ће проћи и кроз општину Велико Градиште, данас су потписали министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић и директор Коридора Србије Александар Антић са представницима кинеске „Шандонг групе“, у присуству председника Србије Александра Вучића и кинеске амбасадорке Чен Бо.

Укупна дужина будуће саобраћајнице је 67,94 километра, вредност радова износи 337.000.000 евра, а завршетак је планиран до новембра 2024. године.

Председник Вучић истакао је овом приликом да ће се за три године од Београда до Великог Градишта стизати за сат времена, а до Голупца за сат и 15 минута.

Он је нагласио и да ће овом саобраћајницом бити повезан централни са источним делом Србије, како је рекао – најлепшим делом Дунава и једним од најлепших делова земље, који је више од 80 година био запостављен као и да ће то допринети економском и туристичком развоју. Како би се заштитила животна средина, пут неће водити уз обалу Дунава, већ се од Великог Градишта до Голупца скраћује, а притом ће ићи преко оних места која су заборављена и у којима је остало мало људи.

„Ми овим градимо будућност за пожаревачки крај, цео Браничевски, али и Борски округ“, рекао је Вучић.

Потписивању уговора присуствовали су и челни људи ове три локалне самоуправе – градоначелник града Пожаревца Саша Павловић, председник општине Велико Градиште Драган Милић и председник општине Голубац Небојша Мијовић.
Сазив 29. седнице Општинског већа за 27.08.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

29. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 27.08.2021. год. (ПЕТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Одлуке о расписивању конкурса за именовање директора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ број 160/21 од 25.08.2021. године,
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Месне заједнице Мајиловац, за куповину машине за кошење и резање грања. 

Број: 06-60/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

       Драган Милић, с.р.