Обавештење о јавном увиду Нацрта плана детаљне регулације „Коридора далековода 110 кВ између ТС „Бела Црква“ и ТС

Обавештење о јавном увиду Нацрта плана детаљне регулације „Коридора далековода 110 кВ између ТС „Бела Црква“ и ТС „Велико Градиште“, деоница на територији општине Велико Градиште на подручју К.О.Кусиће, К.О. Кумане, К.О. Тополовник, К.О. Кисиљево, К.О. Поповац, К.О. Бискупље, К.О. Затоње и К.О. Рам.

Нацрт плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у згради Општине Велико Градиште, у Великом Градишту, ул. Житни трг бр. 1, у приземљу, соба бр. 11 у периоду од 31.07.2013. до 29.08.2013. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у згради Општине Велико Градиште, у свечаној сали СО Велико Градиште, на спрату, 06.09.2013. године са почетком у 13:00 часова. У току јавне седнице сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Велико Градиште.

Заинтересована правна и физичка лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште ул. Житни трг. бр.1 најкасније до 29.августа 2013. године.

Ово обавештење објављује се сходно чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010) и чл. 60-70 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/2010 ,69/2010 и 16/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-227/2013-06
Датум: 26.07.2013.год.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Општина Велико Градиште препознала себе у свим припритетима програма прекограничне сарадње – 4 пројекта и више од 1.000.000 евра седстава ЕУ за Велико Градиште

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, општина Велико Градиште има 4 одобрена пројекта, од којих је већ 3 пројекта у имплементацији од априла месеца 2013. године, а један је у фази потписивања уговора о финансирању.

Општина Велико Градиште је једина општина која има четири пројекта у оквиру овог програма, а јос једна занимљивост је да има одобрене пројекте и из сва три приоритета дефинисана овим програмом:

Један пројекат из приоритета 1 – Економски и социјални развој
Један пројекта из приоритета 2 – Животна средина и ванредне ситуације
Два пројекта из приоритета 3 – Промоција искуства „Људи људима“

Председник општине, Драган Милић, истиче да су ови пројекти изузетно значајни за општину Велико Градиште.

Реализацијом ова четри пројекта Велико Градиште ће добити:

– Пројектно-техничку документацију за систем за пречишћавање отпадних вода
– Реконструкцију пута Велико Градисте-Винце-деоница која се налази на територијии општине Велико Градиште
– Нову сцену са комплетним озвучењем и осветљењем у у градском парку
– 100 комплета ношње за фолклор
– разбој за ткање и 15 обучених жена за рад на њему

Општина Велико Градиште је у оквиру првог позива прекограницне сарадње имплементирала један пројекат и помогла ТО Велико Градиште у имплементацији једног пројекта. Сада је учетворостручила број пројеката, а укупна вредност је десет пута већа.

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину – „Телеком Србија“ А.Д. Београд

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, Велико Градиште, Житни трг 1, објављује Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

На захтев носиоца пројекта „Телеком Србија“ А.Д. из Београда, Таковска 2, Одељење за урбанизам и комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 2-ПО48, ПОУ 48, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, чија се реализација планира на кат. парц 798 К.О. Велико Градиште у улици Кнеза Лазара бр 15 на згради ЈП“ПТТ Србија“, на територији општине Велико Градиште, коју је израдио ЕТФ-Електротехнички факултет Универзитета у Београду, из Београда, ул Булевар краља Александра.

У спроведеном поступку утврђено је, да је наведена Студија о процени утицаја на животну средину израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање и смањење могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да при изградњи и раду наведеног пројекта обезбеди и примени услове и мере заштите животне средине утврђене у Студији, које се односе на :

  1. мере предвиђене законским и поџаконским актима
  2. мере које се спроводе у време извођења радова на изградњи објекта;
  3. мере заштите у току редовног рада;
  4. мере заштите по престанку рада објекта;

                4.1. мере заштите за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројекта.за отклањање штетних утицаја;

Оверене мере заштите животне средине саставни су део донетог решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину и предмет су вештачења о испуњености услова за употребу објекта, без чега се не може носиоцу изведеног пројекта издати употребна дозвола.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у складу са одредбама ЗУС-а.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09).

Данијела Илић

Послови заштите животне средине

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта за к.п.бр. 396/1 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 396/1 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева „Урбане Градње“ из Мајиловца.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.07.2013. године до 24.07.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 24.07.2013. године до 13:00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

Начелник Одељења:
Живорад Илић, дипл.грађ.инж.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-143/2013-06
Датум: 17.07.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Постављање уличних табли и кућних бројева

Општина Велико Градиште и ЈП Дирекција за изградњу обавештавају грађане да ће у понедељак, 08. јула, почети са постављањем уличних табли и кућних бројева у насељима Велико Градиште, Бели Багрем и Рударево.

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта за к.п.бр. 396/1 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 396/1 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева „Урбане Градње“ из Мајиловца.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 20.06.2013. године до 26.06.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 26.06.2013. године до 13:00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-143/2013-06
Датум: 19.06.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Начелник Одељења:
Живорад Илић, дипл.грађ.инж.

Јавно надметање за давање у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 94,95. а сагласно члану 96. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 24/2011) и члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 8/2011),

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима,кат.пар.3692/3,“Бабино Мочило“,шума 1 класе све у к.о. Велико Градиште које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, власништво РС, са правом коришћења општине Велико Градиште а у циљу изградње објеката предвиђеним планом а њих чине следећу :

-кат.пар.3692/3,“Бабино Мочило“,шума 1 класе из Л.н.бр. 2529 к.о. Велико Градиште власништво Републике Србије са правом коришћења општине Велико Градиште.

II Предмет надметања налазе се у насељеном месту Велико Градиште на локацији „Бабино Мочило“ а у обухвату су Плана детаљне регулације насеља Велико Градиште и Измене и Допуне Плана детаљне регулације насеља Велико Градиште а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући закупац.

III Непокретност се даје у закуп на период од 10 година

Изабрани закупац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и користи сво време трајања закупа.

IV Почетна цена за предмете надметања износи 1 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V Понуђени износ закупнине закупац је дужан да уплати унапред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/11) и Програмом Со Велико Градиште под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.07.2013. године са почетком у 10:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

Ако прво надметање не успе, овим путем одређује се ново за дан 25.07.2013. године у исто време и на истом месту.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 1еуро у динарској противредности по средњем курсу НБС и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 17.07.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни готовински или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 1 еура/ар.

VIII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Закупац који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-124 или 012/662-122 лок 116. или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске урпаве општине Велико Градиште соба бр. 11 . приземље.

Особа за контакт Сузана Ђорђевић.

Број: 464-84/2013-06,

Дана18.06.2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр.8/2011),

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања у закуп-отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење- давање у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Водоторањ“ ,“Калиновац“, „Касина“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписане у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште,Измене и допуне плана генералне регулације и Просторног плана општине Велико Градиште све у К.О. Велико Градиште, ради изградње објеката предвиђених плановима а њих чине следеће непокретности:

I 1. 1) кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

2) кат. парц. бр. 2081/5 „Калиновац“ остало земљиште ,цела вел. 2,83 ари, из Л.н.бр. 847 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

3) део кат. парц. бр. 521 „Касина“ у површини од 12/845ари из Л.н.бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење

II Предмети надметања из тачке I 1. налазе се у обухвату Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште а отуђују се нуде као комунално неуређене и неопремљене I 2. налазе се у Туристичко-рекреативном насељу «Калиновац» КО Кисиљево и обухвату су Просторног плана општине Велико Градиште.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из I 1. се отуђују будућим купцима у својину

Изабрани купац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у функцију у року од 3 (три) године, рачунајући од дана правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта.

IV На парцелама из I 1. је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиштеи Измене и Допуне плана генералне регулације, разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмета надметања из члана I 1.

износе за

1) кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште , 2000 еура по ару

2) кат. парц. бр. 2081/5 „Калиновац“ остало земљиште ,цела вел. 2,83 ари, из Л.н.бр. 847 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште,1500 еура по ару

3) део кат. парц. бр. 521 „Касина“ у површини од 12/845 ари из Л.н.бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште ,5000 еура по ару

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.07.2013. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 17.07.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач 6. овог Огласа или не изведе радове предвиђене пројектном документацијом, отуђено земљиште биће му изузето сагласно члановима 35. и 36. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински службени гласник”, бр. 8/2011), а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом купцу и његовог плаћања општини Велико Градиште

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. први спрат.

Особа за контакт дипл.правник Сузана Ђорђевић.

Број: 464-59/2013-06,

дана 18. јун 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта

Потписивање уговора о додели средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса

У сали Скупштине општине Велико Градиште, у петак 14. јуна, председник општине закључио је са представницима удружења и спортских организација општине Велико Градиште уговоре о додели средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање програма која реализују из буџета општине Велико Градиште.

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 15. и 17. ст. 2. а у складу са чланом 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) на основу предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 934/13 од 10.06.2013. године,

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, у складу са допунама Програма давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земњишта у државној својини за 2013. годину, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 464-77/2013 од 12.06.2013. године, о б ј а в љ у ј е,

О Г Л А С

за

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини , власништво општине Велико Градиште, ради постављања привременог објекта у Великом Градишту у к.о. Велико Градиште кога чини:

-локација бр. 27. површине 102 м² у циљу постављања привременог објекта, помоћни објекат – тераса.

II Предмет надметања налази се на делу ка. парц. бр. 528 у Великом Градишту „код Касине према парку“ а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања локација сноси будући закупац.

III Локација се даје у закуп на период 2009.-2014. година.

Изабрани закупац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у фукнцију у року од 6 (шест) месеци, рачунајући од дана правоснажности Решења о давању у закуп грађевинског земљишта.

IV На парцели је предвиђена изградња односно постављање привремених објеката туристичког саџаја предвиђених Програмом постављања привремених објеката-киоска на подручју Великог Градишта за период 2009.-2014. година.

V Почетна цена закупнине за предмет надметања износи 83,00 динара/m² месечно.

Усклађивање закупнине вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

VI Понуђени износ закупнине закупац је дужан да плаћа месечно у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће након правоснажности решења о давању у закуп закључити а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.07.2013. године са почетком у 10:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

Ако прво надметање не успе, овим путем одређује се ново за дан 26.07.2013. године у исто време и на истом месту.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од укупне месечне почетне цене, за објекат за који се надмећу и пријаве своје учешће Имовинско–правној служби СО Велико Градиште до 9:00 часова дана 12.07.2013. год. закључно.

Кауција-депозит плаћа се на благајни готовински или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 1,00 динар/м².

IX По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни иснос.

Закупцу који понуди највећи иснос за предмет надметања депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о закупу и уплати месечне понуђене цене.

X У случају да будући закупац не закључи Уговор или не плати месечну излицитирану цену за локацију за коју је заинтересован или не изведе радове предвиђене у року од 6. месеци, ближе одређене тач. III ст. 2 или локацију користи супротно намени, земљиште дато у закуп биће му изузето односно решење о давању у закуп биће стављено ван снаге а уговор о закупу раскинут кривицом закупца.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 лок. 116 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 11 приземље.

Особа за контакт Милош Стојадиновић стручни сарадник.

Број: 464-77/2013-06,
дана 12. јуна 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print