Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,

о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локација „Бели Багрем“ коју чини неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату Посторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плана измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013), ради изградње објеката предвиђених плановима, и то:

а) ½ кат. парц. бр. 2149, Калиновац, површине 2,89 ара, к.о. Кисиљево;

б) кат. парц. бр. 686, Гај, површине 33,48 ари, к.о. Кисиљево;

в) кат. парц. бр. 2366/127, Бели Багрем, површине 3,99, к.о. Велико Градиште;

г) кат. парц. бр. 2081/6, Калиновац, површине 2,01 ара, к.о. Кисиљево;

д) кат. парц. бр. 1894/2, Воје Богдановића, површине 2,55 ара, к.о. Велико Градиште.

II Предмете надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV На парцелама из тачке I је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Посторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Планом измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013) разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмет надметања из тачке I под а) износи 1.500,00 евра по једном ару; под б) износи 400,00 евра по ару; под в) износи 3.000,00 евра по ару; под г) износи 1.000,00 евра по ару; под д) износи 5.000,00 еура по ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 у приземљу.

Број: 464-154/2013-06,

дана 10. Октобар 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКОГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљиште
Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локација „Бели Багрем“ коју чини неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату Посторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плана измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013), ради изградње објеката предвиђених плановима, и то:

а) ½ кат. парц. бр. 2149, Калиновац, површине 2,89 ара, к.о. Кисиљево;
б) кат. парц. бр. 686, Гај, површине 33,48 ари, к.о. Кисиљево;
в) кат. парц. бр. 2366/127, Бели Багрем, површине 3,99, к.о. Велико Градиште;
г) кат. парц. бр. 2081/6, Калиновац, површине 2,01 ара, к.о. Кисиљево;
д) кат. парц. бр. 1894/2, Воје Богдановића, површине 2,55 ара, к.о. Велико Градиште.

II Предмете надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV На парцелама из тачке И је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Посторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Планом измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013) разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмет надметања из тачке I под а) износи 1.500,00 евра по једном ару; под б) износи 400,00 евра по ару; под в) износи 3.000,00 евра по ару; под г) износи 1.000,00 евра по ару; под д) износи 5.000,00 еура по ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 у приземљу.

Број: 464-154/2013-06,

дана 10. Октобар 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКОГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљиште
Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“,бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,

о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Водоторањ“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписана у корист општине Велико Градиште а у обухвату су све у К.О. Велико Градиште, ради изградње објеката предвиђених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Планом измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013), и то:
– кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „, њива 2. класе цела вел. 8,33 ари, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмет надметања из тачке налази I нуди се као комунално неуређена и неопремљена

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из се отуђују будућим купцима у својину.

Изабрани купац је дужан да Плановима предвиђене садржаје реализује и стави у функцију у року од 3 (три) године, рачунајући од дана правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта.

IV На парцелама из тачке I предвиђена је изградња објеката и садржаја одређених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Планом измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013) а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмета надметања из тачке I износи 2000 еура по ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач VI овог Огласа или не изведе радове предвиђене пројектном документацијом, отуђено земљиште биће му изузето сагласно члановима 35. и 36. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински службени гласник”, бр. 8/2011), а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом купцу и његовог плаћања општини Велико Градиште

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. први спрат.

Број: 464-59/2013-06,

дана 10. Октобра 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта
Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,

о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, локацију „Бели Багрем“ коју чини неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписано у корист општине Велико Градиште а у обухвату Посторног плана општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), ради изградње објеката предвиђених планом, и то:

– кат. парц. бр. 2266 „Бели Багрем“, градско грађевинско земљиште цела вел. 5.23 ари, из Л.н. бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмет надметања – непокретност из тачке I отуђује се и нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

III Непокретност из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

IV На парцели из тачке I је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Посторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмет надметања из тачке I износи 4.000,00 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 у приземљу.

Број: 464-120/2013-06,

дана 10. Октобар 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта
Процена утицаја на животну средину – П.Т.Д. „Мома Аграр“ д.о.о, Курјаче

Општинска Управа Општине Велико Градиште – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује Обавештење о донетом решењу у коме је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев П.Т.Д. „Мома Аграр“ д.о.о., ул. Курјаче бб, 12220 Мајиловац, спроведен је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса намењеног откупу, обради, складиштењу пољопривредних производа, израду бунара и коришћење поџемних вода, предвиђеног на катастарској парцели 5862 К.О. Мајиловац, на територији општине Велико Градиште.

У спроведеном поступку донето је решење којим је утврђено да за наведени пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за пројектоване капацитете и планиране садржаје уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, не очекују значајни негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.
Донетим решењем утврђени су минимални услови заштите животне средине којих је носилац пројакта дужан да се придржава.

Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и расположивих података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног објекта на животну средину, узимајући у обзир критеријуме прописане уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Републике Србије»,број114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид (зграда Општине Велико Градиште, Житни трг 1. соба бр. 11) и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру енергетике, резерве и заштите животне средине РС.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник Републике Србије», број 135/04, 36/09).

Послови пољопривреде, водопривреде
и заштите животне средине:
Данијела Илић, дипл.инж.пољ.
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2014. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Велико Градиште, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

– функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште,

– објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Велико Градиште,

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2014. годину, до дана 30. октобра 2013. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

1) Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;

2) Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);

3) Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.

4) Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );

5) Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);

6) Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:

Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава – Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);
Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).
Напомена:
Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу програма за обрачун условних грла, који је саставни део електронске форме годишњег програма, а форматиран је тако да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није напустила имање, а товне животиње се обрачунавају за један турнус годишње. Број животиња које се обрачунавају на условна грла ограничен је капацитетом наведеним у Решењу о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,30 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, приземље, канцеларија 11 или са сајта www.velikogradiste.org.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2013. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2014. годину“ или „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2014. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште, на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, ул. Житни трг, бр. 1, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Данијела Илић, телефон: 012/662-122 лок. 116, емаил: dilic@velikogradiste.org.rs или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, призмеље, канцеларија 11.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени гласник општине Велико Градиште“, интернет страници Општине Велико Градиште, и огласним таблама месних канцеларија.

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 320-39/2013-06
Датум: 13.09. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Данијела Илић, дипл.инж.пољ.
Еколошка акција “Чист вазух – ти си на потезу“

Циљ ове акције је да се промотивним манифестацијама и спровођењем трајне мере у општини учини покушај да се смањи коришћење путничких аутомобила и побољшају услови за јавни саобраћај, кретање бициклиста и пешака. Ове године посебан нагласак дат је на промовисању еколошки оправданих начина кретања уз препоруке грађанима како променом свог понашања могу да утичу и на побољшање квалитета ваздуха и живота у својим срединама. У Европи је већ регистровано неколико стотина градова који су се прикључили овој акцији, док у Србији тек неколико.

Позивају се сви грађани, бициклисти и пешаци, да подрже нашу акцију и дају свој допринос вожњи без аутомобила. Сви учесници ће у 10 часова кренути из улице Кнеза Лазара (код Комерцијалне банке) ка Сребрном језеру.
Обавештење о држању паса на територији општине Велико Градиште

Чланом 13. Одлуке о држању домаћих животиња на територији Општине Велико Градиште („Општински службени гласник“, бр.17/03) такође је прописано је да пси морају бити вакцнисани, чланом 6. да се морају држати у посебно ограђеном простору (боксу) или на ланцу те да се у дворишта пуштају само ако не постоји могућност да напусте двориште, а чл.8. да се приликом извођења у шетњу морају држати на кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци, са изузетком штенади до три месеца старости и паса малог раста који се могу изводити на исти начин али без заштитне корпе.

Молимо све суграђане који имају псе, да своје љубимце држе на начин прописан Законом и Одлуком, односно на начин којим се не угрожава безбедност осталих грађана. У супротном, против свих лица која се затекну у прекршају, подносиће се прекршајне пријаве и захтевати изрицање новчане казне запрећене законским прописом, у максималном износу.

У нади да ћемо наићи на ваш одазив, унапред се захваљујемо на сарадњи.

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за инспекцијске послове
Бр: 355-424/2013-04
Датум: 09.09.2013.год.
Велико Градиште
Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта за к.п.бр. 396/1 к.о. Велико Градиште

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.07.2013. године до 12.09.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 12.09.2013. године до 13:00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-274/2013-06
Датум: 04.09.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – ПДТ “Мома Аграр“

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Велико Градиште, Житни трг 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта П.Т.Д. „Мома Аграр“ д.о.о., ул. Курјаче бб, 12220 Мајиловац, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса намењеног откупу, обради, складиштењу пољопривредних производа, израду бунара и коришћење поџемних вода, предвиђеног на катастарској парцели 5862 К.О. Мајиловац, општина Велико Градиште.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинске послове Општинске управе Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, соба 11, приземље, радним данима од 08-14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 20.09. 2013. год.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење се објављује на основу чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-29/2013-06
Датум: 03.09.2013. год.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ