“АЛАСИ” НАЈБОЉИ НА ПАСУЉИЈАДИ “ГРАДИШТАНАЦ 2013”

Тачно у 15 сати, Слађан Марковић, заменик председника општине Велико Градиште, дао је знак за почетак кувања пасуља, а  три сата касније стручни жири у саставу Атанасије Панић, легенда српског угоститељства, Радослав Вујисић, главни кувар гарнизона Пожаревац,  Драган Вуколић, професор кулинарства, а из редова такмичара Десанка Николић,  полицијски службеник, Велибор Младеновић, алас, оцењивали су укусне специјалитете српског угоститељства, Радослав Вујисић, главни кувар гарнизона Пожаревац, Драган Вуколић, професор кулинарства, а из редова такмичара Десанка Николић, полицијски службеник, Велибор Младеновић, алас, оцењивали су укусне специјалитете, српског угоститељства, Радослав Вујисић, главни кувар гарнизона Пожаревац,  Драган Вуколић, професор кулинарства, а из редова такмичара Десанка Николић, полицијски службеник, Велибор Младеновић, алас, оцењивали су укусне специјалитете, Најбољи кувари на овогодишњој Пасуљијади су представници екипе ,,Аласи”, другопласирана је екипа ,,Тајсон”, а треће место понео је ,,Полицијски синдикат Велико Градиште”.

Поред главних, додељене су и специјалне награде – за најоригиналњи назив диплома и пригодан поклон уручена је представнику екипе ,,Ја враголан и моја баба”, тим ,,Пичвајз” највише се потрудио да уреди свој штанд, а највеселије су биле,,Жанкине клице”.


 

Осим такмичарског пасуља, посетиоци су имали прилику да дегустирају и чувени ,,Војнички пасуљ” који су традиционално припремали кувари гарнизона Пожаревац, а у његовом укусу уживало преко 500 посетилаца.

На жалост организатора и љубитеља “Пасуљијаде” времениски услови нису дозволили одржавање културно-забавног програма у оквиру кога је био планиран наступ  АНИП-а”Властимир Павловић Царевац” и концерт Милоша Радовића, вокалног солисте  РТС-а.

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања у закуп-отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Општина Велико Градиште, извршиће отуђење- давање у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Водоторањ“ ,које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписане у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште,Измене и допуне плана генералне регулације у К.О. Велико Градиште, ради изградње објеката предвиђених плановима а њих чине следеће непокретности:

I 1. 1) кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II  Предмети надметања из тачке I 1. налазе се у обухвату Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште и Измене и Допуне Плана генералне регулацијеа дела насеља Велико Градиште отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из I 1. се отуђују будућим купцима у својину.

IV На парцелама из I 1. је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште и Измене и Допуне плана генералне регулације, разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмета надметања из члана I 1.

износе за кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште, 2000 еура по ару
VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.09.2013. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 17.09.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач 6. овог Огласа или не изведе радове предвиђене пројектном документацијом, отуђено земљиште биће му изузето сагласно члановима 35. и 36. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински службени гласник”, бр. 8/2011), а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом купцу и његовог плаћања општини Велико Градиште

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. први спрат.Особа за контакт дипл.правник Сузана Ђорђевић.

Број: 464-59/2013-06,
дана 16. Август 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење – давање у закуп грађевинског земљишта

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

1. ОГЛАШАВА СЕ јавно надметање ради отуђења из Општинске својине путничких моторних возила која су власништво Општинске управе општине Велико Градиште и то:
– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 скала 55 ПЗК“, година производње 2001.;
– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, тип „Yуго 101 скала 55“, година производње 2006.;
– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 скала 55“ година производње 1990.

2. Јавно надметање за отуђење путничких моторних возила из тачке 1. овог огласа одржаће се 21.08.2013. године, пред Комисијом за лицитацију у Малој сали СО Велико Градиште са почетком у 9:00 часова.
Заинтересована лица могу да разгледају возила сваког радног дана у дворишту зграде СО Велико Градиште у времену од 08:00-12:00 часова све до дана одређеног за надметање.
Путничка моторна возила продају се у виђеном стању. Искључена је свака рекламација која се тиче стања возила осим рекламације које се односе на бројеве мотора и шасије.

3. Почетна цена за путничка моторна возила износи:
– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 1. од 10.000,00динара,
– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 2. од 30.000,00 динара и
– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 3. од 6.000,00 динара.

4. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која поднесу своје писмене понуде а који до почетка надметања уплате кауцију у висини од 10% почетне цене за свако возило за које се надмећу.
Депозит се плаћа искључиво на благајни Општинске управе општине
Велико Градиште.
Лицитациони корак износи 100,00 динара.

5. Да би се лицитација сматрала успешном односно да би почела потребно је да за свако возило постоје најмање по два активна понуђача.
Својство понуђача доказује се писменом понудом у копији и плаћеним депозитом.

6. Све обавезе по основу купљених возила обавезе су будућих купаца.
Продавац задржава право да у току надметања непосредно измени услове лицитације ако су оне нужне са становишта продавца.

7. Излицитирано возило купац је дужан да преузме у року од 5 дана од одржане јавне лицитације.
Услов за прузимање возила је уплата целокупно излицитиране цене.

8. Купцу возила ција понуда буде прихваћена као најповољнија биће задржан депозит до уплате целокупно излицитираног износа.
У случају да купац одустане од куповине износ депозита му се неће вратити.
Купцима чије понуде не буду прихваћене износ депозита биће враћен по завршетку надметања.

9. Са купцем се склапа купопродајни уговор пре преузимања возила.

10. Све потребне информације око отуђења возила могу се добити на телефон 012/662-124 Начелник Општинске управе општине Велико Градиште.

Број: 344-56/2013-06,
дана 09. Августа 2013. године,
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослав Стојковић

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

II Предмети надметања из тачке I 1. налазе се у обухвату Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште и Измене и Допуне Плана генералне регулацијеа дела насеља Велико Градиште отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене
Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из I 1. се отуђују будућим купцима у својину.

IV На парцелама из I 1. је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште и Измене и Допуне плана генералне регулације, разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмета надметања из члана I 1. износе за кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште, 2000 еура по ару

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.09.2013. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 17.09.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач 6. овог Огласа или не изведе радове предвиђене пројектном документацијом, отуђено земљиште биће му изузето сагласно члановима 35. и 36. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински службени гласник”, бр. 8/2011), а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом купцу и његовог плаћања општини Велико Градиште

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. први спрат. Особа за контакт дипл.правник Сузана Ђорђевић.

Број: 464-59/2013-06,
дана 16. Август 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење – давање у закуп грађевинског земљишта

Исправка информације објављене у дневним новинама “Блиц“ под насловом “Ускоро блокада Новог Сада и Великог Градишта“

Општина Велико Градиште упутила је данас, због нетачних навода изнетих у тексту, уредништву дневних новина “Блиц“ захтев следећег садржаја за исправку информације објављене под насловом “Ускоро блокада Новог Сада и Великог Градишта“.

“Обраћамо Вам се поводом текста објављеног у дневним новинама “Блиц“ од 08. августа ове године, број 5923, под насловом “Ускоро блокада Новог Сада и Великог Градишта“, ауторке Бојане Анђелић.
Молимо Вас да, због ниже наведених неправилности у тексту, односно изношења нетачних података, у циљу коректног извештавања јавности, а у складу са Законом о јавном информисању (“Службени гласник Републике Србије“, број 43/03, 61/05 и 71/09), објавите следећу исправку.
Општина Велико Градиште од дана ступања на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012) исти није прекршила.
Рачуноводство Општинске управе општине Велико Градиште има изузетно добру сарадњу са свим својим директним и индиректним корисницима и свакодневно ради у РИНО апликацији те до сада није било никаквих проблема.
Такође, на сајту Министарства финансија и привреде свакодневно се извештава о прекорачењима рокова свих буџетских корисника Републике Србије, а већ дан пре изласка наведеног броја општина Велико Градиште није била у тој евиденцији, те из овог разлога сматрамо да је наведена информација изнета без основа иако је била доступна и проверљива.
Тражене информације могли сте добити не само од председника општине, Драгана Милића, и његовог заменика, Слађана Марковића, већ и од Одељења за финансије Општинске управе Велико Градиште чији се контакти налазе на интернет презентацији општине.“

Претходне недеље је дошло до прекорачења рока за 10 дана, односно, рачун је плаћен у законском року али је дошло до техничке грешке у служби рачуноводства Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште те исти није измирен у РИНО апликацији. Нетачна је информација дата у наслову да Великом Градишту прети блокада као и податак да је општина Велико Градиште од стране Пореске управе примила опомену за неплаћене обавезе.

Заменик председника општине,
Слађан Марковић

Начелник Одељења за финансије,
Јелена Пантић

Потписан уговор о сарадњи у хуманитарном пројекту

Представници општине Велико Градиште, ЈП Дирекција за изградњу и Цркве Исуса Христа последњег дана потписали су 07. августа Уговор о сарадњи у хуманитарном пројекту којим ће бити обезбеђен материјал за монтирање водоводне линије од постојеће водоводне мреже у Великом Градишту.

Овим пројектом предвиђено је да се монтира 1.180 метара водоводних цеви чиме би се омогућио доток воде становницима насеља Мајур, од разводног чвора у улици Албанске споменице где се налази примарна водоводна мрежа за ово насеље, укључујући улице Грабљанска и Жике Поповића до раскрснице са Светосавском.

Црква је обезбедила део средстава у износу од 82.000 долара, док ће општина и ЈП Дирекција осигурати остатак потребних новчаних средстава те неопходне дозволе, монтажу и наџор.

Планирано је да пројекат буде завршен до краја 2014. године, а вода до корисника потече најмање шест месеци пре датума завршетка.

Градиште прославило свој дан

Данас је општина Велико Градиште прославила свој дан, иако је званично 2. август дан ове општине на Дунаву.

Најпре је одржана свечана седница Скупштине где су поздрављени сви гости међу којима су били представници румунских општина и градова Нове Молдаве, Решице, Лугош, Бање Херкулане и Пожежено. Међу присутнима био је и начелник Браничевског округа Горан С. Петровић, као и гости из локалних самоуправа Браничевског округа.

Пре него што је председник слављеничке општине, Драган Милић узео реч и говорио о свему што је урађено између два јубилеја, присутни су могли да погледају филм под називом “Велико Градиште – јуче, данас, сутра” о томе шта и ко су потенцијали за напредак.

Драган Милић је у свом обраћању истакао да не треба жалити за последицама кризе која је угасила или смањила капацитете многих предузећа на територији Великог Градишта.
– Морали смо брзо реаговати и буџет пројектовати тако да јавна предузећа и установе од којих зависи свакодневни живот грађана нормално функционишу. Приоритет нам је и социјални програм где близу 20 посто средстава из буџета иде за те намене. Неке од ставки су бесплатна ужина за ученике основних школа и бесплатан превоз ученика средњих школа који испуњавају одређене критеријуме, као и стипендије и бесплатан превоз једном месечно за студенте. Увели смо и посебну надокнаду за прво, друго и треће дете као и надокнаду за родитеље и још много стимулација као што је надокнада за склопљен брак или вантелесну оплодњу. – казао је Милић и додао да је општинско руководство у периоду иза вратило старе дугове у износу од око 500.000 евра док је зацртани циљ да се и преостали дугови до краја године намире и буџет доведе у равнотежу.
Милић је напоменуо да је буџет у прошлом периоду имао и развојни карактер где је за инвестиције одвојено око 2 милиона евра. За наредни период, председник општине је нагласио да ће приоритет бити иницирање отварања нових радних места у привреди а нарочито у туризму за шта је Велико Градиште обдарено природним условима.

Други део седнице био је резервисан за признања заслужним појединцима и установама за нарочите резултате које су постигли yа себе, али и за општину Велико Градиште.
Награде су уручене Драгану Живковићу, пољопривредном произвођачу из Острова за остварене резултате у сточарској производњи и производњи млека, Радославу Пантићу, пољопривредном произвођачу из Печанице за остварене резултате у ратарској производњи, Љубиши Јовићу, вишеструком добровољном даваоцу крви из Великог Градишта, Саши Пајкићу из Кусића, за остварене резултате у области афирмације и развоја приватног предузетништва, Александру Чукановићу ученику генерације Средње школе Велико Градиште, Маји Животић из Великог Градишта за остварене резултате у области високог образовања и докторских студија, Милунки Алексић из Мајиловца за остварене резултате на стварању услова за побољшање живота и рада на селу, Ирини Симовић из Великог Градишта за допринос афирмацији општине Велико Градиште, Душану Стојковићу из Великог Градишта за остварене резултате на стварању услова за побољшање живота, рада и образовања ромске популације и Мирку Јенићу, из Великог Градишта, члану Аматерског Позоришта „Жанка Стокић“ за остварене резултате у позоришном аматеризму.

Такође су награђене и организације и удружења, и то: ПП „Фунги ДМ“,Велико Градиште, власника Душана Марковића, за остварене резултате у области афирмације и развоја приватног предузетништва, „Грнчарија Павловић“ из Чешљеве Баре, власника Живослава Павловића за остварене резултате у области афирмације и развоја приватног предузетништва и неговања старих заната, Друштво Учитеља Општина Велико Градиште и Голубац, за остварене резултате области основног образовања, Аикидо клуб „Пинкум“ из Великог Градишта, за остварене резултате у области спорта и Ловачка секција “Тополовник” из Тополовника за остварене резултате у области лова и спорта и побољшања туристичке понуде општине Велико Градиште.

Извор: eBranicevo.com
Аутор: Саша Стојадиновић
Фото: eBranicevo.com

Обавештење о јавном увиду Нацрта плана детаљне регулације „Коридора далековода 110 кВ између ТС „Бела Црква“ и ТС

Обавештење о јавном увиду Нацрта плана детаљне регулације „Коридора далековода 110 кВ између ТС „Бела Црква“ и ТС „Велико Градиште“, деоница на територији општине Велико Градиште на подручју К.О.Кусиће, К.О. Кумане, К.О. Тополовник, К.О. Кисиљево, К.О. Поповац, К.О. Бискупље, К.О. Затоње и К.О. Рам.

Нацрт плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у згради Општине Велико Градиште, у Великом Градишту, ул. Житни трг бр. 1, у приземљу, соба бр. 11 у периоду од 31.07.2013. до 29.08.2013. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у згради Општине Велико Градиште, у свечаној сали СО Велико Градиште, на спрату, 06.09.2013. године са почетком у 13:00 часова. У току јавне седнице сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Велико Градиште.

Заинтересована правна и физичка лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште ул. Житни трг. бр.1 најкасније до 29.августа 2013. године.

Ово обавештење објављује се сходно чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010) и чл. 60-70 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/2010 ,69/2010 и 16/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-227/2013-06
Датум: 26.07.2013.год.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Општина Велико Градиште препознала себе у свим припритетима програма прекограничне сарадње – 4 пројекта и више од 1.000.000 евра седстава ЕУ за Велико Градиште

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, општина Велико Градиште има 4 одобрена пројекта, од којих је већ 3 пројекта у имплементацији од априла месеца 2013. године, а један је у фази потписивања уговора о финансирању.

Општина Велико Градиште је једина општина која има четири пројекта у оквиру овог програма, а јос једна занимљивост је да има одобрене пројекте и из сва три приоритета дефинисана овим програмом:

Један пројекат из приоритета 1 – Економски и социјални развој
Један пројекта из приоритета 2 – Животна средина и ванредне ситуације
Два пројекта из приоритета 3 – Промоција искуства „Људи људима“

Председник општине, Драган Милић, истиче да су ови пројекти изузетно значајни за општину Велико Градиште.

Реализацијом ова четри пројекта Велико Градиште ће добити:

– Пројектно-техничку документацију за систем за пречишћавање отпадних вода
– Реконструкцију пута Велико Градисте-Винце-деоница која се налази на територијии општине Велико Градиште
– Нову сцену са комплетним озвучењем и осветљењем у у градском парку
– 100 комплета ношње за фолклор
– разбој за ткање и 15 обучених жена за рад на њему

Општина Велико Градиште је у оквиру првог позива прекограницне сарадње имплементирала један пројекат и помогла ТО Велико Градиште у имплементацији једног пројекта. Сада је учетворостручила број пројеката, а укупна вредност је десет пута већа.

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину – „Телеком Србија“ А.Д. Београд

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, Велико Градиште, Житни трг 1, објављује Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

На захтев носиоца пројекта „Телеком Србија“ А.Д. из Београда, Таковска 2, Одељење за урбанизам и комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 2-ПО48, ПОУ 48, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, чија се реализација планира на кат. парц 798 К.О. Велико Градиште у улици Кнеза Лазара бр 15 на згради ЈП“ПТТ Србија“, на територији општине Велико Градиште, коју је израдио ЕТФ-Електротехнички факултет Универзитета у Београду, из Београда, ул Булевар краља Александра.

У спроведеном поступку утврђено је, да је наведена Студија о процени утицаја на животну средину израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање и смањење могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да при изградњи и раду наведеног пројекта обезбеди и примени услове и мере заштите животне средине утврђене у Студији, које се односе на :

  1. мере предвиђене законским и поџаконским актима
  2. мере које се спроводе у време извођења радова на изградњи објекта;
  3. мере заштите у току редовног рада;
  4. мере заштите по престанку рада објекта;

                4.1. мере заштите за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројекта.за отклањање штетних утицаја;

Оверене мере заштите животне средине саставни су део донетог решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину и предмет су вештачења о испуњености услова за употребу објекта, без чега се не може носиоцу изведеног пројекта издати употребна дозвола.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у складу са одредбама ЗУС-а.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09).

Данијела Илић

Послови заштите животне средине

image_pdfimage_print