Обавештење о доношењу решења о потреби процене утицаја на животну средину – Теленор

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е Обавештење о доношењу решења о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште на основу захтева носиоца пројекта „Теленор“ а.д. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90, донело је решење бр. 501-47/2013-06 од 20.11.2013. године о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице за мобилну телефонију на локацији „Велико Градиште 2“, чија се реализација планира на к.п.бр. 799 К.О. Велико Градиште, на кровној тераси објекта у улици Жике Поповића бр. 1, на територији општине Велико Градиште.

Решење се може добити на увид у просторијама одељења, у згради општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на наведено решење Министру енергетике, развоја и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се предаје преко овог органа прописно таксирана.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 501-47/2013-06

Датум: 20.11.2013. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2013/2014. годину

На основу члана 5. став 2. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2012),

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 42. седници одржаној 14.11.2013. године, доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013-2014. ГОДИНУ

1.

Расписује се Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2013-2014 годину и то:

– ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ …….. група немачки језик и књижевност –

Дипломирани професор немачког језика и књижевности ………………………………………………… 1 стипендија

– АРХИТЕКТОНСКИ или ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ –

Студијски програм Пејзажна архитектура – дипломирани архитекта пејзажне архитектуре … 1 стипендија

– ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ или ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ –

Одсек хемија – дипломирани хемичар – професор хемије………………………………………………… 1 стипендија

– МАТЕМАТИЧКИ ИЛИ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ –

Професор математике или дипломирани математичар …………………………………………………… 1 стипендија

– РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ- дипломирани рударски инжењер………………………… 1 стипендија

2.

Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе која је прописана за стицање одговарајућег степена звања.

3.

Студенти-учесници конкурса подносе Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу и јавне службе следећу документацију:

– пријаву – захтев за доделу стипендије,

– уверење о упису одговарајуће године студија,

– потврду о висини просечне оцене остварене у претходној години студија,

– уверење о члановима заједничког домаћинства,

– потврду о приходима чланова домаћинства за првих шест месеци текуће године, издату од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште,

– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10., 11. и 11а. Закона о Ученичком и студентском стандарду (Канцеларија број 4.)

4.

Конкурс је отворен до 2. децембра 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 67-5/2013-01-4

Датум: 14.11.2011. године

Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић

Саопштење за јавност – легализација објеката

Обавештавају се власници бесправно изграђених објеката, односно делова објеката који су изграђени до 01. новембра 2013. године да могу поднети захтев за легализацију истих закључно са 30. јануаром 2014. године.

Поступци за легализацију започети до дана ступања на снагу Закона о легализацији („Сл.гл.РС“, бр. 95/13) по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до 11. новембра 2013. године, окончаће се по одредбама Закона о легализацији објеката („Сл.гл.РС“, бр. 95/13).

Захтеви се подносе лично у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, зграда Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, канцеларија бр. 11 у приземљу.

Потребна документација наведена је у обрасцу захтева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 351-378/2013-06
Датум: 05.11.2013 године

Одлука о поништавању јавног надметања на кп.бр. 1973/3 улица Бошка Вребалова

На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 и 24/11), члана 15.,16.,17. и 18. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 08/2011), као и члана 20. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/08) Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште, на предлог Председника општине Велико Градиште, објављује Одлуку о поништавању јавног надметања.

1. Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште објавила је на огласној табли СО Велико Градиште Јавно надметање за отуђење и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини бр. 464-18/2013-01 од 19.08.2013. године, као и на локалној – телевизијској станици „Коперникус“ Велико Градиште.

Овим путем ОБЈАВЉУЈЕ да је јавно надметање на предлог Председника општине Велико Градиште у делу који се односи на кп.бр. 1973/3 Бошка Вребалова, градско грађевинско земљиште, површине 3.10 ари од стране ове Комисије ПОНИШТЕНО.

2. Ново јавно надметање биће накнадно објављено на начин како је и до сада вршено објављивање.

Бр. 464-18/2013-01-03

14.10.2013.год.

КОМИСИЈА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Јавни увид – процена утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније на локацији „Велико Градиште 2“

Носилац пројекта „Теленор“ д.о.о. из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније на локацији „Велико Градиште 2“, чија се реализација планира на к.п.бр. 799 К.О. Велико Градиште, на кровној тераси објекта у улици Жике Поповића бр. 1, на територији општине Велико Градиште.

Позива се заинтересована јавност да изврши јавни увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинске послове Општинске управе Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, соба 11, приземље, радним данима од 09-12 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења у писменом облику о захтеву носиоца пројекта је 13.11.2013. године.

Ово обавештење је донето на основу чл. 29 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр. 135/2004, 36/2009)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-47/2013-06
Датум: 24.10.2013 године

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу резиденцијалних стамбених објеката – вила на к.п.бр. 2234/3 к.о. Велико Градиште – Горан Стевановић

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 2234/22 и 2234/23 обе у К.О. Велико Градиште подносиоца захтева Горана Стевановића из Београда, Синђелићева 36.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 21.10.2013. године до 28.10.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 28.10.2013. године до 13,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

обрасци за подношење примедби и сугестија
– за физичка лица
– за правна лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353- 314/2013-06
Датум: 18.10.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу резиденцијалних стамбених објеката – вила на к.п.бр. 2234/3 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 2234/3 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева „SILVER LAKE INVESTMENT д о о“ из Београда, Тошин бунар 272.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.10.2013. године до 24.10.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 24.10.2013. године до 13,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

обрасци за подношење примедби и сугестија
за физичка лица
за правна лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353- 308/2013-06
Датум: 17.10.2013. године

Општина Велико Градиште међу најбољима реализовала програм „Промоција електронске управе и е-комуникација са грађанима и привредом“

Општина Велико Градиште представила се на завршном скупу у оквиру иницијативе „Промоција електронске управе и е-комуникација са грађанима и привредом“, који је 11. октобра одржан у Палати Србија.

Ову иницијативу реализовали су Национални демократски институт (НДИ) и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, уз подршку Министарства правде и државне управе, Министарства спољне и унутрашње трговине и Сталне конференције градова и општина, са циљем подизања свести о значају савременог приступа комуникације са грађанима и привредним субјектима, кроз промовисање и унапређивање електронске управе на локалном нивоу.

У оквиру скупа одржане су презентације локалних самоуправа које су спровеле најуспешније иницијативе овог програма представивши резултате свог учешћа у пројекту. Општини Велико Градиште, као једној од осам најуспешнијих, од укупно 20 општина које су учествовале у програму, уручена је захвалница коју је примила представница општине, Весна Милановић, сарадник на овом програму.

Овом приликом, представници релевантних институција и организација цивилног друштва представили су своје иницијативе које доприносе развоју електронске управе и транспарентнијем раду институција на националном и локалном нивоу.

На скупу су, такође, представљене активности и планови за унапређење електронске управе на националном и локалном нивоу, Министарства правде и државне управе, и Портал е-Управа те смернице за израду њеб презентација органа управе, Министарства унутрашње и спољне трговине и телекомуникација.

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Велико Градиште кога чине катастарске парцеле неусловне за изградњу, формиране Пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, у циљу формирања грађевинских парцела с’ходно Посторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011) Плану генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плану измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013) на локацији „Бели Багрем“, „Шумска управа“, „Боже Димитријевића“ у к.о. Велико Градиште и „Калиновац“ у к.о. Кисиљево, и то:

а)

-кат. парц. бр. 2229/17 „Бели Багрем“ од 1,06 ара;
-кат. парц. бр. 2229/18 „Бели Багрем“ од 1,13 ара;
-кат. парц. бр. 2229/19 „Бели Багрем“ од 2,04 ари;
-кат. парц. бр. 2229/23 „Бели Багрем“ од 1,29 ара;
-кат. парц. бр. 2229/24 „Бели Багрем“ од 0,49 ара;
-кат. парц. бр. 2229/25 „Бели Багрем“ од 0,32 ара;
све у к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште;

б)

-кат. парц. бр. 2366/363 „Бели Багрем“ површине 1,11 ара;
-кат. парц. бр. 2299 „Бели Багрем“ површине 21/521 м2;
-кат. парц. бр. 2366/247 „Бели Багрем“ површине 363/763 м2;
-кат. парц. бр. 2378/23 „Бели Багрем“ површине 0,65 ара;
-кат. парц. бр. 2366/116 „Бели Багрем“ површине 1,49 ара;
све у к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште;

в)

-кат. парц. бр. 2329/6 „Бели Багрем“ површине 1,20 ара, к.о. Велико Градиште са
правом јавне својине у корист општине Велико Градиште;

г)

-кат. парц. бр. 2151/14 „Шумска управа“ површине 0,91 ара, к.о. Велико Градиште;
-кат. парц. бр. 2127/2 „Калиновац“ површине 1,30 ара, к.о. Кисиљево;
-кат. парц. бр. 1537/1 „Боже Димитријевића“ површине 0,81 ара, к.о. Велико
Градиште;
све са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Катастарске парцеле из тачке I формиране су пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште и надељују се ради формирања грађевинских парцела с’ходно Посторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011), Плану генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 1/08) и Плану измена и допуна плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2013). На парцелама није могућа градња објекта.

V Почетна цена за предмете надметања из тачке I под а) износи 3.000,00 евра по једном ару; под б) износи 2.000,00 евра по једном ару; под в) износи 1.000,00 евра по јеном ару; под г) у износу од 1.500,00 евра по једном ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.11.2013. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 11.11.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX Предност у односу на најповољнијег понуђача имаће корисници – власници парцела са којима се предметно земљиште непосредно граничи.

X По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

XI У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 у приземљу.

Број: 464/154/2013-06,

дана 10.Октобар 2013. године

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print