Одлука о измени и допуни Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода

На основу члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр.62/06) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште (“Службени гласник Општине Велико Градиште), бр.9/08), а на захтев локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште и предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина Општине Велико Градиште на својој 20. седници одржаној дана 27.11.2013. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ОДЛУКЕ О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ

ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Члан 1.

У Одлуци о отпису камате на доспеле обаваезе по основу одређених локалних јавних прихода (‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’ бр.14/2012) мења се члан 2 и гласи:

Право на отпис камате по основу локалних јавни прихода из члана 1. ове Одлуке остварује се под следећим условима:

– да порески обвезник на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплати главни дуг и споредна пореска давања по основу обавеза из члана 1 ове Одлуке за које подноси захтев за отпис, осим камате, доспелих за плаћање на дан 31.12.2013. године

– да порески обвезник на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода улати главни дуг и споредна проеска давања по основу обавеза из члана 1 ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате доспелих за плаћање од 01. јануара 2013. године, до дана подношења захтева за отпис камате

– да порески обвезник односно лице одговорно за испуњење обавезе, поднесе захтев за отпис камате за сваку врсту обавезе из члана 1. ове Одлуке, посебно, најкасније до 31.12.2014. године.

Члан 2.

У Одлуци о отпису камате на доспеле обаваезе по основу одређених локалних јавних прихода (‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’ бр.14/2012) мења се члан 3 и гласи:

Подносиоцу захтева који је испунио услове из члана 2 ове Одлуке отписаће се камата по основу обавезе коју је уплатио у целости, уколико уплату главног дуга изврши најкасније до 31.12.2014. године.

Члан 3.

Остали делови одлуке остају неизмењени.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“, а примењиваће се од 01.01.2014. године.

Број: 401-254/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Томислав Ивановић,с.р.

Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама

На основу чланова 6. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр.62/2006, 47/2011 и 93/2012), и члана 25. Статута општине Велико Градиште (“Општински службени гласник“ бр.9/2008), на захтев локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште, и на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр.16/2012), члан 11. мења се и гласи:

Члан 1.1.

Комуналне таксе утврђују се у различитим висинама по зонама утврђеним Одлуком о одређивању зона и најпремљеније зоне на територији општине Велико Градиште.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу 01.01.2014. године, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Број: 434-16/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Томислав Ивановић,с.р.

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Велиико Градиште

На основу члана 7а ст. 3,4, и 7, и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 4) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Сл. Гласник РС“, број 47/13) и члана 40 Статута општине Велико Градиште, на захтев локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште и на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге (у даљем тексту: коефицијенти), које се налазе на територији општине Велико Градиште.

Члан 2.

Констатује се да је Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину, територију општине Велико Градиште чине Прва зона, Друга зона, Трећа зона, Четврта зона и Пета зона, као и да је Прва зона-најопремљенија зона.

Коефицијенти на територији општине Велико Градиште износе:

1) за Прву зону 1,0%

2) за Другу зону 0,5%

3) за Трећу зону 0,4%

4) за Четврту зону 0,3%

5) за Пету зону 0,2%

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-12/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не води пословне књиге које се налазе на територији општине Велико Градиште

Њеднесдаy, 11 Децембер 2013 10:48
На основу члана 36. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр.47/13), и члана 40 Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на захтев локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште и предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

О Д Л У К У

О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА

КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Овом одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности које се налазе на територији општине Велико Градиште.

Члан 2.

Имовина која је предмет опорезивања порезном на имовину у смислу чл.1. ове одлуке, чине следећа права на непокретности које се налазе на територији општине Велико Градиште и то на:

1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари

2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом коим се уређује јавна својина

5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокиретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина

6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен

7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа

8) ржавину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

Непокретностима у смислу става 1. овог члана, сматрају се:

1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (наџемни и поџемни) грађевински објекти, односно њихови делови.

Кад ан непокретности постоји неко од права, односно коришћење или државина из става 1. тачка 2) до 8), овог члана, порез на имовину плаћа се на то право, односно на коришћење или државину, а не на право својине.

Члан 3.

Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска обавеза за непокретности које се налазе на територији општине Велико Градиште која је настала до 31. децембра 2013. године, дужни су да од 1. јануара 2014. године до 31. марта 2014. године поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имповину за коју пореску пријаву нису поднели и имовину за коју су поднели пореску пријаву до 31. децембра 2013. године.

Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима се уводи обавеза из става 1. овог члана, јесу:

1) физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана (у даљем тексту: предузетник) који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход

2) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије

3) предузетник који води пословне књиге-за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама.

Члан 4.

Пореске пријаве из члана 1. ове Одлуке подносе се Одељењу локалне пореске администрације на Обрасцу ППИ-2-Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину.

Члан 5.

Лице из члана 2. став 2. ове одлуке које не поднесе пореску пријаву у складу са чланом 3. ст. 1. и чланом 4. ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрације.

Члан 6.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-13/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Томислав Ивановић,с.р.

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

На основу чл.6. и 7а и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину (“Сл. Гласник РС“, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Сл. Гласник РС“, број 47/13) и члана 40 Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на захтев Локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште и предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Овом одлуком одређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Велико Градиште, за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.

На територији општине Велико Градиште одређује се пет зона, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Велико Градиште, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона.

ПРВА ЗОНА

Прва зона оивичена је улицом Светосавском од Житног трга до улице Албанске Споменице, улицом Албанске Споменице од раскрснице са Светосавском до улице Бошка Вребалова, улицом Бошка Вребалова од раскрснице до раскрснице улице Војводе Путника, улицом Војводе Путника До раскрснице са улицом Обала Краља Петра И, улицом Обала Краља Петра И од улице Војводе Путниак до улице Мирка Матића, улицом Мирка Матића од улице Обала Краља Петра И до Житног трга и Житним тргом од улице Мирка Матића до улице Светосавске.

У прву зону спадају и улице Бошка Вребалова, Воје Богдановића и улица Солунских ратника у целини, са парцелама које излазе на ове улице, без обзира на величину, као и Туристичко-рекреативно насеље “Бели Багрем“.

 

ДРУГА ЗОНА

Друга зона започиње на крају улице Обала Краља Петра И и почетка насипа путем број 4583 према западу до истичне међе к.п.бр. 2634/1 и к.п.бр. 2634/2, где се наставља правцем некатегорисаног пута број 4584 према југу до укрштања сња улицом Првомајском и улицом Рамском, улицом Рамском до њеног укрштања са улицом 11. октобар, улицом 11. октобра до краја улице где се завршава. Друга зона пресеца улицу Др Бошка Вребалова и наставља улицом Михајла Пупина до улице Солунских ратника, улицом Цвијићевом, улицом Стефана Дечанског, улицом Војводе Степе, улицом Пећке патријаршије од раскрснице са улицом Солунских ратника, улицом Ђуре Јакшића од улице Жичке до улице Крфске, Крфском улицом од улице Павла Савића до к.п.бр.2151/1, па постојећим путем до улице Вељка Влаховића, целом улицом Вељка Влаховића до раскрснице са улицом Жике Поповића и Аласке, затим наставља Аласком до улице Браничевске, леву и десну страну улице Мирослава тирше до раскирснице са улицом Пинкум, леву и десну страну улице Пинкум до улице Браће Буђони, улицом Браће Буђони од раскрснице са улицом Пинкум до улице Обала краља Петра И, улица Обала краља Петра И од улице Браће Буђони до улице Мирка Матића.

ТРЕЋА ЗОНА Трећу зону чини остало грађевинско земљиште у оквиру ГУП-а за град Велико Градиште, а које није обухваћено првом и другом зоном.
ЧЕТВРТА ЗОНА Четврту зону чине насељена места Пожежено и Кусиће.
ПЕТА ЗОНА Пету зону чине остала насеља у општини Велико Градиште.

 

ПРВА зона је најопремљенија зона у општини Велико Градиште према критеријумима из става 1. овог члана.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-9/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Томислав Ивановић,с.р.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта

На основу члана 89. и 220. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“ бр. 24/11), члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.62/06), члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/2008)

Скупштина општине Велико Градиште на 20. седници одржаној дана 27.11.2013. године, донела је

ОДЛУКА
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА
И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о стављању ван снаге одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта општине Велико Градиште, донета на 6. седници одржаној 17.12.2008. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико Градиште, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 464-167/2013-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Велико Градиште

На основу члана 18 а у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 83. а сагласно члану 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09 и 72/09) и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008) на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Велико Градиште бр.501-42/2011-01 коју је Скупштина општине Велико Градиште донела на 31. седници 29.04.2011. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико Градиште.

Број: 501-66/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

Одлука о стопи амортизације у општини Велико Градиште за оју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге

На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008), на захтев Локалне пореске администрације Општинске управе а на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ
О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,
ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ,
ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се стопа амортизације у општини Велико Градиште, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге.

Члан 2.

Стопа амортизације у општини Велико Градиште, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину, обвезника који не води пословне књиге износи 1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-14/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште

На основу чл.6. ст.5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину (Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 3) Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Сл. Гласник РС“, број 47/13) и члана 40 Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштине општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште.

Члан 2.

Констатује се да је на територији општине Велико Градиште одређено три зоне за утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајно повезаности са централним деловима општине Велико Градиште, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и ТРЕЋА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ПРВОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 1.775,67 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) станова 52.783,00 дин/m².
5) кућа за становање 15.000,00 дин/m².
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 68.497,00 дин/m².
7) гаража и гаражна места 19.000,00 дин/m².

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ДРУГОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 1.405,80 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) станова 52.783,00 дин/m².
5) кућа за становање 12.300,00 дин/m².
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 68.497,00 дин/m².
7) гаража и гаражна места 13.667,00 дин/m².

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ТРЕЋОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 650,00 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) станова 52.783,00 дин/m².
5) кућа за становање 6.633,00 дин/m².
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 19.523,00 дин/m².
7) гаража и гаражна места 3.000,00 дин/m².

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ЧЕТВРТОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 270,00 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) кућа за становање 6.633,00 дин/m².
5) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 19.523,00 дин/m².
6) гаража и гаражна места 3.000,00 дин/m².

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Велико Градиште у ПЕТОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта 270,00 дин/m².
2) пољопривредног земљишта 51,00 дин/m².
3) шумског земљишта 30,00 дин/m².
4) кућа за становање 6.633,00 дин/m².
5) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 19.523,00 дин/m².
6) гаража и гаражна места 3.000,00 дин/m².

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-11/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Велико Градиште

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( “Сл. гласник РС“, бр.62/06, 47/11 и 93/12), члана 11. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 1. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“, број 47/13) и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној дана 27.11.2013 године, донела је,

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на непокретностима на територији општине Велико Градиште.

Члан 2.

Стопе пореза на имовину износе:

на непокретностима обвезника који води пословне књиге-0,40%
на земљишту обвезника који не води пословне књиге-0,30%
на непокретностима обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту, зависе од висине пореске основице, и то:

На пореску основицу Плаћа се на име пореза
(1) до 10.000.000 динара 0,20%
(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара Порез из подтачке (1) + 0,30% на износ преко 10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара Порез из подтачке (2) + 1% на износ преко 25.000.000 динара
(4) преко 50.000.000 динара Порез из подтачке (3) + 2% на износ преко 50.000.000 динара

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни www.velikogradiste.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу 01. децембра 2013. године, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-10/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Томислав Ивановић,с.р.

image_pdfimage_print