Обавештење за становништво oпштине Велико Градиште

Пријава штетe насталe на стамбеним објектима и пољопривредном земљишту услед временских непогода  на територији општине Велико Градиште, дана 13.06.2024. године, може се поднети:

– лично у згради СО Велико Градиште, улица Житни трг 1, канцеларија број 37;

– на бројеве телефона: 0605058721 и 0606703620

– на e-mail: marina.ranic@ velikogradiste.rs  i sasa.bogicevic@velikogradiste.rs

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Сазив 9. седнице Општинског већа за 13.06.2024. године (телефонска)

На основу чланова 9-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023)

 

С А З И В А М

9. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 13.06.2024. год. (ЧЕТВРТАК) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 1. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења ОШ „Миша Живановић“ из Средњева,
 4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Спортског удружења „11 Три“ из Београда – Чукарица,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ Спортски центар Велико Градиште,
 7. Предлог Решења о додели средстава, на основу Захтева Савеза проналазача Србије из Београда,
 8. Предлог Решења о именовању Локалне комисије за капиталне инвестиције општине Велико Градиште

 

Председник Општинског већа

Драган Милић, с.р
Сазив 3. седнице Скупштине општине за 17.06.2024. године

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 3/23),

 

САЗИВАМ

3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 17. ЈУН 2024. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине 17. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ, са почетком у 10:00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Maja Пајић)
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Маја Фотић)
 3. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2023. годину
 4. Предлог Одлуке о предлогу за доношење Одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште на непокретностима, објекту бр. 1 – зграда пословних услуга, постојећем на к.п.бр. 552, све уписано у ЛН 5962 КО Велико Градиште
 5. Предлог Одлуке о давању на коришћење Месној заједници Велико Градиште, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште
 6. Предлог Одлуке о приступању изради, координисању спровођења, праћењу и извештавању о спровођењу средњорочног плана општине Велико Градиште
 7. Предлог Одлуке о давању назива Спортској хали у Великом Градишту
 8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
 9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште
 10. Предлог Одлуке о престанку мандата Саветима месних заједница Царевац и Острово и именовању повереника и заменика повреника општине за месне заједнице Царевац и Острово
 11. Предлог Решења о укидању својства јавног пута (к.п.бр. 1974/51 и 1974/52 К.О Велико Градиште)
 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Ђурђевић Ивица)
 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надемтањем (ADVEA)
 14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке граница суседне кататарске парцеле (Николић Сретен)
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ са Финансијским извештајем и Извештајем овлашћеног ревизора за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитака по Финансијском извештају за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2024. године до 31.03.2024. гоидне (1. квартал)
 18. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину (3. измена)
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну посебног програма коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ (друга допуна)
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај ЈП Дирекције за изградњу – у ликвидацији
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште
 22. Предлог Решења о разрешењу директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“
 23. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“

Број: 001869421 2024 07837 000 000 060 003 

 

Председник Скупштине општине

Велико Градиште

 Владимир Штрбац
Јавни позив за доставу предлога кандидата за доделу општинских награда и признања општине Велико Градиште у 2024. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одбор за награде и признања
Број: 001819274 2024 07837 000 000 171 002 03 002
Датум: 5. 6. 2024.год.
Велико Градиште
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ у 2024. години

 

 

Скупштина општине Велико Градиште донела је Одлуку о утврђивању 2. августа за Дан општине Велико Градиште, као и Одлуку о установљењу и додели Општинске награде и других јавних признања општине Велико Градиште.

Општинска награда додељује се као друштвено признање установама, предузећима, месним заједницама, органима, организацијама, удружењима грађана и поједницима, из земље и иностранства, који су постигли и постижу изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште (привреда, пољопривреда, образовање, здравство и социјална заштита, наука, култура, спорт, хуманитарна делатност, посебан допринос афирмацији општине и насељеног места и друге области јавног живота) као и најбољим ученицима и студентима са територије општине Велико Градиште.

Повеље се додељују установама, предузећима, месним заједницама и органима за  изузетне  резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва и унапређењу, развоју и афирмацији Општине.

Плакета се додељује општинама, градовима и заслужним појединцима из земље и иностранства за изузетну сарадњу, изузетне заслуге и допринос у развоју општине, пружену помоћ Општини или грађанима Општине.

Похвала се додељује правним и физичким лицима за постигнуте успехе у привреди и осталим делатностима од значаја за напредак и развој Општине.

Звање почасног грађанина Општине додељује се значајним личностима из земље и иностранства, које намају пребивалиште на територији општине Велико Градиште за изузетан и вишегодишњи допринос: развоју Општине у различитим областима; афирмацији Општине у земљи и иностранству; афирмацији вредности које су утемељене у историјској улози Општине и њеном значају у развоју српске државе и доприносу добробити њених житеља; у пружању хуманитарне помоћи и донација; унапређењу и заштити животне средине; развоју демократије, заштити и унапређењу људских права и слобода; унапређењу и развоју локалне самоуправе.

Општинске награде и друга признања додељује се сваке године, на свечаној седници Скупштине општине, а поводом Дана општине.

Кандидате за Општинску награду, Повељу, Плакету и Похвалу предлажу одборници Скупштине општине Велико Градиште, чланови Општинског већа, органи, организације, месне заједнице, удружења грађана, предузећа, установе и својим потписима најмање 10 грађана.

Право покретања иницијативе за предлагање кандидата за звање Почасног грађанина имају сва физичка и правна лица са територије општине Велико Градиште.

Предлог се доставља у писаној форми,  садржи све потребне податке о кандидату, мора бити образложен и обавезно мора садржати назнаку области за коју се предлаже.

Предлози се достављају Одбору за награде и признања општине Велико Градиште, најкасније до 20. 6. 2024. године до 14.00 часова.

Предлоге слати у затвореној коверти са назнаком – предлог за Општинску награду- на адресу Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

Љиљана Стевановић, с.р.
Јавни позив 5 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

ЈАВНИ ПОЗИВ 5  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Пријава
ЈАВНИ ПОЗИВ 4  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за  Одрживо коришћење пољопривредног земљишта и Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере)

ЈАВНИ ПОЗИВ 4  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за  Одрживо коришћење пољопривредног земљишта и Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере)

Пријава
ЈАВНИ ПОЗИВ 3 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта, „Одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта ОСТРОВО 7000*3““

ЈАВНИ ПОЗИВ 3  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта, „Одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта “ОСТРОВО 7000*3“

Захтев
Јавни позив 2 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења из области пољопривреде

ЈАВНИ ПОЗИВ 2 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављање и јачање удружења из области пољопривреде

Захтев
Јавни позив 1 за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница)

ЈАВНИ ПОЗИВ 1  за доделу подстицајних средстава из буџета општине Велико Градиште  за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница)

Захтев
Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта – ажурирано 06.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број: 001739802 2024 07837 004 005 060 109
Датум: 30.05.2024.године
Велико Градиште

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

 • Изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кп.бр. 4670 у К.О. Велико Градиште и промене намене таванског у стамбени простор у постојећем стамбеном објекту на к.п.бр. 4631 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Fast Projekt“ д.о.о. ул. Бошка Вребалова бр.1 у Великом Градишту и Васиљевић Виолете из Тополовника ул.Партизанска бр.9, број предмета 001718379 2024 07837 004 005 350 068;
 • Изградњу стамбеног објекта, спратности Сут1+Сут2+Пр+1, на к.п.бр. 2366/52 и 2366/359 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Виолете из Царевца, број предмета 001718275 2024 07837 004 005 350 068;
 • Изградњу туристичког комплекса, на к.п.бр. 2366/410, 2366/423 и 2366/425 К.О Велико Градиште, инвеститора „Спасић Инвест Коп“ д.о.о. Велико Градиште, ул. Николе Тесле 36, број предмета 001718334 2024 07837 004 005 350 068;
 • Изградњу стамбеног објекта са више од три стана, спратности П+3 на кп.бр. 2242/15 и 2242/16 у К.О. Велико Градиште, инвеститора РЕХ д.о.о. Београд, ул.Љермонтова бр.19 Београд, број предмета 001775916 2024 07837 004 005 350 068;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 06.06.2024.године до 12.06.2024.године у згради Општине Велико Градиште. Ближе информације могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији бр. 11 у приземљу, а лице задужено за  давање информација поводом јавне презентације је Снежана Костић, дипл.гео.пр.пл.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 12.06.2024. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ