1

Одлука о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница расписаним за 18. април 2021. године

На основу чланова 39. и 40. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020), чланова 23. и 24. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 18.04.2021. године бр. 013-157/2021-01-1 од 15.03.2021. године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 30.03.2021. године, на предлог Општинске управе општине Велико Градиште, доноси

ОДЛУКА

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ

НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,

РАСПИСАНИМ ЗА 18. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ

За гласање на изборима за чланове Савета месних заједница, расписаним за 18. април 2021. године, одређује се 3 бирачка места, и то

Р.БР.НАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТААДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТАПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1ОСНОВНА ШКОЛАДОЉАШНИЦА1. маја, 7. јула, Београдска, Вељка Дугошевића, Жике Поповића, ЈНА, Косовска, Маршала Тита, Милојева, Мирка Стојадиновића, Моше Пијаде и Ослобођења
2МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈАСИРАКОВОВељка Дугошевића, Вука Караџића, Железничка, Железничка станица, Кнеза Лазара, Маршала Тита 1-55 и 2-54, Светосавска, Старине Новака, Старо село и Стиг станица, Маршала Тита 57-145, 56-138 и бб и Стишка
3ДОМ КУЛТУРЕСРЕДЊЕВО29. новембра, 4. јула, 7. јула, Београдска, Вељка Дугошевића, Војводе Путника, Вујичина, Вука Караџића, Душанова, Ђуре Јакшића, Кајмакчаланска, Маршала Тита, Мише Живановића, Палих бораца, Првомајска и Улица Краља Петра

У Великом Градишту

Број: 013-165/2021-01-1

Председник Комисије

Данка Николић
Kонкурс за пријем деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за радну 2021/2022 годину

Детаље кокнурса погледајте на линку.
Јавни позив за избор јавно-приватног партнера са елементима концесије за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Велико Градиште

Јавни позив
Назив наручиоца: Општинска управа општине Велико Градиште
Адреса: Житни трг 1, Велико Градиште, 12220
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Избор јавно-приватног партнера са елементима концесије за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Велико Градиште
Главна ЦПВ ознака: 60112000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Општина Велико Градиште
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 84
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 14.5.2021. 11:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 14.5.2021. 11:00:00
Место: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, канцеларија број 4
Подаци о поступку отварања понуда Поступак отварања спроводи Комисија за јавну набавкуPublic Call for Tenders

Name of the contracting authority: Municipal Administration of the Municipality of Veliko Gradiste

Address:Zitni trg1, Veliko Gradiste, 12220

Public Procurement Procedure: Public Call for Tenders

Public Procurement Subject: Services

The title of the procurement: Tender for the public-private partnership with elements of concession to perform activities of town and suburban transport of passengers on the territory of the municipality of Veliko Gradiste

The Main CPV Code: 60112000

Lot Description: The subject of the procurement is not formed in lots.

Delivery Location: Municipality of Veliko Gradiste

Award Criteria: price

Contract Duration: in months:84

Tender Documents for the public procurement are available via free of charge, unlimited and unrestricted direct access at : https://jnportal.ujn.gov.rs/

Bids and tenders must be submitted electronically at: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Submission Deadline of the tenders and bids: 15 May 2021 by 11:00:00

Bid Opening Date and Time: 14 May 2021 at 11:00:00

Place: Municipal Administration of the Municipality of Veliko Gradiste, Zitni trg 4, Office No. 4

Information about Bid Opening Procedures: The opening of bids is performed by the Public Procurement Commission.
Обавештење о Јавном увиду Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш број: 353-122/2020-06
Датум: 23.03.2021.године
Велико Градиште

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10),

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

нацртa Планa детаљне регулације

аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

и

Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину

Планa детаљне регулације

аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

Јавни увид у нацрт планског документа и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 23.03.2021. године, закључно са 22.04.2021. године.

Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, као и на интернет страници Општине Велико Градиште (www.velikogradiste.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана току јавног увида, у канцеларији бр. 11. од 08 до 13. часова.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинскoj управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 22.04.2021. године до 13. часова.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 20.05.2021. године, у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13. сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

Линкови: 
– текстуални део
– графички део
– извештај о стратешкој процени утицаја (СПУ)
– презентација нацрта плана
– презентација СПУ

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове
Обавештење о исправности воде на изворишту Јелак у Великом Градишту

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ обавештава јавност да је због повећане мутноће, значајно промењене боје и потенцијалне загађености реке Пек која се налази у непосредној близини водоизвориште „Јелак – Смонице“ у Великом Градишту (са којег се пијаћом водом снабдевају насеља Велико Градиште, Бели Багрем, Пожежено и Кусиће) преко овлашћеног Завода за јавно здравље Пожаревац извршило још једну ванредну анализу воде са места „Извориште – хлорисана вода“ у непосредној близини реке Пек на водоизворишту. Вода је узоркована дана 16.03.2021. а дана 22.03.2021. године стигли су резултати – извештај и мишљење о здравственој безбедности бр. V1637 и 716/1 Завода за јавно здравље којима се констатује да су испитивани узорци здравствено безбедни.

У циљу обезбеђивања здраве пијаће воде за своје кориснике наставићемо праћење ситуације са реком Пек и вршићемо и даље поред редовних по потреби и ванредне анализе воде из градског система водоснабдевања са изворишта „Јелак – Смонице“.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште
Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 19.03.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта:

– стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 4612/2 К.О. Велико Градиште, инвеститора Динчић Тијане из Великог Градишта, број предмета 353-165/2021-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.03.2021. године до 02.04.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 02.04.2021.године до 14,00 часова.

Oглас за јавну презентацију је објављен у дневном листу „Објектив“ издање за територију целе Републике Србије за дан 02.04.2021.године, на сајту општине Велико Градиште и на огласној табли општине Велико Градиште.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Обевештење о забрани паљења ватре

Обавештавају се сва правна и физичка лица да је на основу члана 47. Закона о шумама („Сл. гласник PC“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18) ЗАБРАЊЕНО паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удaљености мањој од 200 метара од руба шуме.
Такође се обавештавају сва правна и физичка лица да је на основу члана
22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству („Сл. Гласник PC“ бр. 18/2010 и 95/2018) ЗАБРАЊЕНО спаљивање трава, стрњика и другог растиња у ловишту.
Против прекршиоца ових чланова Закона биће покренут прекршајни и кривични поступак.


Обавештење у целости можете да прочитате на следећем линку.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
НОВЕ МЕРЕ

Кризни штаб за заштиту здравља становништва Републике Србије од заразне болести COVID-19 предложио је данас нове мере за сузбијање епидемије, које ће важити од сутра, 17. марта, до недеље, 21. марта.

Од вечерас у 20 часова, односно 21 час, биће затворени сви угоститељски објекти (кафићи, ресторани, барови), тржни центри, све продавнице (осим продавница прехрамбене делатности), биоскопи, музеји, галерије, козметички и фризерски салони, салони лепоте, кладионице, коцкарнице, дечје играонице, теретане, вежбаонице, фитнес центри, базени, балони за спорт.

Такорећи, током наредних дана на снази ће бити епидемиолошке мере као и претходног викенда.

Како је викенд уобичајено нерадан, битно је нагласити да се мере затварања не односе на предузећа, фабрике и њихове интерне организације рада и пословне активности. Такође, у уобичајеном радном времену биће отворени сви шалтери државне управе, поште, банке, осигуравајућа друштва, мењачнице.

Идентично као и за викенд, објекти на које се ово ограничење рада у наредним данима не односи и којима је дозвољено да раде и током викенда:

· Апотеке, ординације, лабораторије, стоматолошке и ветеринарске ординације, ветеринарске апотеке;

· Трговински објекти у којима се врши продаја прехрамбених производа, пијаце, зелене пијаце, продавнице сточне хране, пет шопови;

· Самостални малопродајни објекти у којима се куповина обавља без уласка у објекат – киосци и трафике;

· Објекти и радње у којима се пружају услуге које не захтевају дуготрајно присуство корисника и у којима је контакт ограниченог трајања, попут обућара, стаклорезаца, кројачких радњи, столарских радњи, вулканизери, технички прегледи, ауто-перионице, хемијска чишћења;

· Бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива;

· Ресторани и барови у оквиру хотелских и других категоризованих смештаја искључиво за госте који имају пријављен боравак у том хотелу;

· Спортски објекти за припрему и одржавање регистрованих такмичења у оквиру надлежних националних спортских савеза.

Битне напомене су да шалтер продаје хране у ресторанима, као ни шалтер продаја кафе и пића у локалима на шеталиштима није дозвољена.

Надлежни органи, инспекцијске службе и комунална полиција вршиће строгу контролу поштовања епидемиолошких мера у наредним данима и Влада и овим путем још једном позива на поштовање свих епидемиолошких мера и апелује на личну одговорност свих грађана.

Све мере уводе се ради заштите здравља становништва и свођења социјалних контаката на минимум, али до коначне победе над пандемијом потребан је допринос свих појединаца у друштву.

Вакцинација против заразне болести COVID-19 одвијаће се без прекида по унапред утврђеном плану и у наредним данима, тако да нове мере ни на који начин не угрожавају процес имунизације.
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш број: 353-142/2021-06
Датум: 17.03.2021.године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/2020).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 2/2020. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 17. марта 2021. године до 01. априла 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 01. априлом 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Линк: План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

Одељење за урбанизам
и имовинско правне послове
ОБАВЕШТЕЊЕ

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-155/2021-01-1
Датум: 15.03.2021. године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани да ће се 18. априла 2021. године одржати избори за чланове савета месних заједница Дољашница, Сираково и Средњево.

Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним изјавама подржи број бирача прописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у Услужном центру општине Велико Градиште, у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште http://velikogradiste.rs/ .

Скупштина општине Велико Градиште

Председник Скупштине

Владимир Штрбац