Сазив 3. седнице Скупштине општине за 17.06.2024. године

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 3/23),

 

САЗИВАМ

3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 17. ЈУН 2024. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине 17. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ, са почетком у 10:00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Maja Пајић)
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Маја Фотић)
 3. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2023. годину
 4. Предлог Одлуке о предлогу за доношење Одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште на непокретностима, објекту бр. 1 – зграда пословних услуга, постојећем на к.п.бр. 552, све уписано у ЛН 5962 КО Велико Градиште
 5. Предлог Одлуке о давању на коришћење Месној заједници Велико Градиште, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште
 6. Предлог Одлуке о приступању изради, координисању спровођења, праћењу и извештавању о спровођењу средњорочног плана општине Велико Градиште
 7. Предлог Одлуке о давању назива Спортској хали у Великом Градишту
 8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
 9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште
 10. Предлог Одлуке о престанку мандата Саветима месних заједница Царевац и Острово и именовању повереника и заменика повреника општине за месне заједнице Царевац и Острово
 11. Предлог Решења о укидању својства јавног пута (к.п.бр. 1974/51 и 1974/52 К.О Велико Градиште)
 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Ђурђевић Ивица)
 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надемтањем (ADVEA)
 14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке граница суседне кататарске парцеле (Николић Сретен)
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ са Финансијским извештајем и Извештајем овлашћеног ревизора за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитака по Финансијском извештају за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2024. године до 31.03.2024. гоидне (1. квартал)
 18. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину (3. измена)
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну посебног програма коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ (друга допуна)
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај ЈП Дирекције за изградњу – у ликвидацији
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште
 22. Предлог Решења о разрешењу директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“
 23. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“

Број: 001869421 2024 07837 000 000 060 003 

 

Председник Скупштине општине

Велико Градиште

 Владимир Штрбац

image_pdfimage_print