Одлука о додели награде студентима са територије општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Председник општине
Број: 001796255 2024
Датум: 21.06.2024. године
Велико Градиште

 

На основу члана 14. Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 50/2022, 17/2023 и 31/23 ) у вези члана 3. став 1. и члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, број 612-9/2016-01-2 од 10.06.2016. године, а по објављеном jавном позиву,

Председник општине Велико Градиште доноси

 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Члан 1.

 

1.Новчана награда  општине Велико Градиште за 2024. годину у вредности од 30.000,00 динара додељује се:

– Вери Живковић, студнету друге године Фармацеутског факултета Универзитета у Београду – интегрисане академске студије

 2.Новчана награда општине Велико Градиште за 2024. годину у вредности од 20.000,00 динара додељује се:

– Јовић Ањи, студенту треће године Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу – интегрисаних академских студија стоматологије

Члан 2.

Одлука о додели награде објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs.

 

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 16. Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територије општине Велико Градиште прописано је да у циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачкии стручни рад студената, општина Велико Градиште, додељује две награде за најбоље редовне студенте са територије општине Велико Градиште. Награде су новчане и додељују се на посебној свечаности.

На објављени Јавни позив за доделу награде најбољим студентима са територије општине Велико Градиште од 29.05.2024. године објављеног на интернет сајту општине http://www.velikogradiste.rs/ , благовремено су пристигле две пријаве.

На јавни позив за најбољег судента пријаве су доставили следећи кандидати:

1.Вера Живковић, студнет друге године Фармацеурског факултета Универзитета у Београду са просечном оценом на претходним годинама студија 9,77

2.Јовић Ања, студент треће године Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу интегрисаних академских студија стоматологије са просечном – оценом на претходним годинама студија 9,00

Након извршеног бодовања, у складу са критеријумима за бодовање из члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, студент Вера Живковић  остварила је 7 бодова док је студент Јовић Ања остварила 6,60 бодова.

Уважавајући квалитет и изузетност обе кандидаткиње, у складу критеријумима Правилника о награђивању бодована је и награда кандидаткиње Вере Живковић коју је именованој доделио  Факултет за најбољег студента у школској 2022/2023 години.

Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину.

Поука о правном леку: на Одлуку о додели награде за 2024. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште  у року од 3 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

 

Бодовна листа

Р.б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Адреса пребивалишта Број бодова

(по години студија)

Просечна оцена са претходних година студија Награде и признања Резултат

(студент који се оцењује/најбоља просечна оцена*5 бодова + бод по години студија и бод по оствареним наградама)

1 Вера Живковић Велико Градиште 1

(2.година)

9,77 1

(Награда Факултета за најбољег студента у школској 2022/2023)

9,77/9,77*5+1+1= 7
2 Јовић Ања Велико Градиште 2

(3.година)

9,00 9,00/9,77*5+2= 6,60

 

image_pdfimage_print