Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта – ажурирано 06.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број: 001739802 2024 07837 004 005 060 109
Датум: 30.05.2024.године
Велико Градиште

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

  • Изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кп.бр. 4670 у К.О. Велико Градиште и промене намене таванског у стамбени простор у постојећем стамбеном објекту на к.п.бр. 4631 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Fast Projekt“ д.о.о. ул. Бошка Вребалова бр.1 у Великом Градишту и Васиљевић Виолете из Тополовника ул.Партизанска бр.9, број предмета 001718379 2024 07837 004 005 350 068;
  • Изградњу стамбеног објекта, спратности Сут1+Сут2+Пр+1, на к.п.бр. 2366/52 и 2366/359 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Виолете из Царевца, број предмета 001718275 2024 07837 004 005 350 068;
  • Изградњу туристичког комплекса, на к.п.бр. 2366/410, 2366/423 и 2366/425 К.О Велико Градиште, инвеститора „Спасић Инвест Коп“ д.о.о. Велико Градиште, ул. Николе Тесле 36, број предмета 001718334 2024 07837 004 005 350 068;
  • Изградњу стамбеног објекта са више од три стана, спратности П+3 на кп.бр. 2242/15 и 2242/16 у К.О. Велико Градиште, инвеститора РЕХ д.о.о. Београд, ул.Љермонтова бр.19 Београд, број предмета 001775916 2024 07837 004 005 350 068;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 06.06.2024.године до 12.06.2024.године у згради Општине Велико Градиште. Ближе информације могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији бр. 11 у приземљу, а лице задужено за  давање информација поводом јавне презентације је Снежана Костић, дипл.гео.пр.пл.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 12.06.2024. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print