Сазив 2. седнице Скупштине општине за 01.04.2024. год.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 3/23),

 

 

САЗИВАМ

2. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 01. АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине 01. АПРИЛА 2024. ГОДИНЕ, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Никола Пајић и Јелена Костић),
 2. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Марко Животић),
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину,
 4. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о усвајању Предлога Анекса број 4 Уговора о поверавању обављања комуналних делатности,
 7. Предлог Одлуке о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Велико Градиште за 2024. годину,
 8. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва Општине Велико Градиште за 2023.годину,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште са финансијским извештајем за 2023. годину,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.г. (одељење Велико Градиште),
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским показатељима за период 1.1.2023. до 31.12.2023.г. године Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе Народна библиотека “Вук Караџић“ за 2023. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Миша Живановић“ из Средњева,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Основне школе „Вук Караџић“ из Мајиловца за 2023. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2023. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2023.године до 31.12.2023.године,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024.годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2024.годину,
 24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Живорадовић Јовица),
 25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић Ана),
 26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Милићевић Твртко),
 27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/7),
 28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/8),
 29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Благојевић Александар),
 30. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зарић Бојан),
 31. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/11),
 32. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Миловановић Никола),
 33. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/13),
 34. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/14),
 35. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ранђеловић Стефан),
 36. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке границе суседних катастарских парцела (Костић Бранко),
 37. Предлог Решења о именовању Комисије за родну равноправност,
 38. Предлог Решења о именовању Корисничког савета јавних служби,
 39. Предлог Решења о именовању Одбора за борбу пробив корупције,
 40. Предлог Решења о именовању Одбора за друштвене делатности,
 41. Предлог Решења о именовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије,
 42. Предлог Решења о именовању Одбора за заштиту и унапређење животне средине,
 43. Предлог Решења о именовању Одбора за награде и признања,
 44. Предлог Решења о именовању Одбора за пољопривреду и развој села,
 45. Предлог Решења о именовању Одбора за представке и притужбе,
 46. Предлог Решења о именовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности,
 47. Предлог Решења о именовању Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места,
 48. Предлог Решења о именовању Савета за здравље,
 49. Предлог Решења о именовању Савета за младе,
 50. Предлог Решења о именовању Савета за популациону политику,
 51. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 52. Информација – Финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Црвеног крста Велико Градиште.

Н а п о м е н а: 

Прилози за тачке од 37. до 50. су истоветни и приложени су уз тачку 37.

 

Број: 000954623 2024 07837 001 000 000 001 

 

Председник Скупштине општине

Велико Градиште

Владимир Штрбац