Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта (ажурирано)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број: 000857943 2024 07837 004 005 350 068
Датум: 15.03.2024.год.
Велико Градиште

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

  • Изградњу туристичког објекта апартманског типа на кп.бр. 4672 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Fast Projekt“ д.о.о. ул. Бошка Вребалова бр.1 у Великом Градишту и Васиљевић Виолете из Тополовника ул.Партизанска бр.9, број предмета 000857943 2024 07837 004 005 350 068;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 22.03.2024.године до 28.03.2024.године у згради Општине Велико Градиште. Ближе информације могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији бр. 11 и 12 у приземљу, а лице задужено за  давање информација поводом јавне презентације је Стефан Стевић, спец.струк.инж.арх..

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 28.03.2024. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

Урбанистички пројекат (ажурирано)

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print