Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају електронског отпада

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 000943976 2024 07837 002 000 000 001
Датум: 12. 3. 2024. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 66. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/19, 3/2023 и 31/2023)  и  члана 27. став 3. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом Одељења за друштвене делатности и заједничке послове,  председник општине Велико Градиште, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда

 

ПОКРЕЋЕ се Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају електронског отпада

Комадна спецификација
Редни број Назив Количина
1 Кућишта (mid tower) 22
2 Мини кућишта 2
3 Мали штампачи (димензија до 40х30х30 цм) 18
4 Средњи штампачи (димензија до 70х60х50) 3
5 Велики штампачи 2
6 UPS 3
7 Стаклени монитори 1
8 Танки монитори 4
9 Плотер 1
10 Профи штампач (преко метар висине) 1
11 Скенер А4 1
12 Пројектор 1
Monitori
Stanje Model Količina
Ispravni Prestigio P171 2
Ispravan Samsung 740N 1
Ispravan Acer Al 1716F 1
Ispravan Acer Al 1717 1
Ispravan LG 1753SQ 1
Neispravan LG W1934ST 1
Računari
 Računari 2
Štampači
Neispravan HP P2015n 1
Neispravan HP 1200 1
Neispravan Samsung SCX-4521F 1
Neispravan HP 3525X – CC471A 1
Neispravan Canon IR 2016J 1

у виђеном стању, који  се налази у просторијама  Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Почетна цена за отуђење предметне опреме из јавне својине износи 12.000,00 динара без ПДВ-а.

Обавеза купца је да сноси све трошкове поступка отуђења, које чине трошкови утовара, превоза као и сношење евентуалне накнаде штете према трећим лицима у случају да дође до уништења имовине трећих лица.

Висина депозита која се ради учешћа у поступку мора уплатити износи 1.200,00 динара.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем писаних понуда имају физичка и правна лица која поседују дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије.

Поступак  отварања приспелих понуда  одржаће се дана 28. 3. 2024. године у 11.00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Велико Градиште.

Уредна  и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон, понуђени износ у динарима, копију дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије;

-за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње,  ПИБ, МБ, контакт телефон, понуђени износ у динарима, копију дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије;

-за правна лица: назив и седиште,  пуномоћје за лице које заступа подносиоца, контак телефон, ПИБ, МБ и понуђени износ у динарима, копију дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије;

-доказ о уплаћеном депозиту, на рачун број 840-961804-78 ОУ  рачун за лицитацију Велико Градиште са позивом на број 97 по моделу 59-110.

Понуде се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 28. 3. 2024. године до 10.00 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати – понуда за куповину електронског отпада“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Поступак прикупљања понуда и одабира купца спровешће Комија у саставу:

  • Дејан Миловановић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства, председник
  • Бојан Милојковић, дипл.правник, члан
  • Весна Милановић, мастер економиста, члан

Дана 28. 3. 2024. године, након отварања приспелих понуда, уколико постоје два Понуђача са једнаким понуђеним износом, избор најповољнијег Понуђача ће се извршити тако што ће се спровести још један круг за подношење  понуда.

Комисија заказује састанак за подношење додатних понуда, који се може одржати и истог дана када и отварање првобитних понуда, понуђачима са истом понуђеном ценом оставља се рок од 10 минута да поднесу додатну понуду која се доставља у писаном облику присутним члановима Комисије. Понуђачи који се не одазову позиву за састанак за коначну понуђену цену узеће се она цена прибављена у првом кругу.

Понуђач који понуди највиши износ за откуп предметних добара, потписује изјаву о висини понуђеног износа, који је обавезан да уплати на рачун буџета општине Велико Градиште у року од 3 радна дана од дана потписивања Уговора.

Купац се обавезује да преузме електронски отпад у року од 10 календарских дана од дана потписивања уговора.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Акт о отуђењу електронског отпада, донеће Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Комисије, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу.

Заинтересована лица могу извршити увид у стање опреме која је предмет продаје, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, уз предходну најаву, ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, путем е-адресе milavesna06@yahoo.com контакт особа је Весна Милановић.

 

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

image_pdfimage_print